Search This Blog

Music Channel ~ http://youtube.com/AaronHai1

to subscribe: please write to, qanungi613@gmail.com ~ INR interview: Hal'haka HeSepharadit HaYerushalmit, a new band of young musicians performing traditional Judeo-Middle Eastern music ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ אסור לקחת כסף עבור לימוד תורה/מצוות ☶ דכתיב (דברים ד, יד): "ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם", וכתיב (דברים ד, ה): "ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' ~~~~ שנאמר: "מה אני {הקב"ה לימד את משה} בחינם, אף אתם בחינם." ~נדרים לז,א ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ And remember, Torah study should not cost any money, since Hashem [G-d] commanded Moses to teach it "free of charge" - as stated: Just like "I" {Hashem had taught Moses} for free, {therefore "I" command...} you to teach it for free (Mah Ani BeHinam, Af Atem BeHinam). -Tractate Nedarim 37a ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Essay List: ▼ 2013 (1) November (1) ___ Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards ___ ▼ 2011 (1) ___ ▼ February (1) ___ את השבת ~ The Sabbath ▼ 2010 (8) ___ ▼ June (1) ___ זיווגים Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita ▼ May (1) ___ STAR ✡f DAVID, Western/Wailing Wall & Hebron ▼ April (4) ___ Adam & Eve - BREAD, BLOOD & CANDLE ___ The Leviathan - הלויתן ___ Good Spouse or Bad Spouse? ___ What Aristotle wrote to Alexander {Hebrew/English... ▼ March (1) ___ Ten Commandments - עשרת הדברות ___ ▼ February (1) ___ ▼ יהדות ספרד - ▼ February (1) ___ Sephardic Jewry ▼ 2009 (3) ___ ▼ December (1) ___ Advice on how to Stay Away from Disputes ▼ July (2) ___ Twelve ages of MAN - Midrash on the "ZODIAC" ___ The Pope, Yeshu HaMamzer & the Messiah

Compiled by: Aaron Hai

Thursday, February 24, 2011

את השבת ~ The Sabbath

Many give credit to the so called "GREAT ZIONIST THINKER"
or founder of 'spirit-secular Zionism' for having said the following on his visit to Israel in 1891:

יותר משעם ישראל שמרו "על" השבת - שמרה השבת אותם
"Yoter Mishe'Am Yisrael Shamru "Al" HaShabbat - Shamra HaShabbat Otam..."

"More than Israel has kept the Sabbath, the Sabbath has kept Israel." -Ahad Ha'Am...

Here, the writer Asher Tzvi Ginsberg's words were:
Yisrael "Al" HaShabbat [OVER (Al-על) the Sabbath]

as opposed to the correct or UNDISTORTED version:
Yisrael "Et" HaShabbat [kept (Et-את-the) Sabbath].


Regardless of his IDEOLOGY, that of the 'HASCALAH' [enlightenment movement] and his abandoning of his Hasidic upbringing after marriage. The Maskilim were notorious for 'DISTORTING' some of the most VITAL jewish statements of HaZal.
But in this instance Ahad Ha'Am was actually objecting to the Zionist suggestion to PUSH OVER the Sabbath to SUNDAY!!?
*{Note: after his daughter Rachel married the Russian writer Mikhail Osorogen, he'd become so distraught that he'd limited his writing and eventually severed all association with her, later to make Aliya from London in early 1922}.

And regarding the 'DISTORTION' of our sages' teachings, Mr. Ginsberg's wife was of the lineage of the HABAD [chabad] dynasty.
Habad tradition tells of a debate between Asher Tzvi and the Admor HaRashab [R' Shalom Dov Baer Schneerson - who was the fifth Lubavitcher Rebbe], where Ginsberg said of the Rashab: "He knows the "WORLD" and insists on REBELLING against it."
*{Note: this is a distortion of "Yodea Et Ribono, uMitkaven Limrod Bo..."
"He knows his "MASTER" and insists on REBELLING against him." -Rashi, Gen. 10:9 Sifra, Lev. 26:14}

14th century source:
The Laws Of Prayer On Erev Shabbat [eve] states: One does not end 'Shomer Amo Yisrael'
[the protector of Yisrael], but rather 'HaPoress Sucat Shalom' [He who spreads the peaceful canopy].
-Shulhan Arukh, Orah Hayim 267:3

And the Taz in the name of the Tur [R' Jacob Ben Asher 1270-1343 Baal HaTurim] explained:
for on Shabat one does not need to pray for PROTECTION for...
"IF THEY SHALL KEEP THE SABBATH, THE SABBATH WILL KEEP THEM.
Meaning, only if they will keep it --- 'as seen to be fit' [KaRaUy]." ~Tur a.k.a. Baal HaTurim O.H. 267:3


לשון השולחן ערוך הוא: "אינו חותם שומר עמו ישראל לעד, אלא בארץ ישראל הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים." (או"ח רס"ז, ס"ג). י
וכתב הט"ז [1600]: "ונראה לי שטעם שלנו על פי מה שכתב הטור: דהא בשבת אין צריך להתפלל על שמירה לפי - שאם ישמרו את השבת, השבת ישמור אותם, והיינו אם ישמרו אותו "כראוי" [כלומר בשלמותה]. ~רבי יעקב בן אשר, המכונה גם בעל הטורים 1270-1343

ובמאמר הדן באפשרות של 'ביטול השבת ודחיית השביתה [=יום השבתון] ליום ראשון' - כנהוג אצל הנוצרים, מגיב "אחד העם" ואומר

"...אפשר לומר בלי שום הפרזה, כי יותר משעם ישראל שמרו "על" השבת - שמרה השבת אותם"

כך כתב אשר צבי גינצברג, אחד העם, וחקק בלב הציבור משפט שזכה לפרשנויות רבות, ונפוץ עד
.שרבים בטוחים שזהו פתגם יהודי עתיק. אַחַד הָעָם הוא שם העט של אשר צבי (הירש) גינצברג (18 באוגוסט 1856, י"ז באב ה'תרט"ז, פלך קייב – 2 בינואר 1927, כ"ח בטבת ה'תרפ"ז, תל אביב), מראשי הוגיה של הציונות, מייסד הזרם והוגה הרעיונות של הציונות הרוחנית

אשתו של אחד העם הייתה מסורתית ונצר לשושלת אדמו"רי חב"ד. המסורת החב"דית מספרת על דו-שיח בינו ובין האדמו"ר החב"די הרש"ב. רבי שלום דובער שניאורסון, שהתנגד בתוקף לציונות, שבמהלכו טען אחד העם כי רבי שלום דובער, בשונה מרבנים אחרים, 'יודע את העולם ומתכוון למרוד בו' (על משקל האמרה המעוות: "יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו"[1]). זמן מה לאחר חתונתו נטש את אורח החיים הדתי והפך לאחד מדובריה של תנועת "חיבת ציון כאשר בתו רחל התחתנה עם מיכאיל אוסורוגין, עיתונאי רוסי לא יהודי, גרם לו הדבר צער רב אשר הביאו להמעיט בכתיבה. למשך כמה שנים הוא אף ניתק את קשריו עמה... והאמרה הנכונה היא: *** יותר ממה ששמרו ישראל "את" השבת השבת שמרה עליהם... ~הרב עובדיה יוסף שליט"א
___________
R' Berekhiah says: "The Shabbatot and Yamim Tovim [Holidays] were not given,
but rather to occupy ourselves with Divrei [words] Torah." -Yerushalmi Shabbat 15:3
רבי ברכיה אומר: "לא ניתנו [שבתות וימים טובים] אלא לעסוק בהם בדברי תורה." ~ירושלמי שבת ט"ו,ג

And especially for studying Halakha [Jewish laws/customs] - "Hilkhot Shabbat..."

