Search This Blog

Music Channel ~ http://youtube.com/AaronHai1

to subscribe: please write to, qanungi613@gmail.com ~ INR interview: Hal'haka HeSepharadit HaYerushalmit, a new band of young musicians performing traditional Judeo-Middle Eastern music ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ אסור לקחת כסף עבור לימוד תורה/מצוות ☶ דכתיב (דברים ד, יד): "ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם", וכתיב (דברים ד, ה): "ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' ~~~~ שנאמר: "מה אני {הקב"ה לימד את משה} בחינם, אף אתם בחינם." ~נדרים לז,א ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ And remember, Torah study should not cost any money, since Hashem [G-d] commanded Moses to teach it "free of charge" - as stated: Just like "I" {Hashem had taught Moses} for free, {therefore "I" command...} you to teach it for free (Mah Ani BeHinam, Af Atem BeHinam). -Tractate Nedarim 37a ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Essay List: ▼ 2013 (1) November (1) ___ Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards ___ ▼ 2011 (1) ___ ▼ February (1) ___ את השבת ~ The Sabbath ▼ 2010 (8) ___ ▼ June (1) ___ זיווגים Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita ▼ May (1) ___ STAR ✡f DAVID, Western/Wailing Wall & Hebron ▼ April (4) ___ Adam & Eve - BREAD, BLOOD & CANDLE ___ The Leviathan - הלויתן ___ Good Spouse or Bad Spouse? ___ What Aristotle wrote to Alexander {Hebrew/English... ▼ March (1) ___ Ten Commandments - עשרת הדברות ___ ▼ February (1) ___ ▼ יהדות ספרד - ▼ February (1) ___ Sephardic Jewry ▼ 2009 (3) ___ ▼ December (1) ___ Advice on how to Stay Away from Disputes ▼ July (2) ___ Twelve ages of MAN - Midrash on the "ZODIAC" ___ The Pope, Yeshu HaMamzer & the Messiah

Compiled by: Aaron Hai

Wednesday, June 9, 2010

Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita - מאמר הזיווגים

Translation by: Aaron Hai י(עברית בסוף)י

Is it possible that one may have MISSED their SOULMATE?

Answer: We are ALL REINCARNATED SOULS and we don't have our CORRECT (R◕‿◕T) PARTNERS.

When the Talmud speaks of: "Bat P'loni..."
40 days before the formation of an embryo, a heavenly voice goes out and ANNOUNCES:
This person's daughter is for that person's son ☜☞ it is speaking of "NEW SOULS."

From the period of the Arizal, around 450 years ago, no SPOUSE is PREDESTINED/PRE-ANNOUNCED from HEAVEN.
For we are ALL REINCARNATED [as result of sin], therefore we now have SUBSTITUTES. -Shaar HaGilgulim, Hakdamah 20
Similar to two GOOD NEIGHBORS, two COLLEAGUES, or even two ACQUAINTANCES with HARMONY between them, all the more so for a jew who marries a woman L'Shem Shamayim [for the sake of heaven], by honoring and loving her even more than himself.

About the Holy AriZal, the Hida wrote:
"Who ascended to heaven, or had revelations of Eliyahu zakhur latov regularly, after our teacher [Rabeinu] HaAri, to make compromises in matters that stand at the height of the world, and tikun in the Names and upper spheres...?"
-Moreh B'Etzba, Helek Tziporen Shamir, siman 10, ot 95

"Zivug Sheni/Secondary Matches"
In other words those of us who are REINCARNATED and have RETURNED to FIX our ACTIONS, have NO HEAVENLY ANNOUNCEMENT UPON THEM.

Therefore, from the teachings of the ARIZAL:
it is therefore DERIVED that (from one's BIRTH)...
"NO ONE MARRIES their (TRUE) Zivug/spiritually-rooted-SOULMATES."

Nowadays it all DEPENDS on ONE'S ACTIONS/DEEDS [L'fi Ma'asav]. -Sota 2a
Meaning that if his deeds are meritorious, then he is given a better Zivug, as Rashi comments: מזווגין אשה לפי מעשיו: צנועה לצדיק ופרוצה לרשע
According to one's deeds: "A modest woman (is matched) to the Tzadik [righteous] and an immodest one to the Rasha [wicked]."

"TRUE SOUL MATES" - THINK & ACT the same... כי "בת זוג אמיתית" - היא ממש תאומה שלו, חושבת ומבצעת כמוהו ללא חילוקי דעות אפילו קלים

For a "TRUE SOUL MATE" - is actually his TWIN, as she THINKS and ACTS just like him, without even the 'slightest' difference in opinions. In these LATER GENERATIONS, both the RAMAK & the ARIZAL wrote: that through ONE'S GOOD ACTIONS and PRAYERS a PERSON can MERIT a SUITABLE PARTNER (Zivug Hagoon).

And Rabenu Avraham Azulai z"l [from the generation of the Arizal] writes in Hesed L'Avraham that: the most praisworthy match is when the male comes from "Torat HaHessed" [the source of loving-kindness] and merited a woman from Torat HaHessed as well. And this means that the male is very wise as well as his wife and she has the wisdom of the finest and realizes that her husband is the Ikar [primary one] and she is Tafel [secondary] and listens to all of his words (and this too is not found anymore).

Zohar Prologue, B'reishith:
Every SOUL CHOOSES the LOOK, FORM and SIZE of it's BODY for reasons only known to it.
הזוהר בהקדמת בראשית כותב: שכל נשמה בוחרת לה את המראה, הצורה והמידה של הגוף מסיבות הידועות לה
In Zohar Lekh Lekha, Rashbi also wrote: That the SOUL CHOOSES it's LOOK and FORM, as well as it's PLACE and FAMILY.
בזוהר לך לך כתב: שהנשמה בוחרת את מראיה צורתה, מקומה ומשפחתה
_______
"Nishmatin Had'tin" ~ New Souls
According to Zohar Pekudei [Parashat HaHeikhalot], there are SEVEN CHAMBERS in heaven.
In the FIFTH CHAMBER, which is called "Heikhal HaAhavah" [Ahavah = Love], there reside the most elevated souls
[Nishmatin Ila'een] - these are 'NEW SOULS.' And since the DESTRUCTION OF THE TEMPLE [almost] no other souls came out of there. However, when the Moshiah will arrive, all of these 'lofty' souls will be released into the world. -Zohar 253a

