Search This Blog

Music Channel ~ http://youtube.com/AaronHai1

to subscribe: please write to, qanungi613@gmail.com ~ INR interview: Hal'haka HeSepharadit HaYerushalmit, a new band of young musicians performing traditional Judeo-Middle Eastern music ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ אסור לקחת כסף עבור לימוד תורה/מצוות ☶ דכתיב (דברים ד, יד): "ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם", וכתיב (דברים ד, ה): "ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' ~~~~ שנאמר: "מה אני {הקב"ה לימד את משה} בחינם, אף אתם בחינם." ~נדרים לז,א ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ And remember, Torah study should not cost any money, since Hashem [G-d] commanded Moses to teach it "free of charge" - as stated: Just like "I" {Hashem had taught Moses} for free, {therefore "I" command...} you to teach it for free (Mah Ani BeHinam, Af Atem BeHinam). -Tractate Nedarim 37a ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Essay List: ▼ 2013 (1) November (1) ___ Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards ___ ▼ 2011 (1) ___ ▼ February (1) ___ את השבת ~ The Sabbath ▼ 2010 (8) ___ ▼ June (1) ___ זיווגים Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita ▼ May (1) ___ STAR ✡f DAVID, Western/Wailing Wall & Hebron ▼ April (4) ___ Adam & Eve - BREAD, BLOOD & CANDLE ___ The Leviathan - הלויתן ___ Good Spouse or Bad Spouse? ___ What Aristotle wrote to Alexander {Hebrew/English... ▼ March (1) ___ Ten Commandments - עשרת הדברות ___ ▼ February (1) ___ ▼ יהדות ספרד - ▼ February (1) ___ Sephardic Jewry ▼ 2009 (3) ___ ▼ December (1) ___ Advice on how to Stay Away from Disputes ▼ July (2) ___ Twelve ages of MAN - Midrash on the "ZODIAC" ___ The Pope, Yeshu HaMamzer & the Messiah

Compiled by: Aaron Hai

Monday, April 19, 2010

What Aristotle wrote to Alexander {Hebrew/English}:

Aristotle: Born 384 -322 B.C.
Birth: Chalcidice, Greece. Death: Chalcis, Greece. הרב [רמב"ם] במורה נבוכים חלק א' פרק ע"א אומר: החכמות היו בראשונה בישראל
אך בשלוט האומות עלינו באו לידם ואנחנו בלמדנו דבר מהם נראה היות ראשיתו מאתם ותהי להפך
Aristotle was described by Maimonides as having reached...
"the highest degree of intellectual perfection open to man, barring only the still higher degree of prophetic inspiration." כל מה שאמר אריסטו בכל הנמצא אשר מתחת גלגל הירח עד מרכז הארץ הוא "אמת בלא ספק." ~מורה נבוכים ח"ב כב
HaRambam (Maimonides) also wrote: that [all] Wisdoms were initially with [the people of] Yisrael – however in the domination of the [gentile] peoples upon us it came into their hands and when we learn a matter from them it appears that their conception [of the wisdom] was from them but it is really the opposite. -Moreh Nevukhim (the guide to the Perplexed), section 1 perek 71

And says R' Yaakov Hillel: since the writings of the Zohar were not revealed to earlier generations, the great Early Authorities, like the Rambam (in Moreh Nevukhim) and Rabbenu Behaye in "Shaar HaYihud, Hovat HaLevavot" ch. 1 [Duties of the heart] attempted to explain many lofty concepts through the wisdom of philosophy.
__________
The "Kuzari” [where R' Yehuda HaLevi discusses various faiths and their comparison to Judaism], hand writings saying 42 states: that the philosophers were once asked, from where did they receive the wisdom of their philosophy? And they said that it came from the Jews - and all of their wisdom and general principles came from the Jews of Alexandria. And afterwards to Paras (Persia) and Medes and afterwards to Greece and finally to the Romans. And over time, through much of their wanderings they had lost the recollection that these wisdoms were indeed [originally] passed over from their ancestors – and not from the Greeks or Romans. ראיתי בכוזרי [לרבי יהודה הלוי] כתיבות יד בראשית מ"ב [ב-סו]... כי נשאל לפלוסופים מאין יבא אליהם חכמת הפלוסופיא? ואמרו שבאה מהיהודים וכל החכמות העתקו שרשיהם וכלליהם מהיהודים האלכסנדריים, ואח"כ לפרס ולמדי ואח"כ ליון ואח"כ לרומה ובאורך הזמן ורב המצועים לא הוזכרו בחכמות. שנעתקו מהעברים זולתי מן היוונים ורומים ע"כ וכתב בעל ספר שבילי אמונה שראה שכתוב שכאשר אלכסנדרוס הלך לירושלים השליט אריסטו רבו על ספרי שלמה והעתיק משם הפלסופיא וקרא על שמו
___________
Aristotle was "EATING a RABBIT while it was still ALIVE." אריסטו, כשאוכל ארנבת חיה