*If one is not well-versed in the laws of Shabbat, these laws will seem foreign in his eyes (although these laws are clearly delineated by Maran HaShulhan Arukh [code of Jewish law] and other well-known Poskim) and this may lead him to, G-d-forbid, easily transgress serious prohibitions.
Our Sages have already said in (Baba Metzia 33b) R' Yehudah taught: “Be careful in your learning - for a "Shogeg" [an inadvertent mistake] as a result of an oversight in learning, is considered a "Mezid" [intentional sin]...” Meaning that if one is unaware because he does not learn, his actions are considered intentional as though he is purposely disrespecting the sanctity of Shabbat. Thus, every individual should strive to be an expert in the laws of Shabbat and to pay very close attention to whether or not his actions are "mut'amim" [in tune] with Halakha.
Therefore, one should always consult knowledgeable Torah scholars to guide him along the proper path of Torah and Halakha. -halachayomit.co.il ובפרט בלימוד ההלכה - "הלכות שבת..." ובאמת שמי שאינו בקי כראוי בהלכות שבת, נראים הדברים רחוקים בעיניו, ---------------- (אף על פי שהכל מבואר בפירוש בדברי השלחן ערוך ושאר הפוסקים המפורסמים), וכך יוכל חלילה לבא בקלות לידי מכשולות חמורים ביותר. וכבר אמרו רבותינו (בבא מציעא לג,ב), ר' יהודה אומר: "הוי זהיר בתלמוד - ששגגת תלמוד עולה זדון..." כלומר, שמי שאינו יודע משום שאינו לומד, הרי הוא נחשב כמזיד במעשיו, כאילו מזלזל בכוונה בקדושת השבת. ולכן על כל אחד ואחד להשתדל להיות בקי בהלכות שבת, ולשים לב היטב, אם מעשיו מותאמים להלכה אם לאו, ויבא וישאל תלמידי חכמים בקיאים, שיורו לו את הדרך הישרה
HaRav Ben Tzion Mutzafi on lighting the Shabbat candles ______________________________________________________________________________ "...the Ashkenazim light 20 minutes before Sepharadim..." The Poskim wrote: that there is great importance in lighting the candles adjacent to the Shabbat, 20 minutes before שקיעה [and candle lighting times are at least 13 minutes fast], in order to distinguish the honor of Shabbat as the night begins to fall, but if the candles are lit while the day is still bright, then there is less benefit from them. _________________________________________________________________________________ הרב בן ציון מוצפי בעניין הדלקת נרות שבת ~ "...כי האשכנזים מדליקים 20 דקות לפני הספרדים..." הפוסקים כתבו שיש חשיבות להדליק נרות שבת סמוך לשבת, 20 דקות לפני השקיעה [וזמני ההדלקה תמיד מוקדם ב13 דקות לפחות], כדי שיהא ניכר כבוד שבת כשהחשיכה מתקרבת, כי כשמדליקים נרות כשעדיין היום מאיר בעוצמה, לא נהנים מאור הנרות
There's also a Mitzvah upon the husband to prepare the candles, especially to kindle the the wicks for his wife in order to atone for the sin of the golden calf, in which the Torah states:
(Exodus 32:2) Aaron said to them... וַיאמֶר אֲלֵהֶם אַהֲרן פָּרְקוּ נִזְמֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר בְּאָזְנֵי נְשֵׁיכֶם בְּנֵיכֶם וּבְנתֵיכֶם וְהָבִיאוּ אֵלָי
"Remove the 'golden earrings' that are on the ears of your wives, sons and your daughters and bring them to me." And just like all preparations, it is recommended to do so as early as possible. see: Ben Ish Hai year 2, Noah *About kindling the wicks, see: Bamidbar 8:1 on the verse, Speak to Aaron and say to him: "When you light the candles..." Rashi comments: He is required to kindle the lamp until the flame rises by itself [before removing his hand from it]. -Shabbat 21a וגם יש מצוה על האיש להכין "ולהבהב" את הנרות/פתילות כדי לכפר על עון העגל, והאשה מדליקה לכפר עון חוה וכמו כל דבר לכבוד שבת כדאי מאוד להכינו מוקדם. *ובעניין "להבהב" את הפתילות מצינו ברש"י שפירש, בהעלתך את הנרות: על שם שהלהב עולה, כתוב בהדלקתן לשון עליה, שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה
The seat of our soul rests in the middle of our brain - in our "Pineal gland - [soul receptor]..."

"Zehirut" [be cautious]: avoid consumption of mercury and fluoride, as these two poisonous chemicals tend to calcify and block our ability to enjoy our soul.

note: The Nazi's used fluoride to make prisoners docile during the war. 
Mercury also poisons the pineal, while raw cocoa detoxifies and stimulates the Pineal gland. 

THE PINEAL GLAND
תראו איזה חידוש ב"ה יתברך... מקום המושב של הנשמה האלהית נמצאת באמצע המח שלנו. הנאצים, "ימח שמם" ידעו  מזה והכניסו פלאוריד למים כדי להרוס את הנקודה הזאת שנקראת ה-פייניאל גלאנד

 - על ידי הזהירות והמודעות, אפשר לתקן את האיבר [לוז או בלוטה] הזאת. אם זה על ידי צריכת קקאו טהור וחי ועם מניעה ממוצרים שמכילים פלואריד וכספית. לבריאות לכולם, אמן כי"ר! -אהרן 
see also:  Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards

נשמה יתירה של שבת ~ Neshamah Y'teirah [additional soul] of Shabbat

The Neshamah is a spiritual light beyond comprehension or sight, and this light intensifies more than 1000 X’s on Shabbat and 1000 more on the following Shabbat and so on... נשמה זה אור רוחני בלתי מושג או נראה, והאור הזה מתעצם פי אלף ויותר בשבת ועוד פי אלף בשבת הבאה לאחריו וכן על זה הדרך... ~חכם מוצפי שליט"א

The Neshamah of Shabbat is 1000 times that of the which we have during the week, but where is it throughout the whole week?

It is by Moshe Rabeinu Alav HaShalom [peace be upon him] - and he gives it to us by the Kabbalat [receiving of] Shabbat prayers, as expounded upon in the writings of the Holy Ari z"l in which he fixed that we say/sing (psalms 92:1): Mizmor Shir L'Yom HaShabbat [A musical song for the Sabbath day] immediately after reciting Boi Khallah Boi Khallah [Lekha Dodi hymn by R' Shlomo Elkabetz, Rabbi of the Ramak, the Ari and Maran HaRav Yosef Karo]. And what is the significance of doing such and why is it forbidden to pause between the two? This is because Moshe Rabeinu comes to the Bet HaKnesset [synagogue] and gives us this EXTRA SOUL [Neshama Y'teirah] and now we MUST give him THANKS for such, as "Mizmor Shir L'yom Hashabbat" is an acronym for = L'Mo-She-H [to MoSHeH] הנשמה שיש לנו בשבת, היא פי 1000 משל החול, ואיפה היא נמצאת כל השבוע? אצל משה רבינו ע"ה - והוא נותן לנו אותה בקבלת שבת כמו שמבואר אצל רבינו האריז"ל, והוא תיקן לנו לומר מזמור שיר ליום השבת מיד לאחר אמירת "באי כלה, באי כלה שבת מלכתא." [לכה דודי לרבינו שלמה אלקבץ, והוא רבו של הרמ"ק, האריז"ל ומרן הרב יוסף קארו זצ"ל] ומה הטעם שאסור להפסיק ביניהם? כי משה רבינו בא לבית הכנסת ונותן לנו נשמה יתירה ועכשיו חייבים להודות לו על כך -- כי "מזמור שיר ליום השבת" הוא ראשי תיבות = ל-מ-ש-ה ~פרי עץ חיים שער השבת, ו
And so do we attribute thanks to him in the morning when saying: "Yismah Moshe..."
"Let Moses be happy with his portion [souls/lights] for you called him an "eternal servant" and you gave him a glorious crown on his head..." Since at the sin of the golden calf it is written (Shemot 33:6): "the children of Yisrael divested themselves of their "finery" [extra souls]..." And the Hida [R' Hayim Yosef David Azulai] explains that even though we lost these "finery" [lights], along came Moshe Rabeinu and "took them" [into his portion] as stated in the next verse: 7. "And Moses took the "tent" and pitched it for himself..." So the Hida explains that TENT [ohel] is from the root OHR [light] as written: (Iyov 29:3) "BeHilo Nero" "when He lit His candle over my head..." And he is an "eternal servant" - since he RETURNS us these "lost lights" every Shabbat. This is also the secret of the Alef Zeira [small alef] in the beginning of Leviticus - VAYIKR-a__ויקר-א "And G-d "called out" to Moses..." When the midrash says that Moses said to Hashem: Who am I, what am I that I should be called by G-d, it was simply a "coincidence" [MiK-Re-H, can be rearranged to spell "Rak Mei'Hashem" ['מקרה = רק-מה] = only from Hashem] as he was the humblest man in the world. So the holy one blessed be he answered him: "since you are so humble, so shall you be 1000 times." As written: (Isaiah 60:22) The smallest shall become a thousand and the least a mighty nation; I am the L-rd, in its time I will hasten it.
וכן גם בשחרית אנו מחזיקים לו טובה באמירת: ישמח משה במתנת חלקו כי עבד "נאמן" קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת לו כי במעשה העגל כתוב: וַיִּתְנַצְּלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת עֶדְיָם מֵהַר חוֹרֵב - ומסביר רבינו החיד"א, שהפסדנו את "האורות" האלו ובא משה ולקח אותם, שנאמר: וּמשֶׁה יִקַּח אֶת הָאהֶל ומסביר שאוהל, פירושו "אור" כמו (איוב כט,ג) "בהילו" נרו עלי ראשי, לאורו אלך חושך - והוא עבד "נאמן" משום שהוא "מחזיר" לנו את אותם "האורות/נשמות" ----- [נשמה יתירה של שבת] שהפסדנו. וזה סוד ה-אלף זעירא [קטנה] של מילת "ויקרא" אל משה, שאמר משה רע"ה להקב"ה: "מי אני ומה אני שתקרא לי"? ולכן הקטין את האלף להראות שבמקרה [מקרה = רק-מה'] קרא לו הקב"ה (כדרך ענותנותו). ענה לו הקב"ה: אתה ענו, אתה תהיה פי 1000
שנאמר: הַקָּטן יִהְיֶה לָאֶלֶף וְהַצָּעִיר לְגוֹי עָצוּם אֲנִי ה' בְּעִתָּהּ אֲחִישֶׁנָּה. ~ישעיהו ס,כב
And the Hida further wrote in the name of a midrash [see Rashi in the name of Sifri] on the verse: (Devarim 1:11) May Hashem, the G-d of your forefathers, add to you - "a thousand times yourselves..." [this is the secret of the THOUSAND LIGHTS!] (Moshe) replied to them: "Until this point it is "mine" - but He will bless you as He spoke to you!"
ועוד כתב החיד"א וגם רש"י מזכיר אותו בשם הספרי על הפסוק: (דברים א,יא) ה' אלוקי אבותיכם, יוסף עליכם ככם "אלף פעמים" [זה סוד האלף אורות!] אמר להם [משה]: עד כאן משלי, מכאן ואילך של הקב"ה...ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. -עד כאן

*Boi Khallah ~ : ~ Boi Khallah...