*Note: another reason these souls have not yet been released, is for only 'TRUE SOULMATES' have the ability to release them
[through being together on Leil Shabbat (Sabbath eve)]. Based on Shaar Maamarei Rashbi LeRabeinu HaArizal, 253a...
as well as Otzrot Hayim (Shaar HaNekudim) LeHarav Hayim Vital ztz"l, a.k.a. "HaMaharhu"
Opposites: Adam and Hava [eve] Nivr'u [were created] "Ahor B'Ahor" [back 2 back] Vay'vieha El HaAdam...
Identicals: Then, Hashem 'brought her to man' = "Panim Bepanim" [face 2 face], in order to draw down NEW SOULS.
_______

Regarding WOMEN:
a woman has a SOUL which she RECEIVED from her ORIGINAL SPOUSE before she ENTERED into the WORLD (via her FATHER).
And this original half-soul which was given to her FATHER remains with her in "depository" until she marries.
Finally, this SOUL returns back to her father at the time of her marriage.

"Ruha D'Shadei B'gavah" [the spirit he throws into her]...

And HaRav Hayim Yosef David Azulai [HaHida ztz"l] explains, based on the verse in Leviticus 21:2 [Parashat Emor]:
"except for his "Sh'eiro" relative [lit. remainder/left over part] who is "CLOSE" to him..."

He asks: why did the Torah describe the Cohen's wife as his "left over part" and not spouse, wife, beloved etc.?!
And he explains, that when a man marries a woman and says:
"Harei At Mekudeshet Li B'Tabaat Zo" [you are hereby sanctified to me with this ring]. He gives her a "PART" of his soul, "near/around her," this is the aspect of the VESSEL/SURROUNDING LIGHT.. And so we find that she is the "CLOSEST" to him.
And the final process is completed at the end of their unification, the aspect of - INNER LIGHT.

And it's no wonder our sages said [Berakhot 24a]: "To the contrary! One's wife is like one's own body."

sources to his words: Zohar, Saba DeMishpatim daf 103 - Etz Hayim, shaar 20 ch. 9 as well as shaar 39 ch. 7-8


*Note: This is why the Mekubal HaRav Yitzhaq Kaduri ztz"l was very careful not to take a WIDOW, but rather a Divorcée since al-Pi HaSod [according to Kabbala], the soul of the dead spouse is MAKPID [irritated], since he was not able to give her a proper GET [divorce]. And for this the Mekubalim established "Tikun HaAlmanah" [rectification of the widow], and sometimes they would have to repeat this procedure up to three times according to the situation regarding the soul of that deceased husband "Alav HaShalom."
_______And see there in the Zohar Shelah Lekha (p.163)...

That the spouses meet "up-above" after they pass away. And there are special chambers in heaven and everyday, three times a day do all the husbands meet with their wives. At the head of these chambers reside Moshe Rabeinu and Yosef HaTzadiq, and every night they reveal NEW LIGHTS and the WONDROUS PLEASURES that were revealed to them by our blessed Creator may his name be. And all are happy with a joy that never existed before, as they learn from the mouths of their husbands, the reasonings and new explanations of which they had never known before._______
The GROOM and the BRIDE both become "ONE SOUL"
Why is MARRIAGE so IMPORTANT in Judaism, and why is it's VALUE of JOY so GREAT, that it is also likened to the FUTURE?
as written: [Isaiah 62:5] "just like the rejoicing of a bridegroom over a bride shall your G-d rejoice over you."
The Hatam Sofer wrote: [end of commentary to Gitin] that through MARRIAGE, the GROOM & the BRIDE both become "ONE SOUL" - UNITED. And there's NO JOY like ''Ahdut'' [UNITY]... And there's also a great SECRET which is that they become ONE [soul] both in this WORLD and in the WORLD ABOVE. ~Hakham Ben-Tzion M-u-t-z-a-f-i

And the Rebbe Maharash [Lubavitch] adds: but rather on the subject of P-R-A-I-S-E:
that just as they were CREATED [Bara] down BELOW - Groom & Bride - so does their example exist UP ABOVE.
As written: [Ketuvot 8a] 'Asher Bara' Who 'CREATED' happiness... Who makes the Hatan [groom] rejoice with the Kallah [bride]."
_______
The father of the Kallah [bride], more than anyone - sees to it that he marries his daughter off to another man. Since he can judge whether he will be "connected with her emotionally" or not, as the commentators explained in Ketuvot 46b on the verse: (Devarim 22:16) "I gave my daughter to this man as a wife..." Also that "her actions [emotions] belong to her father."
And the Zohar wrote: Abba Y'sad B'ratha [the daughter is sourced in her father]. -Zohar Pinhas 258a - Tikunei HaZohar 69 106a
_______
RABEINU TAM (cited by the TOSFOT SHANTZ in Sotah 2a) explains that "Zivug Sheni" refers to a widow or widower.
However, there are times when a woman loses her husband because of the merit of another person who deserved her as his wife. In order for the Zivug Sheni to occur, Hashem must take the life of one of the spouses in the Zivug Rishon.

So according to the Mekubalim: "Zivug Sheni" does not refer to a second marriage, rather it means "a second matching."
Hashem determines -- before a person is born -- who will be the best match for the person.
(If one of them is a Tzadiq (righteous) and the other a Rasha (wicked), the Tzadiq can influence the Rasha).
However, he receives that match only if he deserves it because of his Ma'asim Tovim (good deeds).
If he does not merit to receive his intended match, he ends up with another woman.
And this is what the Gemara calls "Zivug Sheni" (a "secondary" match in place of the primary one).
(HAGAHAH in BE'ER SHEVA; YA'ABETZ; see also TASHBETZ 2a. See also Sotah 2a).
_______
PRAYER:
When REQUESTING a SPOUSE, one SHOULD NOT request from one's SOUL-ROOT,
for we are all REINCARNATED SOULS and we are ONLY MATCHED-UP based on our ACTIONS.
However, one should request/say by the opening of the Ark of the Torah or before ending the Amidah:
"ותזמין לי ברוב ובנחת זיווג הגון" And make available for me in all and in grace a NOBLE PARTNER.

