Search This Blog

Music Channel ~ http://youtube.com/AaronHai1

to subscribe: please write to, qanungi613@gmail.com ~ INR interview: Hal'haka HeSepharadit HaYerushalmit, a new band of young musicians performing traditional Judeo-Middle Eastern music ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ אסור לקחת כסף עבור לימוד תורה/מצוות ☶ דכתיב (דברים ד, יד): "ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם", וכתיב (דברים ד, ה): "ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' ~~~~ שנאמר: "מה אני {הקב"ה לימד את משה} בחינם, אף אתם בחינם." ~נדרים לז,א ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ And remember, Torah study should not cost any money, since Hashem [G-d] commanded Moses to teach it "free of charge" - as stated: Just like "I" {Hashem had taught Moses} for free, {therefore "I" command...} you to teach it for free (Mah Ani BeHinam, Af Atem BeHinam). -Tractate Nedarim 37a ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Essay List: ▼ 2013 (1) November (1) ___ Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards ___ ▼ 2011 (1) ___ ▼ February (1) ___ את השבת ~ The Sabbath ▼ 2010 (8) ___ ▼ June (1) ___ זיווגים Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita ▼ May (1) ___ STAR ✡f DAVID, Western/Wailing Wall & Hebron ▼ April (4) ___ Adam & Eve - BREAD, BLOOD & CANDLE ___ The Leviathan - הלויתן ___ Good Spouse or Bad Spouse? ___ What Aristotle wrote to Alexander {Hebrew/English... ▼ March (1) ___ Ten Commandments - עשרת הדברות ___ ▼ February (1) ___ ▼ יהדות ספרד - ▼ February (1) ___ Sephardic Jewry ▼ 2009 (3) ___ ▼ December (1) ___ Advice on how to Stay Away from Disputes ▼ July (2) ___ Twelve ages of MAN - Midrash on the "ZODIAC" ___ The Pope, Yeshu HaMamzer & the Messiah

Compiled by: Aaron Hai

Monday, April 26, 2010

Adam & Eve - BREAD, BLOOD and CANDLE

Halla, Nidah (menstruation) and Candle lighting
________________________________________________________________________________________________________בס"ד

"Primordial" MAN was the BLOOD of the World.
And Eve caused him DEATH, therefore the Mitzvah (commandment) of NIDAH was given to the WOMAN.

ADAM was also HALLAH: "PURE" BREAD of the world.
And she caused it to SPOIL, now she KNEADS her DOUGH in water causing her BREAD to RISE, therefore the Mitzvah of Hallah was given to her.

ADAM was the CANDLE of the world: therefore the MITZVAH of  LIGHTING CANDLES were given to her. ~Talmud Yerushalmi, Shabbat 2:6


Ezra (HaSofer - the scribe), like Yehoshua, instituted ten Takanot (enactments) and one of them was: that women should bake bread upon rising early in the morning, in case a poor man comes to the door and asks for food. -Bava Kama 82a
עשרה תקנות תיקן עזרא: ...ושתהא אשה משכמת ואופה כדי שתהא פת מצויה לעניים. -בבא קמא פב,א

And this helps us to better understand the three mitzvoth given to women...
Halla, Nida and Hadlakat HaNer 

על שאינן זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנר. אדם הראשון דמו של עולם. דכתיב (בראשית ב) ואד יעלה מן הארץ וגרמה לו חוה מיתה לפיכך מסרו מצות נדה לאשה. ובחלה אדם הראשון חלה טהורה לעולם היה. דכתיב (שם) וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה. ותייא כיי דמר רבי יוסי בר קצרתה כיון שהאשה מקשקשת עיסתה במים היא מגבהת חלתה.נרו של עולם היה שנאמר (משלי כ) נר אלהים נשמת אדם. וגרמה לו חוה מיתה. לפיכך מסרו מצות הנר לאשה. תני רבי יוסי אומר ג' דיבקי מיתה הן ושלשתן נמסרו לאשה ואלו הן מצות נדה. ומצות חלה. ומצות הדלקה. -ירושלמי-ברכות ב:ו וגרמה לו חוה מיתה. לפיכך מסרו מצות חלה לאשה. ובהדלקת הנר. אדם הראשון

R' Shimon Bar Yohai wrote in Zohar Balak 187a ✺ that in a CANDLE...✺
The WICK is the BODY of man;
The OIL is the SPIRIT-SENSE (שכל) in his HEAD and the Torah he studied;
the FLAME is his SOUL which is LIT-UP ABOVE his HEAD,
ASCENDING all the way up and into the heavens.
וכתב רבי שמעון בר יוחאי בזוהר בלק קפ״ז, א: שהפתילה היא גוף האדם, והשמן זה השכל שבראשו והתורה אשר למד, והשלהבת היא נשמתו המאירה על ראשו עד לשמים

He also explained in Tikunei HaZohar Tikun 21 p. 49b:
The NEFESH (vitality) of man is the WICK;
his RUAH (spirit) is the OIL;
and his NESHAMAH (higher soul) is the LIGHT...