Hakham Ovadia Yosef z"l in his work Halikhot Olam (Parashat Vayera on the Ben Ish Hai), wrote: that one should turn facing the western side of the synagogue and recite this phrase the first time while bowing slightly to the left, and the second time while bowing slightly to the right. While reciting “Bo’i Khalla” for the third time, Hacham Ovadia writes, one should bow slightly straight in front of him. This series of bowing resembles the bowing which we do while reciting “Ose Shalom” at the end of the Amida – first to the left, then to the right, and then to the center this is the view of Rav Hayyim Palachi (Turkey, 1788-1869).

And the Ben Ish Hai writes: that when one recites “Bo’i Khalla” the first two times, he should do so in a loud voice, whereas the third recitation of “Bo’i Kalla” should be done in a low, quiet voice.

 Hakham Ovadia also discusses in this context the proper intention that one should have while during this recitation. He writes that when reciting “Bo’i Khalla,” one should think in his mind that he accepts the “Nefesh,” the first aspect of the “Neshama Yetera” (“additional soul”) which we receive on Shabbat. We accept the second level of this additional soul, the “Ru’ah,” when we answer to Barechu at the beginning of Arbit. Finally, we accept the third level, “Neshama,” just before the Amida at Arbit, when we recite, “U’fros Alenu…” One should stand at all three of these points, as he accepts the different levels of the “Neshama Yetera.”

The prevalent custom is to turn facing the western side of the synagogue when reciting “Bo’i Khalla” to greet the Shabbat. Of course, when we turn to face the western side of the synagogue, our backs are turned to the east side, where the Hechal (ark) is situated. Although Halakha generally forbids turning one’s back to the Heikhal, Hakham Ovadia writes in a responsum (Yehave Da’at 3:19) that this is permissible for the purpose of giving honor to the Shabbat by turning to the western side. Furthermore, he notes, the Torah scrolls are closed in the ark which is covered by a Parokhet (curtain), and is also above ten handbreadths from the ground, such that we are not actually turning our backs to the Torah.

___________
את השבת ~ The Sabbath: A KABBALISTIC SORT OF POEM

What is a JEW and who is the Shekhinah ~ [divine presence]? By HaRav Ben Tzion Mutzafi יהיו לרצון אמרי פי, דברי הרב בן ציון מוצפי, הי"ו
Just a small peak at what kind of 'state of being' the Shekhinah is in, Yehi Ratzon [may it be his will] that her reality be in front of our eyes - constantly. רק הצצה קלה להבין את מצב השכינה הקדושה, יהי רצון שתהא מציאותה כנגד עיננו תמיד

A Jew is a CHILD of the HOLY ONE blessed be he, and the holy one bb"h loves us so much, as he gives us our lives and our success. And he instilled within us a "PURE NESHAMA," our strength and our prowess, our grace and [the source for] our great and infamous - compassion. And he established a COVENANT and an OATH, that we may belong to him and he will watch over us if we GUARD the SHABBAT. מהו יהודי ומהי השכינה? יהודי הוא ילד של הקדוש ברוך הוא, והוא אוהב אותנו מאוד, והוא הנותן לנו חיים והצלחה, ונתן בנו נשמה טהורה, כח ועוצמה, חן ורחמים מרובים... וכרת אתנו ברית ושבועה שנהיו שלו - והוא ישמור עלינו כשאנו נשמור את השבת

For the Shabbat is called such from the WORD "BaBat" --- meaning the "DAUGHTER," and "BAT AYIN" [the PUPIL of the EYE] as in: (psalms 17:8) "Guard me as the apple [pupil] of the eye" - which is the most precious to him. His DAUGHTER the QUEEN - she is the SHEKHINAH Ha-QeDOSHAH [the holy divine presence]...
So I ask you this: how could any person PROFANE her or trample over her?
ומדוע נחלל אותה ונרמסנה

Did you know that - the SHEKHINAH wanders and lingers, is CHASED and STUNNED throughout all the days of the week - as she goes to army camps in remote and distant places, to the outposts of the few, to the soldiers in secret and dangerous places, on land, in the air, in the sea and the deep submerges - in order to retain, protect, and strengthen them. She jumps and wanders from one prison to another, to see her sons in their slumped state of being. She goes to hospitals to visit the sick, wounded, the groaning and the ailing - in order to beseech pity on them, as she regrets their sorrows and cries for them - to the persecuted, the needy and the less fortunate, the disabled and all those who suffer, walking tiresomely past the homes of widows and orphans of the bereaved, to the parents who have lost their loved ones, to all Jews steeped in sorrow - in order to support them? כי נקראת שבת על שם בבת, היינו - בת עין [שמרני כאישון בת עין - תהלים יז,ח] - הכי יקרה שלו, בתו המלכה - היא השכינה הקדושה
הידעתם, כי השכינה הקדושה גולה וסורה, נרדפת ומשתוממת כל ימי החול, הולכת אל מחנות הצבא הנידחים והרחוקים, אל המוצבים הבודדים, אל החיילים החשאיים הנמצאים במקומות מסוכנים, ביבשה, באויר, בים, ובמצולות שבצוללות, לשמור עליהם, להגן, ולחזק. קופצת ונודדת מבית מאסר אחד למשנהו, לראות את בניה במצבם השפל. הולכת לבתי החולים לבקר את החולים, הפצועים, הנאנקים והדוויים, ולבקש עליהם רחמים, מצטערת בצערם ובוכה עליהם, הולכת אל הנרדפים העניים והאביונים, האביונים והאומללים, הנכים ובעלי היסורים, צועדת ביעף לבתי האלמנות
?והיתומים השכולים, אל ההורים שאיבדו את יקיריהם, אל כל יהודי השרוי בצער ותומכת בו

As was taught in Sanhedrin 46a - R. Meir says, when one is in pain, the Shekhinah says: "My head hurts, my arms hurt..."
'Kalani me'Roshi, Kalani mi'Zero'i' [meaning that she cries out: "I cannot stand the sorrow of my children"].
The Shekhinah feels pain over the blood (pain) of Resha'im [wicked], and all the more so over the blood of Tzadikim [righteous]!
ובמשנה בסנהדרין מו,א [וגם חגיגה טו,ב] כתוב: אמר רבי מאיר, בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת? "קלני מראשי קלני מזרועי - אם כן המקום מצטער על דמן של רשעים שנשפך קל וחומר על דמן של צדיקים." - כלומר, שאומרת בבכי, ראשי כבד עלי, זרועי כואבת, איני יכולה לסבול את צער בני

One day of the week she has REST - this is the HOLY SHABBAT KODESH...
The day in which she radiates and shines, is happy and sociable, as she changes out of her widower and *mourner's clothing and dresses in her fine and radiant ones, as she goes to spectate upon the receiving of the Shabbat, upon the saying of Vayekhulu [and the Heavens and the Earth were completed], upon the lighting of the candles, upon the table full of all the good, through the songs of Shabbat [piyutim], through Kiddush and breaking bread, with foods and delicacies, upon those who are happily present, upon the the united families, at joyful occassions, she jumps from house to house, to "all places" where there are JEWS.