R' Yitzhak Even Giat wrote: (1,000 yrs. ago) I found a Midrash - that the Holy One BB"H, FLIES throughout 18,000 worlds at night. And in the last THREE HOURS before dawn, he FLIES throughout this world.
{And this is the most AUSPICIOUS TIME to make any requests}.
_______
Our Sages said: Hut Darga U'Nesiv It'tha... "DESCEND A LEVEL and MARRY A WOMAN." -Yevamot 63a

In other words: "HALF of choosing a SPOUSE" is in the HANDS of each and every PERSON.
And Rava taught: Until 20, Hashem awaits the day that a man will marry. -Kidushin 29b
Therefore, one must put in their maximum EFFORT, to GIVE-IN and to SERIOUSLY MAKE that DECISION.

Also R' Moshe Hayim Luzzato wrote in Mesilat Yesharim ch. 23:
whomever does not put in their EFFORT, is actually 'not' SECURE with the Holy One Bb"h - but rather LAZY.

And when Rav Hamnuna told Rav Huna that he was not wearing his Sudra [turban] because he was not yet married,
he TURNED HIS BACK on him and told him: "do not see me again - until you get married!" -Kidushin 29b
_______
Read up in SHEVET MUSSAR ch. 51,6 [also, see index for Geulah]
In the Geulah (final redemption) everyone will be HEALED, receive SALVATION and BE MARRIED TO A WOMAN.
As written: (Yeshayahu 35:6) the recompense of God shall come and salvate you.
עיין בשבט מוסר פרק נא,ו: שבגאולה כולם יתרפאו, יוושעו ויישאו אשה - שנאמר: (ישעיהו לה,ד) יָבוֹא גְּמוּל אֱלקים הוּא יָבוֹא וְישַׁעֲכֶם
MICROBIOGRAPHY: Shevet Mussar was written by R' Eliyahu ben Avraham Shlomoh HaCohen Itamari of Izmir (Turkey) 1650-1729.
_______
Tikun/Fixing
I heard them say in the name of the MEKUBALIM: that in their PREVIOUS GILGUL, there were those who were accustomed to DELAYING and SEPARATING couples from MARRYING - and now they themselves are DELAYED etc..
So now it is to their BENEFIT that they shall act [generously] by AIDING couples on the EVE of their WEDDINGS. ~R' Mutzafi Shlita
_______
It is more 'proper' to make the Huppah and Kidushin [wedding ceremony] in the "DAY" and 'not' at NIGHT...

This is do to the fact that a "KINYAN" [i.e. an acquisition or a vow] should not 'INITIALLY' [LeKhat'hilla] be made at night.
And know this, that approx. 300 years ago in Yerushalayim - "never would they perform a Huppah ceremony at night."

*see: Shut [responsa] Peri ha-Adamah on Maimonides [R' Rephael Meyuhass ben Samuel, Yerushalayim (1705-1771)] volume 4, page 22, amud gimel - as well as: Shut Bet David [R' Ze'ev Wolf Leiter, Zalotzitz (1892-1974) Galicia and USA, Av Beit Din of Pittsburg] Orah Hayim, siman 285.
_______
The Bride takes the JUDGEMENTS and SWEETENS them According to Qaballah, the RAMAK wrote in Or HaHamah, Yitro page 72: that the Groom wears WHITE, while the Bride wears RED. And this custom was in the eastern countries, which is how they would dress. And these practices have great secrets in the Zohar - whereby the Bride takes the JUDGEMENTS and SWEETENS them [for the same reason women grow their hair long]. As for modesty (since the Rambam in (Hilkhot Tzniyut) forbids red and the Maharik adds that also men are prohibited - because of Hukot HaGoyim (gentile practices - see; Shulhan Arukh, YD 178), only at the time of the HUPPAH in honor of the joyous occasion. The custom to wear RED has been "discontinued" nowadays and one should not act differently than others, like the poskim wrote: that the breaking of the GLASS CUP is in place of the ASHES.

And it should be noted: that the Halakha requires a woman from the moment she entered into a designated house to cover up her hair, since from that point on she has the status of "Eshet Ish" [another man's wife] which can 'never' be nullified. As Yalta (Rav Nahman's wife) taught us: that for everything the Torah forbade, something similar was permitted...The Torah forbade adultery - but a man can marry a "Grushah B'haye' Baalah" - [a divorcee whose husband is still alive]. -Hulin 109b

And according to the Kabbalah:
the Shekhina comes and rests upon her while she becomes "a VESSEL and a DWELLING PLACE for the Shekhina,"
and this is why she needs to cover-up her hair.
_______
PARENTS bless their CHILDREN" before entering the HUPPAH
Tanya Rabati Kadmon [91] wrote: "PARENTS bless their CHILDREN" before entering the HUPPAH (canopy) [not vice versa].
It's PROOF is [Pirkei D'Rabbe Eliezer, ch.16]: like the "Hazzan" [cantor] who stands to bless the "BRIDE" at her Huppah. And the Hatam Sofer wrote the same in Haye Sarah, on the verse: [Gen. 24:60] And they blessed Rebecca and said to her...
"Our sister, may 'you' become thousands of myriads, and may 'your' seed inherit the cities of their enemies."
_______
ATONEMENT for one's SINS:
It is also well known (Yevamot 63b), that on the WEDDING DAY BOTH the MAN & the WOMAN
have their SINS FORGIVEN ['Mitpakekin' - all his sins get CORKED/PLUGGED UP and don't prosecute against him].
And so it is ['Gezerah Shavah'] if one RETURNS to their EX-SPOUSE they are forgiven as well.
_______
Why is it that the Groom SWEARS on the KETUBAH?
A Minhag [custom] which has been practiced for nearly 1,000 years amongst all the great sephardic Rabbis in their countries.
[as mentioned in the Bet Yosef Even HaEzer 1 - and Shulhan Arukh E.H. 1:11 - and Shut Maharam (R' Moshe) Alshikh siman 78]
And HaRav Hayim Palaggi in Hayim VeShalom v.1 siman 6 wrote...
that the main reason it was instituted was in order that "he should not marry another woman upon his wife."
And HaRav Minhat Hag wrote: A Rabbi that does not do so - we releive him of his priesthood [his status as Rabbi].
And the same was taught to us by HaRav Ben Tzion Abba Shaul ztz"l
_______
Banim She'Einan M'huganim:
One may NOT marry a woman for the sake of MONEY as mentioned in: (Shulhan Arukh, Even HaEzer 1)
One who does this is referred to as Noseh Isha L'shem Mamon ("one who marries for money").
Kiddushin 70a teaches: Rabba bar Rav Adda said: "Whoever marries a woman for her money will end up with contemptible children." Rather, the son-in-law should receive gratefully whatever his in-laws are willing to give and by following such a path, he will surely succeed.