עוד ביאר בתיקוני הזוהר תיקון כ״א דף מ״ט, ב: נפש האדם היא הפתילה, רוחו היא השמן, נשמתו זה האור
_____________________
It's a GOOD CUSTOM to KISS BREAD which is FOUND on the GROUND.
As stated in (PSALMS; 2:12) KISS the GRAIN with purity lest He become angry and you perish in the way.
מנהג טוב לנשק לחם שנמצא ברצפה ומקורו (בתהלים ב,יב) נַשְּׁקוּ בַר (תבואה) פֶּן יֶאֱנַף וְתֹאבְדוּ דֶרֶךְ

Adam was the direct handiwork of G-d. No other human being could ever be as magnificent. Adam originally included both male and female, since he was created with two [connected] bodies. All the souls of Israel, which represent holiness - were attached and included within him. "...Va'Tashet Alai Kapekha."
_____________________
He was initially created so tall that he reached the heavens "Al ha'Aretz ulmi'Ktzei ha'Shamayim";(Gen. Rabah 14:10). His stature was colossal, far beyond the norms of the ordinary physical world. When he sinned his height was reduced to a mere one hundred amot, approximately 200 feet high (19:16, Hagigah 12a).
תניא היה ר' מאיר אומר אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרו שנאמר (תהלים קלט, טז) גלמי ראו עיניך וכתיב: (דברי הימים ב טז, ט) כי ה' עיניו משוטטות בכל הארץ. אמר רב אושעיא משמיה דרב: אדם הראשון גופו מבבל וראשו מארץ ישראל ואבריו משאר ארצות עגבותיו א"ר אחא מאקרא דאגמא א"ר יוחנן בר חנינא: שתים עשרה שעות הוי היום שעה ראשונה הוצבר עפרו שניה נעשה גולם שלישית נמתחו אבריו רביעית נזרקה בו נשמה חמישית עמד על רגליו ששית קרא שמות שביעית נזדווגה לו חוה שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן עשירית סרח אחת עשרה נידון שתים עשרה נטרד והלך לו שנאמר (תהלים מט, יג) אדם ביקר בל ילין

_____________________ (Sanhedrin 38b)
Beraita - R. Meir: The dirt from which Adam was created was taken from all over the world - "Golmi Ra'u Einekha."
R. Oshaya: (The dirt for) his BODY was taken from Bavel, his HEAD was from Eretz Yisrael, and his LIMBS
(Rashi - hands and feet) were from other lands. Rav Aha said: His TORSO (buttocks) came from Bavel.R. Yohanan ben Hanina: There are 12 daytime hours.
1. In the first hour, his dust was gathered;
2. In the second hour, he was made into a form;
3. In the third hour, his limbs were formed;
4. In the fourth hour, a Neshamah was put into him;
5. In the fifth hour, he stood on his feet;
6. In the sixth hour, he named the animals;
7. In the seventh hour, Havah was made for him;
8. In the eighth hour, 'Two went to bed, and four climbed out' (Adam, Havah, Kayin and his twin sister [see Tosfot]).
9. In the ninth hour, he was commanded not to eat from the Etz ha'Da'at [tree of knowledge];
10. In the 10th hour, he transgressed;
11. In the 11th hour, he was judged;
12. In the 12th hour, he was expelled - "v'Adam bi'Kar Bal Yalin"
(he did't even manage to spend the night in the grandeur of GAN EDEN).
_____________________
The length of days at the time of creation was NOT 24 hours like nowadays, for the TALMUD describes:

That for each hour of the SIXTH DAY a different activity was performed, which was ABOVE TIME (as we know it).
When ADAM: {FIFTH HOUR} STOOD UP - FELL ASLEEP - then the Almighty B"H Brought him HAVA (Eve)...
He then MARRIED HER - BORE KAIN, ABEL & their TWIN SISTERS - then they ATE from the TREE OF KNOWLEDGE.
Afterwards KAYIN KILLED HEVEL (Abel) and REPENTED, followed by ADAM as well - finally THE SHABBAT ENTERED IN.
-Hakham Mutzafi אורך הימים בזמן הבריאה לא היה 24 שעות - כמו היום - כי הגמרא אומרת שכל שעה ביום השישי התבצעה פעולה שונה, וזה היה מעל הזמן [סנהדרין לח,ב]... שאדם עמד, נרדם, והביא לו השם יתברך את חוה, ונשאה, והוליד את קין והבל ואחיותיהם, ואכל מעץ הדעת, והרג קין את הבל ועשה תשובה, ואחריו אדם עשה תשובה ואחר כך נכנסה שבת. -חכם מוצפי שליט"א
_____________________
The Talmud and Midrashim teach: that the woman's hair was created in order to "ADORN" her before her husband, as is written: (VaYeeven) Hashem "BRAIDED" Havah's hair and brought her (Va'Yevi'eha) to Adam; since in the language of certain islands - "BRAIDING" is called "Binyan..."