מי זאת השכינה... זו רחל אימנו - Rachel our Mother...
*The Hida [R' Hayim Yosef David Azluai] in his book "Shem HaGedolim" attests: Rabbi Avraham HaLevi Berukhim [the student of the Holy Ari] is the holy man that SAW the SHEKHINAH "AYIN b' AYIN" [eye to eye] while still AWAKE at [upon] the Kotel HaMaaravi [western wall] and as to the voice of this story - ONE NEED NOT DOUBT it's AUTHENTICITY in his heart, so I will answer to my best: We believe [b'vadai] in the words of Hazal [our sages]... Go and see their Maamarim [holy writings] in Yalkut Shimoni, Jeremiah 15:9 [also Pesikta Rabati 131b] when Yirmiyahu [Jeremiah] SAW a woman at the top of a MOUNTAIN while DRESSED in BLACK and TORN CLOTHING and her HAIR was HIDDEN etc' and she said: "Ani Ima Tzion" [I am the mother of Zion]. העיד החיד"א זצ"ל בספרו 'שם הגדולים' בערך שעל שמו: "רבי אברהם הלוי ברוכים, הוא הקדוש שראה השכינה עין בעין בהקיץ בכותל מערבי ולקול הסיפור כדי שלא יפקפק שום אדם בליבו אני אענה במיטב: אנו מאמינים בודאי בדברי חז"ל..." -------- לכו חזו מאמרם בילקוט ירמיה סימן ט"ו - שירמיה ראה אשה [היושבת בראש ההר] לובשת שחורים ושערה סתור וכו' ואמרה: "אני אמא ציון..." וכו

"She who bore seven has been cut off, her soul grieves, her sun sets when it is still day, she is ashamed and confounded..."
:אימא ציון ~ אומללה יולדת השבעה, נפחה נפשה בא שמשה בעוד יומם--בושה וחפרה ~ אמר ירמיה

בפסיקתא רבתי, פיסקא כו [ויהי בעת שסרחה] קלא ע"ב ~ ובילקוט שמעוני [ירמיה טו,ט] רמז רצג. מתואר כי כשירמיה הנביא עלה לירושלים לאחר החורבן, ראה אשה היושבת בראש ההר, לבושה שחורים ושערה סתור, "צועקת מבקשת מי ינחמנה, ואני צועק ומבקש מי ינחמני." הנביא התקרב אליה ופתח עמה בשיחה באומרו: "אם אשה את דברי עמי ואם רוח את הסתלקי מלפני." היא השיבה ואמרה כי היא אותה אישה שהיו לה שבעה בנים - יצא אביהם למדינת הים, עד שאני עולה ובוכה עליו הרי שניבא ואמר: לי נפל הבית על שבעה בנייך והרגם. איני יודע על מי אבכה ועל מי אסתור שעריי..." ירמיה ענה כנגדה: "אין אתה[!] טובה מן [אמי] ציון והיא עשויה מרעית לחיות השדה." היא השיבה ואמרה: "אני אמך ציון, אני היא אם השבעה." ירמיה הוסיף ודימה את מצבה לאיוב - וכשם שאחריתו הייתה טובה מראשיתו, כך ציון עתידה להתנחם (איוב מב, יב): "לאיוב כפלתי בניו ובנותיו וליך אני עתיד לכפול בנייך ובנותייך. לאיוב כפלתי כספו וזהבו וליך אני עתיד לעשות כן. לאיוב נערתי מן אשפה ועליך הוא אומר: "התנערי מעפר קומי שבי ירושלים" - בשר ודם בנה אותך, בשר ודם החריבך, אבל לעתיד לבוא אני בונה אותך, שכן כתוב: "בונה ירושלים." ~ישעיה נב, ב: "התעוררי התעוררי כי בא אורך קומי אורי עורי עורי שיר דברי כבוד ה' עליך נגלה." ~לכה דודי לרבי שלמה אלקבץ
{as in the Piyut: Lekha Dodi, L'Rabbee Shlomo ElKabetz}
התנערי מעפר קומי שְּׁבִי ירושלים." ~ישעיהו נב, ב" Shake yourself from the dust, arise, sit down, O Jerusalem. Yeshayahu 52:2
עורי עורי דבורה עורי עורי שיר דברי." ~שופטים ה, יב" Praise! Praise! Deborah. Praise! Praise! Utter a song. Judges 5:12
ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו." ~ישעיהו מ, ה" And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh together shall see. Isaiah 40:5
קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח." ~ישעיהו ס, א" Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has shone. 60:1
התעוררי התעוררי קומי ירושלים." ~ישעיהו נא, יז" Awaken, awaken, arise, Yerushalayim..." Yeshayahu 51:14

Because they are her children, their SOULS came from HER, from her light, and from her strength.
כי הם בניה, נשמותיהם באו ממנה, מהאור שלה, מכוחותיה

And she is happy when she sees them keeping the MITZVOT [commandments] and keeping the HOLY TORAH...
As she glorifies in them, is praised by their deeds, and becomes CROWNED by their MITZVOTH - like a BRIDE is ADORNED in her JEWELS. And she ascends to tell about her experiences up above before the the Almighty and before the souls of the Avot Ve-Imahot [holy patriarchs and matriarchs] in Gan Eden [heaven]. And she participates in the joy and experiences of the holy people of Yisrael.


יום אחד בשבוע יש לה מנוחה, הוא יום השבת, שבת קודש, יום בו היא זורחת וזוהרת, שמיחה ועולצת, מחליפה בגדי אלמנותה האבלים בבגדי יקר וזוהר, והולכת לצפות בקבלת שבת, באמירת ויכולו, בהדלקת הנרות, בשלחן מלא כל טוב, בשירי שבת, בקידוש ובבציעת הפת, במאכלים ובמעדנים, במסובים המאושרים, במשפחות המאוחדות, בשמחות ובאירועים משמחים, קופצת מבית לבית, אל כל מקום בו נמצאים יהודים - כי הם בניה, נשמותיהם באו ממנה, מהאור שלה, מכוחותיה. והיא מאושרת שרואה אותם מקיימים מצוות ושומרים את התורה הקדושה. מתפארת בהם, משתבחת במעשיהם, ומתקשטת במצוותיהם - ככלה המתקשטת בקישוטיה. ועולה לספר את החוויות הקדושות למעלה לפני אל עליון ולפני נשמות האבות והאמהות הקדושים בגן עדן. והיא משתתפת בשמחתם ובחווייתם של עם ישראל קדושים
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
If, heaven forbid - one of 'us' DESECRATES the Shabbat, kindles fire, performs labor - she lets out a SCREECHING VOICE, wailing and weeping bitterly, like a troubled senior woman, wandering hungry, beaten and afflicted...
(Devarim 22:27) "The girl had cried out, but there was no one to save her..."

OUR "SPIRITUAL MOTHER" = Rachel our Mother - מי זאת השכינה... זו רחל אימנו

And how can we dare to upset our 'SPIRITUAL MOTHER' who cares so much for us, who requests mercy upon us, defends for us by beseeching for us, caressing, caring, helping, and participating in our painfulness - and she yells (Yeshayahu 26:17): is this the reward that I hoped for ? ~ (Yirmiyahu 10:20) "...she shudders, she screams in her pangs..." (Yeshayahu 51:19 and Kinot #25) "...my children have left me and they are not here...my tent has been spoiled, and all my cords have been broken...no one pitches my tent anymore, or sets up my curtains." ~ "who will lament for me?" for the enemy, the satan came with his soldiers... (Song of Songs 5:7) "they smote me and wounded me..." Another soul, I have lost, another jewish soul went out and was CAPTURED by the hands of foreign powers!! אם חלילה מי מאתנו מחלל את השבת, מבעיר אש, עושה מלאכה, היא נותנת קול צווחה, מייללת ובוכה בכי תמרורים, צרה כמבכירה, כאשה נודדה ללחם, מוכה ומעונה, צעקה הנערה ואין מושיע לה ----- [דברים כב,כז]... ואיך נעיז לצער את אמנו הרוחנית הדואגת לנו, מבקשת עלינו רחמים, מסנגרת עלינו, חומלת, מלטפת, מטפלת, עוזרת, ומשתתפת בכאבינו, והיא צועקת הגמול הזה קיויתי ? תָּחִיל תִּזְעַק בַּחֲבָלֶיה ָ(ישעיהו כו,יז), אוי, כי בני יצאוני ואינם, אין מקים יריעותי, אין נוטה עוד אהלי (ירמיהו י,כ). מי ינוד לי, מי ינחמני משברי, גדל שברי (ישעיהו נא,יט - קינות כה, מי יתן ראשי), כי בא אויב השטן וחיילותיו, היכוני פצעוני (השירים ה,ז)... עוד נשמה איבדתי, עוד נשמה יהודי יצאה ונשביתה ביד כוחות זרים
____________
"OUR SOULS STOOD THERE TOGETHER" at mount Sinai...
All of us --- "OUR SOULS" stood there together at mount Sinai [commentators], when we SWORE to uphold the Torah and to keep the Shabbat. See this, there is no nation that has this day, to YISHMAEL - was given FRIDAY, to ESAU - was given SUNDAY, and only to us was this holy and awesome day given to [BEN YEHOYADA, When Turnusrufus asked R' Akiva --- "Mah Yom mi'Yomayim?" "What is today from the other two days (Yomayim)?"], on it we receive a NESHAMAH Y'TEIRAH ------ [extra soul] and we receive holiness and sanctity for our body and soul. כולנו "נשמותינו עמדנו יחד" בהר סיני [מפרשים], נשבענו שם לקיים את התורה ולשמור את השבת. ראו, אין שום אומה שיש לה את היום ---- הזה, לישמעאל נתן את יום שישי, לעשו את יום ראשון, ורק לנו את היום הנבחר הקדוש והנורא [בן יהוידע, סנהדרין סה,ב - בשאלת טורנוסרופוס לרבי עקיבא: "מה יום מיומים?"] - בו אנחנו מקבלים נשמה יתירה, ומקבלים קדושה וטהרה לנשמתינו ולגופינו

And the MAHARSHA [Rabeinu Shmuel Eliezer Eidels, 5315-5392; 1555–1631] in sanhedrin 65b explains,
that Turnusrufus asked three Questions to R' Akiva - titled: "Mah Yom mi'Yomayim?" - "What is today from all other days?"
1) "How do you know that the day of the week you observe as Shabbat is the day Hashem rested from His creation of the world?"
2) "How do you know that He commanded you to rest on this day?"
3) "How do you know that this day will be a day of rest in the future as well?"

