Search This Blog

Music Channel ~ http://youtube.com/AaronHai1

to subscribe: please write to, qanungi613@gmail.com ~ INR interview: Hal'haka HeSepharadit HaYerushalmit, a new band of young musicians performing traditional Judeo-Middle Eastern music ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ אסור לקחת כסף עבור לימוד תורה/מצוות ☶ דכתיב (דברים ד, יד): "ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם", וכתיב (דברים ד, ה): "ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' ~~~~ שנאמר: "מה אני {הקב"ה לימד את משה} בחינם, אף אתם בחינם." ~נדרים לז,א ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ And remember, Torah study should not cost any money, since Hashem [G-d] commanded Moses to teach it "free of charge" - as stated: Just like "I" {Hashem had taught Moses} for free, {therefore "I" command...} you to teach it for free (Mah Ani BeHinam, Af Atem BeHinam). -Tractate Nedarim 37a ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Essay List: ▼ 2013 (1) November (1) ___ Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards ___ ▼ 2011 (1) ___ ▼ February (1) ___ את השבת ~ The Sabbath ▼ 2010 (8) ___ ▼ June (1) ___ זיווגים Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita ▼ May (1) ___ STAR ✡f DAVID, Western/Wailing Wall & Hebron ▼ April (4) ___ Adam & Eve - BREAD, BLOOD & CANDLE ___ The Leviathan - הלויתן ___ Good Spouse or Bad Spouse? ___ What Aristotle wrote to Alexander {Hebrew/English... ▼ March (1) ___ Ten Commandments - עשרת הדברות ___ ▼ February (1) ___ ▼ יהדות ספרד - ▼ February (1) ___ Sephardic Jewry ▼ 2009 (3) ___ ▼ December (1) ___ Advice on how to Stay Away from Disputes ▼ July (2) ___ Twelve ages of MAN - Midrash on the "ZODIAC" ___ The Pope, Yeshu HaMamzer & the Messiah

Compiled by: Aaron Hai

Monday, April 26, 2010

Adam & Eve - BREAD, BLOOD and CANDLE

Halla, Nidah (menstruation) and Candle lighting
________________________________________________________________________________________________________בס"ד

"Primordial" MAN was the BLOOD of the World.
And Eve caused him DEATH, therefore the Mitzvah (commandment) of NIDAH was given to the WOMAN.

ADAM was also HALLAH: "PURE" BREAD of the world.
And she caused it to SPOIL, now she KNEADS her DOUGH in water causing her BREAD to RISE, therefore the Mitzvah of Hallah was given to her.

ADAM was the CANDLE of the world: therefore the MITZVAH of  LIGHTING CANDLES were given to her. ~Talmud Yerushalmi, Shabbat 2:6


Ezra (HaSofer - the scribe), like Yehoshua, instituted ten Takanot (enactments) and one of them was: that women should bake bread upon rising early in the morning, in case a poor man comes to the door and asks for food. -Bava Kama 82a
עשרה תקנות תיקן עזרא: ...ושתהא אשה משכמת ואופה כדי שתהא פת מצויה לעניים. -בבא קמא פב,א

And this helps us to better understand the three mitzvoth given to women...
Halla, Nida and Hadlakat HaNer 

על שאינן זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנר. אדם הראשון דמו של עולם. דכתיב (בראשית ב) ואד יעלה מן הארץ וגרמה לו חוה מיתה לפיכך מסרו מצות נדה לאשה. ובחלה אדם הראשון חלה טהורה לעולם היה. דכתיב (שם) וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה. ותייא כיי דמר רבי יוסי בר קצרתה כיון שהאשה מקשקשת עיסתה במים היא מגבהת חלתה.נרו של עולם היה שנאמר (משלי כ) נר אלהים נשמת אדם. וגרמה לו חוה מיתה. לפיכך מסרו מצות הנר לאשה. תני רבי יוסי אומר ג' דיבקי מיתה הן ושלשתן נמסרו לאשה ואלו הן מצות נדה. ומצות חלה. ומצות הדלקה. -ירושלמי-ברכות ב:ו וגרמה לו חוה מיתה. לפיכך מסרו מצות חלה לאשה. ובהדלקת הנר. אדם הראשון

R' Shimon Bar Yohai wrote in Zohar Balak 187a ✺ that in a CANDLE...✺
The WICK is the BODY of man;
The OIL is the SPIRIT-SENSE (שכל) in his HEAD and the Torah he studied;
the FLAME is his SOUL which is LIT-UP ABOVE his HEAD,
ASCENDING all the way up and into the heavens.
וכתב רבי שמעון בר יוחאי בזוהר בלק קפ״ז, א: שהפתילה היא גוף האדם, והשמן זה השכל שבראשו והתורה אשר למד, והשלהבת היא נשמתו המאירה על ראשו עד לשמים

He also explained in Tikunei HaZohar Tikun 21 p. 49b:
The NEFESH (vitality) of man is the WICK;
his RUAH (spirit) is the OIL;
and his NESHAMAH (higher soul) is the LIGHT...

עוד ביאר בתיקוני הזוהר תיקון כ״א דף מ״ט, ב: נפש האדם היא הפתילה, רוחו היא השמן, נשמתו זה האור
_____________________
It's a GOOD CUSTOM to KISS BREAD which is FOUND on the GROUND.
As stated in (PSALMS; 2:12) KISS the GRAIN with purity lest He become angry and you perish in the way.
מנהג טוב לנשק לחם שנמצא ברצפה ומקורו (בתהלים ב,יב) נַשְּׁקוּ בַר (תבואה) פֶּן יֶאֱנַף וְתֹאבְדוּ דֶרֶךְ

Adam was the direct handiwork of G-d. No other human being could ever be as magnificent. Adam originally included both male and female, since he was created with two [connected] bodies. All the souls of Israel, which represent holiness - were attached and included within him. "...Va'Tashet Alai Kapekha."
_____________________
He was initially created so tall that he reached the heavens "Al ha'Aretz ulmi'Ktzei ha'Shamayim";(Gen. Rabah 14:10). His stature was colossal, far beyond the norms of the ordinary physical world. When he sinned his height was reduced to a mere one hundred amot, approximately 200 feet high (19:16, Hagigah 12a).
תניא היה ר' מאיר אומר אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרו שנאמר (תהלים קלט, טז) גלמי ראו עיניך וכתיב: (דברי הימים ב טז, ט) כי ה' עיניו משוטטות בכל הארץ. אמר רב אושעיא משמיה דרב: אדם הראשון גופו מבבל וראשו מארץ ישראל ואבריו משאר ארצות עגבותיו א"ר אחא מאקרא דאגמא א"ר יוחנן בר חנינא: שתים עשרה שעות הוי היום שעה ראשונה הוצבר עפרו שניה נעשה גולם שלישית נמתחו אבריו רביעית נזרקה בו נשמה חמישית עמד על רגליו ששית קרא שמות שביעית נזדווגה לו חוה שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן עשירית סרח אחת עשרה נידון שתים עשרה נטרד והלך לו שנאמר (תהלים מט, יג) אדם ביקר בל ילין

_____________________ (Sanhedrin 38b)
Beraita - R. Meir: The dirt from which Adam was created was taken from all over the world - "Golmi Ra'u Einekha."
R. Oshaya: (The dirt for) his BODY was taken from Bavel, his HEAD was from Eretz Yisrael, and his LIMBS
(Rashi - hands and feet) were from other lands. Rav Aha said: His TORSO (buttocks) came from Bavel.R. Yohanan ben Hanina: There are 12 daytime hours.
1. In the first hour, his dust was gathered;
2. In the second hour, he was made into a form;
3. In the third hour, his limbs were formed;
4. In the fourth hour, a Neshamah was put into him;
5. In the fifth hour, he stood on his feet;
6. In the sixth hour, he named the animals;
7. In the seventh hour, Havah was made for him;
8. In the eighth hour, 'Two went to bed, and four climbed out' (Adam, Havah, Kayin and his twin sister [see Tosfot]).
9. In the ninth hour, he was commanded not to eat from the Etz ha'Da'at [tree of knowledge];
10. In the 10th hour, he transgressed;
11. In the 11th hour, he was judged;
12. In the 12th hour, he was expelled - "v'Adam bi'Kar Bal Yalin"
(he did't even manage to spend the night in the grandeur of GAN EDEN).
_____________________
The length of days at the time of creation was NOT 24 hours like nowadays, for the TALMUD describes:

That for each hour of the SIXTH DAY a different activity was performed, which was ABOVE TIME (as we know it).
When ADAM: {FIFTH HOUR} STOOD UP - FELL ASLEEP - then the Almighty B"H Brought him HAVA (Eve)...
He then MARRIED HER - BORE KAIN, ABEL & their TWIN SISTERS - then they ATE from the TREE OF KNOWLEDGE.
Afterwards KAYIN KILLED HEVEL (Abel) and REPENTED, followed by ADAM as well - finally THE SHABBAT ENTERED IN.
-Hakham Mutzafi אורך הימים בזמן הבריאה לא היה 24 שעות - כמו היום - כי הגמרא אומרת שכל שעה ביום השישי התבצעה פעולה שונה, וזה היה מעל הזמן [סנהדרין לח,ב]... שאדם עמד, נרדם, והביא לו השם יתברך את חוה, ונשאה, והוליד את קין והבל ואחיותיהם, ואכל מעץ הדעת, והרג קין את הבל ועשה תשובה, ואחריו אדם עשה תשובה ואחר כך נכנסה שבת. -חכם מוצפי שליט"א
_____________________
The Talmud and Midrashim teach: that the woman's hair was created in order to "ADORN" her before her husband, as is written: (VaYeeven) Hashem "BRAIDED" Havah's hair and brought her (Va'Yevi'eha) to Adam; since in the language of certain islands - "BRAIDING" is called "Binyan..."

Va'Yevi'eha El ha'Adam...
Hashem was like a Shushvin (a dear friend who helps make a wedding) to Adam. -Brakhot 61a

And the Minha Belula [R' Avraham HaCohen Rapaport of Verona 1520-1596] wrote: that the hair is very graceful and elegant upon a woman, as it DRAWS his mind closer to her - thereby strengthening their love, and the Tur wrote: it was because of her "hair" - that he desired her.

*and this may explain the custom to braid Hallah bread - in honor of the above teachings. :-)

השער ("שערך כעדר העיזים") נברא כדי שתתקשט בו לבעלה... מדרש תהלים: (מזמור כה) קלע הקב"ה את שערותיה, ורק אחר כך הביאה לאדם... ובמסכת ברכות סא,א כתיב: דדרש ר"ש בן מנסיא מאי דכתיב ויבן ה' את הצלע מלמד שקלעה הקב"ה לחוה והביאה לאדם הראשון שכן בכרכי הים קורין לקליעתא בנייתא... ויביאה אל האדם א"ר ירמיה בן אלעזר מלמד שנעשה הקב"ה שושבין לאדם הראשון מכאן למדה תורה דרך ארץ שיחזור גדול עם קטן בשושבינות ואל ירע לו

והמנחה בלולה [אברהם הכהן רפאפורט 1520-1596] כתב: "שהשיער נוי והדור גדול לאשה" - לקרב את דעתו אליה ולחזק את אהבתם. וכתב הטור: "בשביל שערה חשק בה..."  ~ע"כ

_____________________
R' Bana'ah was marking the graves of Adam ha'Rishon & Avraham Avinu out of a concern for Tum'at Met [death defilement].
He said: I saw Adam's HEELS, which were SHINING like "SHNEI GALGALEI HAMAH" the ORBITS of 2 SUNS. -Bava Bathra 58a

The RASHASH [Bava Metzia 85b] wrote: He was marking their graves so that people would know where the
RIGHTEOUS were buried. They could then go there and PRAY to Hashem in the MERIT of the Tzadikim.
KOFIM - "MONKEYS" are IMITATORS...
1. Anyone compared to Sarah (regarding beauty), is like a MONKEY compared to a person;
2. Sarah compared to Havah, is like a MONKEY compared to a person;
3. Havah compared to Adam, is like a MONKEY compared to a person;
4. Adam compared to the SHEKHINAH [Divine Presence], is like a MONKEY compared to a person.
*Last but not least: The BEAUTY of Yaakov, is like the SEMBLANCE [beauty] of Adam.
ר' בנאה הוה קא מציין מערתא כי מטא למערתא דאברהם אשכחיה לאליעזר עבד אברהם דקאי קמי בבא א"ל מאי קא עביד אברהם
א"ל גאני בכנפה דשרה וקא מעיינא ליה ברישיה (= ר' בנאה היה מציין מערות, כשהגיע למערה של אברהם מצא את עבד אברהם שמגיע מן השער.
שאל אותו ר' בנאה: מה עושה כעת אברהם? השיב לו אליעזר: הוא מצוי בכתפה של שרה, והיא בודקת לו את [שערות] הראש).
א''ר בנאה נסתכלתי בשני עקיביו [של אדם הראשון] ודומים לשני גלגלי חמה - הכל בפני שרה כקוף בפני אדם - שרה בפני חוה כקוף בפני אדם - חוה בפני אדם כקוף בפני אדם - אדם בפני שכינה כקוף בפני אדם - שופריה דר' אבהו מעין שופריה דיעקב אבינו - שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון. -ב"ב נח,א
_____________________
The Talmud asserts that Adam conversed in Aramaic.
But considering that the Midrash(Tanhumah Deuteronomy 2) records the tradition that
Adam was fluent on seventy languages, this doesn't necessarily imply that it was a prevalent language in Adam's day.