Va'Yevi'eha El ha'Adam...
Hashem was like a Shushvin (a dear friend who helps make a wedding) to Adam. -Brakhot 61a

And the Minha Belula [R' Avraham HaCohen Rapaport of Verona 1520-1596] wrote: that the hair is very graceful and elegant upon a woman, as it DRAWS his mind closer to her - thereby strengthening their love, and the Tur wrote: it was because of her "hair" - that he desired her.

*and this may explain the custom to braid Hallah bread - in honor of the above teachings. :-)

השער ("שערך כעדר העיזים") נברא כדי שתתקשט בו לבעלה... מדרש תהלים: (מזמור כה) קלע הקב"ה את שערותיה, ורק אחר כך הביאה לאדם... ובמסכת ברכות סא,א כתיב: דדרש ר"ש בן מנסיא מאי דכתיב ויבן ה' את הצלע מלמד שקלעה הקב"ה לחוה והביאה לאדם הראשון שכן בכרכי הים קורין לקליעתא בנייתא... ויביאה אל האדם א"ר ירמיה בן אלעזר מלמד שנעשה הקב"ה שושבין לאדם הראשון מכאן למדה תורה דרך ארץ שיחזור גדול עם קטן בשושבינות ואל ירע לו

והמנחה בלולה [אברהם הכהן רפאפורט 1520-1596] כתב: "שהשיער נוי והדור גדול לאשה" - לקרב את דעתו אליה ולחזק את אהבתם. וכתב הטור: "בשביל שערה חשק בה..."  ~ע"כ

_____________________
R' Bana'ah was marking the graves of Adam ha'Rishon & Avraham Avinu out of a concern for Tum'at Met [death defilement].
He said: I saw Adam's HEELS, which were SHINING like "SHNEI GALGALEI HAMAH" the ORBITS of 2 SUNS. -Bava Bathra 58a

The RASHASH [Bava Metzia 85b] wrote: He was marking their graves so that people would know where the
RIGHTEOUS were buried. They could then go there and PRAY to Hashem in the MERIT of the Tzadikim.
KOFIM - "MONKEYS" are IMITATORS...
1. Anyone compared to Sarah (regarding beauty), is like a MONKEY compared to a person;
2. Sarah compared to Havah, is like a MONKEY compared to a person;
3. Havah compared to Adam, is like a MONKEY compared to a person;
4. Adam compared to the SHEKHINAH [Divine Presence], is like a MONKEY compared to a person.
*Last but not least: The BEAUTY of Yaakov, is like the SEMBLANCE [beauty] of Adam.
ר' בנאה הוה קא מציין מערתא כי מטא למערתא דאברהם אשכחיה לאליעזר עבד אברהם דקאי קמי בבא א"ל מאי קא עביד אברהם
א"ל גאני בכנפה דשרה וקא מעיינא ליה ברישיה (= ר' בנאה היה מציין מערות, כשהגיע למערה של אברהם מצא את עבד אברהם שמגיע מן השער.
שאל אותו ר' בנאה: מה עושה כעת אברהם? השיב לו אליעזר: הוא מצוי בכתפה של שרה, והיא בודקת לו את [שערות] הראש).
א''ר בנאה נסתכלתי בשני עקיביו [של אדם הראשון] ודומים לשני גלגלי חמה - הכל בפני שרה כקוף בפני אדם - שרה בפני חוה כקוף בפני אדם - חוה בפני אדם כקוף בפני אדם - אדם בפני שכינה כקוף בפני אדם - שופריה דר' אבהו מעין שופריה דיעקב אבינו - שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון. -ב"ב נח,א
_____________________
The Talmud asserts that Adam conversed in Aramaic.
But considering that the Midrash(Tanhumah Deuteronomy 2) records the tradition that
Adam was fluent on seventy languages, this doesn't necessarily imply that it was a prevalent language in Adam's day.

The Talmud (Sanhedrin 38b) asserts that Adam did converse in Aramaic.
But considering that the Midrash (Tanhumah Deuteronomy 2) records the tradition that Adam was fluent on seventy languages, this doesn't necessarily imply that it was a prevalent language in Adam's day.


Why don't the angels like Aramaic or even understand it?