It is well known of the story of the Greek philosopher Aristotle, of who's wisdom and fine manners had held everyone in admiration - for he was a great teacher of etiquette, a gentle soul...

Yet one time his disciples observed him at home in the presense of his wife and close ones...
...as he was "EATING a RABBIT while it was still ALIVE." As he was devouring it's thigh, they said to him: OUR TEACHER !!
Have you not taught us about polite manners at meals, was this really a dream we dreamt?
He told them: gentlemen! In the classroom I am Aristotle, but here at home I am "THE LION THAT DEVOURS."
ידוע הסיפור על הוגה הידיעות היווני אריסטו זכותו תגן עליו שכולם היו מתפעלים מחוכמתו וממידותיו הטרומיות, היה מורה דגול לנימוסים והליכות, עדין בנפשו. ופעם ראוהו תלמידיו בביתו שהוא אוכל ארנבת חיה על קירבה וכרעיה: "חוטף שוק". אמרו לו רבינו! למדתנו נימוסים הליכות. דרך ארץ בסעודה, האומנם חלום חלמנו?? אמר להם: רבותיי! בכיתה אני אריסטו. כאן בבית אני "הארי הדורס..." ~עד כאן. וכבר אמרו חז"ל באיכה רבה (ב, יג): "חכמה בגויים" תאמין, אולם "תורה בגויים" אל תאמין

And this story is PROOF of the Midrashic saying: (Eicha Rabba 2:13) “Hokhma bagoyim taamin…Torah bagoyim al taamin” meaning that while non-Jews do possess wisdom (Hokhma), they cannot reach the highest form of wisdom referred to as Torah.

Note: WISDOM is dependent on the 'RUAH' [spirit soul] and that the gentiles do have, but WISDOM which comes from the 'NESHAMAH' [G-dly soul], is only to be found within the Torah. והחכמה תלויה ברוח וזה יש להם אבל חכמה שבאה מהנשמה זה רק בתורה

It is also interesting to mention that according to tradition, a Yehudi [=Jew] has 32 TEETH (as in the 32 paths of wisdom) as opposed to a GENTILE, who has 33. -Sources: Rabeinu HaHida [Azulai], and it's source and reason is brought in Midrash Talpiyot, Anaf Eivarim (the chapter of organs). That is mainly "to distinguish Yisrael from the Gentiles and receive NESHAMAH." -til here
רבנו החיד״א ז״ל כתב במדבר קדמות , כי ליהודי יש ל״ב שיניים [כמו ל"ב נתיבות חכמה] , אך לגוי יש ל״ג שיניים וכתב מקורו במדרש תלפיות ענף איברים, שבעיקר לעשות הבדל בין ישראל לאוה"ע [=אומות העולם] בתולדות השיניים ולקבל שפע לנשמתו. -עכ"ד

___________
Aristotle recants all his previous philosophic teachings, having been convinced of their incorrectness by a Jewish sage. The following "letter" is the conclusion of a book of Aristotle, "two hands thick," in which he withdraws, based on his studying with a Jew, Simeon (Shimon HaTzadik); his views with regard to secular philosophy.
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
{Translation by: Aaron Hai, based on Seder HaDorot - סדר הדורות ד"א תתקכז ד"ה ויהי}

Eternal are the words of Aristotle of which he wrote to Alexander his student (his remembrance be blessed). Blessed is Hashem who makes the blind see, shows the way for the sinners - who is praised by praises that are shown to him, according to which I have recovered in his mercy and all of his kindness in which he saved me from all of my illogical folly...