The Talmud (Sanhedrin 38b) asserts that Adam did converse in Aramaic.
But considering that the Midrash (Tanhumah Deuteronomy 2) records the tradition that Adam was fluent on seventy languages, this doesn't necessarily imply that it was a prevalent language in Adam's day.


Why don't the angels like Aramaic or even understand it?

Answer: for it is considered "Lousy" and "Rejected" in their eyes compared to Hebrew.
למה מלאכי השרת אינם אוהבים לשון ארמית, ואינם יודעים שפתה? תשובה: כי נחשב לגרוע ודחוי בעיניהם מול לשון הקודש
Sanhedrin 44a quotes: R' Yohanan said: a person should pray that:
a) "all should strengthen his cause..."
b) "...he should not have any adversaries above."
בגמרא סנהדרין מד, ב כתוב, אמר רבי יוחנן: לעולם יתפלל אדם שיהיו הכל מאמצים את כוחו, ופירש רש"י שיסייעוהו מלאכי השרת לבקש רחמים. [יבקש מהשם יתברך שיורה להם לעזור לו]. י
Orhot Hayim [160:19] wrote: they are Mal'akhei HaSharet [Angels-of-Servitude], for their name represents the 'POWERS of GOOD' which aid humanity to SERVE their CREATOR blessed be He.

And responsa, Shemesh Tzedakah [23] wrote: that their "TRADE" is to BESEECH G-d to our DEFENSE [sanegoriya].
כתב בארחות חיים ק"ס י"ט: שהם נקראים מלאכי השרת, על שם שהם כוחות טובים המסייעים בעבודת השם יתברך. וכן כתב בשו"ת שמש צדקה סימן כ"ג שאומנותם ללמד עלינו סניגוריא

Nahar Dinur is a river created from the "hot sweat" of the "Hayyot" holy animal-like angels. And "Malakhei Hasharet" = "servant angels" are also created every day when Yisrael "sing Shira/Halleuyah" to the creator - 'Boreh Olamot Kulam...'

note: Onkelos was a famous convert and he wrote the "Targum" (aramaic translation on the Torah which is said to be extremely divine) 

And according to the Mequbalim [kabbalists], by reading the translation, "Targum Onkelos" on the verses of the Torah - the tzibur [congregation] is capable of rectifying the sin of Adam and Eve every Erev Shabbat [all of Friday].
This is referred to as - "Shnayim Miqra V'Ehad Targum" (reading each verse twice followed by Targum, once).
_________________

”When a snake comes to bite, it blows with a sort of hiss..." And this is how the SERPENT SPOKE...
The evil snake convinced Eve to take a bite from the forbidden fruit, she then gave him too.
As a result Adam and Eve were thrown out of the Garden of Eden as punishment and from that day on, they had to work for a living.
_________________
ותתן גם לאשה עמה: שלא תמות היא ויחיה הוא, וישא אשה אחרת. -רש"י ג,ו
And she gave also to her husband {the fruit}: lest she die and he live and marry someone else. — [from Pirkei d’Rabbi Eliezer , ch. 13]
And this is why the Torah says: וְהוּא יִמְשָׁל בָּך "and he will rule over you." (Gen. 3:6/16) For she attempted to rule over him initially.
_________________
In Shabbat 30b, Rabban Gamliel taught:
that in the FUTURE, women will give birth every day - "Ha-rah v'Yoledet Yahdav"... So R' Gamliel showed him a CHICKEN - "TARNEGOLET" which LAYS EGGS EVERY DAY (without pain).

And the Arizal added: How can this happen?
Nidah (menstruation) will cease to exist.
בעניני המשיח: עתידה אשה שתלד בכל יום ללא צער כתרנגולת. שנאמר: הרה ויולדת יחדיו (ירמיה לא,ח) -שבת ל,ב - ורבנו הארי הוסיף: איך זה יקרה? יתבטל הנדה
______________
R. Yehudah ben Teima:
In Gan Eden, angels were roasting meat and straining wine for Adam Ha'Rishon to eat and drink.
The snake saw Adam's honor and became jealous.
Answer: They brought him meat that fell from Shamayim (Heaven). -Sanhedrin 59b
היו צולים לאדם הראשון בשר ומוזגים לו יין. -סנהדרין נט. אבות דרבי נתן א, א

Adam lived in Gan Eden, not in Eden. R' Yehoshua ben Levi said: What does "Ayin Lo Ra'atah" [no eye has seen it] mean? ? ?
This is wine that has been preserved inside the grapes since the six days of creation...
[as well as Hidushei Torah (insights) that were never revealed to any person]. The proof that these are two different locations lies in the Pasuk: "Ve'Nahar Yotzei Mei'Eden, Le'Hashkot et Ha'Gan" [a river flowed out of Eden to water the garden, Gen. 2:10]. R' Shmuel B. Nahmani said: This is Eden, no created being ever saw it [the pleasures of Olam ha'Ba (world to come)]. -BERACHOT 34b
______________

FIVE opinions:
The SIN of ADAM consisted of a FRUIT, which Genesis Raba 16 says:
it's TASTE was like that of, GRAPE, WHEAT, FIG, "APPLE" and CITRON (Etrog). Meaning: all of these he tasted in the TREE. חטא אדם הראשון: בבראשית רבה (פ' ט"ו) כתב כמה סברות: גפן, חיטה, תאינה, תפוח, אתרוג. והכוונה שכל הטעמים הללו הוא טעם בעץ. ~ילקוט שמעוני, כא

Questions to: HaRav Ben-Tzion Mutzafi Shlita

Was Adam PERMITTED to eat MILK and EGGS?
It is not mentioned by the commentators.
And it seems "NOT" because if the COW & CHICKEN were FORBIDDEN,
then all that came from them would be FORBIDDEN just as well.
שאלות לכבוד הרב בן-ציון מוצפי שליט"א
האם לאדם הראשון היה מותר לאכול חלב וביצים? לא מוזכר במפרשים. וכנראה שלא, כי אם הפרה והתרנגולת היו אסורים גם היוצא מהם היו אסורים
______________
ובזוהר הקדוש אמרו כשנכנסו לארץ ישראל, המן שהיה יורד להם במדבר נמצא בתוך אילני הפירות של הארץ, וזהו הטעם שבברכת על המחיה על הגפן ועל הפירות יש נוסח מיוחד לתנובת הארץ, והוא על מחיתה, על פרי גפנה, ועל פירותיה.
The Zohar HaQadosh taught: when B'nei Yisrael entered the Land of Yisrael, the Manna [heavenly food] which would rain down for them in the desert was to be found in the FRUITS of the land.
And this is the reason that in the Al HaMihya/Gefen/Perot AFTER BLESSING, there is a unique version for the produce of Yisrael - which is: 'HER' Sustenance/Grapes/Fruits...[Al HaMihYatah]
______________
ובמסכת שבת ל, ב - אמרו עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, היינו מיני מאפה ובגדים נאים
In shabat 30b Rabban Gamliel taught that: in the future [days of Mashiah], the trees will bear loaves of bread/cakes [like mushrooms which emerge overnight] and fine silk/wool [fiber-like strands which grow on a date-palm] every day!!

R' Hiya bar Ashi: In the future, all barren trees in Eretz Yisrael will bear fruit - "The tree will bear its fruit, the date tree and vine will give their strength". -end of Ketuvot

אז ירנן - פיוט לט"ו בשבט של ה'בן איש חי - Iraqi Jewish song for Tu Bishvat
Az Yeranen Atzei HaY'arim Lifnei El Adir Adirim...
The Mekubalim wrote that there are basically three kinds of fruits.
On Tu B'Shvat we eat TEN of each [30 total];

And they correspond to the three upper worlds in kabbalah:
Beriyah/creation, Yetzirah/formation and Asiyah/Action (part of our world).

1) those that are eaten completely - such as grapes, wheat, apples, etc...
2) those that have pits but are free of shells - such as olives, dates, apricots, etc...
3) those that are surrounded by their shell - such as nuts pomegranates and so on.

R' Hayyim Palachi (Turkey, 1788-1869), in his work Mo'ed Le'kol Hai (chapter 30), where he discusses a number of different laws and customs relevant to the month of Shevat wrote:
It is a good custom that each member of the household bless over the following on Tu B'Shvat...

WHEAT***Beriah - [world of creation] The FATHER should bless Boreh Minei Mezonoth on "WHEAT" foods, as stated: ...with the best of the WHEAT "He" will sate you. -Psalms 147:14 [Segulah for Parnassah/wealth]

GRAPES***Beriyah - And the WIFE should bless HaEtz over "RAISINS" [which is the softest tree and cannot be spliced], as is written: Your WIFE will be as a fruitful GRAPE vine in the innermost parts of your house...; -Psalms 128:3a

OLIVES***Yetzirah - [world of formation] The SON should bless over "OLIVES" [whose pit is inside it], for it's fruit encompasses it's shell - representing the triumph of good over evil. [segulah to be a Torah scholar] As written: ...your SONS will be like OLIVE shoots around your table. -Psalms 128:3b

NUTS***Asiya - [action] And the DAUGHTER should bless over "NUTS" [whose shell is on the outside], hinting to her father's constant duty to protect/watch over her.
As written: (Zohar Pinhas 258a) Abba Y'sad B'ratha [daughter is sourced in her father].
Also the outer shell or covering is symbolic of the quality of Tzniut (modesty) that is required of Jewish girls.

Finally, the young children should eat apples, in honor of the courageous women of B'nei Yisrael during the Egyptian bondage who secretly delivered their babies in the apple orchards. Rabbi Haim Palachi adds that the young children should also eat dates on this night.
כתבו המקובלים: שלשים מיני אילנות יש ושרשם מן העולמות העליונים. עשרה מהם, נאכלין הן וקליפתם כגון: ענבים תאנים וכו'. ועשרה מהם, קליפתם מבפנים כגון: תמרים זיתים וכו'. ועשרה מהם, קליפתם מבחוץ כגון: רמונים אגוזים שקדים וכו'. ואין לך דבר שאינו רומז לעליונים ולתחתונים. הנה בדרך רמז ירמוז לאדם הנקרא "עץ השדה", כמ"ש: כי האדם עץ השדה. כמו שאילנות, קליפה קודמת לפרי, כך היצר הרע נכנס באדם מצאתו מבטן אמו וקודם לפרי שהוא היצר הטוב. וכמו שיש באילנות אילני מאכל ואילני סרק, כך יש באדם צדיקים עושים פירות. ויש שאינם עושים פירות. ויש אילנות קוצים כסוחים באש יצתו והם רומזים לרשעים

ר' חיים פלאצ'י כתב: מנהג טוב בט"ו בשבט, שכל אחד מבני המשפחה יברך על הפירות הבאים... עולם (1) "הבריאה" - האבא יברך "מזונות" על החיטים [עיקר מאכל האדם ומסוגל לפרנסה, שנאמר: תהלים קמז,יד - "חלב חיטים ישביעך" [***בריאה - והאשה תברכי בורא פרי העץ על "הצימוקים" [לא מקבלת שום הרכבה, שנאמר: תהלים קכח,ג - "אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך" [עץ הכי עדין/שתיל רך] [***עולם (2) היצירה - והבן יברך על "הזיתים" [שקליפתם מבפנים] שהפרי מקיף את קליפתו וגובר הטוב על הרע [סגולה שיהיה תלמיד חכם], שנאמר: "בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך." [***עולם (3) העשיה - והבת תברכי על "אגוזים ורימונים" [שקליפתם מבחוץ] על שם הכתוב: אל גינת אגוז ירדתי, ותהיינה מבורכות ושמורות כאגוז שקליפתו קשה ומגינה. לרמוז, שאביה צריך תמיד לשמור/להשגיח עליה. שנאמר: אבא יסד ברתא [האבא שורשה של הבת]. ~רעיא מהימנא פינחס רנח, א - ובתיקוני הזוהר תיקון סט, קו
ואחר כך יאכלו מה שנעים וטעים ומועיל להם
דרשה לט"ו בשבט מספר "דבר בעתו" חלק ב' לרבנו הגדול המקובל כמוה"ר ששון מרדכי (עג'מי) ע"ה. זיע"א~

In this context Rabbi Haim Palachi reminds us to pay careful attention to ensure that no insects are present in the fruits eaten on Tu Be'shvat, as the consumption of insects constitutes a grave Torah prohibition. One who is not careful in this regard will in effect commit a sin by partaking of these fruits, even as he seeks to perform a Misva. Rabbi Haim Palachi also urges us to recite the Berakhot slowly and with concentration, rather than hurriedly, and not to perform any activity during the recitation of the Berakha. More generally, he recommends purchasing and frequently reviewing the work "Or Hadash" on the laws of Berakhot. As the laws of Berakhot are particularly complex and relevant to day-to-day life, it is critical that one familiarize himself with these Halachot. One must therefore make a point of acquiring books that outline these Halachot in a clear, coherent manner and to consult such books on a regular basis.