Answer: for it is considered "Lousy" and "Rejected" in their eyes compared to Hebrew.
למה מלאכי השרת אינם אוהבים לשון ארמית, ואינם יודעים שפתה? תשובה: כי נחשב לגרוע ודחוי בעיניהם מול לשון הקודש
Sanhedrin 44a quotes: R' Yohanan said: a person should pray that:
a) "all should strengthen his cause..."
b) "...he should not have any adversaries above."
בגמרא סנהדרין מד, ב כתוב, אמר רבי יוחנן: לעולם יתפלל אדם שיהיו הכל מאמצים את כוחו, ופירש רש"י שיסייעוהו מלאכי השרת לבקש רחמים. [יבקש מהשם יתברך שיורה להם לעזור לו]. י
Orhot Hayim [160:19] wrote: they are Mal'akhei HaSharet [Angels-of-Servitude], for their name represents the 'POWERS of GOOD' which aid humanity to SERVE their CREATOR blessed be He.

And responsa, Shemesh Tzedakah [23] wrote: that their "TRADE" is to BESEECH G-d to our DEFENSE [sanegoriya].
כתב בארחות חיים ק"ס י"ט: שהם נקראים מלאכי השרת, על שם שהם כוחות טובים המסייעים בעבודת השם יתברך. וכן כתב בשו"ת שמש צדקה סימן כ"ג שאומנותם ללמד עלינו סניגוריא

Nahar Dinur is a river created from the "hot sweat" of the "Hayyot" holy animal-like angels. And "Malakhei Hasharet" = "servant angels" are also created every day when Yisrael "sing Shira/Halleuyah" to the creator - 'Boreh Olamot Kulam...'

note: Onkelos was a famous convert and he wrote the "Targum" (aramaic translation on the Torah which is said to be extremely divine) 

And according to the Mequbalim [kabbalists], by reading the translation, "Targum Onkelos" on the verses of the Torah - the tzibur [congregation] is capable of rectifying the sin of Adam and Eve every Erev Shabbat [all of Friday].
This is referred to as - "Shnayim Miqra V'Ehad Targum" (reading each verse twice followed by Targum, once).
_________________

”When a snake comes to bite, it blows with a sort of hiss..." And this is how the SERPENT SPOKE...
The evil snake convinced Eve to take a bite from the forbidden fruit, she then gave him too.
As a result Adam and Eve were thrown out of the Garden of Eden as punishment and from that day on, they had to work for a living.
_________________
ותתן גם לאשה עמה: שלא תמות היא ויחיה הוא, וישא אשה אחרת. -רש"י ג,ו
And she gave also to her husband {the fruit}: lest she die and he live and marry someone else. — [from Pirkei d’Rabbi Eliezer , ch. 13]
And this is why the Torah says: וְהוּא יִמְשָׁל בָּך "and he will rule over you." (Gen. 3:6/16) For she attempted to rule over him initially.
_________________
In Shabbat 30b, Rabban Gamliel taught:
that in the FUTURE, women will give birth every day - "Ha-rah v'Yoledet Yahdav"... So R' Gamliel showed him a CHICKEN - "TARNEGOLET" which LAYS EGGS EVERY DAY (without pain).

And the Arizal added: How can this happen?
Nidah (menstruation) will cease to exist.
בעניני המשיח: עתידה אשה שתלד בכל יום ללא צער כתרנגולת. שנאמר: הרה ויולדת יחדיו (ירמיה לא,ח) -שבת ל,ב - ורבנו הארי הוסיף: איך זה יקרה? יתבטל הנדה
______________
R. Yehudah ben Teima:
In Gan Eden, angels were roasting meat and straining wine for Adam Ha'Rishon to eat and drink.
The snake saw Adam's honor and became jealous.
Answer: They brought him meat that fell from Shamayim (Heaven). -Sanhedrin 59b
היו צולים לאדם הראשון בשר ומוזגים לו יין. -סנהדרין נט. אבות דרבי נתן א, א

Adam lived in Gan Eden, not in Eden. R' Yehoshua ben Levi said: What does "Ayin Lo Ra'atah" [no eye has seen it] mean? ? ?
This is wine that has been preserved inside the grapes since the six days of creation...
[as well as Hidushei Torah (insights) that were never revealed to any person]. The proof that these are two different locations lies in the Pasuk: "Ve'Nahar Yotzei Mei'Eden, Le'Hashkot et Ha'Gan" [a river flowed out of Eden to water the garden, Gen. 2:10]. R' Shmuel B. Nahmani said: This is Eden, no created being ever saw it [the pleasures of Olam ha'Ba (world to come)]. -BERACHOT 34b
______________

FIVE opinions:
The SIN of ADAM consisted of a FRUIT, which Genesis Raba 16 says:
it's TASTE was like that of, GRAPE, WHEAT, FIG, "APPLE" and CITRON (Etrog). Meaning: all of these he tasted in the TREE. חטא אדם הראשון: בבראשית רבה (פ' ט"ו) כתב כמה סברות: גפן, חיטה, תאינה, תפוח, אתרוג. והכוונה שכל הטעמים הללו הוא טעם בעץ. ~ילקוט שמעוני, כא