So explains the Maharsha, that these three questions correspond to...
אלא ששאלת טרונסרופוס היתה, על שלש בחינות שיש בשבת [טור סי' רצ"ב]. א) שבת בראשית, ב) שבת מתן תורה, ג) שבת של עולם הבא... והם רמוזים בשלשת תפילות השבת: בערבית מזכירים את ענין מעשה בראשית ב'ויכולו'. בשחרית את מצות השבת שקבלו ישראל בסיני, כפי שנאמר "שני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת". ובמנחה מזכירים "מנוחת אהבה ונדבה, אמת ואמונה, מנוחה שלמה" וכו' שכל אלו הם שבת של עולם הבא). והשיב לו רבי עקיבא שלש ראיות לשלשת הבחינות. א) ראייה מסבטיון ששובת בשבת, והוא ראיה למעשה בראשית, ששבת הקב"ה ביום השביעי, ב) ראייה מבעל אוב, שגם עתה אין לעשות בו מלאכה, כשם שבעל אוב היום אינו עושה את פעולתו, ג) ראייה מקברו של אביו, שגם בעולם הבא יום שבת הוא יום מנוחה וקדושה. ~עפ"י המהרש"א בחידושי אגדות

The three historical Shabbatot [Sabbaths] - ג' שבתות של ההיסטוריה
תפילת ליל שבת שייכת לבריאת העולם - שחרית לשבת מתן תורה - מוסף לקרבנות היום - מנחה לשבת שלעתיד

Regarding the Shabbat prayers, the Tur wrote in siman 292: Our Rabbi's established THREE major themes within our prayers.
The Three prayers [standing/silent prayers] were established in correspondance to the THREE SHABBATOT

1) "Leil Shabbat" Friday night - Atah Kidashta [you have sanctified] = Shabbat B'reishit [the first shabbat of creation]
2) "Yom Shabbat" Shabbat day/morning - Yismah Moshe [let Moses rejoice] = Matan [the giving of the] Torah
3) "Minhah [afternoon] Gedolah/Ketanah" - Atah Ehad [You are ONE] = Shabbat Shel Atid [of the future days]
כתב הטור או"ח רצב: ומה שתקנו בשבת ג' ענייני תפלות אתה קדשת ישמח משה אתה אחד ובי"ט לא תקנו אלא אחת אתה בחרתנו מפני שאלו ג' תפלות תקנום כנגד ג' שבתות... 1) אתה קדשת כנגד שבת בראשית כמו שמוכיח מתוכו, 2) ישמח משה כנגד שבת של מתן תורה דלכולי עלמא בשבת ניתנה תורה, 3) ואילו התפילה שאנו אומרים במנחה - "אתה אחד" היא כנגד "שבת של עתיד", היינו כנגד שבת של תקופת הגאולה
Therefore in correspondence to his Questions - R' Akiva answered in the following manner:

1) The river Sabatyon ceases to flow testifies that Hashem rested on this day.
2) The Ba'al Ov cannot raise the dead on Shabbat which testifies, that this day Hashem designated for 'us' to desist from work.
3) The significance of the smoke rising from your father's grave during the week but not on Shabbat is - that the fires of Gehinam [purgatory] that burn furiously the whole week [precisely 117 hours], rest on Shabbat, as well as in the spiritual world.
[*note - the Rokah in his Sidur writes: 117 is the number of verses in Song of songs which we read before Kabbalat (receiving) Shabbat in order to sweeten all the judgments of the week]

1) Shabbat B'reishit 2) Shabbat of Matan Torah 3) Shabbat Shel Atid [the world to come]
____________
דע, כי שבת קודש היא יסוד האומה, העולם, וקיומינו - ובלעדיה אין לנו חיים ~ Da, [know this] that the "Holy Shabbat Kodesh" is...
the FOUNDATION of our NATION, the world and our EXISTENCE - and without it, we have no 'VIGOR.'

Question asked to HaRav Mutzafi shlita...
My mother is OBSERVANT ['Datiah'], but I drive on the Shabbat, is she permitted to invite me for the Shabbat meal,
since either way I'll still be driving elsewhere?

Answer: And why do you drive on the Shabbat? Behold, your are a YEHUDIAH [jewess].
Start out by keeping the Shabbat, and even just one Shabbat, and you can argue with any tremendous spiritual feeling you may have. I'm talking to you, like a father talking to his only daughter, his most dear to him, because you have a good soul within. So I beg of you, and all the jewish souls with you: Beseeching you, do so for the sake of Am Yisrael, the sake of the suffering with pains and illnesses - please, keep the Shabbat "Bat Melekh" [daughter of the king], for she is alone and she is sacred, pure and lucid, the source of all blessings. Watch over her and and cause 'NAHAT' [gracefulness] and joy to the holy SHEKHINAH that suffers so much. And may Hashem Yitbarakh bless you from the 'SOURCE OF ALL BLESSINGS' along with all the keepers of the holy Shabbat. שאלה - 72319 - December 29, 2010 - Tevet, 5771 לכבוד הרב מוצפי שלום רב שאלה [המשך לפיוט הנזכר לעיל]: אימי דתיה. ואני נוסעת בשבת האם מותר לה להזמין אותי לארוחת שבת כי גם ככה אני יסע למקום אחר? תשובה: ומדוע את נוסעת בשבת ? והרי יהודיה את... תתחילי לשמור את השבת ואפילו שבת אחת, ותיווכחי באיזה הרגשה רוחנית עצומה תהיי. אני מדבר אלייך, כאב המדבר אל בתו היחידה והיקרה אליו מאוד, כי יש בך נשמה טובה , אני מתחנן אלייך ואל כל הנשמות היהודיות אתך, מבקש, עשי למען עם ישראל, למען סובלי יסורים, סובלי חולאים, אנא, שמרי על השבת בת מלך, יחידה היא, קדושה היא, זכה וברה, מקור הברכה. תשמרי עליה ותגרמי נחת ושמחה לשכינה הקדושה שכל כך סובלת

והשם יתברך יברכך ממקור הברכות עם כל שומרי השבת הקדושה
___________
"VaYekhulu" HaShamayim V'HaAretz ~ and the Heavens and the Earth were "completed."

אמר רב המנונא: כל המתפלל בע"ש ואומר ויכולו, מעלה עליו הכתוב: כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית שנאמר ויכולו אל תקרי ויכולו אלא ויכלו. ~שבת קיט,ב Rav Hamnuna said: whoever says "Vayekhulu" on Erev Shabbat [Sabbath night],
it is as if he became a partner with Hashem in the work of the creation...

One who prays on Erev Shabbat and says: "VaYekhulu", the two angels that accompany a person on Shabbat,
"Shnei Malakhei HaSharet Hamelavin Lo LaAdam", put their hands on his head and say: V'Sar Avonekha v'Hatathekha Tekhupar...
[Yeshayahu 6:7 states: "...and your iniquity shall be removed, and your sin shall be atoned for."]
1) R' Yosef Hayim of Baghdad explains in Ben Yehoyada: his sins are forgiven and he becomes a 'Kosher' witness to creation.
2) Etz Yosef explains: he merits aid from heaven not to sin, even b'Shogeg [unintentionally].

And when he leaves the Bet HaKnesset [synagogue] he is accompanied by one GOOD ANGEL and one BAD ANGEL. If when he arrives home and the Ner [candle] is lit [meaning, there is 'peace' in the home] and the table and beds are set, the GOOD ANGEL prays "Yehi Ratzon" [it should be G-d's will] that it be this way next Shabbat - the BAD ANGEL must answer 'Amen' against his will; if not, the bad angel prays that it should be this way next Shabbat - the good angel must answer 'Amen' against his will.
-Shabbat 119b
And a Remez [hint] to these two accompanying angels is seen in the verses of: Vayekhulu, M'lAkhto, MicoL, YoM... Spelling out the word "Malakh" angel in reverse as seen below [note, they are in a sequence of 26 letters = Havaya, G-d's EXPLICIT name].

__וַיְכלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ וְכָל צְבָאָם, וַיְכַל אֱלקִים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי
_______________מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה וַיִּשְׁבּת בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי
____________מִכָּל מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה: וַיְבָרֶךְ אֱלקים אֶת
______________יוֹמ הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אתוֹ כִּי בוֹ שָׁבַת מִכָּל
מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר בָּרָא אֱלקִים לַעֲשׂוֹת... ~בראשית ב,א-ג... "כל המתפלל בע"ש
ואומר ויכולו, שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו (ישעיהו ו, ז) וסר עונך וחטאתך תכופר תניא ר' יוסי בר יהודה אומר שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בע"ש מבית הכנסת לביתו אחד טוב ואחד רע וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומטתו מוצעת מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו ואם לאו מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו." ~שבת קיט,ב
___________
One who fulfills the 3 Shabbat Meals is saved from three harsh days "Yamim."
A) the Birth Pangs of the Messiah
B) Judgment in Gehinam [Purgatory]
C) and the war of Gog and Magog.
About the Birth Pangs of Mashi'ah "RASHI" [R' Shlomo Yitzhaki] comments:
the hard times that Talmidei-Hakhamim [Torah Scholars] will go through before Mashi'ah comes. -Shabbat 118a
א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות: מחבלו של משיח ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג --------- (שבת קיח,א) רש"י: חבלו של משיח - כדאמרי' בכתובות (דף קיב:) דור שבן דוד בא בו קטיגוריא בתלמידי חכמים שנאמר: ועוד בה עשיריה וגו' חבלי לשון חבלי יולדה (הושע יג) א"ר יוחנן משום רבי יוסי כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים שנאמר: (ישעיהו נח, יד) אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך
___________
The FOUR meals correspond to: A) Issac B) Abraham C) Jacob D) King David

Zohar HaQadosh [II 88B] Yitro & Hok L'Yisrael, Yitro Day 6 teach:
"We have learned that on this day the Fathers are crowned and all the children suckle from them, in contrast to other festive and holy days. On this day all Judgments are held back and are not aroused, the sinners rest in Purgatory, the Torah is crowned with perfect crowns while joy and gladness resound throughout 250 worlds [numerical value of Ner/candle]."

Contrary to this Zohar, the Holy Arizal taught:

that the Seudot Shabbat [meals] correspond to:
*A) Issac, **B) second to Abraham and ***C) third Jacob ****D) David HaMelekh
And one should (verbally) say: Da Hee Seudatha De' [this is the meal of... Yisshaq etc']
as the flow of emanation pictured as dew flows down from:

A) Hakal Tapuhin Kadishin, which is characterized by Din/Judgment or Gevurah
[the Sheckhinah is called "the field of holy apple trees"].

B) Atika Kadisha, which is characterized by Hesed/Kindness
[or 'Keter' supernal crown of Hashem].

C) Malka Kadisha, which is characterized by Tiferet/Beauty
[Malka Kadisha in aramaic is the Holy King, Malkhut].

D) David Malka [4th meal], which is king David characterized by Malkhut/kingdom.
סעודה ראשונה דחקל תפוחין כנגד יצחק ומצילה מחבלי משיח והוא יהיה הסניגור בעת הגאולה, שחרית דעתיקא קדישא כנגד אברהם ומצילה מגיהינם.
מנחה מלכא קדישא יעקב ומצילה מגוג ומגוג והוא שהתפלל שנינצל ממלחמה זו. ומי שמזלזל בזה מסכן גדול וראוי לבכות עליו

בסעודה ראשונה אומרים לפניה "דא היא סעודתא דחקל תפוחין קדישין", בשניה "דעתיקא קדישא". בשלישית "דמלכא קדישא", ברביעית "דדוד מלכא." ~ומקורם על פי הגמרא פסחים ק״ו, א. במעשה דרב אשי. ועיין אור החיים ויקרא י״ט , ג
___________
The Friday night Kiddush (blessing over wine)

Why is it that we STAND during Kiddush (also Eshet Hayil) on Leil Shabat [Friday NIGHT],
while during the DAY [before noon] we bless while SITTING down?

Peshat... According to the simple understanding: for in the NIGHTTIME we give WITNESS that Hashem Yitbarakh created the Heavens and Earth. And this is a Biblical commandment: (Deut. 19:17) "Then the two men shall stand before the Lord..." -Poskim

Sod....... According to the Kabbala: at NIGHT we receive a special LIGHT in our NESHAMAH, and we give honor to the SHEKHINAH [divine presence] as she ARRIVES with the ANGELS.
But during the DAY TIME, one needs Yishuv Daat [restful mind] and settledness which is why we SIT. -Mutzafi
מדוע בקידוש [וגם אשת חיל] בלילה עומדים ובבוקר מקדשים בישיבה? לפי הפשט: כי בלילה מעידים שהשם יתברך ברא שמים וארץ. לדעת רוב הפוסקים חיובו מהתורה ועדות מעומד שכתיב דברים יט,יז: וְעָמְדוּ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר לָהֶם הָרִיב לִפְנֵי ה'... י
ולפי הקבלה: כי בלילה מקבלים אור מיוחד בנשמה ולכבוד השכינה שבאה עם המלאכים. אבל ביום צריך ישוב דעת וקביעות ולכן יושבים. ~הרב מוצפי
___________
handling the wine cup
Before we bless, we sing the song from Proverbs, 31:10-31
“אֵשֶׁת-חַיִל, מִי יִמְצָא; וְרָחק מִפְּנִינִים מִכְרָהּ” “A woman of valor [Shekhinah] who can find? for her price is far above rubies.”
Based on Tikkunei HaZohar 28:3, The Friday night Kiddush is so important that before we bless over the wine, the CUP should be washed three times from the inside and three times from the outside. By doing such one fulfills the verse:
(Ezekiel, 44:30) "to bring enduring blessing into your home." - לְהָנִיחַ בְּרָכָה אֶל בֵּיתֶךָ
This is done to remove any spiritual negativity that may be attached to it [Proverbs 31:6, Give strong drink to the one who is perishing and wine to those of bitter soul]. Skipping this defines the cup as a "cup of poison" [כּוֹס הַתַּרְעֵלָה, Cos HaTar'eilah].

Bircat HaMazon - After blessing of the food
When we have a group of three or more men in the seudah [meal] we add the blessing over wine to the blessing of the food. The wine, יַיִן, has a numerical value of 70 and brings the aspect of the seven sefirot [emanations]. The cup, כּוֹס, is numerically 86, as in the name of G-d, (Elokim) אלקים. It is washed once again from the outside and the inside to make it a vessel for the light of the Shekhinah. When the cup is filled, it is lifted with two hands by one person and received by the one that says the blessing with two hands. These actions bring the aspect of YHVH (right) to ELOKIM (left) and the blessing forms Tiferet [the central column]. After receiving the wine he looks at the wine to connect the level of Hokhmah (=wisdom, eyes resemble the letter Yood of G-d's name) to the wine and the blessings. Then he looks at the participants of the meal to ‘broadcast’ the blessing to all.
____________
During Kidush one should recite the following... :בקידוש יש לומר
ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קדשו באהבה וברצון הנחילנו, זכרון למעשה בראשית
תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים, ושבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו, ברוך אתה ה' מקדש השבת.
And they are 35 words, as well as the 35 words of Vayekhulu, together make 70.
Add the words: Yom HaShishi, it thereby becomes 72, Gematria [numerically] Hessed ~ "LOVING KINDNESS."
והם ל"ה תיבות , ועוד ל"ה תיבות בויכלו, הרי שבעים. תוסיף עליהם יום השישי, הרי ע"ב גימטריא חסד.
____________
How is it that Sepharadim RELY on Badatz [Bet Din Tzedeq, Yisrael] with regards to Kashrut of foods...yet at the same time, don't RELY on Kashrut [certification] of their wines/grape juice?
ANSWER: Because 'they' follow the customs of the Ashkenazim, as they are permitted to bless HaGefen over drink which contains only 17% percent, while Sephardim are required to contain NO LESS THAN 51% percent wine/juice [and with regards to meat and poultry - Sephardim should only eat/buy ~ Glatt/Halak, "Bet Yosef" Kashrut].
מדוע הספרדים סומכים על בד"ץ בכשרות המאכלים(אבל בבשר ועוף צריך לאכול אך ורק מההכשר בד"ץ בית יוסף)ולא סומכים עליו לענין כשרות היין לברכת בורא פרי הגפן? כי "הם" נוהגים כשיטת האשכנזים, להם מותר לברך הגפן על משקה המכיל יין רק 17 אחוז, ולנו הספרדים דרוש 51 אחוז לפחות נטו יין
____________
אמר ר' חנינא: "צריך אדם שיהיו לו שני עטפים (=בגדים) אחד לחול ואחד לשבת." ~ירושלמי פאה פ"ח ה"ז Yerushalmi Peah ch. 8 halakha 7 teaches, R' Hanina said: "a person should have two kinds of clothing, one for the weekday and another for Shabbat."
____________
4 Garments of the Shabbat Queen

It is written explicitly in Shaar HaKavanot 63a: And i received from my teacher the Arizal, that the colors and tones in which a person wears on the Shabbat Day in this world - is actually [MAMASH] what they will dress in the world to come on the Shabbat.

And one should have in his mind the Holy Name Zayin Hei Resh Yod Alef Lamed [never pronounce]. And this is the name of the GARMENT [allegorically] of Hashem, as mentioned in Pirkei Heikhalot of Rabbee Yishmael HaCohen. And this is also the name of the ANGEL that SHINES on our Shabbat Garments [and one should not change out of them until 'after' the 4th meal on Motz"Sh].

And this means NO LESS than FOUR fresh/clean garments. And these FOUR garments CORRESPOND to the FOUR LETTERS
of G-d's EXPLICIT name, YOD KEI VAV KEI [never pronounce]. And this is the intention of the HOLY ARIZAL:
Davka [specifically] at the time when you shall PUT these garments on, which is EREV SHABBAT [adjacent to the Sabbath].