______________

And God created man with many openings, Nekavim, are small openings [as in Ezekiel 28:13 - the work of your drums and your orifices is in you; on the day of your creation they were established..] And Halulim, are wide ones [like tunnels in the earth]... Chest muscles called mafteah HaLev, Key of the heart, through which our lungs situated above the heart can be healed by flexing them. We see from this that the key of the heart is like a key that passes oxygen into the body and to produce a pathway for carbon dioxide out of the body.
Also, in the work "Otzar Eden HaGanuz" it's written: the formation of man and his features is a TESTIMONY OF THE CREATOR'S WISDOM. 
-Orhot Tzion, by Rav Ben Tzion Mutzafi (v. 1, pages 134-137 ch. 2) where he details the human body. {translation by yours truly}  
wink emoticon

______________We learn from ...
1. ... "Shuvu Banim Shovavim" that there are certain sins that do not require any atonement, but for which Teshuvah [repentance] alone wipes one's slate clean (which Hazal [the Rabbis in Talmud] referred to Mitzvot Aseh [positive commandments]).
2. ... "Ki va'Yom ha'Zeh Yechaper Aleichem mi'Kol Chatoteichem" - that other sins require Yom Kippur (Lo Ta'aseh [negative commandments]).
3. ... "u'Fakadti b'Shevet Pish'am u'vi'Nega'im Avonam" - that yet other sins, require suffering as well.
(c) Hilul Hashem [desecrating the name of God] requires all three, before death completes the atonement. -Yoma 86a


______________

Akudim ("Bound" – stable chaos - "this world" = Gravity), ================ The first divine configuration within the vacuum comprises Adam Kadmon, the first pristine spiritual realm described in earlier Kabbalah. It is the manifestation of the specific divine will for subsequent creation, within the relative framework of creation. Its anthropomorphic namemetaphorically indicates the paradox of creation (Adam – man) and manifestation (Kadmon – primordial divinity). Man is intended as the future embodiment in subsequent creation, not yet emerged, of the divine manifestations. The Kav forms the sephirot, still only latent, of Adam Kadmon in two stages: first as Iggulim (Circles), then encompassed as Yosher (Upright), the two schemes of arranging the sephirot. In Luria's systematic explanation of terms found in classic Kabbalah:

Iggulim is the sephirot acting as ten independent "concentric" principles;
Yosher is a Partzuf (configuration) in which the sephirot act in harmony with each other in the three-column scheme.
"Upright" is so called by way of an analogy to the soul and body of man. In man the ten sephirotic powers of the soul act in harmony, reflected in the different limbs of the body, each with a particular function. Luria explained that it is the Yosher configuration of the sephirot that is referred to by Genesis 1:27, 1:27 created man in His own image, in the image of God He created him, male and female He created them". However, in Adam Kadmon, both configurations of the sephirot remain only in potential. Adam Kadmon is pure divine light, with no vessels, bounded by its future potential will to create vessels, and by the limiting effect of the Reshimu [divine imprint].

From the non-corporeal figurative configuration of Adam Kadmon emanate five lights: metaphorically from the "eyes", "ears", "nose", "mouth" and "forehead". These interact with each other to create three particular spiritual world-stages after Adam Kadmon: Akudim ("Bound" – stable chaos - "this world" = Gravity =  Touching and not touching - "Mati V Lo Mati"), Nekudim ("Points" – unstable chaos), and Berudim ("Connected" – beginning of rectification). Each realm is a sequential stage in the first emergence of the sephirotic vessels, prior to the world of Atziluth (Emanation), the first of the comprehensive four spiritual worlds of creation described in previous Kabbalah. As the sephirot emerged within vessels, they acted as ten independent Iggulim forces, without inter-relationship. Chesed (Kindness) opposed Gevurah (Severity), and so with the subsequent emotions. This state, the world of Tohu (Chaos) precipitated a cosmic catastrophe in the Divine realm. Tohu is characterised by great divine Ohr (Light) in weak, immature, unharmonised vessels. As the divine light poured into the first intellectual sephirot, their vessels were close enough to their source to contain the abundance of vitality. However, as the overflow continued, the subsequent emotional sephirot shattered (Shevirat HaKeilim – "Shattering of the Vessels") from Binah (Understanding) down to Yesod (the Foundation) under the intensity of the light. The final sephirah Malkhut (Kingship) remains partially intact as the exiled Shekhina (feminine divine immanence) in creation. This is the esoteric account in Genesis[11] and Chronicles of the eight Kings of Edom who reigned before any king reigned in Israel. The shards of the broken vessels fell down from the realm of Tohu [chaos] into the subsequent created order of Tikun (Rectification), splintering into innumerable fragments, each animated by exiled Nitzotzot (Sparks) of their original light. The more subtle divine sparks became assimilated in higher spiritual realms as their creative lifeforce. The coarser animated fragments fell down into our material realm, with lower fragments nurturing the Kelipot (Shells) in their realms of impurity.


______________

Thursday, April 22, 2010

The Leviathan, Redemption Banquet/Succot - הלויתן וסעודת הגאולה


There the ships go; This Leviathan You created with which to play… -Psalms 104:26
שָׁם אֳנִיּוֹת יְהַלֵּכוּן לִוְיָתָן זֶה יָצַרְתָּ לְשַׂחֶק בּוֹ ~תהלים קד,כו
On that day, the Lord shall visit with His hard and great and strong sword on leviathan the barlike serpent, and upon leviathan the crooked serpent, and He shall slay the dragon that is in the sea.
Yeshayahu - Isaiah - Chapter 27 בַּיּוֹם הַהוּא יִפְקד ה' בְּחַרְבוֹ הַקָּשָׁה וְהַגְּדוֹלָה וְהַחֲזָקָה עַל לִוְיָתָן נָחָשׁ בָּרִחַ וְעַל לִוְיָתָן נָחָשׁ עֲקַלָּתוֹן וְהָרַג אֶת הַתַּנִּין אֲשֶׁר בַּיָּם. ~ישעיה כז,א

And the Maharal of Prague [1520-1609] emphasizes that there will be FOUR items at the Seudat HaLivyathan [Leviathan Feast]: Fish, Wine, Fowl and Meat. And HaRav Yitzhak Ginsburgh adds, that these FOUR correspond to G-d's Explicit Name [Tetragrammaton] "Yud - Kei - Vav - Kei" [never pronounce]...

המהר"ל מדגיש שבסעודת הלויתן תהיה ד' דברים: א) לויתן, ב) יין המשומר, ג) זיז שדי, ד) שור הבר
1) יוד = חכמה נסתרת, עלמה דאתכסיא ~ LEVIATHAN ~ Yud, Hokhmah [wisdom] fish represent the 'Hidden' World/Wisdom [D'ItCasia]
2) הה = [נכנס] יין המשומר [יצא סוד] 70 ~ YAYIN [wine] ~ Hei, BINAH [UNDERSTANDING] יין YAYIN [WINE] = 70, 'SOD' [secret]
3) ואו = עוף בגימטריא יוסף [156], בחינת היסוד ~ Ziz Sadai [fowl] ~ Vav, Yesod [foundation] [עוף 'OF' = 156, 'YOSEF,' representing YESOD]
4) הה = מלכות, תורת הנגלה ~ SHOR HaBAR [wild bull], represents ~ Hei, Malkhut [kingdom] and 'Torat HaNigleh' [revealed Torah]

And HaRav Ginsburgh Shlita asks: So if there are FOUR items, then why is it called "Seudat HaLivyatan"?
This is for it is written in the holy books: that in the future, man's main sustenance will be FISH [as opposed to wheat].
-Purim Hitvaadut in Ramat Aviv, 5771 ושואל הרב יצחק גינזבורג שליט"א: למה זה נקרא דווקא "סעודת הלויתן"? י
כי כתוב: "שלעתיד לבוא הדג זה העיקר." [בניגוד לחיטה] ~התוועדות פורים ברמת אביב, התשע"א

Rabbah b. Bar Hana further related: Once we travelled on board a ship and we saw a bird standing up to its ankles in the water while its head reached the sky. R' Ashi said: That [bird] was Ziz Sadai for it is written: And "Ziz Sadai Imadi" [is with me]
(in Psalms 50:11, the word 'Imadi' hints that its head was with Hashem in His domain). -Bava Bathra 73b
ד' דברים: דג ויין ועוף ובשר - ולגבי העוף הגמרא מספרת: פעם אחת היינו הולכים בספינה, וראינו ציפור אחת שעומדת עד קרסוליה במים, וראשה בשמים...אמר רב אשי ההוא זיז שדי הוא דכתיב (תהלים נ, יא) וזיז שדי עמדי ~בבא בתרא עג,ב
_____________
The Midrash Rabba on Vayikra/Leviticus describes a match that will take place in the Messianic era between the Leviathan and the Wild Bull, known as the "Shor Habar". The Midrash describes how the Bull will attack and kill the Leviathan with its horns, while the Leviathan will attack and 'ritually slaughter' [shehitah] the bull with its tail, which is compared to a butcher's knife.

The Leviathan will be divided among Hakhamim (sages) and sold in the markets of Yerushalayim (ha'Rif - it will be given to those who supported Hakhamim) - "Yehetzuhu Bein Kena'anim." -Bava Bathra 75a
והשאר מחלקין אותו ועושין בו סחורה בשוקי ירושלים, שנאמר (איוב מ ל) [יכרו עליו חברים] יחצוהו בין כנענים ואין כנענים אלא תגרים שנאמר (הושע יב ח) כְּנַעַן בְּיָדוֹ מֹאזְנֵי מִרְמָה לַעֲשק אָהֵב; ואי בעית אימא מהכא: (ישעיהו כג ח) [מי יעץ זאת על צר המעטירה] אשר סוחריה שרים כנעניה נכבדי ארץ. ~ב. בתרא עה
_____________
(Rav Dimi): When the Livyatan is hungry, it spews hot air from its mouth
and boils [makes foam in] all the water in the depths - "Yati'ah ka'Sir Metzulah";
If it would not put its mouth in Gan Eden, no creature could stand its smell - "Yam Yasim KaMerkaha".
When it is THIRSTY (and drinks), it makes FURROWS (T'lamim) in the sea - "Aharav Ya'ir Netiv" (the depths are uncovered).
(Rav Aha bar Yaakov): The depths do not return to normal for 70 years - "Yahshov T'hom laSeivah." (Bava Bathra 75a)
אתא רב דימי אמר רבי יוחנן בשעה שלויתן רעב מוציא הבל מפיו ומרתיח כל מימות שבמצולה שנאמר (איוב מא, כג) ירתיח כסיר מצולה ואלמלא מכניס ראשו לגן עדן אין כל בריה יכולה לעמוד בריחו שנאמר (איוב מא, כג) ים ישים כמרקחה ובשעה שצמא עושה תלמים תלמים בים שנאמר (איוב מא, כד) אחריו יאיר נתיב אמר רב אחא בר יעקב אין תהום חוזר לאיתנו עד שבעים שנה שנאמר (איוב מא, כד) יחשוב תהום לשיבה ואין שיבה פחותה משבעים אמר רבה א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן שנאמר (איוב מ, ל) יכרו עליו חברים ואין כרה אלא סעודה שנאמר (מלכים ב ו, כג) ויכרה להם כרה גדולה ויאכלו וישתו ואין חברים אלא תלמידי חכמים שנאמר (שיר השירים ח, יג) היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני ~בבא בתרא עה,א
_____________