On the other hand, R' Yohanan taught: one who wants to get rich should cling to the seed of Aharon - for the Kehunah [Priesthood] makes one rich! And Rav Papa said: Had I not married a Bat Kohen, I would not have become rich!! [but this refers only to a Torah Scholar, yet one who isn't, will experience sorrow... Because when a Talmid Hakham marries a Bat Cohen [daughter of a Cohen], he is destined to become wealthy [for he "glorifies" the Kehuna] - but if he is an Am HaAretz [ignoramus] he gets punished - for he "shamed" the seed of Aharon. -Pesahim 49a

And the Shulhan Arukh Even Ha-Ezer 2:8 rules:
An am ha'aretz should not marry a COHENET. And if he marries one, their pairing will not develop well (Pesahim 49a)
because she will die or it (meaning the child) will die from the pregnancy or problems will come between them.
But a scholar that marries a COHENET, this is pleasant and praising of Torah.

But as Hakham Ovadia Yosef shlita writes:
"And the main "Ikar" is that any man who is a Ben-Torah, guards the Mitzvoth and sets aside time for Torah study - should ALIGN HIS HEART TRUSTFULLY IN HASHEM - that he will not see any sorrows... :) -Yehaveh Da'at v. 5, sign 61

________________________________________________________________________?האם יש אפשרות שאדם החמיץ את זיווגו

תשובה: כולנו מגולגלים, ואין לנו את הזיווג הנכון. ארבעים יום לפני יצירת הוולד "מכריזים" בת פלוני לבן פלוני [מדובר בנשמה חדשה]. נישואין שניים: מי שמגולגל, מי שבא לתקן מעשיו אין הכרזה עליו. ומדברי האריז"ל משמע שאין בימינו מי שמכריזים עליו כי אין בימינו מי שנושא את בת זוגו

כי "בת זוג אמיתית" - היא ממש ***תאומה שלו*** חושבת ומבצעת כמוהו ללא חילוקי דעות אפילו קלים, בסוד: מאזני צדק שקילין דא עם דא, חסדים שלו עם גבורות שלה ומעשיהם ומדריגתם שוה. ~רבי יצחק אייזיק חבר, ביאורי אגדות, אפיקי ים על יבמות ב,א בשם המרח"ו

ומצאתי שרבינו אברהם אזולאי ז"ל [מדורו של רבינו האריז"ל] כתב: שהזיווג המשובח ביותר זה "בזמן שהזכר בא מתורת החסד וזכה בבת זוגו מתורת החסד, והוא שהאיש בעל שכל וגם אשתו, ויש לה שכל אנושי ומכרת שבעלה עיקר והיא טפל ונשמעת לדבריו..." - וגם זה לא מצוי בימינו
_______
מזמן רבנו האריז"ל זה כ- 450 שנה [עיין בשער הגלגולים] אין בן זוג או בת זוג קבועים מהשמים, כי כולנו מגולגלים [בגלל עון], ולכן יש חלופיים. ----------- וכך לשונו: "לפי שכיון שנתגלגל על סבת איזה עון, יש מקטרגים עליו למעלה." ~שער הגלגולים, הקדמה כ

וזה כמו שני שכנים טובים, שני ידידים, שני מכרים שיש ביניהם הרמוניה, על אחת כמה וכמה יהודי הנושא אשה לשם שמים מכבדה ואוהבה יותר מגופו

:הכל תלוי במעשיו של האדם, ובפרט בדורות האחרונים שכתב רבנו האריז"ל
שכולנו מגולגלים, ויכול האדם על ידי מעשיו הטובים ותפילותיו לזכות לבת זוג הגונה. שכאשר מבקשים זיווג, אין לבקש "משורש הנשמה" כי כולנו גילגולים
וכמו שאמרו חז"ל: שאין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו, שנאמר: כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים וכו'. ~סוטה ב,א
וכתב רש"י שם: מזווגין אשה לפי מעשיו - צנועה לצדיק ופרוצה לרשע

."יש לבקש/לומר בפתיחת ההיכל או בסיום תפילת העמידה ותזמין לי ברוב ובנחת זיווג הגון"
הרב מוצפי

גלגול שני
בגמרא תירצו שרק בפעם הראשונה, ובזוהר בגילגול ראשון הוא נושא את בת זוגו מהלידה, אך בזיווג שני שהוא גלגול שני לא
וכתב הרמ"ק: שהיום כולנו מגולגלים ולא לוקחים מה שהוכרז
_______
נשמתין חדתין = נשמות חדשות
לפי הזוהר פקודי בפרשת ההיכלות רנ"ג, ע"א ישנם שבע היכלות בשמים ובשער החמישי שנקרא "היכל האהבה" נמצאים הנשמות הכי גבוהות [נשמתין עלאין] והם נשמות חדשות. ומזמן שנחרב הבית המקדש, אין הנשמות עולות [ולא יורדות] לשם [משם] (אלא המעטים) עד ביאת המשיח, שאז ישוחרר משם כל אותם הנשמות החדשות כאן לעולם

הערה: ועוד סיבה שאותם הנשמות עדיין לא שוחררו היא.. כי רק לזיווגים אמיתיים יש כח למשוך את אותם הנשמות [על ידי יחודם בליל שבת בקדושה ובטהרה] ~מקורות: שער מאמרי רשב"י לרבינו האריז"ל רנ"ג ע"א וכן אוצרות חיים לרבינו חיים ויטל זצ"ל, המהרח"ו
אדם וחוה נבראו = "אחור באחור" וכתיב: וַיְבִאֶהָ אֶל הָאָדָם = "פנים בפנים" כדי למשוך למטה נשמות חדשות. ▼ י
_______

אבל, יש לאשה נשמה שקיבלה מבן זוגה (שנפקד אצל אביה) קודם בואה לעולם - והנשמה הזאת חוזרת לאביה בזמן החופה

...[רוחא דשדי בגווה" [הרוח שזורק בתוכה"