All the days of my life I delved in the wisdom of philosophy, and I would judge all of these matters by the right of logic. I compiled books as numerous as the grains of sand on the shore, in which have spread out to all those who sought it. Until the end of my days, when i debated with a wise Jewish Sage [Shimon HaTzadik] who showed me his strong hand in the Torah tradition from SINAI. And he persuaded my heart through words of Torah. While he showed me Miracles and Wonders through the Holy and real Names - revealed to the senses. Now I know that most of these things are above logic and when seeing all of this, I contemplated the JEWISH FAITH in my heart and with all of my might, which is when I realized that this is nothing like the Philosophies of darkness.
Therefore my pleasant student Alexander the Great King, do not be mistaken by my books, neither you nor your Philosopher friends. For if I could possibly gather all of these books which have been spread all over the world...
"I would burn them in front of all the princes and the deputies, so that their minds and opinions not be tainted." For now I know that I will be severely punished by the Almighty, for I have sinned and caused the multitudes to sin [continue reading →]...

מכתב מאריסטו לאלכסנדר מוקדון
ומעשה היה בפילוסוף גדול המפורסם בעולם שנקרא אריסטו, שבימי זקנותו כתב אגרת לתלמידו אלכסנדר מוקדון מלך יון בזה הנוסח; ''ברוך ה' הפוקח עינים עוורות המראה לחטאים דרך ישרה. מהולל יהיה בתהלה הנאוה לו, כי איני יודע להללו על הרחמים והחסד הרב שעשה עמי, שהוציאני מחושך לאור... ומעשה היה בפילוסוף גדול המפורסם בעולם שנקרא אריסטו, שבימי זקנותו כתב אגרת לתלמידו
:אלכסנדר מוקדון מלך יון בזה הנוסח

ברוך ה' הפוקח עינים עוורות המראה לחטאים דרך ישרה. מהולל יהיה בתהלה הנאוה לו, כי איני יודע להללו על הרחמים והחסד הרב שעשה עמי, שהוציאני מן השטות הזו שהייתי שקוע בה כל ימי חיי, בעסק חכמת הפילוסופיה להסביר כל דבר בדרך הטבע שמובן על פי השכל, ועשיתי ספרים הרבה בחכמה הזו כחול אשר על שפת הים. עד שנתוכחתי עכשיו בערוב חיי עם חכם אחד מחכמי ישראל [והוא שמעון הצדיק], ובדבריו עמי הראה חכמתו הגדולה, והכרתי את מעלת התורה הקדושה שניתנה בהר סיני, והוא משך לבי בדברי התורה שהראה לי והסביר לי חידושים אמתיים ופלאים שנעשו. ואני הייתי פרא שלא הבינותי שרוב הדברים נוהג אותם הקב''ה בדרך פלא חוץ מדרך הטבע. ומשראיתי כך, נתתי אל לבי לדרוש ולתור בחכמת התורה שכל דבריה מיוסדים על אדני האמת ואין היא כחכמת הפילוסופיה שהיא הבל. ולכן אתה תלמידי אלכסנדר המלך הגדול, אל ידיחו ספרי לא אותך ולא את חביריך הפילוסופים, שאילו היה בכוחי לאסוף את כל הספרים שחברתי בחכמה הזאת בודאי היייתי שורף אותם באש כדי שלא ישאר שום דבר מהם. אבל אין הדבר בידי שכן ספרי נפוצו בכל העולם ואי אפשר לכנס כולם. ואני יודע יפה העונש החמור שיענישני בוראי על החטא הגדול שחטאתי שאיבדתי הזמן במו ידי והחטאתי רבים. ולכן בני אלכסנדר כתבתי המכתב הזה כדי להודיעך לך ולכל חביריך שרוב הדברים שרוצים להסביר בדרך הטבע כדי שיובנו על פי השכל דברי שקר הם, שבודאי הקב''ה הוא פטרונו של עולם והוא מנהגו בכוחו הגדול. ומפני שמזלי גרם שספרי נפוצו בארצות המערב, אני מודיע עכשיו לכולם שלא יאבדו זמנם בהם, לא יסתכלו בהם ולא יגעו בהם בידיהם. שעוון גדול הוא לבלות הזמן על ספרי פילוסופיה שהיא שקר שאין לו רגלים. ועכשיו אני את נפשי הצלתי בזה שהודעתי את טעותי ואשמתי לא חמורה כל כך על העבר, כי לא ידעתי. אבל עכשיו שגיליתי הדבר לבריות שחייתי בטעות ולבי נשרף על הזמן שכיליתי בהבלים, אוי לאלו שלבם נמשך אחרי ספרי, בודאי יהיו בתחתית שאול
“Say to Wisdom, ‘You are my sister,’ and consider understanding your relative. That they may keep you from the strange woman [secular philosophy], from the loose woman who speaks so smoothly” (Proverbs 7:4,5). And “Do not extend your heart in her [philosophy's] path” (Mishlei / Proverbs 7:25) for... “All those that come to her [philosophy] will not return...” -Mishlei 2:19
ודע שכפי שהורה לי אותו חכם מצאתי הרבה דברים בספר משלי שחיבר שלמה המלך [בן דוד] שלא יגרר אדם אחר חכמת הפילוסופיה באומרו
לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה (משלי ז,ה) - וכתיב אל ישט אל דרכיה לבך (שם ז,ה) וכתיב: כל באיה לא ישובון ~שם ב,יט