Questions to: HaRav Ben-Tzion Mutzafi Shlita

Was Adam PERMITTED to eat MILK and EGGS?
It is not mentioned by the commentators.
And it seems "NOT" because if the COW & CHICKEN were FORBIDDEN,
then all that came from them would be FORBIDDEN just as well.
שאלות לכבוד הרב בן-ציון מוצפי שליט"א
האם לאדם הראשון היה מותר לאכול חלב וביצים? לא מוזכר במפרשים. וכנראה שלא, כי אם הפרה והתרנגולת היו אסורים גם היוצא מהם היו אסורים
______________
ובזוהר הקדוש אמרו כשנכנסו לארץ ישראל, המן שהיה יורד להם במדבר נמצא בתוך אילני הפירות של הארץ, וזהו הטעם שבברכת על המחיה על הגפן ועל הפירות יש נוסח מיוחד לתנובת הארץ, והוא על מחיתה, על פרי גפנה, ועל פירותיה.
The Zohar HaQadosh taught: when B'nei Yisrael entered the Land of Yisrael, the Manna [heavenly food] which would rain down for them in the desert was to be found in the FRUITS of the land.
And this is the reason that in the Al HaMihya/Gefen/Perot AFTER BLESSING, there is a unique version for the produce of Yisrael - which is: 'HER' Sustenance/Grapes/Fruits...[Al HaMihYatah]
______________
ובמסכת שבת ל, ב - אמרו עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, היינו מיני מאפה ובגדים נאים
In shabat 30b Rabban Gamliel taught that: in the future [days of Mashiah], the trees will bear loaves of bread/cakes [like mushrooms which emerge overnight] and fine silk/wool [fiber-like strands which grow on a date-palm] every day!!

R' Hiya bar Ashi: In the future, all barren trees in Eretz Yisrael will bear fruit - "The tree will bear its fruit, the date tree and vine will give their strength". -end of Ketuvot

אז ירנן - פיוט לט"ו בשבט של ה'בן איש חי - Iraqi Jewish song for Tu Bishvat
Az Yeranen Atzei HaY'arim Lifnei El Adir Adirim...
The Mekubalim wrote that there are basically three kinds of fruits.
On Tu B'Shvat we eat TEN of each [30 total];

And they correspond to the three upper worlds in kabbalah:
Beriyah/creation, Yetzirah/formation and Asiyah/Action (part of our world).

1) those that are eaten completely - such as grapes, wheat, apples, etc...
2) those that have pits but are free of shells - such as olives, dates, apricots, etc...
3) those that are surrounded by their shell - such as nuts pomegranates and so on.

R' Hayyim Palachi (Turkey, 1788-1869), in his work Mo'ed Le'kol Hai (chapter 30), where he discusses a number of different laws and customs relevant to the month of Shevat wrote:
It is a good custom that each member of the household bless over the following on Tu B'Shvat...

WHEAT***Beriah - [world of creation] The FATHER should bless Boreh Minei Mezonoth on "WHEAT" foods, as stated: ...with the best of the WHEAT "He" will sate you. -Psalms 147:14 [Segulah for Parnassah/wealth]

GRAPES***Beriyah - And the WIFE should bless HaEtz over "RAISINS" [which is the softest tree and cannot be spliced], as is written: Your WIFE will be as a fruitful GRAPE vine in the innermost parts of your house...; -Psalms 128:3a

OLIVES***Yetzirah - [world of formation] The SON should bless over "OLIVES" [whose pit is inside it], for it's fruit encompasses it's shell - representing the triumph of good over evil. [segulah to be a Torah scholar] As written: ...your SONS will be like OLIVE shoots around your table. -Psalms 128:3b

NUTS***Asiya - [action] And the DAUGHTER should bless over "NUTS" [whose shell is on the outside], hinting to her father's constant duty to protect/watch over her.
As written: (Zohar Pinhas 258a) Abba Y'sad B'ratha [daughter is sourced in her father].
Also the outer shell or covering is symbolic of the quality of Tzniut (modesty) that is required of Jewish girls.