והרב חיים יוסף דויד אזולי [החיד"א זצ"ל] מפרש על הפסוק בפרשת אמור פרק כ"א,ב: כִּי אִם "לִשְׁאֵרוֹ" הַקָּרב אֵלָיו... ושואל, מדוע התורה כינה את אשתו של הכהן בשם "שאריתו," ולא זוגתו, אשתו, רעיתו וכו'?! ומסביר, שבזמן שאדם נושא אשה ואומר: "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל..." הוא נותן לה "חלק" מנשמתו "אצלה/מסביב לה," בבחינת הכלי/אור מקיף - ונמצא, שעכשיו היא הכי "קרובה" אליו. והסיום נעשה בתום היחוד, בבחינת - אור פנימי. ולא לחינם אמרו חז"ל [ברכות כד,א]: אדרבה, "אשתו כגופו..." והמקור לדבריו נמצא בזוהר סבא דמשפטים, דף קג - וכן בעץ חיים שער כ, פרק ט
ושער לט, דרוש ז-ח בזה הלשון: "רוחא דשדי בגווה" [הרוח שזורק בתוכה] והוא שורש להעלות כל הבירורים עד ימות המשיח

הערה: וזה הטעם שהמקובל הרב יצחק כדורי זצוק"ל היה נזהר שלא לקחת אלמנה, אלא לקח גרושה
מכיון שעל פי הסוד, נשמת המת מאד מקפיד על בעלה החדש על שלא יכל לתת לה גט כדת וכדין. ולזה תקנו לנו המקובלים "תיקון האלמנה" - ולפעמים צריכים לחזור על זה שלש פעמים כפי המצב של נשמת בעלה המת ע"ה
_______
ואיתא התם בזוהר שלח לך (דף קסג), שבני הזוג נפגשים למעלה אחרי 120 שנה - ויש היכלות מיוחדות בשמים וכל יום שלש פעמים נפגשים כל הבעלים עם נשותיהם, ובראש ההיכלות משה רבנו ויוסף הצדיק, וכל לילה הם מגלים להם אורות חדשים ותענוגים נפלאים שנתגלו להם מאת הבורא יתברך שמו, וכולם שמחים שמחה חדשה שלא היתה מעולם, ולומדות מפי בעליהן טעמים ופירושים חדשים שלא ידעו מעולם
_______
נעשים אחד כאן בעולם הזה ובעולם העליון
?למה ומדוע הנישואין חשובה כל כך ביהדות, ומעלת השמחה בה גדולה עד שנמשלה גם לעתיד לבוא שנאמר: (ישעיהו סב,ה) כִּמְשושּׁ חָתָן עַל כַּלָּה יָשִׂישׂ עָלַיִךְ אֱלוקיִךְ. כתב החתם סופר בסוף פירושו על מסכת גיטין: כי בנישואין הופכים החתן והכלה יחד לנשמה אחת מאוחדת, ואין שמחה כאחדות - ויש בזה סוד נפלא: שנעשים אחד כאן בעולם הזה ובעולם העליון. ~חכם בן-ציון מוצפי

ומוסיף הכ"ק אדמו"ר מהר"ש: אך ענין השבח הוא: שמה "שברא" למטה - חתן וכלה - הוא כדוגמה שיש למעלה חתן וכלה
שנאמר: (כתובות ח,א) "אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה". ~ספר המאמרים תרל"ד, עמ’ טז
_______
אבי הכלה דואג יותר מכל בהשיאו את בתו לאיש אחר, האם יהיה קשור לרגשותיה. כתובות מו,ב - על הפסוק: (דברים כב, טז) "את בתי נתתי לאיש הזה..." ובמפרשים שם: "מעשה הבת לאביה..." ובזוהר כתב כי יש בזה קשר והשפעה על פי הקבלה, שנאמר: אבא יסד ברתא [האבא שורשה של הבת]. מקורות: רעיא מהימנא פינחס רנח, א - ובתיקוני הזוהר תיקון סט דף קו, א
_______
הזמן הטוב ביותר לבקש בקשות
כתב רבי יצחק אבן גיאת: (לפני כ-1,000 שנה) מצאתי במדרש - שהקב"ה שט בי"ח אלף עולמות בלילה ובג' שעות אחרונות בבוקר הוא שט בעולם הזה." --- וזה הזמן הטוב ביותר לבקש בקשות... וכן כתב הזוהר חדש דף י״ב ע״א, כי בשעה זו משוררים כל המלאכים והכוכבים שרים למעלה, ועת רצון גדולה בשמים, ותפילת כל אדם מתקבלת באותה שעה ועיין במסכת עבודה זרה ג, א
_______
עיין בשבט מוסר, לרבנו הגדול רבי אליהו הכהן האיתמרי מאיזמיר זצ"ל: שבגאולה כולם יתרפאו, יוושעו ויישאו אשה
_______
חצי מהזיווג זה בידי האדם
אמרו חז"ל: חות דרגא ונסיב איתתא - רד מדרגה ושא אשה. ~יבמות סג ע"א
ואמר רבא: "עד כ' שנה יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה." ~קידושין כט,ב
כלומר: שחצי מהזיווג זה בידי האדם , וצריך להשתדל , לוותר , ולהחליט ברצינות

ועיין לרבנו בחיי בחובות הלבבות בשער הבטחון שיש לעשות השתדלות - וכן כתב רבנו השפתי כהן יורה דעה סימן קנט,ב
ורבנו משה חיים לוצאטו במסילת ישרים פרק כ״ג כתב: שמי שאינו משתדל, אין זה בוטח בהקב"ה - אלא עצל

כי אתא חזייה דלא פריס סודרא [כשבא רב המנונא רב הונא שם לב שאינו חובש סודר]. אמר ליה: "מאי טעמא לא פריסת סודרא?" [מדוע אינך חובש סודר?] אמר ליה: "דלא נסיבנא." [כי אינני נשוי] אהדרינהו לאפיה מיניה [רב הונא הפנה לו את גבו] אמר ליה: "חזי דלא חזית להו לאפי עד דנסבת!" ----------------- [תראה, לא תתקבל עוד אצלי עד שתתחתן]!! ~קידושין שם
_______
יותר נכון לעשות חופה וקידושין ביום ולא בלילה... כי קנין אין לעשות לכתחילה בלילה