אוי לעינים שכך רואות. אוי לאזנים שכך שומעות. אוי לי! [נ"א: אללי לי] - שכיליתי גופי וכוחי בדברים מזיקים. וזה שאתה משבח אותי ואומר שמעי בכל העולם בגלל הספרים שעשיתי, ומעריצים אותי הערצה רבה, בודאי טוב המות מזה שנפוצו ספרי בכל העולם [נוסח אחר: דע כי הייתי בוחר שיהיה לי שם בס"ת ממה שיהיה לי שם בספרי מינות. והייתי בוחר מחנק לנפשי משיתפשטו ספרי. כי תופשי התורה ילכו לאור באור החיים. ותופשי הפלוסופיא ילכו לבאר שחת]. ודאי אלו שעוסקים בתורה ירשו חיי עולם הבא, ואלו שעוסקים בספרי ירשו גיהנם. ואף אני מוכן ליענש על כולם. וזה שלא כתבתי לך מכתב זה קודם לכן, כי חששתי שמא תכעס עלי ותעשה לי רע. אבל עכשיו גמרתי אומר להודיעך הדבר, כי יודע אני שלפני שיגיע מכתבי זה לידך כבר אהיה נתון בארון עצים, כי הגעתי לסוף ימי. ושלום מן המורה [מלמד] אריסטו הפורש מן העולם [ההולך לבית עולמו] לאלכסנדר מלך יון הגדול... ~ילקוט מעם לועז, יתרו כ, א

Translation by: R' Aryeh Kaplan ztz"l

When the great philosopher Aristotle was old, he sent the following letter to his student, Alexander the Great:

“Blessed be He who opens the eyes of the blind and shows sinners the true path. Let Him be praised in an appropriate manner; since I do not know how to praise Him for the great kindness and mercy which He showed me. I am eternally grateful to Him, for getting me away from the foolishness to which I had devoted my life.

All my life I delved into philosophy, to explain all natural phenomena in a logical manner. I wrote many books on these subjects. Finally, in the twilight of my life, I had the opportunity to engage in a conversation with a Jewish sage. It did not take me long to recognize his great wisdom, and he led me to understand how great is the Torah that was given on Mount Sinai.

He taught me the inner depth of the Torah, providing me with many brilliant insights based on its teachings. I realized how foolish I had been for not realizing, how G-d can manipulate the laws of nature; and that much of what happens in the world is directed by G-d.

Realizing all this, I decided to devote myself to exploring the wisdom of the Torah. It did not take me long to realize, that the Torah is based on true foundations, while the axioms of philosophy are purely arbitrary.

Therefore, my dear student Alexander, if I had the power to collect all the books I have written - I would burn them. I would be embarrassed for any of them to survive. However, I realize that I do not have this power; my books have already been published and have spread all over the world. I also realize, that I will receive Divine punishment for having written such misleading books.

