Search This Blog

Music Channel ~ http://youtube.com/AaronHai1

to subscribe: please write to, qanungi613@gmail.com ~ INR interview: Hal'haka HeSepharadit HaYerushalmit, a new band of young musicians performing traditional Judeo-Middle Eastern music ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ אסור לקחת כסף עבור לימוד תורה/מצוות ☶ דכתיב (דברים ד, יד): "ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם", וכתיב (דברים ד, ה): "ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' ~~~~ שנאמר: "מה אני {הקב"ה לימד את משה} בחינם, אף אתם בחינם." ~נדרים לז,א ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ And remember, Torah study should not cost any money, since Hashem [G-d] commanded Moses to teach it "free of charge" - as stated: Just like "I" {Hashem had taught Moses} for free, {therefore "I" command...} you to teach it for free (Mah Ani BeHinam, Af Atem BeHinam). -Tractate Nedarim 37a ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Essay List: ▼ 2013 (1) November (1) ___ Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards ___ ▼ 2011 (1) ___ ▼ February (1) ___ את השבת ~ The Sabbath ▼ 2010 (8) ___ ▼ June (1) ___ זיווגים Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita ▼ May (1) ___ STAR ✡f DAVID, Western/Wailing Wall & Hebron ▼ April (4) ___ Adam & Eve - BREAD, BLOOD & CANDLE ___ The Leviathan - הלויתן ___ Good Spouse or Bad Spouse? ___ What Aristotle wrote to Alexander {Hebrew/English... ▼ March (1) ___ Ten Commandments - עשרת הדברות ___ ▼ February (1) ___ ▼ יהדות ספרד - ▼ February (1) ___ Sephardic Jewry ▼ 2009 (3) ___ ▼ December (1) ___ Advice on how to Stay Away from Disputes ▼ July (2) ___ Twelve ages of MAN - Midrash on the "ZODIAC" ___ The Pope, Yeshu HaMamzer & the Messiah

Compiled by: Aaron Hai

Sunday, March 7, 2010

Ten Commandments - עשרת הדברות
In the right PHOTO the TABLETS are SQUARE,
but this is a MISTAKE:

Yisrael saw the TEN COMMANDMENTS
written in FIRE on Mount Sinai.
Then Moses went to bring down the TABLETS.

Zohar Yitro 93 wrote:
The Tablets came down from heaven
in the form of TWO TEAR-DROPS
.

They were also 'LARGE and ROUND' and the RAMAK (R' Moshe ben Yaakov Cordovero, 1522–1570) wrote in his Or HaHama commentary: since they were disambiguated/frozen below, they became ROUND on TOP and STRAIGHT on the BOTTOM.

ישראל ראו את עשרת הדברות כתובות באש על הר סיני, ואחר כך עלה משה רבנו להוריד את הלוחות. בגמרא לא נזכר שהיו מרובעים למעלה, לעומת זאת זוהר יתרו צ"ג כתב בפירוש: שירדו מלמעלה כמין שתי טפות מים גדולות ועגולות. כלומר, שהיו עגולות למעלה כשתי טפות מים שנגלדו. וכתב הרמ"ק ז״ל שם באור החמה, שכיון שנקרשו למטה, נעשו עגולות למעלה ולמטה ישרות

And Rabbee taught: At first the Torah was given in Ktav Ashuri [Assyrian script]. After Yisrael sinned, it was changed to Ro'atz (crushed, i.e. forgotten). After they repented [in the time of Ezra the scribe], it was returned to Ashurit - "Shuvu l'Vitzaron (return to your former glory)." It is called Ashurit because it is the richest [Ashir] of all the scripts. -Sanhedrin 22a
תניא, רבי אומר: בתחלה בכתב זה [אשורית] ניתנה תורה לישראל, כיון שחטאו - נהפך להן לרועץ, כיון שחזרו בהן - החזירו להם. ~סנהדרין כב,א
ובשו"ת הרדב"ז כתב כי בירושלמי משמע שבלוחות השניות היה כתב עברי. והוא מיישב את הבבלי והירושלמי באומרו שזה היה ההבדל בין הלוחות הראשונות ללוחות השניות. "שהלוחות הראשונים היו כתובים בכתב אשורית. והלשון היה קדש קדשים וכשירד משה מן ההר והלוחות בידו וירא את העגל ומחולות פרחו האותיות מרוב קדושתן וחזרו למקום אצילותן ונשארו הלוחות כגוף בלא נשמה ונשברו". ובשו"ת הרדב"ז חלק ג סימן תמב כתב: אח"כ בימי עזרא בזמן בית שני ביטלו את היצר של העבודה הזרה וחזר להם הכתב כמו שהיה בלוחות הראשונים. ודניאל שהיה מקובל איש מפי איש עד מרע"ה בכתב הלוחות הראשונות הכיר אותו והודיעו ומשם והלאה היו מכירין בו ואפשר שאפי' בני אשור הכירו בו מאז וזהו שאמרו שעלה בידם מאשור וזה נכון