In the end of days Hashem (G-d) will slaughter the LEVIATHAN,
and we will eat it’s meat, which is the tastiest in the world,
more than any delicacy!!! And it's SKIN has the most MARVELOUS DESIGNS
in the WORLD! And we will sit in a SUCCAH made of it's SKIN,
while BASKING under it's SHADE in delight... כשתבוא הגאולה ויחיו המתים, יהרוג השם יתברך את הלויתן ונאכל את בשרו שהוא הכי טעים בעולם מכל המעדנים, ועורו יש בו כל הציורים הכי יפים בעולם ונשב תחת צל עורו ונהנה
300 mitzvot per Minute
The Yaabetz wrote: that the mitzvah of dwelling in SUCCOT (Sukkot) is 300 mitzvot per Minute!!!
For any constant Mitzva (Mitzvah T'dirit) is such...
Tze' UvDok [go and examine]:
__צא ולמד__ : Any ordinary person who studies Torah, exclaims 300 syllables per minute.
And the Zohar teaches that each syllable is a Mitzva. There are also 300 MOMENTS in a MINUTE.
כתב הגאון היעב״ץ: שמצות ישיבה בסוכה היא 300 מצוות בדקה! כי כל מצוה תדירית מתקיימת 300 פעם בדקה... צא ובדוק מלימוד תורה שאדם רגיל משמיע לפחות 300 הברות בהיגויו וכנזכר בזוהר שכל הברה היא מצוה, ויש 300 רגעים בדקה
When the Days of Awe, the great days of repentance and spiritual reawakening are over, our souls are liable to leave our bodies out of their zealous desire to serve G-d. But the Holy One is filled with compassion for us, and commands us to
"take refuge in the Sukkah." -R' Uri of Strelisk
דע , שכל גבר שאינו יושב בסוכה מפסיד עשרות אלפים של מצוות שיכול להרוויח בכל דקה 300 מצוות במשך שבעה ימים ...והסוכה מגינה כל החיים א, מאריכה ימים [איכה ד,כ: אשר אמרנו בצילו יחיה]. ב, מצילה מאוייבים [תהילים כז,ה: כי יצפנני בסוכו ביום רעה יסתירני בסתר אהלו]. ג, זוכה לעולם הבא [זוהר תיקון ע: מסכך עליה בההוא עלמא, בעלמא דין ובעלמא דאתי]. ד, זוכה לשלום ולבריאות. ה, השם יתברך מחבק אותו... שנאמר: (שיר השירים ב,ו) וימינו תחבקני. ו, ניצל מעונש גלות ונדודים. ז, בשעת צרה תגן עליו, כאמרו: בשעתה דאצטריך ליה ח, זוכה לרוח הקודש, כמו שאמרו חז"ל: "למה נקרא שמה יסכה? שסכתה ברוח הקודש." ~מגילה יד,א And the Sukka protects one's whole life: ____________________________________________________________________________________________________________ 1) from enemies (Tehillim 27:5) "He will hide me in His Sukka on the day of calamity; He will conceal me in His secret tent."
2) lenghtens one's days [Eicha 4:20 - "Under his protection we shall live among the nations."] ☑
3) merits us the world to come [Zohar: M'sakekh Aleh B'hahu Alma/UveAlma DeAthei] ➇
4) merits us to peace and good health ✌
5) Hashem hugs us... as written: (songs 2:6) and his right hand would embrace me ⊰ ⊱
6) saves one from the punishment of exile and wandering 웃
7) protects one in times of trouble [Zohar: Deshaata D'itzterikh Leih] ✡
8) merits Ruah haKodesh, (Megilla 14a) why was she called Yiskah (Sarah)? Because "Sokhtah" (she saw) with Ruah haKodesh.
_____________
Cup of King David = 80 Liters
Abaye taught that the cup of David ha'Melekh in Olam ha'Ba [world to come] will hold 221 Log = 80 Liters
[884 cups, each = approx. half of a disposable cup]. He derives this from the verse, "Kosi Revayah" -- "my cup overflows"
(Tehilim 23:5). The Gematriya of the word "Revayah" is 221.
Maharsha: Pesahim (119b) relates that in the World to Come, Hashem will make a feast at which David ha'Melekh will be honored with the recitation of Birkat ha'Mazon [grace] over a cup of wine. -Yoma 76a
~ אמר אביי שמע מינה כסא דדוד לעלמא דאתי מאתן ועשרין וחד לוגא [=80 ליטר, 884 כוסיות] מחזיק שנאמר: כוסי רויה רויה
בגימטריא הכי הוי: יומא עו,א, ילקוט שמעוני [נח] - פרק ז - רמז נז
______________
Yayin Nesekh
The Ramaz [Harav Moshe Zacuta 1625-1698] wrote:
when one drinks "Yayin Nesekh" [wine fit for idolatrous use or uncooked, yet handled by a non-observant person],
an 'impure spirit' enters into them and defiles their body & soul, until the [Mekatreg HaElyon] HEAVENLY ACCUSER has permission to snatch away their soul from it's ROOT. And the portion of YAYIN HaMeshumar [stored away wine] that is alloted to them is taken and placed in Gehinam [purgatory] and they also lose their portion in the LEVIATHAN.
ומצאתי בסייעתא דשמיא ביאור לזה בדברי המקובל הרמ"ז = רבנו משה זכותא ז"ל שכתב כי כששותה יין נסך נכנסת בו רוח טומאה,
ומטמא גופו ונשמתו עד אשר המקטרג העליון יש לו רשות לחטוף נפשו מתוך שורשה.
והחלק המגיע לו מהשכר של יין המשומר לוקח לו, ונשאר חלקו בגהינם וגם אין לו חלק בלוויתן.
***Note: Rav Moshe Feinstein (Teshuvot Igrot Moshe Y.D. 2:52 and see 3:31) and Rav Ovadia Yosef (Teshuvot Yabia Omer 8:Y.D. 15) rule that wine need not be boiled in order to be defined as Mevushal [cooked]. They believe that if the wine is heated to 175 degrees Fahrenheit (or 80 degrees Celsius, Maalot) it is certainly regarded as Mevushal.
From: Yayin Mevushal and Non-Observant Guests, by Rabbi Chaim Jachter
______________

Wednesday, April 21, 2010

Good Spouse or Bad Spouse?


He who's wife governs him...

Three who's lives are not life: He who hopes to eat on his friend's table, he who lives on a loft, and he who's wife governs him. And some say: Afflictions plague his body. -Avot D'Rabbi Natan, 25:5 - Tosfot Pessahim 113b
שלשה חייהם אינן חיים, אלו הן: המצפה לשלחן חברו והדר בעלייה, וכל שאשתו מושלת עליו ויש אומרים: שיסורין מושלין בגופו ~אבות דרבי נתן פרק חמשה ועשרים, תוספות פסחים קיג,ב

And the Arizal explained: "Also know, that all of the holders of the Torah in this generation now [16th century], are themselves the aspect [reincarnation] of the men of the generation of the desert/Exodus [all the more so today!]..." and upon them it is stated: [Devarim 31:16] And the Lord said to Moses: "Behold...and this nation will rise up and stray after the deities of the nations of the land...And they will forsake Me and violate My covenant which I made with them." והאריז"ל הקדוש הסביר בזמנו ש... "גם דע, כי כל הבעלי תורה אשר בדור הזה עתה הם בחינת [גלגולם של] אנשי דור המדבר [באלף ה-16, וכל שכן היום!]..." שעליהם נאמר: כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, וכמבואר אצלינו בפסוק [דברים לא,טז] ויאמר השם אל משה, הנך שכב עם אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי אתו
And this is the reason for which their "WIVES GOVERN THEM," because in their days the EREV RAV [mixed multitude] created the Golden Calf and they "DID NOT OBJECT TO IT." But the WOMEN did not want to give their GOLDEN RINGS to the CALF, so therefore they "GOVERN OVER THEM" at this time... -Shaar HaGilgulim, Hakdamah 20 וזהו הטעם שנשותיהם מושלות עליהם, לפי שבימיהם עשו הערב רב את העגל ולא מיחו בהם, אבל הנשים לא רצו לתת נזמי הזהב לעגל, ולכך הם מושלות עתה עליהם נשיהם. ~שער הגלגולים, הקדמה כ
_________

בשבח הנשים - IN PRAISE OF WOMEN...

12 extra holidays in merit of the women ~ י"ב חגים נוספים, בזכות הנשים


The Ben Ish Hai wrote in year 2, Parashat Vayikra...

וכתב הרב בעל הבן איש חי זיע"א שנה ב' פרשת ויקרא אות א-ב
כתבו הפוסקים הטעם דנהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בר"ח מפני דארז"ל דשלש רגלים נתנם הקב"ה לישראל על שם אבותינו והיה רוצה ליתן י"ב ראשי חדשים [בעצם 18 ימים] להיות מועדים ורגלים גמורים על שם י"ב שבטי ישראל. ואחר שחטאו ישראל בעגל הפסידו דבר זה, ולכך הנשים שלא חטאו בעגל הם זכו לר"ח יותר מן האנשים. ולכן נהגו בהם קדושה שלא לעשות מלאכה בר"ח אלא רק אוכל נפש בלבד
As our sages taught: the three festivals were given by Hkb"H [G-d] to Yisrael, in the name of our Patriarchs and HE wanted to give us 12 more 'complete' festivals [actually 18 days] in the name of the 12 tribes of Yisrael. And therefore since the women did not sin, it became lost to the men only to be given to the women 'more than' the men. And therefore they were specially designated to the women to be for them as holy [days] by abstaining from [hard] labor on Rosh Hodesh, except for human consumption.
As Kohelet 7:28 states: One man out of a thousand I found, but a woman among "all these" [Bekhol Eleh] I did not find. Meaning to say that "Bekhol Eleh" is the sin of the CALF, upon which they said: "Eleh" Elohekha Yisrael, "THESE" are your gods, O Israel... And the next verse (29) continues: See, THIS ONE ['ZEH'] alone I have found (from here goes the expression: one in a thousand!). 'Zeh' - Zayin Heh = 12 in Gematria.
And this is an allusion to the 12 months of the year, in which women celebrate 'like' on Yom Tov, by abstaining from hard labor at the beginning of each month. ...ובזה יובן בס"ד הכתוב בקהלת ז,כה) ואשה בכל אלה לא מצאתי... כט) לבד ראה זה מצאתי פירוש, "בכל אלה" הוא עון העגל שאמרו: אלה אלהיך ישראל... לא מצאתי חטא לאשה ולכן לבד ראה "זה" מצאתי... פירוש ראשי חדשים שהם מספר "זה" [12] אשר מקודשים ע"פ הראיה וכמ"ש רז"ל על הפסוק: החדש הזה לכם ראש חדשים א"ל הקב"ה למרע"ה כזה ראה וקדש מצאתי להנשים חלק בו יותר מן האנשים. ~עד כאן לשונו

And during the "three festivals" there is Mitzvah to be joyous as written [Deut. 16:11]...
"And you shall rejoice before the Lord, your God, you, and your son, and your daughter, and your manservant, and your maidservant, and the Levite who is within your cities, and the stranger, and the orphan, and the widow, who are among you." And It’s a Mitzvah to give and support those who are less fortunate.

And finally, there's a unique Mitzvah to buy gifts for various members of the household - such as the following...
1) The men and the women should both be joyful with MEAT and WINE. -Hagigah 8a
2) The women should receive clothing and/or "JEWELRY" - as this atones for the sin of the golden calf in which the Torah states: (Exodus 32:2) Aaron said to them... וַיאמֶר אֲלֵהֶם אַהֲרן פָּרְקוּ נִזְמֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר בְּאָזְנֵי נְשֵׁיכֶם בְּנֵיכֶם וּבְנתֵיכֶם וְהָבִיאוּ אֵלָי
"Remove the 'golden earrings' that are on the ears of your wives, sons and your daughters and bring them to me."
נאמר בתורה (דברים טז) "ושמחת בחגך" אתה ובנך ובתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך. לפיכך חייב אדם לשמח עמו ברגל את העניים והאביונים והאלמנות והיתומים, והיא חובה קדושה , וכדברי הגמרא שהנשים ואנשים יחדיו ישמחו בבשר ויין , נשים בבגדים ותכשיטים , וזה כפרה על עון העגל כמ"ש: ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם והביאו אלי. -שמות לב, ב
3) And the Rambam added: "shoes for the women and sweets, nuts or toys for the children."
והרמב״ם הוסיף מנעלים. והקטנים במיני ממתקים ואגוזים או צעצועים
_________
Berakhot 17a teaches: All of a woman's merits are completely shared and made "equal" with that of her husband's...