The same is mentioned in the Tikunei HaZohar 48 in this manner: "And therefore Yisrael SHOULD..."
...and on the Shabbat, SHE [the Queen] takes off ALL [negativities] and DRESSES in her FINEST of GARMENTS.

As well as Tikunei HaZohar 48 p. 85b: in this manner: "For each and every one..." (Exodus 3:5) "Do not draw near here.
Take your shoes off your feet, because the place upon which you stand is holy soil." - this is the Shabbat.
And about her, the SHEKHINAH says: (Song of Songs 5:3) "I have taken off my tunic; how can I put it on? I have bathed my feet; how can I soil them?" And for this reason a person should change their CLOTHING [as well as bathe] in honor of the SHABBAT.
Sources: porat.org.il/media/whiteclothes - בעניין בגד לבן בשבת
ומפורש בשער הכוונות (סג,א) "וקבלתי ממורי ז"ל שכפי הצבע וגוון המלבושים שלובש האדם ביום שבת בעה"ז כן ממש
יתלבש האדם בעה"ב אחר פטירתו תמיד ביום השבת." לכוון בשם הקדוש זהריא"ל וזהו השם של החלוק של השי"ת, כנזכר בפרקי היכלות דרבי ישמעאל
והוא גם שמו של המלאך שמאיר לנו בבגדי השבת. והיינו לא פחות מארבעה בגדים נקיים ומספר ארבעה בגדים אלו הם כנגד ארבע אותיות שם
הוי"ה, וזהו כוונת האריז"ל: "דווקא בעת שאלביש החלוק של שבת בערב שבת." וכן נאמר בתיקוני הזוהר תיקון מ"ח בלשון: "וכן צריכים ישראל..."
ובשבת מכלא אתשפטת, ואתלבשת בלבושין שפיראן, וכן צריכין ישראל לתתא, לאתחדשא בשבת בלבושין שפיראן [ובשבת מהכל מתפשטת ומתלבשת במלבושים נאים]. וכן צריכים ישראל למטה להתחדש בשבת במלבושים נאים... ועוד בתיקוני הזוהר תיקון מח דף פה, ע"ב מדוקדק הלשון "לכל אחד ואחד" בזה"ל: תרגום: כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא, זו השבת. ועליה אומרת השכינה, (שיר השירים ה,ג) פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה, רחצתי את רגלי איככה אטנפם. ומפני זה צריך האדם בשבת לשנות במלבושיו

NOTE: MOST POSKIM RULED THAT IF THE MAJORITY AREN'T WEARING WHITE THEN THE ONE WHO IS - COMMITS YUHARA - VANITY AND BOASTFULNESS, SO INSTEAD WE WEAR WHITE BY HAVING AN ALL WHITE TALIT... אז במקום בגדים לבנים אנו לובשים טלית שכולו לבן
____________
HOT WATER on EREV SHABBAT

It is a "GREAT MITZVAH" to wash in HOT WATER on EREV SHABBAT [friday afternoon] or even LUKE WARM. And there is no need for it to be EXTREMELY HOT, as there are those who think such. And the source is found in Shabbat 25b, About Rabee Yehudah Bar Ila'eey "they [his disciples] would bring him a basin of hot water, he would wash his face, hands and feet and then cloak himself in decorated linen garments - whereby he resembled a Malakh [angel] Hashem Tzevaot [of legions].

"Shalhevet Yah" - the "vapor of Hashem"
And the Zohar writes: since friday afternoon is the TIME when we have the ABILITY to extinguish the FORCES of IMPURITY and the WICKEDNESS in the world. That through washing in hot water, there EMERGES "Shalhevet Yah" the "VAPOR of G-d..."
And with it are SEVEN PEARLS - meaning LIGHTS [seven names of Hashem] which BURN and NULLIFY them. And after that the SHABBAT ENTERS in TRANQUILLY and in JOY. מצוה רבה להתרחץ במים שחוממו ואפילו פושרים , ואין צורך כלל שיהיו חמים מאוד כמו שיש חושבים ,
והמקור מדברי הגמרא במסכת שבת כה,ב על רבי יהודה בר אלעאי שהיו מביאים לו עריבה היינו גיגית מליאה במים חמים ורוחץ בהם ואחר כך מתעטף בסדינים המצוייצים כהלכה ודומה למלאך השם צבאות. ובזוהר הקדוש כתב: כי אחר הצהריים של יום השישי הוא העת בו יש לנו יכולת לבער כוחות הטומאה והרשע בעולם, ועל ידי הרחיצה בחמים יוצאת ״שלהבת י-ה״ ובה שבעה מרגלאן - היינו אורות ושורפות אותם ומבטלים אותם, ואחר כך נכנסת השבת בשלוה ובשמחה
____________
HaOseh Melakha...
If one works [as an employee - after nine hours of the day, the time for "Minhah Ketana..." approx. 2:30 pm in the winter season or 3 hours before] on Erev Shabbat or Erev Yom Tov, his work will not be blessed. -Pesahim 50b
Yet if he is self-employed, he is permitted to do non-creative business ['Prakmatia']. -Shulhan Arukh, Orah Hayim 251:2

Also, Sanhedrin 38b teaches that on the 6th day and in the ninth hour...
Adam & Hava [Eve] were commanded not to eat from the Etz ha'Da'at [tree of knowledge].
Therefore, it is forbidden to eat any meat after this time - and the same goes for a meal with bread. -ShU"A Orah Hayim 249:2
בגמרא פסחים נ, ב. אמרו: "העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים אינו רואה סימן ברכה לעולם..." אבל, אם הוא עצמאי מותר לו לעסוק בפרקמטיא [עבודה שאינה מייצר דבר]. ודעת המרדכי האבודרהם והלבוש הזמן מתחיל מחצות היום - ולדעת רש״י הרא״ם ועוד מזמן מנחה קטנה [בשעה תשיעית], בתקופת החורף היא בערך בשעה שתים וחצי בצהריים (אור"ח רנא,ב) - וכן בשעה תשיעית נצטווה [אדם] שלא לאכול מן האילן (סנהדרין לח,ב). בערב שבת מזמן מנחה קטנה [ויש אומרים מחצות היום] אסור לאכול בשר או עוף לכולם וכן לקבוע סעודה, כלומר - עם לחם. ~ועיין בשולחן ערוך חאו"ח רמט סעיף ב

Also, an old custom is to eat lentils on Friday, to refrain from eating meat and expensive and important foods, to leave them in honor of the Sabbath. גם מנהג קדמון הוא לאכול עדשים ביום השישי, כדי להימנע מאכילת בשר ודברים יקרים וחשובים, כדי להשאירם לכבוד השבת
____________
"HEALING FOOD" on Shabbat... מאכלים של רפואה בשבת‎

Sefer Hemdat Yamim and the Shelah HaQadosh wrote: at the time of purchasing food products for Shabbat, when one exclaims:

"Likhvod Shabbat Qodesh" !! [in honor of the Holy Shabbat] the Angels in heaven immediately bless that person and a great "SHEFA" [spiritual influx] RESTS UPON IT, while at that moment it becomes "HEALING FOOD" for them and all who consume it.
Also read up in Kaf HaHayim [Palaggi] z"l ch. 27:11 - that the sweat produced through the preparations and purchases ERASES ALL OF ONE'S SINS.

*Sefer Hemdat Yamim, authored by...?
Many signs point to HaMequbal Rabenu Binyamin HaLevi z"l from Tzfat, colleague of R' Yaakov Tzemah z"l, student of the Arizal
הכנות לשבת כתבו החמדת ימים והשל״ה, שברכישת מוצרי מזון כשאומר: "לכבוד שבת קודש" מיד המלאכים בשמים מברכים אותו וברכה ושפע רוחניים חלים על אותו מזון ויהיה לו ולכל האוכלים לרפואה. וכתבו הפוסקים שיניח קניה אחת או יותר ליום השישי בבוקר כגון לחמניות, יין, או משקאות ומאכל לכבוד שבת - ויש סוד בדבר על שם הפסוק: והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו - ועיין בכף החיים פלאג׳י ז״ל כ״ז,י״א... שהזיעה שמזיע בהכנות ובקניות מוחקות לו את כל עוונותיו ומתכפרין לו

ספר חמדת ימים...? סימנים רבים מצביעים על המקובל רבנו בנימין הלוי ז"ל מצפת חבירו של רבנו יעקב צמח ז"ל תלמיד רבנו האריז"ל