Our sages said: the first TABLETS Moses brought down had become HEAVY in his HANDS, for the LETTERS [Assyrian script] flew into the AIR and returned to their place of emanation and all that remained were the STONES. When he brought down the second tablets, this time they were in Ro'atz writing until the time of Ezra HaSofer [the scribe].
-Radbaz [R' David Ben Zimri, Circa 5239-5349; 1479-1589] responsa, part 3 siman 442
Microbiography: HaRadbaz was about thirteen years old when the Jews of Spain were cruelly expelled from Spain (in 1492). His family immigrated to the Holy Land, then finally settling in Cairo, where he became the chief rabbi for the next 40 years.
רבותינו אמרו שהלוחות כבדו בידו כי האותיות פרחו באויר ונשארו רק האבנים
_____________
Rabbi Saadia Gaon Taught [Sidur/Prayer Book]: there are exactly 620 Letters in the TEN COMMANDMENTS
[the Total amount of Mitzvoth (commandments) in the TORAH 613 & 7 Rabbinical... 620 = the verse: Hashem Melekh...
Hashem Malakh...Hashem Yimlokh L'Olam Va'ed [G-d is King/Ruled/Will Rule - NOW, ALWAYS and FOREVER].
וכתב הרב חיי אברהם דף ס"ז, ב. שהאותיות --מנצפ"ך-- מתחלקים לשלשה חלקים, מנ, צ, פך, והם מן - גימטריא ה מלך. ץ - גימטרים ה מלך. פך - גימטריא ה ימלך. והכוונה כי מלך גימטריא תשעים, ימלך גימטריא מאה ~במהירה בימינו, אמן
And HaRav Haye' Avraham [67b] wrote: the hebrew letters, Mem-Nun-Tzadi-Peh-Het [MaN-Tza-PaKh] are split into THREE SYLLABLES מנ, צ, פך - Mann [Mem & Nun] = Hashem Melekh...Tzadi [Tzadik] = Hashem Malakh...Pakh [Peh & Khaf] = Hashem Yimlokh --- in Gematria [numerology]. Click here to listen to my "CARLEBACH" RENDITION OF HASHEM MELEKH [|-:)
The meaning here is: "Melekh" {King} "is merely" = 90 --- while "Yimlokh" [Will Rule] = 100 ~May it be very soon, Amen
_____________
According to Midrash Aseret HaDibrot, the TEN COMMANDMENTS correspond to - the TEN major bodily organs of a person...
1) I am HaShem your G-d = [Kidneys]
2) you shall have no other = [Eyes]
3) you shall not take the Name...in vain = [Feet]
4) Lo Tahmod - You shall not covet your neighbor’s house/wife = [Circumcision]
5) Lo Tignov - Do Not Steal = [Hands]
6) Lo Tirtzah - Do Not Murder = [Liver]
7) Kabed Et Avikha V'Et Imekha - Honor your father and your mother = [Brain]
8) Lo Tin-Af - Do Not Commit Adultery = [Heart]
9) Zakhor Et Yom HaShabbat - Remember the sabbath day = [Ear]
10) Lo Ta-aneh v'Rei'akha Eid Sha-ker - Do Not Bear False Witness Against Your Fellow = [Mouth]
לפי "מדרש" עשרת הדברות...הם כנגד עשרה איברים עיקריים שבאדם
והם: (1) כליות [אנכי ה'] (2) עיניים [לא יהיה] (3) רגליים [לא תעשה לך פסל] (4) ברית מילה [לא תחמד] (5) ידיים [לא תגנב] (6) כבד [לא תרצח] (7) מח [כבד את אביך ואת אימך] (8) לב [לא תנאף] (9) אוזן [זכור את יום השבת] (10) פה = ולא תענה ברעך עד שוא