ובירושלים, לפני כשלש מאות שנה - "מעולם לא ערכו חופה בלילה." כנזכר בשו״ת בית דוד [רבי זאב וולף לייטר (תרנ"ב-תשל"ד) מגדולי גליציה וארה"ב] אורח חיים סימן רפ״ה - ושו"ת פרי האדמה על המשנה תורה לרבי רפאל מיוחס בכר (בן) שמואל, תס"ה (1705) - תקל"א (1771) חלק ד דף כ״ב ע״ג
_______
הכלה לוקחת את הדינים "וממתקת" אותם
ע"פ הקבלה כתב הרמ"ק באור החמה, יתרו דף ע"ב: שהחתן לובש לבן והכלה אדום. והמנהג היה בארצות המזרח שכך היו לובשים. ויש לדברים האלו סודות עמוקים בזוהר - שהכלה לוקחת את הדינים "וממתקת" אותם. [ומאותה סיבה האשה מגדלת שיערותיה] ולגבי צניעות [כיון שהרמב"ם (בהלכות צניעות) אסר אדום לנשים בכללותה והוסיף המהרי"ק (קסטרו) שגם לגבר אסור - ועיין בשו"ע יו"ד סימן קעח], רק בשעת החופה לכבוד השמחה. מנהג לבישת אדום "התבטל" בימינו ואין לנהוג שונה מאחרים, גם כתבו הפוסקים כי שבירת הכוס היא במקום אפר

ויש לציין: שההלכה מחייבת את האשה מהרגע שנכנסה עם החתן לדירה מיוחדת לכסות את ראשה, כי אז יש לה מעמד חשוב של "אשת איש" ואינו מתבטל לעולם. כמו שלמדה אותנו ילתא [אשתו של רב נחמן]: כל דאסר לן רחמנא [כל מה שאסר לנו השם יתברך], התיר לנו כוותיה (משהו דומה). אסר לן אשת איש - שרא לן גרושה ואע"פ שבעלה חי [אסר לנו אשת איש - התיר לנו אשה "גרושה בחיי בעלה"]. ~חולין קט,ב

ועל פי הקבלה: השכינה באה ושורה עליה והיא הופכת להיות "כלי ומושב לשכינה," - ולכן היא צריכה לכסות שערותיה
_______
ביום החופה מתכפרים העוונות
.ידוע שביום החופה מתכפרים עוונות החתן והכלה
?האם גם גרוש שמחזיר את גרושתו ונישא לה בשנית כדת וכדין, זוכה שיתכפרו עוונותיהם בשנית

כיון שנשא אדם אשה, עונותיו מתפקקין, שנאמר: (משלי יח, כב) מצא אשה מצא טוב ויפק רצון
מהשם. ~יבמות סג,ב --- בגמרא מובא על החתן, ויש שעשו גזירה שוה לכלה במחזיר גרושתו גם
_______
‏ מדוע משביעים את החתן בכתובה‏?‏ מנהג שנהגו קרוב לאלף שנים כל גדולי הרבנים הספרדים בארצותיהם
כנזכר בבית יוסף אבן העזר סימן א - ובשלחן ערוך אה״ע סימן א סעיף י״א - וכן בשו״ת מהר״ם אלשיך סימן ע״ח
‏כי עיקר התקנה על כך שלא ישא אשה על אשתו [רבנו חיים פלאג׳י בספרו חיים ושלום חלק א סימן ו]. ועוד, הרב
מנחת החג כתב: רב שאין עושה שבועה לחתן אנחנו
מעבירים אותו מכהונתו וכך לימד אותנו הרב בן ציון אבא שאול זצ״ל
_______
בספר תניא רבתי קדמון כתב בסימן צ"א: הורים מברכים את בניהם קודם כניסתם לחופה (ולא
להפך)... וראיה מפרקי דרבי אליעזר פרק ט"ז שכתב: "כחזן" שהוא עומד ומברך את "הכלה" בחופתה, וכן כתב מורנו החתם סופר בפרשת חיי שרה (כד,ס) בפסוק: וַיְבָרֲכוּ אֶת רִבְקָה וַיאמְרוּ לָהּ, אֲחתֵנוּ אַתְּ.............. הֲיִי לְאַלְפֵי רְבָבָה {אותיות סופיות של שם קדוש מע"ב שמות ~ יי"ה}, וְיִירַשׁ זַרְעֵךְ אֵת שַׁעַר שנְאָיו... (ושם הזה מסוגל לקבלת ברכת השם יתברך) שימוש תהלים, לרב דוד כהן מהדורת התשע"ב - וכנזכר בשולחן ערוך קמז

אין לשאת אשה לשם ממון כנזכר בשלחן ערוך אבן העזר סימן א - אבל מצד שני למדנו, אמר רבי יוחנן: 'הרוצה שיתעשר - ידבק בזרעו של אהרן, כל שכן שתורה וכהונה מעשרתן'! [כלומר, רק תלמיד חכם שנושא בת כהן צפוי להתעשר והוא שבח לו, אבל עם הארץ - גנאי הוא לו ולזרע אהרן, והוא נענש]. ולהלכה, פוסק גם השולחן ערוך: "עם הארץ לא ישא כהנת, ואם נשא אין זיווגם עולה יפה שימות הוא או היא מהרה, או תקלה תבא ביניהם. אבל תלמיד חכם שנושא כהנת, הרי זה נאה ומשובח, תורה וכהונה במקום אחד." -------- ~אבן העזר ב, סימן ח

אבל - כתב הרב עובדיה יוסף שליט"א: [שאין לבת כהן למנוע את עצמה מלהתחתן עם ישראל כשר ופשוט, שומר מצוות וקובע עתים לתורה] - וכך לשונו: "ולכן העיקר שכל אדם שהוא בן תורה, שומר מצות וקובע עתים לתורה, סמוך לבו בטוח בה´ שלא יאונה לו כל און..." ~שו"ת יחווה דעת חלק ה סימן סא
_______
:תיקון - שמעתי אומרים בשם המקובלים

שבגלגול שעבר הם היו מעכבים ומפרידים זוגות מלהינשא.. ועתה נמצא שהם בעיכוב - וטוב יעשו אם יעזרו לזוגות ערב נישואיהן. ~חכם מוצפי שליט"א
_______