Rav said: how do they gain merit...? by bringing their children and husbands to synagogues to study Torah and by the fact that they wait for their husbands to return from studying - this is how they merit a share in the Torah.
כל הזכויות משותפות באופן מלא כנזכר בגמרא ברכות יז,א
אמר רב: נשים במאי זכיין...? בכך שדואגות לבניהן ולבעליהן שילמדו תורה ובכך שממתינות לבעליהן שישובו מבית המדרש, זוכות לזכות התורה

And see in the Zohar Shelah Lekha (p.163), that the spouses meet "up-above" after they pass away. And there are special chambers in heaven, while everyday, three times a day, all of the husbands meet with their wives. At the head of these chambers reside Yokheved [mother of Moses], Serah Bat Asher, Batyah, Devorah, Sarah, Rivkah, Rachel and Leah. גם איתא התם שיש היכלות מיוחדות לנשים ובראשם עומדות יוכבד , שרח בת אשר , בתיה , דבורה , שרה , רבקה , רחל , לאה
_________
The Torah commanded MEN against the sin of [Bitul Torah] "wasting learning time,"
but the same is not so for WOMEN. But HaGaon HaHida adds: that sometimes a woman will postpone her husband from studying for whatever foolish reason. And it is well known that half of the reward of a man is given to his wife, since they are TWO HALVES of one soul. And may it be his will, that we merit to study and teach/share the Torah for the sake of heaven. And may we occupy ourselves with good deeds until the redeemer arrives.
.התורה ציותה את הגברים על ביטול תורה, אבל לא כן הנשים
ומוסיף הגאון החיד"א: שלפעמים האשה מבטלת את בעלה מללמוד על איזה דברי שטות - וידוע שחצי השכר של האיש הולכת על אשתו, כיון שהם נשמה אחת. ויהי רצון שנזכה ללמוד וללמד תורה לשמה וכן נעסוק במעשים טובים עד ביאת הגואל
_________
One Sage stated: Three don't see the FACE of HELL (Gehinam) these are them:
POVERTY, intestinal disorders and being under *AUTHORITY -R' HananEl... (other translation: Begging)

But the second Tanna (sage) teaches us...
And some say: Any man who has a BAD WIFE. As for a BAD SPOUSE, it is a MITZVAH to DIVORCE HER. -Eruvin 41b
And Rav said: the worst evil is an evil wife. -Shabbat 11a "אמר רב: "כל רעה ולא אשה רעה

**Note**It is important that we know this, so that should any of them occur, the knowledge that it will alleviate our suffering in the World to Come, will help us to accept our suffering with love. And thus be spared from seeing the inside of Gehinam/Hell, because we have already seen it in this world. ג' אין רואין פני גיהנם אלו הן, דקדוקי עניות וחולי מעיין והרשות ויש אומרים: אף מי שיש לו אשה רעה ואידך אשה רעה מצוה לגרשה. ~עירובין מא,ב
_________
Rav taught: It is a Mitzvah to divorce an evil wife, as stated:
[Prov. 22:10] "Divorce the scoffer, expel quarrels and disgrace." ,משלי כב,י: גָּרֵשׁ לֵץ! וְיֵצֵא מָדוֹן, וְיִשְׁבת דִּין וְקָלוֹן
[His wife used to switch whatever he requested from her]. If he asked her to prepare BEANS [Avidi Li TELOFHEI],
she would deliberately prepare LEGUMES [Himtzei] and vice-versa [Meiri: yet he forgave her entirely].
_________
R' Hiya's wife [son of Rav], used to PAIN HIM as well.
When he would find something (רש"י: suitable to her liking), he would wrap it in his turban/scarf and bring it for her.
Rav: Why do you do this? She pains you!! [65b, ISHTEYA SAMA D'AKARTA - she drank a POTION that causes STERILITY].
R' Hiya answered: DAYENU !! "it is more than ENOUGH that our [righteous] wives raise our children and save us from sin."
-Yevamot 63a
Note: R' Hiya's wife, Yehudit bore him TwO SeTs of TwInS: Rav Yehudah & Hizkiyah + Pazi & Tavi. Yehudah was born at the beginning of her SEVENTH month, and Hizkiyah, at the end of her NINTH. This was very painful for Yehudit, so she "disguised" herself and came before R' Hiya. *Yehudit asked: Is a woman commanded Peru ooR'vu [to be fruitful + multiply]?? *R' Hiya: No.
She drank a sterility potion [without his notice]. When R' Hiya found out [Maharshal: after much time], he greatly regretted that she would not bear more children. -Yevamot 65b
Note: HaRambam ruled, "a man is biblically forbidden - but a woman is permitted to drink a "Kos IKarin" STERILITY POTION so that she will not conceive." -Issurei Biah 16:12, Shulhan Arukh Even HaEzer 5:11
And Hakham Ovadia Yosef Shlita rules: that it was permitted by the MAJORITY of the Rabbis [Mil'khat-hilah], but from the Torah we learn that "PERMANENT REMOVAL of the WOMB" is 100% "Assur" [forbidden]. And this is indicated by the "wording" of the Rambam/Maimonides - that intentional sterilization [Ha-m'sares BaYadayim] is Mutar Aval Asur. {and she must "notify" her husband before doing so}... -Responsa, Yabia' Omer v. 8 Even HaEzer 14
אמר רבא: אשה רעה - מצוה לגרשה, דכתיב (משלי כב,י) גרש לץ ויצא מדון וישבות דין וקלון; רב, הוה קא מצערא ליה דביתהו: כי אמר לה "עבידי לי טלופחי" עבדא ליה חימצי; "חימצי" - עבדא ליה טלופחי. רב היתה מצערת אותו אשתו. כאשר היה אומר לה: "עשי לי עדשים" - היתה עושה לו חומצה [רש"י: מין קטנית]. כשהיה אומר לה "חומצה" - היתה עושה לו עדשים. ר' חייא היתה מצערת אותו אשתו. כאשר היה מוצא דבר (טוב) היה צורר אותו בסודרו ומביא לה. אמר לו רב: "והרי היא מצערת את אדוני!" אמר לו (ר' חייא): "דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא!!" ~יבמות סג,א
יהודית אשת ר' חייא
יהודה וחזקיה תאומים היו, אחד נגמרה צורתו לסוף תשעה, ואחד נגמרה צורתו לתחלת שבעה; יהודית דביתהו דר' חייא הוה לה צער לידה, שנאי מנא ואתיא לקמיה דר' חייא, אמרה: אתתא מפקדא אפריה ורביה? אמר לה: לא. אזלא אשתיא סמא דעקרתא, לסוף איגלאי מילתא, אמר לה: איכו ילדת לי חדא כרסא אחריתא; דאמר מר: יהודה וחזקיה אחי, פזי וטוי אחוותא (דף סו:א) *תרגום חופשי: לימים התברר ליהודית כי מתקיים דיון בבית המדרש בשאלה האם חלה מצוות פרו ורבו גם על האישה. לכן, התחפשה יהודית ובאה לבית המדרש של בעלה לברר האם מחויבת היא בהריונות נוספים? אמר לה בעלה: לא. ***הלכה ושתתה סם עקרות*** כשהתפרסם הדבר, אמר לה ר' חייא: הלוואי והיית יולדת לי רק עוד פעם אחת אחרונה. ~יבמות סה,ב... ויש לציין: שבאשה לא שייך סירוס כלל, וכתב הבית חדש: שהרמב"ם התכווין, שאין להתיר לשתות כוס של עיקרין, אלא כשיש לה צער לידה ביותר. וכן פסק מרן בש"ע אהע"ז סי' ה,יא - ומוסיף הגר"ע יוסף שליט"א: ומ"ש הרמב"ם שהמסרס את הנקבה פטור אבל אסור, היינו במסרס בידים שמקלקל את חדרי בטנה, ומה שאמרו שאין סירוס בנקבה היינו אין דין סירוס לאסור מהתורה בנקבה, אבל פעולת הסירוס אסורה בנקבה מדרבנן. וכוונת הרמב"ם היא שבמסרס בידים באשה פטור אבל אסור. ~שו"ת יביע אומר ח"ח אהע"ז סי' יד
_________
Rav said: A man must be very careful not to afflict his wife.
For women are prone to cry, and Hashem is quick to punish when the victim cries. -Bava Metzia 59a
אמר רב: לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה (תהלים לט) אל דמעתי אל תחרש

R' Yosef Hayim of Baghdad writes to the women: "If your husband did something to you - don't cry.
And if you want to cry in order to let out your sorrow - immediately forgive him.
Because YOU ARE ACTUALLY HIM - AND HE IS ACTUALLY YOU. Because if you don't, G-d will immediately punish him...
A) through sickness B) or through loss of assets C) or any other detriments, and you will find that you also will be harmed.
-Translated from Iraqi-Arabic by: Hakham Mutzafi Shlita {from the book: Qanoun El-Nasa, the Canon of Women}

רבי יוסף חיים זצ"ל כותב לאשה: "אם בעלך עשה לך משהו - אל תבכי. ואם את רוצה לבכות, כדי להוציא את הצער שלך - מיד תמחלי לו.
מפני שהוא זה את - ואת זה הוא." כי מיד הקב"ה יעניש אותו... א) בחולי ב) או בהפסד ממון ג) כל נזק אחר. ונמצא שגם את נזקת...
-תורגם מעירקית על ידי: חכם בן-ציון מוצפי שליט"א: “חוקי הנשים” קאנון אל נסא – והוא ספר הלכות, מוסר ודרך ארץ

Question asked to: HaRav Ben-Tzion Mutzafi Shlita

I was in a RELATIONSHIP w/ a girl for 3 months and she wanted to WAIT another year.
Honorable (Rabbi), you wrote to me that: such practice is "NOT JEWISH."
So I ENDED the relationship and now she CRIES so much and refuses to FORGIVE.
Should I be WORRIED? Are TEARS not DANGEROUS?

Answer
: They are IMAGINATIONS and not (pure) TEARS [DimYonot V'lo D'maot].
It's Halakhically FORBIDDEN to EXTEND a relationship for too long, it's a GRAVE SIN.
הייתי בקשר עם בחורה 3 חודשים, רצתה לחכות שנה כבודו כתב לי: שזה לא יהודי אז חתכתי את הקשר ועכשיו היא בוכה המון ולא רוצה לסלוח, אני צריך לפחד כבודו? דמעות זה מסוכן... תשובה: זה דמיונות ולא דמעות. אסור להמשיך קשר יותר מדי זמן, זו עבירה חמורה
I have learned: "The gates of tears shall not be locked..." Then why have gates at all?
For those fools who cry but have no idea what they are crying about. -R' Simcha Bunam of Pshis'cha
_________
Our sages said: Yael was a "Ishah K'sheirah" kosher [jewish] woman who fulfilled the WILL of her [kosher] husband.
from here our sages taught: "there is no more a kosher [upright] woman, than a woman who fulfills the will of her husband." -Yalkut Shimoni, Tana D'vei Eliahu Rabah ch. 9
Rabeinu Yosef Hayim in Ben Yehoyada writes: "For the woman that does the will of her husband is PROOF that she LOVES HIM - and since she loves him [B'Emet] in TRUTH, so does he love her in return." -B.Yehoyada, Nedarim 68
כך אמרו חכמים: יעל אשה כשרה היתה ועושה רצון בעלה היתה. מכאן אמרו חכמים: אין לך אשה כשרה בנשים אלא אשה שהיא עושה רצון בעלה... ילקוט שמעוני – שופטים ד' רמז מ"ב, בתנא דבי אליהו רבא פרק ט, וכן בעבודת ישראל לפסח - כי האשה שעושה רצון בעלה מוכרח שהיא אוהבת אותו, וכיון דאוהבת אותו באמת גם הוא אוהב אותה. ~בן יהוידע, נדרים סח
_________
It was the Shunamit who pointed the virtues of Elisha [Kadosh Hu - he is Holy!],
from which we learn that: a woman understands/recognizes the nature of guests more than a man does. -Berachot 10b
And HaRav Zamir Cohen adds: that if a person wishes to begin a partnership with another, he should first invite him to a meal in their home. Afterwards, ask her opinion as to partner up with him - and her answer will be 99% accurate.
ותאמר אל אישה הנה נא ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא [מלכים ב ד ט]: אמר רבי יוסי ברבי חנינא: מכאן שהאשה מכרת באורחין יותר מן האיש; קדוש הוא... ~ברכות י,ב - ומוסיף הרב זמיר כהן שליט"א: שאם אדם רוצה לעשות שותפות עם מישהו, קודם שיזמין אותו לארוחה בבית. ואחר כך ישאל את אשתו האם כדי להכנס אתו לעסק ?? - והתשובה שלה תהיה 99% מדויק
_________
Regarding the FEAR of HEAVEN,
Rav Teaches: Anyone who follows his wife's COUNSEL falls to Gehinam.
"RAK LO HAYAH K'AH'AV/AHAB, ASHER HEETMA-KER LA'ASOT HA'RA B'ENEI HA'SHEM;
ASHER HEES'TAH OTO IZEVEL ISHTO."(Melakhim I 21:25) ~There was no one like Ah'av who sold himself
to do evil in the eyes of HaShem, because Izevel (Jezebel) his wife incited him."
Answer #1: In matters of the house [MILEI D'BEITA], listen to her, but NOT regarding WORDLY matters.
Answer #2: In worldly matters [MILEI D'ALMA], listen to her, but NOT regarding SPIRITUAL matters[Milei D'Shmaya].
ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנום ~ במילי דעלמא איתתך גוצא גחין ולחיש לה, במילי דשמיא השומע לעצת אשתו נופל לגיהנום. ~בבא מציעא נט,א
כלומר, שמדובר כאן בעניני שמים תורה והלכה, וכמו שנאמר: ואל אישך תשוקתך
Rav Helbo said: A man must be very careful to honor his wife properly, for Berakhah/Blessing is found
in his house (and Abraham got wealthy) only due to her (Sarah Imeinu) - "ul'Avram Heitiv Ba'avurah".