Finally, the young children should eat apples, in honor of the courageous women of B'nei Yisrael during the Egyptian bondage who secretly delivered their babies in the apple orchards. Rabbi Haim Palachi adds that the young children should also eat dates on this night.
כתבו המקובלים: שלשים מיני אילנות יש ושרשם מן העולמות העליונים. עשרה מהם, נאכלין הן וקליפתם כגון: ענבים תאנים וכו'. ועשרה מהם, קליפתם מבפנים כגון: תמרים זיתים וכו'. ועשרה מהם, קליפתם מבחוץ כגון: רמונים אגוזים שקדים וכו'. ואין לך דבר שאינו רומז לעליונים ולתחתונים. הנה בדרך רמז ירמוז לאדם הנקרא "עץ השדה", כמ"ש: כי האדם עץ השדה. כמו שאילנות, קליפה קודמת לפרי, כך היצר הרע נכנס באדם מצאתו מבטן אמו וקודם לפרי שהוא היצר הטוב. וכמו שיש באילנות אילני מאכל ואילני סרק, כך יש באדם צדיקים עושים פירות. ויש שאינם עושים פירות. ויש אילנות קוצים כסוחים באש יצתו והם רומזים לרשעים

ר' חיים פלאצ'י כתב: מנהג טוב בט"ו בשבט, שכל אחד מבני המשפחה יברך על הפירות הבאים... עולם (1) "הבריאה" - האבא יברך "מזונות" על החיטים [עיקר מאכל האדם ומסוגל לפרנסה, שנאמר: תהלים קמז,יד - "חלב חיטים ישביעך" [***בריאה - והאשה תברכי בורא פרי העץ על "הצימוקים" [לא מקבלת שום הרכבה, שנאמר: תהלים קכח,ג - "אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך" [עץ הכי עדין/שתיל רך] [***עולם (2) היצירה - והבן יברך על "הזיתים" [שקליפתם מבפנים] שהפרי מקיף את קליפתו וגובר הטוב על הרע [סגולה שיהיה תלמיד חכם], שנאמר: "בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך." [***עולם (3) העשיה - והבת תברכי על "אגוזים ורימונים" [שקליפתם מבחוץ] על שם הכתוב: אל גינת אגוז ירדתי, ותהיינה מבורכות ושמורות כאגוז שקליפתו קשה ומגינה. לרמוז, שאביה צריך תמיד לשמור/להשגיח עליה. שנאמר: אבא יסד ברתא [האבא שורשה של הבת]. ~רעיא מהימנא פינחס רנח, א - ובתיקוני הזוהר תיקון סט, קו
ואחר כך יאכלו מה שנעים וטעים ומועיל להם
דרשה לט"ו בשבט מספר "דבר בעתו" חלק ב' לרבנו הגדול המקובל כמוה"ר ששון מרדכי (עג'מי) ע"ה. זיע"א~

In this context Rabbi Haim Palachi reminds us to pay careful attention to ensure that no insects are present in the fruits eaten on Tu Be'shvat, as the consumption of insects constitutes a grave Torah prohibition. One who is not careful in this regard will in effect commit a sin by partaking of these fruits, even as he seeks to perform a Misva. Rabbi Haim Palachi also urges us to recite the Berakhot slowly and with concentration, rather than hurriedly, and not to perform any activity during the recitation of the Berakha. More generally, he recommends purchasing and frequently reviewing the work "Or Hadash" on the laws of Berakhot. As the laws of Berakhot are particularly complex and relevant to day-to-day life, it is critical that one familiarize himself with these Halachot. One must therefore make a point of acquiring books that outline these Halachot in a clear, coherent manner and to consult such books on a regular basis.

______________

And God created man with many openings, Nekavim, are small openings [as in Ezekiel 28:13 - the work of your drums and your orifices is in you; on the day of your creation they were established..] And Halulim, are wide ones [like tunnels in the earth]... Chest muscles called mafteah HaLev, Key of the heart, through which our lungs situated above the heart can be healed by flexing them. We see from this that the key of the heart is like a key that passes oxygen into the body and to produce a pathway for carbon dioxide out of the body.
Also, in the work "Otzar Eden HaGanuz" it's written: the formation of man and his features is a TESTIMONY OF THE CREATOR'S WISDOM. 
-Orhot Tzion, by Rav Ben Tzion Mutzafi (v. 1, pages 134-137 ch. 2) where he details the human body. {translation by yours truly}  
wink emoticon

______________We learn from ...
1. ... "Shuvu Banim Shovavim" that there are certain sins that do not require any atonement, but for which Teshuvah [repentance] alone wipes one's slate clean (which Hazal [the Rabbis in Talmud] referred to Mitzvot Aseh [positive commandments]).
2. ... "Ki va'Yom ha'Zeh Yechaper Aleichem mi'Kol Chatoteichem" - that other sins require Yom Kippur (Lo Ta'aseh [negative commandments]).
3. ... "u'Fakadti b'Shevet Pish'am u'vi'Nega'im Avonam" - that yet other sins, require suffering as well.
(c) Hilul Hashem [desecrating the name of God] requires all three, before death completes the atonement. -Yoma 86a