Therefore, my son, Alexander, I am writing this letter to tell you that the great majority of my theories regarding natural law - are false. While nature does exist, G-d is the Lord of the universe, and He directs all things as He sees fit. I am telling everyone openly - that they should not waste time with my books. They should not look at them or even touch them with their hands. It is sinful to waste time on the false theories that I have espoused.

I feel that I have saved my soul by admitting my error; I hope that I will not be held guilty for the past, since I acted out of ignorance [I did not know]. But now I have revealed to the public that I was mistaken and that my heart aches for the time I have wasted on my foolish theories. Those who waste time on my books therefore will deserve to be punished.

The Jewish scholar with whom I spoke showed me the book of Proverbs (Mishley), written by King Solomon, one of the greatest geniuses of all times. The scholar showed me, that in many places, King Solomon warned against wasting time on philosophical speculation. One such place is where he said, “Say to Wisdom, ‘You are my sister,’ and consider understanding your relative. That they may keep you from the strange woman [secular philosophy], from the loose woman who speaks so smoothly” (Proverbs 7:4,5). And “Do not extend your heart in her [philosophy's] path” (Mishlei / Proverbs 7:25) for... “All those that come to her [philosophy] will not return...” (Mishlei / Proverbs 2:19)

Woe to the eyes that thus is what they see and woe is to the ears that thus is what they hear. Woe is to me! - I feel sorry for my eyes for what they have seen, and my ears for what they have heard. I feel sorry for my body, for wasting its strength on such detrimental studies.

I know that you praise me and tell me that I am famous all over the world because of the books I have written. People speak very highly of me. But I wish I were dead, because of the misleading books that I have spread all over the world. People who devote themselves to the Torah, will earn eternal life; while those who devote themselves to my books will go to the pit of the destruction [ie, the grave]. But I am prepared to accept upon myself the punishment of them all.

I did not write to you earlier because I was afraid that you would be angry with me, and perhaps even harm me. But now I have made up my mind to tell you the truth. I know that by the time you receive this letter, I will already be dead and buried, because I realize that my end is near [perhaps he wrote the letter while sick].

I salute you with greetings of peace, Alexander of Macedon, great emperor and ruler.”

Your teacher,
Aristotle

-From The Torah anthology, English, (Yalkut ME’AM LO’EZ, Yitro) - Volume 6, Page 154-155
___________
The Jew spoken of, was Shimon HaTzaddik (Simeon the Just), who was a Cohen Gadol (High Priest) during the time of the Second Temple. He is also known for his opinions which are recorded in the Mishnah, (making him a Tanna, in Rabbinic terminology). And There is an introduction to the letter from the author of "Shalshelet Hakabala” printed in the Jewish Year 5346 [over 420 years ago] and it was likely translated from Greek to Hebrew... In the paragraphs preceding the letter mentioned about Aristotle it states that Aristotle ultimately became a righteous convert [to Judaism] at the end of his life ("Ger Tzedek" - proselyte).
___________
Josephus, or Yosef Ben Matityahu told over:
That Alexander of Macedonia kindly relieved the Jews of their taxes in the year of SHEMITAH [sabbatical year]
"...since they don't work their fields in the SHEMITAH year." -Antiquities of the Jews 11, 8:6 יוסף בן מתתיהו מספר (קדמוניות יא, ח, ו) שאלכסנדר מוקדון פטר את היהודים מתשלום מיסים בשנות שמיטה, מכיוון שהם אינם מעבדים את שדותיהם בשנות שמיטה
___________
Alexander the Great, who would become the Conqueror of the Ancient World, was born at Pella, Macedonia in 356 B.C.E.
{Born w/ Sun in LEO}. Alexander the Great died when Aristotle was about 60...
Around the year 343 BC King Philip of Macedonia invited Aristotle to tutor his 13 year old son, Alexander. In 335 BC, Aristotle founded his own school in Athens where Alexander, born 356 B.C.E. {w/ Sun in LEO} studied under him for another 12 years.
אלכסנדר מוקדון, בהגיעו למחוז שכולו נשים כנזכר בירושלמי בבא מציעה פרק ב' ובפסיקתא דרב כהנא פ"ט - ובתלמוד בבלי, תמיד לב,ב - למדינה "קרטינגא" הסמוכה לעיר טוניס והוא במהלך של כ' יום מהעיר תיבין בירת מצרים הדרומית סיפור המתאים לספורי הקדמונים שהיו נשים אמזונות
(Amazons, a nation of all-female warriors)
The following story is translated from the Talmud Bavli, Tamid 32b
A different version [discussion] is written in the Talmud Yerushalmi Bava Metzi'a ch. 2