From the Mahzor (Prayer Book) for Yom Kipur - מהמחזור של יום הכיפורים If one looks at the Mahzor (Prayer Book) for Yom Kipur, the day of ATONEMENT, from the period of the G'onim (Gaon/Geonim), one will notice the following in the Shema שמע prayer:

1) Shema Yisrael "Hashem Elokeinu" {Anokhi HaShem Elokekha - I am HaShem your G-d}
2) "HaShem Ehad" {Lo Yihyeh L'kha Elokim Aherim al Panai - you shall have no other}
3) "V'Ahavta" {Lo Tisa...LaShav - you shall not take the Name...in vain}
4) "Ukhtavtam Al M'Zuzoth Beitekha" {Lo Tahmod - You shall not covet your neighbor’s house/wife}
5) "V'Asaftah D'ganekha" {Lo Tignov - Do Not Steal}
6) "VaAvadtem M'heirah" {Lo Tirtzah - Do Not Murder}
7) "L'Maan Yirbu" {Kabed Et Avikha V'Et Imekha - Honor your father and your mother, so that your days may be long}
8) "V'Lo Taturu" {Lo Tin-Af - Do Not Commit Adultery}
9) "L'Maan Tizk'ru" {Zakhor Et Yom HaShabbat - Remember the sabbath day}
10) "Ani HaShem" {Lo Ta-aneh v'Rei'akha Eid Sha-ker - Do Not Bear False Witness Against Your Fellow}

This comes to TEACH us that by reciting the Shema Prayer w/ the correct intention "Kawanah,"
one can merit to ATONE לכפר for any of the TEN COMMANDMENTS transgressed.
Just as what was taught by R' Levi. -Talmud Yerushalmi Berakhot, 1:5

רבי לוי אמר: מפני שעשרת הדברות כלולין בהן
אנכי ה' אלהיך (דברים ו) שמע ישראל ה' אלהינו. (שמות כ; דברים ה) לא יהיה לך אלהים אחרים על פני (דברים ו) ה' אחד
מקורו בירושלמי, ברכות א,ה ועיין בארחות ציון: שדברים אלה "נשמטו" מהמחזורים החדשים של כיפור, במחזור ליוורנו זה כן מופיע הרב בן-ציון מוצפי שליט"א~*

לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא ואהבת את ה' אלהיך
. מאן דרחים מלכא לא משתבע בשמיה ומשקר. זכור את יום השבת לקדשו למען תזכרו. רבי אומר זו מצות שבת שהיא שקולה כנגד כל מצותיה של תורה דכתיב (נחמיה ט) ואת שבת קדשך הודעת להם ומצות וחוקים ותורה צוית וגו' להודיעך שהיא שקולה כנגד כל מצותיה של תורה. כבד את אביך ואת אמך למען ירבו ימיכם וימי בניכם. לא תרצח ואבדתם מהרה מאן דקטיל מתקטיל. לא תנאף לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם א"ר לוי ליבא ועינא תרין סרסורין דחטאה דכתיב (משלי כג) תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תצרנה אמר הקב"ה אי יהבת לי לבך ועיניך אנא ידע דאת לי. (שמות כ) לא תגנוב (דברים יא) ואספת דגנך ולא דגנו של חבירך. לא תענה ברעך עד שקר אני ה' אלהיכם וכתיב (ירמיה י) וה' אלהים אמת מהו אמת אמר רבי אבון שהוא אלהים חיים ומלך עולם. אמר רבי לוי אמר הקב"ה אם העדת לחבירך עדות שקר מעלה אני עליך כאלו העדת עלי שלא בראתי שמים וארץ. לא תחמוד בית רעך וכתבתם על מזוזות ביתך ביתך ולא בית חבירך: תמן תנינן אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת והן בירכו. מה בירכו רב מתנא אמר בשם שמואל זו ברכת תורה. וקראו עשרת הדברים שמע והיה אם שמוע ויאמר. -ירושלמי, ברכות א,ה
______________________________________________________________________________________________________________ The following image is from the Lugassi Mahzor - Yerushalayim, Mahane Yehuda, and it's based on the Seder Livorno
It is a Yehi Ratzon from the Hida: FOUR HOLY NAMES for "meditating" on during the KOHANIM BLESSING [as taught by the Ramak z"l - do not pronounce] HAVE IN MIND TO ACTIVATE THEM at the time of Birkat Kohanim ופירשו המקובלים בשם זה ארבע שמות הנזכרים ויש לכל אחד סגולה בפני עצמו. ובהם השתמש יעקב אבינו ע"ה באמרו: "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש" וכן באומרו:"אם יהיה א/להים עמדי ושמרני" וזה השם הנקרא בפי המקובלים שם בן כ"ב אותיות וייחסו רבי נחוניא בן הקנה ע"ה אל התפארת. שני שמות ראשונים רומזים ליעקב איש תם שהוא בתפארת כידוע ושניים רומזים ליוסף בסוד אות הו' (הששי- מידת היסוד) שעזו לו כתונת פסים ועל ידה זכה להתגבר על כל המציאות שנקלע אליה ______________________________________________________________________________________________________________ 1) Prayer [Vayishma Hashem et "Anakatam"] אנקת"ם: הוא טוב להשמיע תפילה והוא כמו 2 תיבות: אנק תם. פירושו אקת תמים ______________________________________________________________________________________________________________ 2) Mazon [sustenance] ---------------------------------------------------------------------- פסת"ם: הוא נותן פסת בר לצריכים מזון ______________________________________________________________________________________________________________ 3) K'tonet Passim [clothes/utensils/furniture] --------------- פספסי"ם: מלשון "ועשה לו כתונת פסים" והוא נותן בגד ללבוש ______________________________________________________________________________________________________________ 4) Nissim [miracles] --------------------------------------------------------------------------- דיונסים: והוא עושה נסים ונפלאות ______________________________________________________________________________________________________________ והנה התפילה המומלצת מרבינו החיד"א לצרף לשם הקדוש הזה במיוחד בזמן ברכת כוהנים: יהי רצון מלפניך ה' א/להי וא/להי אבותי שתעשה למען קדושת חסדיך, וגודל רחמיך הפשוטים, ולמען טהרת שמך הגדול הגבור והנורא, בן עשרים ושתים אותיות (אנקת"ם פסת"ם פספסי"ם דיונסי"ם יכוון בלבו ולא יוציא מפיו אלו השמות) היוצאים מהפסוקים של ברכת כהנים, האמורה מפי אהרון ובניו עם קדושך, שתהיה קרוב לי בקראי לך, ותשמע תפלתי ונאקתי ואנקתי תמיד. כשם ששמעת אנקת יעקב תמימך הנקרא איש תם, ותתן לי ולכל נפשות ביתי, מזונותינו ופרנסתנו, בהיתר ולא באיסור בנחת ולא בצער, מתחת ידך הרחבה. כשם שנתת פסת לחם לאכול ובגד ללבוש ליעקב אבינו הנקרא איש תם ותתננו לאהבה ולחן ולחסד בעיניך ובעיני כל רואינו, ויהיו דבריי נשמעין לעבודתך, כשם שנתת את יוסף צדיקך בשעה שהלבישו אביו את כתונת פסים לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואיו, ותעשה עמי נפלאות ונסים ולטובה אות, ותצליחני בדרכיי ותן בלבי בינה להבין ולהשכיל ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך וסודותיך ותצילני משגיאות ותטהר רעיוניי לעבודתך, ותאריך ימיי (וימי אשתי ובניי ובנותיי...) בטוב ובנעימות ברוב עוז ושלום, אמן סלה ______________________________________________________________________________________________________________ Blessed be the Merciful one who gave a... TRIPLE LUMINARY (Tora-Prophets-Scriptures) to the TRIPLED NATION (Cohen-Levi-Israel), through THREE (Miriam-Aaron-Moses), on the Third day, in the THIRD MONTH (SIVAN) -Talmud Shabbat 88 בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי. ~שבת פח,א
This drawing is from a class [Sivan of 5755, Tel Aviv] by Harav Yitzhak Ginsburgh on the concept of the Torah being three-fold.