______________

Akudim ("Bound" – stable chaos - "this world" = Gravity), ================ The first divine configuration within the vacuum comprises Adam Kadmon, the first pristine spiritual realm described in earlier Kabbalah. It is the manifestation of the specific divine will for subsequent creation, within the relative framework of creation. Its anthropomorphic namemetaphorically indicates the paradox of creation (Adam – man) and manifestation (Kadmon – primordial divinity). Man is intended as the future embodiment in subsequent creation, not yet emerged, of the divine manifestations. The Kav forms the sephirot, still only latent, of Adam Kadmon in two stages: first as Iggulim (Circles), then encompassed as Yosher (Upright), the two schemes of arranging the sephirot. In Luria's systematic explanation of terms found in classic Kabbalah:

Iggulim is the sephirot acting as ten independent "concentric" principles;
Yosher is a Partzuf (configuration) in which the sephirot act in harmony with each other in the three-column scheme.
"Upright" is so called by way of an analogy to the soul and body of man. In man the ten sephirotic powers of the soul act in harmony, reflected in the different limbs of the body, each with a particular function. Luria explained that it is the Yosher configuration of the sephirot that is referred to by Genesis 1:27, 1:27 created man in His own image, in the image of God He created him, male and female He created them". However, in Adam Kadmon, both configurations of the sephirot remain only in potential. Adam Kadmon is pure divine light, with no vessels, bounded by its future potential will to create vessels, and by the limiting effect of the Reshimu [divine imprint].

From the non-corporeal figurative configuration of Adam Kadmon emanate five lights: metaphorically from the "eyes", "ears", "nose", "mouth" and "forehead". These interact with each other to create three particular spiritual world-stages after Adam Kadmon: Akudim ("Bound" – stable chaos - "this world" = Gravity =  Touching and not touching - "Mati V Lo Mati"), Nekudim ("Points" – unstable chaos), and Berudim ("Connected" – beginning of rectification). Each realm is a sequential stage in the first emergence of the sephirotic vessels, prior to the world of Atziluth (Emanation), the first of the comprehensive four spiritual worlds of creation described in previous Kabbalah. As the sephirot emerged within vessels, they acted as ten independent Iggulim forces, without inter-relationship. Chesed (Kindness) opposed Gevurah (Severity), and so with the subsequent emotions. This state, the world of Tohu (Chaos) precipitated a cosmic catastrophe in the Divine realm. Tohu is characterised by great divine Ohr (Light) in weak, immature, unharmonised vessels. As the divine light poured into the first intellectual sephirot, their vessels were close enough to their source to contain the abundance of vitality. However, as the overflow continued, the subsequent emotional sephirot shattered (Shevirat HaKeilim – "Shattering of the Vessels") from Binah (Understanding) down to Yesod (the Foundation) under the intensity of the light. The final sephirah Malkhut (Kingship) remains partially intact as the exiled Shekhina (feminine divine immanence) in creation. This is the esoteric account in Genesis[11] and Chronicles of the eight Kings of Edom who reigned before any king reigned in Israel. The shards of the broken vessels fell down from the realm of Tohu [chaos] into the subsequent created order of Tikun (Rectification), splintering into innumerable fragments, each animated by exiled Nitzotzot (Sparks) of their original light. The more subtle divine sparks became assimilated in higher spiritual realms as their creative lifeforce. The coarser animated fragments fell down into our material realm, with lower fragments nurturing the Kelipot (Shells) in their realms of impurity.


______________

כתב הרמב"ן ז"ל שלשה שלבים היה בבריאת האור בימי בראשית, ביום ראשון נברא עצם קיום האור בלי כלים של שמש ירח וכוכבים, והיה האור במשך הימים הללו, ביום רביעי נתלו המאורות והיו השמש הירח והכוכבים, ועדיין לא פעלו ולא התנועעו, ביום השישי נבראו אדם הראשון וחוה, התפלל אדם על כל הבריאה, ועל המאורות והתחילו לפעול כמו היום

9 comments:

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 2. You begin by citing in the English Shabbat 2:6 but the Aramaic you provide has the same language and is Berachos 2:6. Is it both? I couldn't find either.

  In my Yerushalmi I found the exact quote only in Shabbat but only in 20:1

  ReplyDelete
 3. Jerusalem Talmud, Shabbat - chapter 2 law 6

  ReplyDelete
 4. thank you, can i post your articles in my blogs that are topic specific? ex: familypurity.blogspot.com ?