When Alexander Mokdon told the elderly sages of the south that he was about to embark for Afriki [Africa], they told him that this was impossible - due to the dark mountains (that saw no light by night nor by day) that one had to pass. Whereby Alexandrus replied: I am determined to go -- tell me how! The Hakhamim answered: Take big donkeys of Egypt that can go in the dark, and balls of ropes; tie one end of the ropes where there is light, and take the other end through the dark so you will know how to return (by following the string back).

Alexandrus did so, he came to a city of [only] women [Pesikta D'rav Cahanah & The Yerushalmi, Bava Metzia ch. 2 call it: קרטינגא (Carthage) which is a 20 day trip from Tunisia], and planned to wage war against it. They said to him (when he threatened to attack them) - that were he to defeat them, people would say that he had killed a town of women, whereas if they defeated him, they would say that he was defeated by women (no glory, either way). Alexandrus [agreed], he requested bread and they served him - golden food on golden tables. (when he asked them whether they always ate golden food) - The women replied: that he surely was not short of food in his own country (so it wasn't food that he had come for), but gold, so that was what they were offering him. When he left the city, he wrote on the gates - that he had been a fool until he arrived in Africa, where he had received wisdom/counsel from women. When Alexandrus left, he wrote on the gate of the city, "I, Alexandrus, was foolish until I came to an African city of women who have taught me wisdom." בעי למיעבד קרבא בהדייהו, [=רצה להילחם בהן] א"ל: "אי קטלת לן יאמרו נשי קטל אי קטלנא לך יאמרו מלכא דקטלוהו נשי!" [=אם תהרוג אותנו – יאמרו נשים הרג. אם נהרוג אותך, יאמרו שאתה מלך שנשים הרגו אותו]. (תמיד ל"א:). הנשים המושלות היו עשירות מאוד בזהב ונתנו לו ככרי זהב על השולחן במקום ככרי לחם. אמר להו: "מי אכלי אינשי נהמא דדהבא?" [=האם אוכלים בני אדם לחם מזהב?] א"ל: "אלא אי נהמא בעית לא הוא לך באתרך נהמא למיכל דשקלית ואתית להכא?!" [=אמרו לו: אם לחם אתה צריך, אין במקומך לחם שאתה באת עד כאן?] כי נפיק ואתי כתב אבבא דמחוזא: [=כשיצא כתב על פתח הבית] "אנא אלכסנדרוס מקדון הויתי שטיא עד דאתיתי למדינת אפריקי דנשי ויליפת עצה מן נשי" [=אני אלכסנדר מוקדון הייתי שוטה, עד שבאתי לאפריקה ולמדתי חכמה מן הנשים. -שם ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ הפתח של גן עדן THE OPENING TO GAN EDEN [PARADISE]
When he was returning, he sat to eat bread by a stream. He had salted fish with him, and was rinsing off the salt in the stream; they absorbed a nice smell (Rosh - returned to life). He concluded that the stream comes from Gan Eden. Version #1: He [merely] washed his face in the water. Version #2: He followed the stream to its source, the entrance to Gan Eden, and raised his voice that it be opened for him. When he demanded that they open the gates for him - he was quoted the the Pasuk in Tehilim 118:20 This is the Lord's gate; the righteous will enter therein. ["Zeh ha'Sha'ar la'Hashem, Tzadikim Yavo'u Vo"] (a category to which he did not belong). Alexandrus exclaimed: I am a king, I am important -- [if you will not let me in], give me something! So they gave him a skull (Rabeinu Asher, the Rosh says: an eyeball) -- he put it on the scale against all his gold and silver, it outweighed them. He asked the Hakhamim to explain this. They answered: It is of flesh and blood, it is never sated and it always seeks to draw more towards itself (just like your wealth did not satisfy you, you had to go to Africa). Alexandrus: How can I verify your answer? ואתי יתיב אההוא מעיינא קא אכיל נהמא הוו בידיה גולדני דמלחא בהדי דמחוורי להו נפל בהו ריחא אמר ש"מ האי עינא מגן עדן אתי איכא דאמרי שקל מהנהו מיא טרא באפיה איכא דאמרי אידלי כוליה עד דמטא לפתחא דגן עדן רמא קלא פתחו לי בבא אמרו ליה (תהלים קיח, כ) זה השער לה' צדיקים יבאו בו ------- [כלומר, אתה לא בדרגת הצדיקים‏]... אמר להון אנא נמי מלכא אנא מיחשב חשיבנא הבו לי מידי יהבו ליה גולגלתא חדא אתייה תקליה לכוליה דהבא וכספא דידיה בהדיה לא הוה מתקליה אמר להון לרבנן מאי האי אמרי גולגלתא לעינא דבישרא ודמא דלא קא שבע
Hakhamim answered: Cover it with dirt [so it cannot see], then you can find its weight. He did so, and succeeded as written: "The grave and Gehinnam (purgatory) will not be sated, and the eyes of man will not be sated." [She'ol va'Avadon Lo Tisba'nah, v'Einei ha'Adam Lo Tisbanah] -Proverbs 24:20 אמר להו ממאי דהכי הוא שקלי קלילי עפרא וכסייה לאלתר תקלא דכתיב {משלי כז,כ} "שְׁאוֹל ואבדה [וַאֲבַדּוֹ] לא תִשְׂבַּעְנָה וְעֵינֵי הָאָדָם לא תִשְׂבַּעְנָה." - תנא דבי אליהו גיהנם למעלה מן הרקיע וי"א לאחורי הרי חשך ~תמיד לב,ב
[Meaning that: Gehinam, destruction and the human eye are never satisfied]...
The Gemara quotes Tana de'Bei Eliyahu: Gehinam is above Raki'a (the second Heaven). 'Yesh Omrim' there are those who maintain - that it is behind the Harei Hoshekh (mountains of darkness). -Tamid 32b
__________
At age 16 Alexander was called to Macedonia to put down a Thracian rebellion while his father was away. Distinguishing himself immediately, Alexander quelled the rebellion, stormed the rebel’s stronghold and renamed it Alexandroupolis, after himself.