FOUR "TOVIM" ~ 1) Moshe ~ 2) Torah ~ 3) G-d ~ 4) Yisrael
Rabee Ezra said: "May Tov ARRIVE - and RECEIVE Tov - FROM Tov - FOR Tovim."
based on the VERSES... "Va'teireh Oto ki Tov Hu" [Exodus 2:2], "Ki Lekah Tov Natati Lakhem" [Proverbs 4:2],
"Tov Hashem la'Kol" [Psalms 145:9] and "Heitivah Hashem la'Tovim" [125:4]...
In other words: The good one [Moshe] will come and receive the good thing [Torah]
from the Good One (Hashem) on behalf of the good ones [Yisrael]. -Menahot 53b
יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים - יבא טוב זה משה דכתיב (שמות ב, ב) ותרא אותו כי טוב הוא - ויקבל טוב זו תורה דכתיב (משלי ד, ב) כי לקח טוב נתתי לכם - מטוב זה הקב"ה דכתיב (תהלים קמה, ט) טוב ה' לכל - לטובים אלו ישראל דכתיב (תהלים קכה, ד) הטיבה ה' לטובים. ~מנחות נג,ב
_____________
If a person were to feel for a moment, what the PLEASANTNESS of TORAH is, he would go INSANE from it's SWEETNESS.
~Or HaHayim HaQadosh to Ki Tavo [on the verse: and you shall rejoice to all the good], a.k.a. R' Hayim Ben Attar
:האור החיים הקדוש בפירושו על התורה כותב
שאילו אדם היה מרגיש לרגע, מה זה נעימות של תורה - היה משתגע מרוב מתיקות... וכך לשונו: "שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה" - ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם
_____________
Rava said: Torah protects [tragedies] and saves [evil impulse] when engaging in it.
When not engaging in it, it only protects... -Sota 21a אמר רבא: תורה בעידנא [בזמן] דעסיק בה
מגנא [מגינה מיצר הרע] ומצלא [ומצילה מפורענויות], בעידנא "דלא" עסיק בה - אגוני מגנא, ואצולי "לא" מצלי... ~סוטה כא,א
_____________
VeShilashtem [You shall make 1/3] - "אל תקרי "ושננתם" אלא "ושלשתם