Powered by WebRing.___________________________________________________________________________________________________ In most Sephardic congregations, before the Tora is read on the first day of Shabu’ot, we recite a very special “marriage certificate or Ketuba” which compares the relationship between God and Israel to a “marriage”. The Covenant of Love between God and Israel that we remember on Shabu’ot was formalized with the giving of the Tora, in the same way that a marriage between husband and wife is formalized with the giving of the Ketuba. This comparison between the God-Israel’s covenant and a marriage is not new. It is mentioned numerous times in the Tanakh. Interestingly, the Haftara that we read this last Shabbat (Hoshea 2: 21-22) mentions the beautiful words that God said to Israel: “I will take you as My wife forever. I will marry you with justice, right, kindness and compassion. I will marry you and I will be eternally faithful to you, and thus you will know that I am Your God… ” We recite these words every day when we wear the Tefillin, when we place the leather strips around our finger, representing a wedding band. A wedding Ketuba begins by mentioning the day of the week, then the date, the month, the year, the place where the marriage takes place, the names of the bride and the groom and continues with the couples obligations. The groom also grants his wife generous gifts and presents as a guarantee and expression of his love and fidelity. The dowry is also mentioned, and where the couple will reside. The bride accepts everything the husband grants her and the marriage contract is formalized front of two witnesses. The Ketuba of Shabu’ot’s follows the same order.
THE TEXT OF SHABU’OT’S KETUBA
“Today, Friday, the sixth day of the month of Sivan, the day chosen by the Holy Blessed is He for the revelation of the Tora to His beloved people … The Invisible, but Omnipresent Bridegroom set out for Mount Sinai, shone from Se’ir and appeared from Mount Paran … in the year 2448 from the creation of the world,… on this Earth, whose foundations were established by Him,… The Groom [God], Ruler of rulers, and King of kings …. declares to the beautiful and virtuous bride [the people of Israel] who won His favor above all other maidens, that is beautiful like the moon, and radiant like the sun: you will be My wife forever and I will be your redeemer. I’m consecrating you as my wife according to the law of Moses and Israel, and I declare that I will honor you, sustain you and protect you, and I will be your refuge and shield at all times, for ever and ever. Behold, I grant you My precious commandments, that I deliver through the legislator Yequtiel [Moses]. Knowing of your fidelity and your loyalty I give you the Tora, a book of life, and by following it, you and your children will live in peace and tranquility. And the bride [the people of Israel] accepted all that is written in the Ketuba and became His wife. And thus an everlasting covenant was established between them that will bind them forever. The Bridegroom agreed to add to the above all the life lessons that in the future Tora scholars will learn from the Holy Scriptures and Oral Law: including the Sifra, the Sifra, the Agggadtah and the Toseftha … and all the new lessons that the Sages of all generations will expound and teach. The dowry that this bride brings from the house of her parents [our ancestors], consists of an open heart to understand [the Tora], attentive ears to listen to it, and eyes that will study it [day and night]. Thus, the sum total of the Ketuba and the dowry, with the addition of the positive and negative commandments, can be summarized in the following [obligation on Israel’s part]: “Respect God and observes His commandments; for this is the purpose of human life ”(Kohelet 12:13). … The inheritance that the bride will receive is immortality of the soul in the world to come… and the residence [even when she is not in the land of Israel] will be set in every small place where the Tora is studied [there, His Presence will reside]. And the bride has responded affectionately to everything proposed by the Bridegroom: “We will do, and we will listen.” All these conditions will be valid and cannot be altered forever and ever. The Husband has taken an oath …and promises to be faithful to her and that He will never replace her with another wife. Following the legal formalities, the Bridegroom delivers this document [The Torah, which is the Ketuba between God and Israel]… and Heavens and Earth are invited to be the [eternal] witnesses of this commitment. May the Bridegroom always rejoice with His bride, whom he has taken as His wife, and may the wife rejoice with her Husband, as she always recites His praise!
This is a brief, but I believe faithful, translation of the text of the Shabuot Ketuba written by Rabbi Israel Najara z”l (1555-1625). By the way: Can you guess in which city Rabbi Najara lived during the last years of his life? In that city, who had a vibrant Jewish community. Rabbi Najara dies in this city and his body was buried there. That Jewish city is Gaza.

7 comments:

 1. Ashkenazim make the Huppah under the stars - Sepharadim don't... אשכנזים עושים חופה מתחת לכוכבים - אבל לא כך אצל הספרדים

  Veha'Tanya - we learnt: that Rav would give lashes [malkoot] to one who does Kidushin in the market (in public). -Yevamot 52a
  Rashi explains: in the market - even with money, as this is a "cheap and licentious" custom...
  And this is why the custom of the Sepharadim is to make the Huppah canopy "indoors" - as written: (Yeshayahu 4:5) for [in the future],
  in addition to every honor, there will be a Huppah [from the root "Hofeh" meaning a shelter/covered place].

  But the custom of the Ashkenazim is to make the Huppah under the stars, as the Maharil wrote: and this is a segulah/blessing that they should be "as numerous as the stars" - as written: (Genesis 15:5) And He took him "outside," and He said,
  "Please look heavenward and count the stars, if you are able to count them." And He said to him, "So will be your seed."
  And the Poskim wrote: that a Sepharadi who is mekadesh [sanctifies/betrothes] a woman "outdoors" trangresses the prohibition of "Preetzut" [licentiousness].
  והתניא, לוקה מכת מרדות מדרבנן: דרב מנגיד [רב היה נותן מלקות] מאן דמקדש בביאה ומאן דמקדש בשוקא..." ~יבמות נב,א"
  וכתב רש"י: ואמאן [מי] דמקדש [שמקדש] בשוקא [בשוק/בחוץ] - אפילו בכספא, דמנהג "זילות ופריצות" היא

  וזה הטעם שהספרדים נהגו לקדש "בתוך הבית ולא בחוץ" - שנאמר: (ישעיהו ד,ה) כי על כל כבוד חופה [מלשון חופֶּה ומכסה]. אבל מנהג האשכנזים לערוך חופה מתחת לכוכבים שכתב המהרי"ל: וזו סגולה/ברכה שירבו ככוכבים, שנאמר: (בראשית טו,ה) וַיּוֹצֵא אתוֹ "הַחוּצָה" וַיאמֶר הַבֶּט נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפר הַכּוֹכָבִים אִם תּוּכַל לִסְפר אתָם וַיאמֶר לוֹ כה יִהְיֶה זַרְעֶך. - וכתבו הפוסקים שספרדי המקדש אשה "בחוץ" עובר על איסור 'פריצות.' -ע"כ

  ReplyDelete
  Replies
  1. interesting... thank you... i hope you don't mind, i put this in my blog http://familypurity.blogspot.com/

   Delete
 2. שאלה - 103477
  לכבוד הרב
  אני ממש מתענג על הספרים שלך...
  איפה המקור למי שמחליף שמו נעשה לו דף חדש ומאבד את זכויותיו?
  האם זה ממש ככה?
  תודה ללימוד
  תשובה
  המהרש״א בחידושי אגדות ראש השנה ט״ז, א

  ReplyDelete
 3. The Kabbalistic Torah of the Ari'zal
  The Mitzvah of the Hebrew Male Servant and Maid Servant
  from Sefer Ta’amei HaMitzvot, Parshat Mishpatim

  By R. Ariel B. Tzadok
  Copyright © 2001 by Ariel Bar Tzadok. All rights reserved.