  ReplyDelete
 5. Absolutely !! also to subscribe: please write to, qanungi613@gmail.com

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 7. בגדים מלשון בגידה ולבושים מלשון בושה, הטבילה במים מאפשרת לנו להיות חשופים ולעמוד אפילו מול עצמינו בכנות גמורה

  ReplyDelete
 8. Nurit Nurit יש שבע ארצות בבטן האדמה שקוראים להן : ארץ , אדמה , גיא , נשיה , מיה , ארקא , תבל.. אנחנו נמצאים בתבל.. הזוהר הקדוש מביא מלא איזכורים על האדם הראשון וקין שהיו שם :

  ביום השישי האדם הראשון גורש מגן עדן למקום שנקרא בשם ארץ. אשר שם נמצאת להט החרב המתהפכת.
  כאשר יצאה השבת הקדוש ברוך הוא העלהו למקום שנקרא בשם אדמה אשר שם יש: אור שמאיר , צורות כוכבים ומזלות.
  האנשים שנמצאים בארץ אדמה מתפללים זורעים ואוכלים אבל חיטים ושבעה מני תבואה אין שם.
  האדם הראשון היה שם לתקופה של 130 שנה ושם גם נולדו קין והבל. אך כיון שחטא קין הוא הורד למקום שנקרא בשם ארץ.
  לאחר הרהור בתשובה העלהו הקדוש ברוך הוא למקום בשם ארקא ושם היה וגם הוליד שם בנים.
  ובארקא יש אור שמאיר מהשמש. זורעים שם זרעים ואף נוטעים אילנות אבל אין שם חטים ולא שבע מיני תבואה.
  כולם שם מתולדות קין ישנם שם אנשים עם שני ראשים (ולהם אין דעת שלמה כשאר בני אדם שבתבל)
  לעיתים הם צדיקים ולעיתים חוזרים לצד הרע, וגם הם מולידים ומתים כשאר בני אדם.
  האדם הראשון היה במקום שנקרא בשם אדמה עד שהוליד את שת ואחרי זה עלה [ארבע דרגות למעלה מקין] למקום שנקרא תבל
  ומסופר לנו שהיא עליונה מכל שאר הדרגות [בגלל ש..] שם נמצא מקום בית המקדש
  ולכן כיוון שהיה כעת בתבל הוא ניצל את ההזדמנות הזאת לעלות למקום בית המקדש.

  ReplyDelete
 9. שאלה - 220658
  לכבוד הרב מוצפי שליט"א. היום פטירת משה רבנו רבם של כל ישראל, אדון הנביאים, אפשר איזה גרגיר ממעשיו וקדושתו? תודה לרב.
  תשובה
  מדרש ״משה״, שם נזכר שהוא נכנס למחיצת הקדוש ברוך הוא במקום ששום מלאך אינו רשאי להיכנס, גם הרמב״ם ז״ל כתב כן שהוא עלה יותר מכל המלאכים, לומר לך בדיוק מה והיכן איני יודע, קראתי פעם באחד המפרשים בענין וכרגע איני מצוי באותו ענין.

  היום בסיום סדר לימוד לפני הצהריים מצאתי בס״ד במדרש ״כתפוח בעצי היער״ שכתב כי הקב״ה ציוה למלאך מ״ט לקחת את משה לרקיע וללוותו ט״ו אלף מלאכים מימינו ועוד ט״ו אלך מלאכים משמאלו, בשמחה בשירין בתופים ובמחולות, וציוה ןמ״ט להפוך את בשרו של משה ללפידי אש, וכוחו כמו המלאך גבריאל. מיד עשה ככל אשר ציווהו השם.

  הלך לרקיע ראשון וראה המים שורות שורות ומלאכים שרים וכו׳, הלך לשני וראה מלאך נוריאל והכל שם אש, לשלישי מלאך ויש לו 70 אלף ראשים, וכל ראש 70 אלף פיות, וכל פה 70 אלף לשונות, וכל לשון 70 אלף דיבורים, וכל דיבור 7 מיליארד מלאכים מאש לבנה משבחים לפני השם יתברך.

  רקיע רביעי ראה כל הכוכבים והמזלות משבחים לאין מספר. רקיע חמישי עלה ראה מלאכים אין מספר וכולם חציים אש חציים שלג, ושמם אראלים. רקיע שישי עלה וראה מלאך אוריאל ומיליארדי מיליארדים של מלאכים שרים ומשבחים.

  הלך משה לרקיע השביעי שהוא דומה ליום השבת וראה מלאכים קשורים בשלשלאות אש אדומה ושחורה והם אף וחימה ופחד מהם, מיד חיבקו מ״ט למשה ואמר אהוב השם, עבד השם, אל תירא ואל תחת מהם.

  אחר כך ראה המרכבה וכסא הכבוד וחיות הקודש נושאות אותו ואומרות קדוש קדוש קדוש, והיה שם מלאך שלימד אותו עשר סודות. וישב לפני השם והראה לו כל מיני אוצרות וגנזים. תודה לך שבזכותך הרווחנו מאמר נפלא זה, אלא שהצטערתי שאין לי כלים טכנולוגיים כאן להעביר את כל החומר ישירות מהמדרש, והייתי צריך לקצרו כי כתבתיו באצבעותי.

  ReplyDelete

Powered by Blogger.