In 336 B.C.E. Phillip was assassinated and 20 year old Alexander took the throne of Macedonia. Within two years he had embarked on his campaign of conquest. His army of 30,000 foot soldiers and 5,000 cavalreymen was small but efficient. Along with the army he took engineers, surveyors, architects, scientists and even historians.
__________
David ha'Melekh wrote in Tehilim [Psalms 119:126], "Eit La'asot la'Hashem Hefeiru Toratekha..." A time to do for the Lord;
they have made void Your Torah (meaning that one may sometimes nullify Torah when it is for the sake of Hashem).

The Kuthim [Samarians], bitter enemies of the Jews, had convinced Alexander that the Jews' refusal to place his image in their Temple was a sign of rebellion against his sovereignty, and that the Holy Temple should be destroyed.

On the 21st of Kislev Alexander marched on Jerusalem at the head of his army; Shimon HaTzadik, garbed in the vestments of the High Priest [Bigdei Kehunah] and accompanied with a delegation of Jewish dignitaries, went forth to greet him [this is forbidden?! - this was an emergency "Eit La'asot la'HaShem"]. The two groups walked towards each other all night and at the crack of dawn they met.

As Alexander beheld the visage of the High Priest, he dismounted his horse and bowed respectfully; to his men he explained that he often had visions of a similar-looking man leading him into battle (according to the Agadot Maharsha, it was an angel who resembled him). Shimon HaTzaddik brought the emperor to the Holy Temple and explained that Judaism prohibits the display of any graven image; he offered to name all the male children born to priests that year "Alexander" as a demonstration of loyalty to the emperor (which is how "Alexander" became a common Jewish name). The Samarians plot was rebuffed, and Kislev 21 of the year 3448 from creation (313 B.C.E), was declared a holiday. -Yoma 69a
ת"ש בגדי כהונה היוצא בהן למדינה אסור ובמקדש בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה מותר מפני שבגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן ש"מ ובמדינה לא והתניא: בעשרים וחמשה [בטבת] יום הר גרזים [הוא] דלא למספד יום שבקשו כותיים
?את בית אלקינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו ונתנו להם באו והודיעו את שמעון הצדיק מה עשה לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה ומיקירי ישראל עמו ואבוקות של אור בידיהן וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה עד שעלה עמוד השחר כיון שעלה עמוד השחר אמר להם מי הללו אמרו לו יהודים שמרדו בך כיון שהגיע לאנטיפטרס זרחה חמה ופגעו זה בזה כיון שראה לשמעון הצדיק ירד ממרכבתו והשתחוה לפניו אמרו לו מלך גדול כמותך ישתחוה ליהודי זה אמר להם דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית מלחמתי אמר להם למה באתם אמרו אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב יתעוך עובדי כוכבים להחריבו אמר להם מי הללו אמרו לו כותיים הללו שעומדים לפניך אמר להם הרי הם מסורין בידיכם מיד נקבום בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם והיו מגררין אותן על הקוצים ועל הברקנים עד שהגיעו להר גרזים כיון שהגיעו להר גריזים חרשוהו וזרעוהו כרשינין כדרך שבקשו לעשות לבית אלהינו ואותו היום עשאוהו יו"ט אי בעית אימא ראויין לבגדי כהונה ואי בעית אימא (תהלים קיט, קכו) עת לעשות לה' הפרו תורתך... ~יומא סט,א