A person should devote nine hours to Torah study...
In those nine hours, he should spend 'three' reading the Written Law; 'three,' the Oral Law [Mishnah]; and 'three', meditating with his intellect to derive one concept from another [Talmud/Esoteric teachings, 'Pardes' Yesodei HaTorah » Ch. 4 *bread and meat*]
When he becomes "greater" in knowledge, he may devote only small amounts of time to Mikrah [TaNaKh] and Mishnah [Halakha] (since he has already mastered them), while devoting most of his time to Gemara [Talmud]. -HaRambam (Talmud Torah 1:12)
ערוך השלוחן בסימן רמו,יג כתב: סדר הלימוד אמרינן בקידושין (לא) שישליש לימודו: שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בגמרא; עיין שם. וביארו הרמב"ם והטור והשולחן ערוך סעיף ד, וזה לשונם: חייב אדם לשלש לימודו: שליש בתורה שבכתב, דהיינו העשרים וארבעה ספרים תורה נביאים וכתובים; שליש במשנה, דהיינו תורה שבעל פה, ובכלל זה פירוש תורה שבכתב; ושליש בתלמוד, דהיינו שישכיל ויבין אחרית דבר מראשיתו, ויוציא דבר מתוך דבר, וידמה דבר לדבר, וידון במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע היאך עיקר המצות, והיאך יוצא האסור והמותר, וכיוצא בזה דברים שלמד מפי השמועה. כיצד? היה בעל אומנות ועוסק במלאכתו שלוש שעות ביום ותשע בתורה, קורא שלוש מהם בתורה שבכתב, ובשלוש תורה שבעל פה, ובשלוש יבין דבר מתוך דבר.
במה דברים אמורים? בתחילת לימודו של אדם. אבל כשיגדיל בתורה, ולא יהא צריך ללמוד תורה שבכתב, ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה – יקרא בעיתים מזומנים תורה שבכתב ודברי תורה שבעל פה, כדי שלא ישכח דבר מדיני התורה. ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבד, לפי רוחב לבו וישוב דעתו
According the MaRan HaRav Ovadia Yosef shlita:
It is not recommended to study the Daf HaYomi program, unless one is FLUENT [familiar] on Hilkhot Shabbat, Tefillah [prayers] and all the common matters that remain [for him to learn].
לדעת מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א (בשו"ת יחוה דעת חלק ששי סימן נב) - לא כדאי ללמוד את תכנית הדף היומי, רק אם הוא בקיא בהלכות שבת, תפלה, ושאר דברים מצויים... וז"ל: "בודאי שלא נכון שילמדו כולם בכל יום דף יומי, במקום שילמדו שיעור בהלכה. והספרדים בכל מקומות מושבותם היו רגילים בכל יום לשמוע שיעורים בהלכה מפי תלמידי חכמים, וכך היו בקיאים בדיני התורה, וכיום במקומות רבים נתבטלו לגמרי השיעורים בהלכה, מחמת לימוד הדף היומי, שרבים מאד מסתפקים בו." וכבר כתב הרב יחיאל מיכל עפשטין בערוך השלוחן בסימן רמו סעיף יז - [בשם הש"ך (שבתי כהן, מאה ה-17) יו"ד סי' רמ"ו סק"ה]: הבעלי בתים שלומדים רק איזה שעות ביום טוב [או/רק ג' או ד' שעות ביממה], יותר שילמדו ספרי פוסקים ולא גמרא
If it is written that each person should split his Torah study into THREE PARTS, then why is the majority spent on Gemara?
It is a MISTAKE in their hands, the "IKAR HaLimud" [main Torah study] needs to be HALAKHOT [laws of forbidden/permitted] as all the later authorities explained in Shulhan Arukh YD 245-246 ~HaRav Mutzafi Shlita אם כתוב שכל אדם צריך לשלש בלימודו, למה רוב הלימוד זה גמרא? טעות בידם, עיקר הלימוד צריך להיות הלכות, כמו שכתבו הפוסקים האחרונים בשלחן ערוך יורה דעה סימן רמ"ה-רמ"ו ~הרב מוצפי שליט"א
ShaKh [Siftei Cohen, 17th century - HaRav Shabtai Cohen]
In the words of the Shakh: the "Baalei Batim" [family supporters] who have lesser time, should study Poskim and NOT Gemara.
Megilah 28b teaches that: one who learns Halakhot each day is assured that he is a "Ben HaOlam HaBa" [has a guaranteed share in the world to come]... "This refers to learning practical Halakhot and not learning Gemara, for that can leave the practical Halakhah in doubt. -ShaKh [Siftei Cohen, 17th century], Yoreh Deah 246:5 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות [גם הלכות שכבר למדת] מובטח לו שהוא בן עולם הבא שנאמר: (חבקוק ג, ו) הליכות עולם לו - אל תקרי הליכות אלא הלכות. ~מגילה כח,ב
And HaRav Ben-Tzion Mutzafi writes that:
One who does not study "two hours of Halakhot per day" will become an Am HaAretz [ignoramus], (since he is accustomed to) sinning - 'Halilah' [heaven forbid]. מי שלא לומד "כל יום שעתיים הלכות" נעשה עם הארץ, ובהכרח חוטא חלילה... ~הרב בן-ציון מוצפי שליט"א
אינם יוצאים ידי חובת קביעות עתים לתורה בלימוד גמרא בלבד - אלא "מחוייבים ללמוד גם הלכה." ~משנה ברורה, סימן קנ"ה סעיף קטן ג
They do not fulfill the obligation of setting aside set-times for Torah study through 'studying Gemara alone' - but they are rather obligated to "study Halakha as well." -Mishnah Berurah, 155:3
גם בענין עסק ההלכה בעיון עם החברים, "ראיתי למורי זלה"ה מתגבר כארי בכח בעת שהיה עוסק בהלכה..." ~שער המצוות, ואתחנן
גם רבנו האריז״ל היה יגע כל יום בלימוד ההלכה מאוד וכנזכר בשער המצוות פרשת ואתחנן דף מ״ו עמוד ב, שאותיות הלכה הם אותיות הכלה, היא השכינה הקדושה. וכן בפרי עץ חיים שער הנהגת הלימוד פרק א, שהיה לומד עם תלמידיו ההלכה ומקשה בכח, עד שהיה מזיע זיעה גדולה ושאל אותו רבנו חיים ויטאל מדוע נוהג כך ? והשיבו כי לימוד ההלכה משברת את הקליפה, שהם הקושיות [*שאין מניחים לאדם להבין אותה]. ולכן צריך לטרוח בזה מאוד ולכן "התורה נקראת תושיה (סנהדרין כו,ב) מפני שהיא מתשת כוחו של אדם" [*ולכן ראוי לטרוח ולהתיש כוחו בהיותו עוסק בהלכה]. עיין במפרשים על (איוב יב,טז): "עִמּוֹ עז וְתוּשִׁיָּה, לוֹ שגֵג וּמַשְׁגֶּה" - ה' יכול לחזק ולהחליש; או: ה' מחזק את האנשים שנחלשו בגלל לימודם; או: ה' מחזק את האנשים שצריכים כוח, ומחליש את האנשים שיש להם עודף כוח כדי שלא יחטאו
Also Rabeinu HaAri z"l would 'strive with all his might' [Yage'a] in Halakha everyday Ka-Ari [like a Lion]...
As written in Pri Etz Hayim Shaar Hanhagat HaLimud ch.1 that the letters 'Halakhah' הלכה = 'HaCallah' [the Bride] = הכלה - which is the SHEKHINAH Ha-QeDOSHAH [the divine presence] and by ENGAGING in it the Torah becomes ENGAGED ["meoreset"] to us.