And Rava advised men of his city to honor their wives even more than themselves (Yevamot 62b), so they will get rich...
(OKIRU LI'NSHAIKHU KI HEKHI D'TEET-AT'RU}
And the commentators explained: this means buying her clothing and jewelry. (Bava Metzia 59a)
בגמרא אמרו: כבדו את נשותיכם בכדי שתתעשרו {בבא מציעא נט,א}. ועוד אמר רבי חלבו לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין הברכה מצויה בביתו אלא בשבילה. עוד אמרו יבמות סב, ב. אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. וכתבו המפרשים היינו קניית בגדים ותכשיטים עבורה
_________
ISHTI BEITI - Rabee Yossi said: "All my life I called my wife my house" [since without her the house cannot function].
SHORI SADAI - And I called "my ox my field" [since without it the field cannot function]. -Gittin 52a
אמר רבי יוסי: מימי לא קראתי לאשתי - אשתי, אלא לאשתי - ביתי" (גיטין נב, א) יש אשה - יש בית. אין אשה - אין בית
_________
The grandson of Honi HaMe'agel...
Aba Hilkiyah's wife wore jewelry & make-up to greet him upon entering their home.
So that (during the course of the day) he should not look at another woman. -Taanit 23b
ומדוע יצאה אשתך לקראתך כשהיא מקושטת?? שלא אתן עיני באשה אחרת. -תענית כג,ב
_________
Three things broaden a person's mind [give a sense of spaciousness]: a nice dwelling, a nice wife, and nice vessels.
שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים: ~ברכות נז,ב
_________
Rabban Gamliel taught that in the FUTURE, women will give birth every day - "Ha-rah v'Yoledet Yahdav"... So R' Gamliel showed him a CHICKEN - "TARNEGOLET" which LAYS EGGS EVERY DAY (without pain). -Shabbat 30b
בעניני המשיח: עתידה אשה שתלד בכל יום ללא צער כתרנגולת. שנאמר: הרה ויולדת יחדיו (ירמיה לא,ח) -שבת ל,ב
_________
If you wear your Tefillin [Phylacteries] properly, you will become much stronger."

He who holds back his ROD - hates his son,
but he who loves him disciplines him early. {Proverbs 13:24}

Our sages explained: that he DISCIPLINES his son with REBUKE and TEACHES him CHARACTER REFINEMENT with the ROD of his TONGUE
and NOT with the ROD in his HAND.
חוֹשֵׂךְ שִׁבְטוֹ, שׂוֹנֵא בְנוֹ; וְאֹהֲבוֹ, שִׁחֲרוֹ מוּסָר, ~משלי יג כד
פירשו רבותינו: שגוער בו במוסר ומלמדו דרך ארץ בשבט לשונו, ולא בשבט שבידו
_________
The Holy Torah EXEMPTED all women from all the MITZVOTH [commandments] that are TIME BOUND...
[reason A] Women are not bound to the mitzvoth based on their times or days,
for there is "clearly a difference" between the TASKS of a MAN and those of a WOMAN.
[reason B] According to the Qabbalah: "A WOMAN'S SOUL is alluded to the WORLD which has NO TIME."
Yet --- there are mitzvoth which are an EXCEPTION [out of the norm]...
As for this our sages gave us a SIGN in the verse: (Numbers 5:22) "and the woman shall answer - Amen, Amen."
Alef = Agadah [Passover] Mem = Megillah [Purim] Nun = Ner [Sabbath (not all the prayers) & Hanukah] -Mutzafi
התורה הקדושה פטרה את הנשים כולם, מכל המצוות התלויות בזמן, כי... א) אשה אינה משועבדת למצות על פי שעות או זמנים, כי יש חלוקת תפקידים ברורה בין הגבר לבין האשה, ומוטלות עליה מטלות אחרות, כגון כל המשימות של הבית וניהולו... ב) האשה נשמתה רומזת *על פי הקבלה
ל-"עולם שאין בו זמן," ולכן היא פטורה. *בדברי רבנו האריז״ל מובא הטעם על פי הקבלה, ופירשו רבנו הרש״ש זיע״א בספרו נהר שלום, והוא כי מצוות עשה התלויות בזמן הם במדריגה תחתונה יותר, ואילו "שאין הזמן גרמן" יותר גבוהות, והוא המקום ממנו נחצבו נשמות הנשים שהן גבוהות יותר, ואין להן מגע במצוות התלויות בזמן ולכן הן פטורות מהן

יוצאים מהכלל : א, עניני השבת קידוש והבדלה ועוד, חוץ מהתפילות, כי גם היא חייבת בשמירת השבת כמו האיש. ב,מצות הגדה של פסח, ליל הסדר, ארבע כוסות, מצה מרור וחרוסת ואפיקומן, כי הם היו בנס יציאת מצרים, וחייבות להודות כאנשים. ג,חנוכה ופורים , שהם הדלקת נרות חנוכה בברכה, קריאת המגילה בברכה, מתנות לאביונים, משלוח מנות, סעודת פורים, כי עליהן גם נגזרו אותן גזירות כמו לגברים. ולכן הן חייבות בהן, ויכולות להוציא ידי חובה את האנשים שגם הן היו באותו הנס.כנזכר בגמרא שבת כג, א. פסחים ק"ח , ב. מגילה ד, א.
ונתנו סימן בפסוק במדבר ה, כב. וענתה האשה אמן אמן. ראשי תיבות א-גדה, מ-גילה, נ-ר חנוכה. ~מוצפי
_________
And it MUST be noted:
In our Holy Torah, there is no matter of discrimination against women G-d forbid, Hass' VeShalom. But rather it goes on to "honor women" exceedingly. As our sages have already commanded: that a man must loves his wife just like his body and even more than his own body. And in the Psalm "Eshet Hayil" a Woman of Valor, which was established for a woman who feared the the L-rd [King Solomon's mother, BATSHEVA]. And there is none of it's like anywhere in the world which speaks in praise of a [righteous] woman. And as for women who are not obligated to many Torah commandments [Mitzvot] in which men are, it is for whatever reason that arose before the mind of the Almighty BlB"H - and every person is intent to receive these orders from the Almighty One Blessed Be He. And to fulfill their purpose in the world properly. And just as one can not complain that a Yisrael is not a Cohen or Levi, but was told: fulfill your destiny as an Israelite for it's the Command of your G-d. And the same goes for women in all the commandments as the men. For it is due to some reason that came to mind before the Almighty One - as mentioned. And it does not belong to the common sense, even to have a hint of dissatisfaction on this matter. And the appellant on this should not speak out of his own mind.
ואין זה ענין חלילה של הפלייה וכדומה, כי ברוח תורתינו הקדושה האשה מתכבדת במאד מאד. וכבר ציוו חכמינו שיהיה האיש אוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו. ומזמור אשת חיל שנתקן לאשה יראת ה' [בתשבע אם שלמה], אין כמותו בכל העולם לדבר בשבח של אשה. ומה שפטרה התורה את האשה מכמה מצות שהאיש מחוייב בהם, הוא מאיזה טעם שעלה במחשבה לפני ה' יתברך, ועל כל אדם לקבל את צווי ה' יתברך ולמלאת את יעודו בעולם כראוי. וכשם שאי אפשר שאדם מישראל יתלונן על כך שאין הוא כהן או לוי, אלא נאמר לו, קיים את יעודך כישראל כמצות אלקיך, כמו כן הנשים שאינן מצוות בכל המצות כמו האנשים, הוא בודאי מחמת איזה טעם שעלה במחשבה לפני ה' יתברך כאמור, ולא שייך על פי השכל הישר, גילוי של אי שביעות רצון על ענין זה. והמערער על זה לא בדעת ידבר.

Monday, April 19, 2010

What Aristotle wrote to Alexander {Hebrew/English}:

Aristotle: Born 384 -322 B.C.
Birth: Chalcidice, Greece. Death: Chalcis, Greece. הרב [רמב"ם] במורה נבוכים חלק א' פרק ע"א אומר: החכמות היו בראשונה בישראל
אך בשלוט האומות עלינו באו לידם ואנחנו בלמדנו דבר מהם נראה היות ראשיתו מאתם ותהי להפך
Aristotle was described by Maimonides as having reached...
"the highest degree of intellectual perfection open to man, barring only the still higher degree of prophetic inspiration." כל מה שאמר אריסטו בכל הנמצא אשר מתחת גלגל הירח עד מרכז הארץ הוא "אמת בלא ספק." ~מורה נבוכים ח"ב כב
HaRambam (Maimonides) also wrote: that [all] Wisdoms were initially with [the people of] Yisrael – however in the domination of the [gentile] peoples upon us it came into their hands and when we learn a matter from them it appears that their conception [of the wisdom] was from them but it is really the opposite. -Moreh Nevukhim (the guide to the Perplexed), section 1 perek 71

And says R' Yaakov Hillel: since the writings of the Zohar were not revealed to earlier generations, the great Early Authorities, like the Rambam (in Moreh Nevukhim) and Rabbenu Behaye in "Shaar HaYihud, Hovat HaLevavot" ch. 1 [Duties of the heart] attempted to explain many lofty concepts through the wisdom of philosophy.
__________
The "Kuzari” [where R' Yehuda HaLevi discusses various faiths and their comparison to Judaism], hand writings saying 42 states: that the philosophers were once asked, from where did they receive the wisdom of their philosophy? And they said that it came from the Jews - and all of their wisdom and general principles came from the Jews of Alexandria. And afterwards to Paras (Persia) and Medes and afterwards to Greece and finally to the Romans. And over time, through much of their wanderings they had lost the recollection that these wisdoms were indeed [originally] passed over from their ancestors – and not from the Greeks or Romans. ראיתי בכוזרי [לרבי יהודה הלוי] כתיבות יד בראשית מ"ב [ב-סו]... כי נשאל לפלוסופים מאין יבא אליהם חכמת הפלוסופיא? ואמרו שבאה מהיהודים וכל החכמות העתקו שרשיהם וכלליהם מהיהודים האלכסנדריים, ואח"כ לפרס ולמדי ואח"כ ליון ואח"כ לרומה ובאורך הזמן ורב המצועים לא הוזכרו בחכמות. שנעתקו מהעברים זולתי מן היוונים ורומים ע"כ וכתב בעל ספר שבילי אמונה שראה שכתוב שכאשר אלכסנדרוס הלך לירושלים השליט אריסטו רבו על ספרי שלמה והעתיק משם הפלסופיא וקרא על שמו
___________
Aristotle was "EATING a RABBIT while it was still ALIVE." אריסטו, כשאוכל ארנבת חיה

It is well known of the story of the Greek philosopher Aristotle, of who's wisdom and fine manners had held everyone in admiration - for he was a great teacher of etiquette, a gentle soul...

Yet one time his disciples observed him at home in the presense of his wife and close ones...
...as he was "EATING a RABBIT while it was still ALIVE." As he was devouring it's thigh, they said to him: OUR TEACHER !!
Have you not taught us about polite manners at meals, was this really a dream we dreamt?
He told them: gentlemen! In the classroom I am Aristotle, but here at home I am "THE LION THAT DEVOURS."
ידוע הסיפור על הוגה הידיעות היווני אריסטו זכותו תגן עליו שכולם היו מתפעלים מחוכמתו וממידותיו הטרומיות, היה מורה דגול לנימוסים והליכות, עדין בנפשו. ופעם ראוהו תלמידיו בביתו שהוא אוכל ארנבת חיה על קירבה וכרעיה: "חוטף שוק". אמרו לו רבינו! למדתנו נימוסים הליכות. דרך ארץ בסעודה, האומנם חלום חלמנו?? אמר להם: רבותיי! בכיתה אני אריסטו. כאן בבית אני "הארי הדורס..." ~עד כאן. וכבר אמרו חז"ל באיכה רבה (ב, יג): "חכמה בגויים" תאמין, אולם "תורה בגויים" אל תאמין

And this story is PROOF of the Midrashic saying: (Eicha Rabba 2:13) “Hokhma bagoyim taamin…Torah bagoyim al taamin” meaning that while non-Jews do possess wisdom (Hokhma), they cannot reach the highest form of wisdom referred to as Torah.