Alexander [the Great] then gave his teacher Aristotle control over King Shlomo HaMelekh's books. He plagiarized his philosophies from there, and called them by his own name… [In Sheva HaChochmot by Dov Rafel, Jerusalem, 5750, chapter... He cites many sources, both Jewish and non-Jewish, which mention these traditions].


______________________

SciencE...

Rabbi Yosef Bittón
Ohel David UShlomo Congregation
710 Shore Blvd, Manhattan Beach
Writes....

In Bereshit we read that the Creator created life through inorganic matter. On the fifth day through water and on the sixth day by the dust of earth.

The creation of life from inorganic matter marks a boundary, a frontier that man cannot cross.


In my latest book "Dinosaurs and the Bible" (which has not yet been published) I explained that the Achilles heel of the theory of evolution, which is rarely mentioned in the schools, is the scientific research of the origin of life, i.e., how does science justify the appearance of life from inorganic matter. While the issue is too extensive to summarize in a few words, what the reader should know is that modern science has no definitive, nor convincing answer to explain "life".


In the words of the eminent British scientist Fred Hoyle (1915-2001): "Life as we know it, is among other things, dependent on at least 2000 different enzymes. How could the blind forces of the primal sea manage to put together the correct chemical elements to build enzymes? .... The likelihood of the formation of life from inanimate matter is one in 10 ^ 40,000 (1 over 10, followed by 40,000 zeros) ... [this number] is big enough to bury Darwin and the whole theory of Evolution .... These are the odds [for the spontaneous appearance] of just a single, simple cell, without which evolution cannot even get started. Never mind the odds of more advanced compounds like an organ or all the enzymes in a human being. "

_______________________---

We learn from ... 1. ... "Shuvu Banim Shovavim" that there are certain sins that do not require any atonement, but for which Teshuvah [repentance] alone wipes one's slate clean (which Hazal [the Rabbis in Talmud] referred to Mitzvot Aseh [positive commandments]). 2. ... "Ki va'Yom ha'Zeh Yechaper Aleichem mi'Kol Chatoteichem" - that other sins require Yom Kippur (Lo Ta'aseh [nrgative commandments]). 3. ... "u'Fakadti b'Shevet Pish'am u'vi'Nega'im Avonam" - that yet other sins, require suffering as well. (c) Hilul Hashem [desecrating the name of God] requires all three, before death completes the atonement. -Yoma 86a

________________________


 A Gaon = a genius in the 7 wisdoms in the world...
seven liberal branches of knowledge, viz grammar, logic, rhetoric, arithmetic, geometry [building], astronomy [metaphysics] and music.

Noah WebstersDictionary1828.com defined online: SCI'ENCE, n. [L. scientia, from scio, to know.]
1 comment:

  1. The alleged letter from Aristotle to Alexander is apocryphal. Apart from the improbability of its content, the fact is that by the time Aristotle lay dying (as he mentions in his supposed letter) Alexander had already been dead for several months.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.