As well as Shaar HaMitzvot, Va-et'hanan 46b
where he would study with his students vigorously and ask them questions until he SWEATED PROFUSELY!
So Rabeinu Hayim Vital asked him why he would act in this manner?
And he answered him: since studying Halakha breaks the Kelipot [evil husks] which are the questions [quote: "which never cease to hold one back from understanding them"], so therefore one must strive in it greatly - which is why Torah is called (Sanhedrin 26b) "Tushiah" [counsel/advice] as it "Meiteesh" drains/weakens the 'Koah HaMeyutar' EXCESSIVE STRENGTH of a person [that he need not sin]... (see commentary to Iyov 12:16) "With Him is might and counsel, His are the misled and the misleader."
עִמּוֹ עז וְתוּשִׁיָּה, לוֹ שגֵג וּמַשְׁגֶּה... וכן בסנהדרין כו,ב נאמר: אימא מהכא (ישעיהו כח, כט) הפליא עצה הגדיל תושיה א"ר חנן למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדם - דבר אחר, תושיה שניתנה בחשאי [בשקט] מפני השטן - דבר אחר, תושיה דברים של תוהו שהעולם משותת [מבוסס] עליהם
_____________
For all those who think that Torah Scholars are PARASITES etc...
* The very world rests on the breath of children [who study] in the schoolhouse [Tinokot Shel Bet-Raban].
* The education of children must never be interrupted, even to rebuild the Temple.
* Any city that does not have "Tinokot Shel Bet-Raban," is worthy of being DESTROYED [Hashem Yishmor]. -Shabbat, 119b
אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה: אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן... ואמר ריש לקיש משום ר' יהודה נשיאה: אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבני בית המקדש - ואמר ריש לקיש לר"י נשיאה: כך מקובלני מאבותי ואמרי לה מאבותיך - כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבין אותה רבינא אמר מחרימין אותה. ~שבת קיט,ב

Also, Rabee [R' Yehudah HaNassi] would send out R' Assi & R' Ami to inspect the cities of Yisrael...
When they would enter a city they would say to the wise men: "oo-Mann Inun Neturei Karta...?"
And who are the GUARDIANS OF THIS CITY...?
The watchmen of the town were presented to them, as being what they asked for. These, the Rabbis said, are not the protectors of your place - what we want to see is your REAL PROTECTORS - your schools, your teachers and their pupils. As stated:
[Yeshayahu 62:6] On your walls, O Jerusalem, "I have appointed WATCHMEN all day and all night, they shall never be silent" - those who remind the Lord, be not silent. -Midrash Eicha Rabba, Lamentations prologue
רבי [רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא מחבר המשנה, נשיא ארץ ישראל] הוה משלח לר' אסי ולר' אמי דיפקון ויתקנון קרייתא דארעא דישראל [שיצאו ויתקנו תקנות בערי ארץ ישראל, במינוי מלמדי תורה לבנים], והוון עלין לקרייתא ואמרין להון [והיו נכנסים לעיירות ואומרים להם לאנשי העיר:] אייתו לן נטורי קרתא [הביאו לפנינו את שומרי העיר], והוון מייתו להון ריש מטרתא וסנטרא [והיו מביאים להם את ראש משמר העיר ואת השוטר], והוון אמרין להון [רבי אסי ורבי אמי לאנשי העיר:] אלין נטורי קרתא, אלין חרובי קרתא [אלו שומרי העיר?! אלו מחריבי העיר! שכן סומכים אתם על שמירתם של אלה, שאין בהם ממש, ומתוך כך לא תשימו לב לבטוח בה' השומר את העיר מכל צר ונזק], אמרו להון [אנשי העיר לחכמים:] ומאן אינון נטורי קרתא [ומי הם שומרי העיר האמיתיים, אם לא אלה?] אמרו להון: אלו סופרים [מלמדי מקרא בספר] ומשנים [מלמדי משנה] שהם הוגים [בספר התורה] ומשנים [את משנתם שבעל-פה] ומשמרין את התורה [לעסוק בה] ביום ובלילה [כשומרי העיר], על שם שנאמר [מפי ה' אל יהושע על התורה (יהושע א', ח')]: 'והגית בו יומם ולילה' [ובזכות כן הם מגינים על העיר יומם ולילה], וכן הוא אומר (תהלים קכ"ז, א'): אם ה' לא יבנה בית [שוא עמלו בוניו בו, אם ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר לשוא יתמיד השומר לשמור על עיר אם ה' לא ישמור אותה... וה' שומר את העיר, על ידי השומרים שהוא מפקיד לשמור אותה שהם "עוסקי התורה יומם ולילה," כמו שנאמר (ישעיה ס"ב, ו'): "על חומותיךּ ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכירים את השם." המזכירים את ה' בעסק התורה (והתפילה) מבלי לחשות יומם ולילה - הם שומרי העיר, שלא תחרב ותאבד. -איכא רבה ב