  TEXT: “It is written, "when you acquire a Hebrew servant" (Ex. 21:2) and it is written, "when a man sells his daughter." Know that "servant" refers to [the Name] Havaya of Yodin, which numerically equals 72.

  NOTE: Havaya of Yodin is derived by spelling out each of the letters YHVH in the following fashion. Yod = Yod, Vav, Dalet. Key = Key, Yod. Vav = Vav Yod Vav. Key = Key Yod. Together these ten letters add up to 72, which is represented by the two Hebrew letters Ayin Bet and is called AB. With the four (spelled with the letter Dalet) [basic] letters [of Havaya, YHVH], this is Eved (servant), Ayin Bet (AB) and Dalet. However, the essential true source of Eved (servant) is the secret of the simple ahorayim ("back-side" spelling) of Havaya, which is numerically equal to 72 (Yod, Yod Key, Yod Key Vav, Yod Key Vav Key = 72). Add to this the four basic letters of the source Havaya (YHVH) and [again] we have Eved (servant). If you add to the Havaya of Yodin the ten letters of its miluei (expanded form), we have the numerical value of Avdo (his servant).

  TEXT: The maidservant however is feminine. She is the aspect of the Name Ehyeh (AHYH), which has three different forms of miluei (expansion), Yodin, Alfin and Hehin. With the kollel (adding one) together they are numerically equal to Shifha (maidservant).

  NOTE: Similar to the Name Havaya, Ehyeh is also spelled out. These expanded spellings are called miluei(im). Ehyeh is spelled out in three different ways – Yodin (Alef = Alef, Lamed, Peh. Key = Key, Yod. Yod = Yod, Vav, Dalet. Key = Key, Yod. Together this adds up to 161). Alfin (Alef = Alef, Lamed, Peh. Key = Key, Alef. Yod = Yod, Vav, Dalet. Key = Key, Alef. Together this adds up to 143). Hehin (Alef = Alef, Lamed, Peh. Key = Key, Key. Yod = Yod, Vav, Dalet. Key = Key, Key. Together this adds up to 151). The word Shifha in Hebrew is spelled Shin (300), Peh (80), Het (8), Hey (5). Together this equals 393. When we subtract the value of 21 (for the Name Ehyeh itself) from each of the three spellings of Ehyeh, we have 140, 122, and 130, together equaling 392. Add one as the kollel and we have 393, the value of Shifha.

  ReplyDelete
  Replies
  1. TEXT: Our Rabbis have taught (Kid. 17b) that a Hebrew maidservant does not [continue] to serve either the son or daughter (of the master in case of his early demise). The male servant [on the other hand] serves the son, but not the daughter. The meaning of this is that the Hebrew maidservant [corresponds] to the world of Beriah. The Hebrew male servant [corresponds only] to the world of Yetzirah, as is known. Therefore, no Hebrew maidservant of Beriah serves either Zeir Anpin or Nok, only the Supernal Mother (Imma Ila’ah) who corresponds to Beriah. However, the Hebrew male servant who is Yetzirah, he is the secret of Matat, as is known. He serves Z.A. of Yetzirah, but he does not serve the daughter who is Nok. For Sandal is in Asiyah and he serves the daughter.”

   COMMENTARY: As is true to form for mystical literature, the Ari’zal endeavors to enlighten us with a glimpse of the underlying spiritual correlations to the practical observances of Jewish Law. Whenever our holy Rabbis ordained Laws, be it in the Mishna or Gemara, they did so in full awareness of the Law’s mystical meanings and intent.

   As it is above, so is it below. Men and women and their roles and rights in society differ in accordance with the sefirotic origins. Male Hebrew servants correspond to the world of Yetzirah. This is the realm of the angels represented by the Chief angel Matat. All angels are servants of G-d, thus when a male Hebrew becomes a servant he takes on the role of servant to his master as the angel has the role to serve G-d.

   Female Hebrew servants are different in that it is not the natural role of women to serve in the same way as do servants. A woman’s role is in the home, in a place where she is sheltered and protected from the world. As such her natural domain is one of concealment. If and when she was to become a servant, then her role and rights must reflect the higher origins of her female soul. Halakha ensures that her role and rights are properly protected.

   Delete
 4. . ורבנו האריז״ל כתב בספרו עץ חיים כי זוכה האשה היהודיה שכל כ״ב אותיות התורה יאירו בה ונקבעים בתוכה , והיא הנותנת שפע לעולמות והופכת להיות מקור הטהרה . וזוכה שיאיר בה שם ״שדי״ ועוזר לה ומסייע בעדה , וזאת מפני שנשמות שלשת האבות נרמזות בשלשה ראשים של אות ״ש״ , והיא רומזת לאות ד ׳ בחינת דלת הכניסה לכל העולמות , ותבוא אות י׳ ותאיר בה ונעשה ״יד״ וביחד ״שדי״ .

  וידוע ששם ״שדי״ בכוחו לשנות מערכות הטבע , על שם שהוא משדד המערכות , וזוכה לשבעה היכלות של הקדושה כאן בעולם הזה . ואחרי כן זוכה להריון מוצלח ותקין , ולכן שם שדי קבוע במזוזה היא הכניסה לבית , כי המפתח בידו , וזהו שדי בצריך , בציריך ציר הדלת אות יו״ד , והדלת היא אות דל״ת , כי יש בעולמות העליונים שלש ידים , יד הגדולה בימין , יד החזקה בשמאל , יד הרמה באמצע , והם כנגד שלשה אבות , ואות שי״ן . ויש כאן עוד עומק נפלא שלא ניתן לבאר

  ReplyDelete

Powered by Blogger.