____________

The Maaseh Rokeah (El'azar of Worms, c. 1176 – 1238) explains why our sages instituted the recitation of Shir HaShirim [song of songs] every Erev Shabbat, as it contains exactly 117 verses... Since the mequbalim taught that the Reshaim [wicked] have a total of 51 hours of rest from the fires of Gehinam [purgatory] - since there are a total of 168 hours throughout the 7 days of the week, and 168 - 51 = "117" and this is the amount of hours they are judged in purgatory per week. And this is why King Solomon alav HaShalom wrote 117 verses in Shir HaShirim corresponding to these 117 hours of the week. And the reason, explains the Rokah is: so that one may be saved from the judgement [Dinah shel Gehinam]. And one who says it with Kavanah [intention] every erev shabbat will be saved from these 117 hours every week.
note: the Megaleh Amukot [ofan 74] explains that according to the Zohar, every day when Yisrael pray three prayers, the wicked have rest in Gehinam for one and a half hours, which is it's equivilant when praying with Kavanot [holy kabbalistic intentions] - so therefore the wicked have four and a half hours rest every day - and 4.5 x 6 = 27 --- add 24 hours of Shabbat and this equals 51. And this is why Moshe Rabenu pleaded with Hashem saying: E-eb'ra Na - PLEASE [Na, Nun Alef = 51] let me cross over and see the good land that is on the other side of the Jordan, this good mountain and the Lebanon." As he prayed in order to save the wicked from Gehinam. Yet the time was not right, but rather may this be speedily soon - Amen ___________ ויזהר עצמו לומר שיר השירים, דכל האומר שיר השירים בכונה, ניצול מדינה של גהינם, כי שלמה תקן קי"ז פסוקים, נגד קי"ז שעות שנידונין בכל שבוע בגהינם, דהסר ארבע שעות ומחצה בכל יום דאינן נידונין, דעולה בין הכל כ"ז שעות, נשארו מקד"ם קי"ז, ולכך תקנו לומר בכל שבת שיר השירים. ~כף החיים פלאגי - סימן כח

___________

www.chabad.org writes: 
The Havdalah ("Separation") ceremony is a multi-sensory ritual employing our faculties of speech and hearing, sight, smell and taste to define the boundaries that G-d set in creation "between the sacred and the everyday."

By defining the separation of Shabbat from the workday week, the relationship between the two is also established -- a relationship in which Shabbat imparts its transcendent vision to the rest of the week, and the six days of daily life feed into, and are sublimated within, the sanctity of Shabbat.
___________
"Thumb," U should know the secret of it: When you wrap four fingers around it u subdue the wicked forces of the "east and west" Esau & Yishmael... At the end of sabbath we do it ceremonially, (Havdalla prayer)....

וטעם כיסוי הבוהן בארבע אצבעות, כתב הרמ"ק [אוה"ח ח"ב דרכ"ב ע"ב] משום שכוחות החיצונים שולטים בו, וכמו שעושים בוידוי שקומץ אגרופו ומכה על לבו וכופף האגודל תחת אצבעותיו... כמש"כ בפרדס רימונים וכ"כ הרמ"ע מפאנו
בספרו מאה קשיטא סימן מא. ונתנו רמז בדבר: שהגודל בו שני פרקים כנגד עשו וישמעאל, ובארבע אצבעות י"ב פרקים כנגד י"ב שבטי יה ועי"כ - וגבר ישראל
 ע"כ דברי הרב בן ציון מוצפי בספרו שיבת ציון דף שט"ו~
The "folding" of the fingers over the "thumb" represents the submission of the two nations of Esau & Yishmael...
[the thumb consists of two joints, while the four fingers consist of twelve - these are the 12 tribes of Yisrael, V'Gavar Yisrael - and "Yisrael prevailed"]. -HaRav Ben Tzion Mutzafi, Shivat Tzion p. 315

סגולה לבטל הכישוף שיריח את העשן מהנר של ההבדלה

see YouTube clip of - Nahari Havdalah Cantor 5769 נהרי ~ הבדלה 

It should also be noted that a Berakha [blessing] is recited before smelling fragrant spices and plants during Havdala, for example, it is customary to recite the Berakha of “Besamim” over rosewater or Hadasim [myrtle plant], which are naturally fragrant. The question arises as to whether the Berakha is recited also before smelling synthetic perfumes, which are produced from chemicals. It occasionally happens in the synagogue that no regular Besamim are available, but someone has some synthetic perfume that could be used. 

Can the Berakha be recited over such a product, or was the Berakha instituted only over naturally-fragrant plants? 

The son of HaRav Ovadia Yosef z"l, Hakham David Yosef, writes in his work Halakha Berura that in conversation with his father he convinced him to change his mind, and HaRav Ovadia z"l ultimately accepted the view that one does not recite a Berakha over synthetic perfume. The question thus becomes whether one should follow the Hakham’s written ruling or the claim made by his son that he retracted this ruling. Rabbi Bitan argues that one cannot question an explicitly written Halakhic ruling on the basis of oral testimony to its retraction. He cites a passage in the work Or Torah where the author advances this argument. Rabbi Bitan writes: “The author likewise rejected testimony given in Halakha Berura, explaining we must not rely on verbal answers to questions presented to Maran if they contradict published rulings, considering he researched and considered those rulings fully before committing them to writing. The written ruling presented in Hazon Ovadia is far more reliable than any ruling Maran might have issued verbally.” And thus Rabbi Bitan concludes (in Hikchot Berakhot, vol. 3, p. 346) that one should recite a Berakha before smelling synthetic perfume, and this is the ruling that should be followed. 

Summary: One recites the kof  "Boreh Minei Besamim” over synthetic perfume, and it may be used for “Besamim” in Havdala. 5 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Hacham Ovadia argues in this regard with the Ben Ish Hai (Rav Yosef Haim of Baghdad, 1833-1909), who held that one should not bow while reciting “Bo’i Kalla.” Instead, according to the Ben Ish Hai, one turns toward the right while reciting “Bo’i Kalla” for the first time, then to the left the second time, and to the center for the third and final recitation. Hacham Ovadia, however, follows the view of Rav Haim Palachi (Turkey, 1788-1869), that one should slightly bow, first to the left, then to the right, and then to the center.

  Hacham Ovadia also discusses in this context the proper intention that one should have while during this recitation. He writes that when reciting “Bo’i Kalla,” one should think in his mind that he accepts the “Nefesh,” the first aspect of the “Neshama Yetera” (“additional soul”) which we receive on Shabbat. We accept the second level of this additional soul, the “Ru’ah,” when we answer to Barechu at the beginning of Arbit. Finally, we accept the third level, “Neshama,” just before the Amida at Arbit, when we recite, “U’fros Alenu…” One should stand at all three of these points, as he accepts the different levels of the “Neshama Yetera.”

  The prevalent custom is to turn facing the western side of the synagogue when reciting “Bo’i Kalla” to greet the Shabbat. Of course, when we turn to face the western side of the synagogue, our backs are turned to the east side, where the Hechal (ark) is situated. Although Halacha generally forbids turning one’s back to the Hechal, Hacham Ovadia writes in a responsum (Yehave Da’at 3:19) that this is permissible for the purpose of giving honor to the Shabbat by turning to the western side. Furthermore, he notes, the Torah scrolls are closed in the ark which is covered by a Parochet (curtain), and is also above ten handbreadths from the ground, such that we are not actually turning our backs to the Torah.

  The Ben Ish Hai writes that when one recites “Bo’i Kalla” the first two times, he should do so in a loud voice, whereas the third recitation of “Bo’i Kalla” should be done in a low, quiet voice.

  Summary: At the end of the “Lecha Dodi” hymn in the Friday night Kabbalat Shabbat service, we recite the phrase “Bo’i Kalla” three times – twice in a loud voice, and the third time in a low voice. Each time one recites these words, he should bow his head slightly – the first time to the left, then to the right, and then to the center. One should have in mind during this recitation to receive the first level of the “extra soul” which is bestowed upon us on Shabbat. “Bo’i Kalla” should be recited while one is turned facing the western side of the synagogue.

  ReplyDelete
  Replies
  1. שַׁבָּת הוּא עֵצָה גְּדוֹלָה כְּנֶגֶד כָּל הַהִתְנַגְּדוּת וְהַבִּלְבּוּלִים שֶׁיֵּשׁ לָאָדָם, הֵן מֵעַצְמוֹ הֵן מֵאֲחֵרִים, וְכָל אֶחָד כְּפִי מַה שֶּׁהוּא בְּכָל מַה שֶּׁעוֹבֵר עָלָיו, יָכוֹל לְבַטֵּל עַצְמוֹ בְּתוֹךְ כָּל הַבִּלְבּוּלִים וְהַטִּרְדּוֹת, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת שַׁבָּת, שֶׁהוּא בְּחִינַת שְׁבִיתָה וּבִטּוּל. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִתְבַּטְּלוּ כָּל הַמַּחְשָׁבוֹת הַטּוֹרְדוֹת וְכָל הַחָכְמוֹת שֶׁל הֶבֶל וָשֶׁקֶר

   ליקוטי הלכות, אורח חיים ג, שבת ו

   Delete

 3. אם לא היה חוטא אדם הראשון, לא היו נבראים הרוחות הרעות ~ If Adam Harishon would have not sinned. the spirits without bodies would never exist nor been created on EREV SHABAT

  ReplyDelete
 4. Does Dayan Toledano in Mekor Habrakha rule "matches" are permitted on Yom tov? גפרורים ביום טוב And where in the book I'd love to know...
  Gersh Somers: He does but cautiously. Page 170/171 of Volume 2.
  ראה הגאון רבי אברהם אלנקווה בספרו כרם חמר ח״ב סימן צ״ו. רבי אהרון בן שמעון פסק להקל כדברי הגאון כרם חמר. אבל חכם בן איש חי חלק עליו וחכם עובדיה פסק לאסור לכן ראוי להחמיר

  ReplyDelete

Powered by Blogger.