Note: WISDOM is dependent on the 'RUAH' [spirit soul] and that the gentiles do have, but WISDOM which comes from the 'NESHAMAH' [G-dly soul], is only to be found within the Torah. והחכמה תלויה ברוח וזה יש להם אבל חכמה שבאה מהנשמה זה רק בתורה

It is also interesting to mention that according to tradition, a Yehudi [=Jew] has 32 TEETH (as in the 32 paths of wisdom) as opposed to a GENTILE, who has 33. -Sources: Rabeinu HaHida [Azulai], and it's source and reason is brought in Midrash Talpiyot, Anaf Eivarim (the chapter of organs). That is mainly "to distinguish Yisrael from the Gentiles and receive NESHAMAH." -til here
רבנו החיד״א ז״ל כתב במדבר קדמות , כי ליהודי יש ל״ב שיניים [כמו ל"ב נתיבות חכמה] , אך לגוי יש ל״ג שיניים וכתב מקורו במדרש תלפיות ענף איברים, שבעיקר לעשות הבדל בין ישראל לאוה"ע [=אומות העולם] בתולדות השיניים ולקבל שפע לנשמתו. -עכ"ד

___________
Aristotle recants all his previous philosophic teachings, having been convinced of their incorrectness by a Jewish sage. The following "letter" is the conclusion of a book of Aristotle, "two hands thick," in which he withdraws, based on his studying with a Jew, Simeon (Shimon HaTzadik); his views with regard to secular philosophy.
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
{Translation by: Aaron Hai, based on Seder HaDorot - סדר הדורות ד"א תתקכז ד"ה ויהי}

Eternal are the words of Aristotle of which he wrote to Alexander his student (his remembrance be blessed). Blessed is Hashem who makes the blind see, shows the way for the sinners - who is praised by praises that are shown to him, according to which I have recovered in his mercy and all of his kindness in which he saved me from all of my illogical folly...

All the days of my life I delved in the wisdom of philosophy, and I would judge all of these matters by the right of logic. I compiled books as numerous as the grains of sand on the shore, in which have spread out to all those who sought it. Until the end of my days, when i debated with a wise Jewish Sage [Shimon HaTzadik] who showed me his strong hand in the Torah tradition from SINAI. And he persuaded my heart through words of Torah. While he showed me Miracles and Wonders through the Holy and real Names - revealed to the senses. Now I know that most of these things are above logic and when seeing all of this, I contemplated the JEWISH FAITH in my heart and with all of my might, which is when I realized that this is nothing like the Philosophies of darkness.
Therefore my pleasant student Alexander the Great King, do not be mistaken by my books, neither you nor your Philosopher friends. For if I could possibly gather all of these books which have been spread all over the world...
"I would burn them in front of all the princes and the deputies, so that their minds and opinions not be tainted." For now I know that I will be severely punished by the Almighty, for I have sinned and caused the multitudes to sin [continue reading →]...

מכתב מאריסטו לאלכסנדר מוקדון
ומעשה היה בפילוסוף גדול המפורסם בעולם שנקרא אריסטו, שבימי זקנותו כתב אגרת לתלמידו אלכסנדר מוקדון מלך יון בזה הנוסח; ''ברוך ה' הפוקח עינים עוורות המראה לחטאים דרך ישרה. מהולל יהיה בתהלה הנאוה לו, כי איני יודע להללו על הרחמים והחסד הרב שעשה עמי, שהוציאני מחושך לאור... ומעשה היה בפילוסוף גדול המפורסם בעולם שנקרא אריסטו, שבימי זקנותו כתב אגרת לתלמידו
:אלכסנדר מוקדון מלך יון בזה הנוסח

ברוך ה' הפוקח עינים עוורות המראה לחטאים דרך ישרה. מהולל יהיה בתהלה הנאוה לו, כי איני יודע להללו על הרחמים והחסד הרב שעשה עמי, שהוציאני מן השטות הזו שהייתי שקוע בה כל ימי חיי, בעסק חכמת הפילוסופיה להסביר כל דבר בדרך הטבע שמובן על פי השכל, ועשיתי ספרים הרבה בחכמה הזו כחול אשר על שפת הים. עד שנתוכחתי עכשיו בערוב חיי עם חכם אחד מחכמי ישראל [והוא שמעון הצדיק], ובדבריו עמי הראה חכמתו הגדולה, והכרתי את מעלת התורה הקדושה שניתנה בהר סיני, והוא משך לבי בדברי התורה שהראה לי והסביר לי חידושים אמתיים ופלאים שנעשו. ואני הייתי פרא שלא הבינותי שרוב הדברים נוהג אותם הקב''ה בדרך פלא חוץ מדרך הטבע. ומשראיתי כך, נתתי אל לבי לדרוש ולתור בחכמת התורה שכל דבריה מיוסדים על אדני האמת ואין היא כחכמת הפילוסופיה שהיא הבל. ולכן אתה תלמידי אלכסנדר המלך הגדול, אל ידיחו ספרי לא אותך ולא את חביריך הפילוסופים, שאילו היה בכוחי לאסוף את כל הספרים שחברתי בחכמה הזאת בודאי היייתי שורף אותם באש כדי שלא ישאר שום דבר מהם. אבל אין הדבר בידי שכן ספרי נפוצו בכל העולם ואי אפשר לכנס כולם. ואני יודע יפה העונש החמור שיענישני בוראי על החטא הגדול שחטאתי שאיבדתי הזמן במו ידי והחטאתי רבים. ולכן בני אלכסנדר כתבתי המכתב הזה כדי להודיעך לך ולכל חביריך שרוב הדברים שרוצים להסביר בדרך הטבע כדי שיובנו על פי השכל דברי שקר הם, שבודאי הקב''ה הוא פטרונו של עולם והוא מנהגו בכוחו הגדול. ומפני שמזלי גרם שספרי נפוצו בארצות המערב, אני מודיע עכשיו לכולם שלא יאבדו זמנם בהם, לא יסתכלו בהם ולא יגעו בהם בידיהם. שעוון גדול הוא לבלות הזמן על ספרי פילוסופיה שהיא שקר שאין לו רגלים. ועכשיו אני את נפשי הצלתי בזה שהודעתי את טעותי ואשמתי לא חמורה כל כך על העבר, כי לא ידעתי. אבל עכשיו שגיליתי הדבר לבריות שחייתי בטעות ולבי נשרף על הזמן שכיליתי בהבלים, אוי לאלו שלבם נמשך אחרי ספרי, בודאי יהיו בתחתית שאול
“Say to Wisdom, ‘You are my sister,’ and consider understanding your relative. That they may keep you from the strange woman [secular philosophy], from the loose woman who speaks so smoothly” (Proverbs 7:4,5). And “Do not extend your heart in her [philosophy's] path” (Mishlei / Proverbs 7:25) for... “All those that come to her [philosophy] will not return...” -Mishlei 2:19
ודע שכפי שהורה לי אותו חכם מצאתי הרבה דברים בספר משלי שחיבר שלמה המלך [בן דוד] שלא יגרר אדם אחר חכמת הפילוסופיה באומרו
לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה (משלי ז,ה) - וכתיב אל ישט אל דרכיה לבך (שם ז,ה) וכתיב: כל באיה לא ישובון ~שם ב,יט

אוי לעינים שכך רואות. אוי לאזנים שכך שומעות. אוי לי! [נ"א: אללי לי] - שכיליתי גופי וכוחי בדברים מזיקים. וזה שאתה משבח אותי ואומר שמעי בכל העולם בגלל הספרים שעשיתי, ומעריצים אותי הערצה רבה, בודאי טוב המות מזה שנפוצו ספרי בכל העולם [נוסח אחר: דע כי הייתי בוחר שיהיה לי שם בס"ת ממה שיהיה לי שם בספרי מינות. והייתי בוחר מחנק לנפשי משיתפשטו ספרי. כי תופשי התורה ילכו לאור באור החיים. ותופשי הפלוסופיא ילכו לבאר שחת]. ודאי אלו שעוסקים בתורה ירשו חיי עולם הבא, ואלו שעוסקים בספרי ירשו גיהנם. ואף אני מוכן ליענש על כולם. וזה שלא כתבתי לך מכתב זה קודם לכן, כי חששתי שמא תכעס עלי ותעשה לי רע. אבל עכשיו גמרתי אומר להודיעך הדבר, כי יודע אני שלפני שיגיע מכתבי זה לידך כבר אהיה נתון בארון עצים, כי הגעתי לסוף ימי. ושלום מן המורה [מלמד] אריסטו הפורש מן העולם [ההולך לבית עולמו] לאלכסנדר מלך יון הגדול... ~ילקוט מעם לועז, יתרו כ, א

Translation by: R' Aryeh Kaplan ztz"l

When the great philosopher Aristotle was old, he sent the following letter to his student, Alexander the Great:

“Blessed be He who opens the eyes of the blind and shows sinners the true path. Let Him be praised in an appropriate manner; since I do not know how to praise Him for the great kindness and mercy which He showed me. I am eternally grateful to Him, for getting me away from the foolishness to which I had devoted my life.

All my life I delved into philosophy, to explain all natural phenomena in a logical manner. I wrote many books on these subjects. Finally, in the twilight of my life, I had the opportunity to engage in a conversation with a Jewish sage. It did not take me long to recognize his great wisdom, and he led me to understand how great is the Torah that was given on Mount Sinai.

He taught me the inner depth of the Torah, providing me with many brilliant insights based on its teachings. I realized how foolish I had been for not realizing, how G-d can manipulate the laws of nature; and that much of what happens in the world is directed by G-d.

Realizing all this, I decided to devote myself to exploring the wisdom of the Torah. It did not take me long to realize, that the Torah is based on true foundations, while the axioms of philosophy are purely arbitrary.

Therefore, my dear student Alexander, if I had the power to collect all the books I have written - I would burn them. I would be embarrassed for any of them to survive. However, I realize that I do not have this power; my books have already been published and have spread all over the world. I also realize, that I will receive Divine punishment for having written such misleading books.

Therefore, my son, Alexander, I am writing this letter to tell you that the great majority of my theories regarding natural law - are false. While nature does exist, G-d is the Lord of the universe, and He directs all things as He sees fit. I am telling everyone openly - that they should not waste time with my books. They should not look at them or even touch them with their hands. It is sinful to waste time on the false theories that I have espoused.

I feel that I have saved my soul by admitting my error; I hope that I will not be held guilty for the past, since I acted out of ignorance [I did not know]. But now I have revealed to the public that I was mistaken and that my heart aches for the time I have wasted on my foolish theories. Those who waste time on my books therefore will deserve to be punished.

The Jewish scholar with whom I spoke showed me the book of Proverbs (Mishley), written by King Solomon, one of the greatest geniuses of all times. The scholar showed me, that in many places, King Solomon warned against wasting time on philosophical speculation. One such place is where he said, “Say to Wisdom, ‘You are my sister,’ and consider understanding your relative. That they may keep you from the strange woman [secular philosophy], from the loose woman who speaks so smoothly” (Proverbs 7:4,5). And “Do not extend your heart in her [philosophy's] path” (Mishlei / Proverbs 7:25) for... “All those that come to her [philosophy] will not return...” (Mishlei / Proverbs 2:19)

Woe to the eyes that thus is what they see and woe is to the ears that thus is what they hear. Woe is to me! - I feel sorry for my eyes for what they have seen, and my ears for what they have heard. I feel sorry for my body, for wasting its strength on such detrimental studies.

I know that you praise me and tell me that I am famous all over the world because of the books I have written. People speak very highly of me. But I wish I were dead, because of the misleading books that I have spread all over the world. People who devote themselves to the Torah, will earn eternal life; while those who devote themselves to my books will go to the pit of the destruction [ie, the grave]. But I am prepared to accept upon myself the punishment of them all.

I did not write to you earlier because I was afraid that you would be angry with me, and perhaps even harm me. But now I have made up my mind to tell you the truth. I know that by the time you receive this letter, I will already be dead and buried, because I realize that my end is near [perhaps he wrote the letter while sick].

I salute you with greetings of peace, Alexander of Macedon, great emperor and ruler.”

Your teacher,
Aristotle

-From The Torah anthology, English, (Yalkut ME’AM LO’EZ, Yitro) - Volume 6, Page 154-155
___________
The Jew spoken of, was Shimon HaTzaddik (Simeon the Just), who was a Cohen Gadol (High Priest) during the time of the Second Temple. He is also known for his opinions which are recorded in the Mishnah, (making him a Tanna, in Rabbinic terminology). And There is an introduction to the letter from the author of "Shalshelet Hakabala” printed in the Jewish Year 5346 [over 420 years ago] and it was likely translated from Greek to Hebrew... In the paragraphs preceding the letter mentioned about Aristotle it states that Aristotle ultimately became a righteous convert [to Judaism] at the end of his life ("Ger Tzedek" - proselyte).
___________
Josephus, or Yosef Ben Matityahu told over:
That Alexander of Macedonia kindly relieved the Jews of their taxes in the year of SHEMITAH [sabbatical year]
"...since they don't work their fields in the SHEMITAH year." -Antiquities of the Jews 11, 8:6 יוסף בן מתתיהו מספר (קדמוניות יא, ח, ו) שאלכסנדר מוקדון פטר את היהודים מתשלום מיסים בשנות שמיטה, מכיוון שהם אינם מעבדים את שדותיהם בשנות שמיטה
___________
Alexander the Great, who would become the Conqueror of the Ancient World, was born at Pella, Macedonia in 356 B.C.E.
{Born w/ Sun in LEO}. Alexander the Great died when Aristotle was about 60...
Around the year 343 BC King Philip of Macedonia invited Aristotle to tutor his 13 year old son, Alexander. In 335 BC, Aristotle founded his own school in Athens where Alexander, born 356 B.C.E. {w/ Sun in LEO} studied under him for another 12 years.
אלכסנדר מוקדון, בהגיעו למחוז שכולו נשים כנזכר בירושלמי בבא מציעה פרק ב' ובפסיקתא דרב כהנא פ"ט - ובתלמוד בבלי, תמיד לב,ב - למדינה "קרטינגא" הסמוכה לעיר טוניס והוא במהלך של כ' יום מהעיר תיבין בירת מצרים הדרומית סיפור המתאים לספורי הקדמונים שהיו נשים אמזונות
(Amazons, a nation of all-female warriors)
The following story is translated from the Talmud Bavli, Tamid 32b
A different version [discussion] is written in the Talmud Yerushalmi Bava Metzi'a ch. 2

When Alexander Mokdon told the elderly sages of the south that he was about to embark for Afriki [Africa], they told him that this was impossible - due to the dark mountains (that saw no light by night nor by day) that one had to pass. Whereby Alexandrus replied: I am determined to go -- tell me how! The Hakhamim answered: Take big donkeys of Egypt that can go in the dark, and balls of ropes; tie one end of the ropes where there is light, and take the other end through the dark so you will know how to return (by following the string back).

Alexandrus did so, he came to a city of [only] women [Pesikta D'rav Cahanah & The Yerushalmi, Bava Metzia ch. 2 call it: קרטינגא (Carthage) which is a 20 day trip from Tunisia], and planned to wage war against it. They said to him (when he threatened to attack them) - that were he to defeat them, people would say that he had killed a town of women, whereas if they defeated him, they would say that he was defeated by women (no glory, either way). Alexandrus [agreed], he requested bread and they served him - golden food on golden tables. (when he asked them whether they always ate golden food) - The women replied: that he surely was not short of food in his own country (so it wasn't food that he had come for), but gold, so that was what they were offering him. When he left the city, he wrote on the gates - that he had been a fool until he arrived in Africa, where he had received wisdom/counsel from women. When Alexandrus left, he wrote on the gate of the city, "I, Alexandrus, was foolish until I came to an African city of women who have taught me wisdom." בעי למיעבד קרבא בהדייהו, [=רצה להילחם בהן] א"ל: "אי קטלת לן יאמרו נשי קטל אי קטלנא לך יאמרו מלכא דקטלוהו נשי!" [=אם תהרוג אותנו – יאמרו נשים הרג. אם נהרוג אותך, יאמרו שאתה מלך שנשים הרגו אותו]. (תמיד ל"א:). הנשים המושלות היו עשירות מאוד בזהב ונתנו לו ככרי זהב על השולחן במקום ככרי לחם. אמר להו: "מי אכלי אינשי נהמא דדהבא?" [=האם אוכלים בני אדם לחם מזהב?] א"ל: "אלא אי נהמא בעית לא הוא לך באתרך נהמא למיכל דשקלית ואתית להכא?!" [=אמרו לו: אם לחם אתה צריך, אין במקומך לחם שאתה באת עד כאן?] כי נפיק ואתי כתב אבבא דמחוזא: [=כשיצא כתב על פתח הבית] "אנא אלכסנדרוס מקדון הויתי שטיא עד דאתיתי למדינת אפריקי דנשי ויליפת עצה מן נשי" [=אני אלכסנדר מוקדון הייתי שוטה, עד שבאתי לאפריקה ולמדתי חכמה מן הנשים. -שם ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ הפתח של גן עדן THE OPENING TO GAN EDEN [PARADISE]
When he was returning, he sat to eat bread by a stream. He had salted fish with him, and was rinsing off the salt in the stream; they absorbed a nice smell (Rosh - returned to life). He concluded that the stream comes from Gan Eden. Version #1: He [merely] washed his face in the water. Version #2: He followed the stream to its source, the entrance to Gan Eden, and raised his voice that it be opened for him. When he demanded that they open the gates for him - he was quoted the the Pasuk in Tehilim 118:20 This is the Lord's gate; the righteous will enter therein. ["Zeh ha'Sha'ar la'Hashem, Tzadikim Yavo'u Vo"] (a category to which he did not belong). Alexandrus exclaimed: I am a king, I am important -- [if you will not let me in], give me something! So they gave him a skull (Rabeinu Asher, the Rosh says: an eyeball) -- he put it on the scale against all his gold and silver, it outweighed them. He asked the Hakhamim to explain this. They answered: It is of flesh and blood, it is never sated and it always seeks to draw more towards itself (just like your wealth did not satisfy you, you had to go to Africa). Alexandrus: How can I verify your answer? ואתי יתיב אההוא מעיינא קא אכיל נהמא הוו בידיה גולדני דמלחא בהדי דמחוורי להו נפל בהו ריחא אמר ש"מ האי עינא מגן עדן אתי איכא דאמרי שקל מהנהו מיא טרא באפיה איכא דאמרי אידלי כוליה עד דמטא לפתחא דגן עדן רמא קלא פתחו לי בבא אמרו ליה (תהלים קיח, כ) זה השער לה' צדיקים יבאו בו ------- [כלומר, אתה לא בדרגת הצדיקים‏]... אמר להון אנא נמי מלכא אנא מיחשב חשיבנא הבו לי מידי יהבו ליה גולגלתא חדא אתייה תקליה לכוליה דהבא וכספא דידיה בהדיה לא הוה מתקליה אמר להון לרבנן מאי האי אמרי גולגלתא לעינא דבישרא ודמא דלא קא שבע
Hakhamim answered: Cover it with dirt [so it cannot see], then you can find its weight. He did so, and succeeded as written: "The grave and Gehinnam (purgatory) will not be sated, and the eyes of man will not be sated." [She'ol va'Avadon Lo Tisba'nah, v'Einei ha'Adam Lo Tisbanah] -Proverbs 24:20 אמר להו ממאי דהכי הוא שקלי קלילי עפרא וכסייה לאלתר תקלא דכתיב {משלי כז,כ} "שְׁאוֹל ואבדה [וַאֲבַדּוֹ] לא תִשְׂבַּעְנָה וְעֵינֵי הָאָדָם לא תִשְׂבַּעְנָה." - תנא דבי אליהו גיהנם למעלה מן הרקיע וי"א לאחורי הרי חשך ~תמיד לב,ב
[Meaning that: Gehinam, destruction and the human eye are never satisfied]...
The Gemara quotes Tana de'Bei Eliyahu: Gehinam is above Raki'a (the second Heaven). 'Yesh Omrim' there are those who maintain - that it is behind the Harei Hoshekh (mountains of darkness). -Tamid 32b
__________
At age 16 Alexander was called to Macedonia to put down a Thracian rebellion while his father was away. Distinguishing himself immediately, Alexander quelled the rebellion, stormed the rebel’s stronghold and renamed it Alexandroupolis, after himself.

In 336 B.C.E. Phillip was assassinated and 20 year old Alexander took the throne of Macedonia. Within two years he had embarked on his campaign of conquest. His army of 30,000 foot soldiers and 5,000 cavalreymen was small but efficient. Along with the army he took engineers, surveyors, architects, scientists and even historians.
__________
David ha'Melekh wrote in Tehilim [Psalms 119:126], "Eit La'asot la'Hashem Hefeiru Toratekha..." A time to do for the Lord;
they have made void Your Torah (meaning that one may sometimes nullify Torah when it is for the sake of Hashem).

The Kuthim [Samarians], bitter enemies of the Jews, had convinced Alexander that the Jews' refusal to place his image in their Temple was a sign of rebellion against his sovereignty, and that the Holy Temple should be destroyed.

On the 21st of Kislev Alexander marched on Jerusalem at the head of his army; Shimon HaTzadik, garbed in the vestments of the High Priest [Bigdei Kehunah] and accompanied with a delegation of Jewish dignitaries, went forth to greet him [this is forbidden?! - this was an emergency "Eit La'asot la'HaShem"]. The two groups walked towards each other all night and at the crack of dawn they met.

As Alexander beheld the visage of the High Priest, he dismounted his horse and bowed respectfully; to his men he explained that he often had visions of a similar-looking man leading him into battle (according to the Agadot Maharsha, it was an angel who resembled him). Shimon HaTzaddik brought the emperor to the Holy Temple and explained that Judaism prohibits the display of any graven image; he offered to name all the male children born to priests that year "Alexander" as a demonstration of loyalty to the emperor (which is how "Alexander" became a common Jewish name). The Samarians plot was rebuffed, and Kislev 21 of the year 3448 from creation (313 B.C.E), was declared a holiday. -Yoma 69a
ת"ש בגדי כהונה היוצא בהן למדינה אסור ובמקדש בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה מותר מפני שבגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן ש"מ ובמדינה לא והתניא: בעשרים וחמשה [בטבת] יום הר גרזים [הוא] דלא למספד יום שבקשו כותיים
?את בית אלקינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו ונתנו להם באו והודיעו את שמעון הצדיק מה עשה לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה ומיקירי ישראל עמו ואבוקות של אור בידיהן וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה עד שעלה עמוד השחר כיון שעלה עמוד השחר אמר להם מי הללו אמרו לו יהודים שמרדו בך כיון שהגיע לאנטיפטרס זרחה חמה ופגעו זה בזה כיון שראה לשמעון הצדיק ירד ממרכבתו והשתחוה לפניו אמרו לו מלך גדול כמותך ישתחוה ליהודי זה אמר להם דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית מלחמתי אמר להם למה באתם אמרו אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב יתעוך עובדי כוכבים להחריבו אמר להם מי הללו אמרו לו כותיים הללו שעומדים לפניך אמר להם הרי הם מסורין בידיכם מיד נקבום בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם והיו מגררין אותן על הקוצים ועל הברקנים עד שהגיעו להר גרזים כיון שהגיעו להר גריזים חרשוהו וזרעוהו כרשינין כדרך שבקשו לעשות לבית אלהינו ואותו היום עשאוהו יו"ט אי בעית אימא ראויין לבגדי כהונה ואי בעית אימא (תהלים קיט, קכו) עת לעשות לה' הפרו תורתך... ~יומא סט,א

Alexander [the Great] then gave his teacher Aristotle control over King Shlomo HaMelekh's books. He plagiarized his philosophies from there, and called them by his own name… [In Sheva HaChochmot by Dov Rafel, Jerusalem, 5750, chapter... He cites many sources, both Jewish and non-Jewish, which mention these traditions].


______________________

SciencE...

Rabbi Yosef Bittón
Ohel David UShlomo Congregation
710 Shore Blvd, Manhattan Beach
Writes....

In Bereshit we read that the Creator created life through inorganic matter. On the fifth day through water and on the sixth day by the dust of earth.

The creation of life from inorganic matter marks a boundary, a frontier that man cannot cross.


In my latest book "Dinosaurs and the Bible" (which has not yet been published) I explained that the Achilles heel of the theory of evolution, which is rarely mentioned in the schools, is the scientific research of the origin of life, i.e., how does science justify the appearance of life from inorganic matter. While the issue is too extensive to summarize in a few words, what the reader should know is that modern science has no definitive, nor convincing answer to explain "life".


In the words of the eminent British scientist Fred Hoyle (1915-2001): "Life as we know it, is among other things, dependent on at least 2000 different enzymes. How could the blind forces of the primal sea manage to put together the correct chemical elements to build enzymes? .... The likelihood of the formation of life from inanimate matter is one in 10 ^ 40,000 (1 over 10, followed by 40,000 zeros) ... [this number] is big enough to bury Darwin and the whole theory of Evolution .... These are the odds [for the spontaneous appearance] of just a single, simple cell, without which evolution cannot even get started. Never mind the odds of more advanced compounds like an organ or all the enzymes in a human being. "

_______________________---

We learn from ... 1. ... "Shuvu Banim Shovavim" that there are certain sins that do not require any atonement, but for which Teshuvah [repentance] alone wipes one's slate clean (which Hazal [the Rabbis in Talmud] referred to Mitzvot Aseh [positive commandments]). 2. ... "Ki va'Yom ha'Zeh Yechaper Aleichem mi'Kol Chatoteichem" - that other sins require Yom Kippur (Lo Ta'aseh [nrgative commandments]). 3. ... "u'Fakadti b'Shevet Pish'am u'vi'Nega'im Avonam" - that yet other sins, require suffering as well. (c) Hilul Hashem [desecrating the name of God] requires all three, before death completes the atonement. -Yoma 86a

________________________


 A Gaon = a genius in the 7 wisdoms in the world...
seven liberal branches of knowledge, viz grammar, logic, rhetoric, arithmetic, geometry [building], astronomy [metaphysics] and music.

Noah WebstersDictionary1828.com defined online: SCI'ENCE, n. [L. scientia, from scio, to know.]
Powered by Blogger.