HaRambam Talmud Torah ch. 3 Halakhot 5, 7, 8
5) The first aspect of a person's judgement [in the world to come] will center on Torah study.
Only afterwards will his other deeds [be considered].
7) Rather, make your work secondary, and your Torah study a fixed matter...
Do not say: "When I have free time, I will study," for perhaps you will never have free time.
8) As our sages said in Pirkei Avot 4:12 - "Minimize your business activities and occupy yourself with Torah."
הלכה ה) תחלת דינו של אדם אינו נידון אלא על התלמוד ואחר כך על שאר מעשיו... ז) אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי ולא תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה... ח) כתוב בתורה לא בשמים היא ולא מעבר לים היא לא בשמים היא לא בגסי הרוח היא מצויה ולא במהלכי מעבר לים היא
לפיכך אמרו חכמים לא כל המרבה בסחורה מחכים וצוו חכמים [אבות ד,יב] הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה. ~הרמב"ם, תלמוד תורה ג הלכות ה, ז, ח
On the contrary, a person's art and profession is his TRUE HONOR...

As R' Yehudah & R' Shimon [Bar Yohai] taught: Melakhah [labor/work] is so great - that it honors the laborer! -Nedarim 49b

Rebbi Yehudah would take a barrel with him to the Beit ha'Midrash and say 'Gedolah Melakhah, she'Mekhabedet et B'alehah' - meaning that the effort involved in carrying the barrel to the Beit-ha'Midrash paid off, inasmuch as it provided him with a seat, so that he did not need to sit on the floor. Rabbi Shimon Ben Yohai would do virtually the same thing - only he took a basket.
אין מלאכה שהיא חלילה בזויה או לא חשובה - מי שאינו מתפרנס מיגיע כפו אצלו יש בעיה ואדרבא, האומנות ומקצוע מכבדים את האדם
וכבר אמרו רבי יהודה ורבי שמעון בר יוחאי: "גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה..." ~נדרים מט,ב
_____________
Arutz 7 reported: at the time of operation "CAST LEAD" in Gaza, Hanuka 5769-2010

A special HOTLINE was opened so that soldiers who wished to BE PRAYED FOR could connect with CITIZENS that were interested in PRAYING for the SOLDIERS. And so the Rabbis note... That this matter was presented to Maran HaRav Hayim Kanievski Shlita [B'nei Brak]. The Rabbi became joyful upon hearing this and added: "that this is how King David a"h would act, that for each individual SENT OUT TO FIGHT - ANOTHER JEW WAS DESIGNATED who's task was TO PRAY ON BEHALF OF his FELLOW that went out. So, in regards to this, we have the APPROVAL of King David a"h [in heaven]!! - as to these prayers..." בזמן מבצע "עופרת יצוקה" בעזה, חנוכה ה'תשס"ט, נפתח קו טלפון מיוחד על-מנת לקשר בין חיילים שמעוניינים שיתפללו עליהם, לבין אזרחים שמעוניינים להתפלל בעד חיילים... הרבנים מציינים כי דבר זה הובא לפני מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א, הרב שמח בדבר, והוסיף ואמר: "שכך גם נהג דוד המלך ע"ה שכל אחד שיצא להילחם, הכינו יהודי נוסף, שתפקידו היה, להתפלל עבור היוצא, ויש א"כ הסכמת דוד המלך ע"ה [בשמים] לתפילות אלו..." -מתוך אתר ערוץ 7

Matot: the first army draft of Am Yisrael - מטות: הגיוס הראשון של עם ישראל
12,000 armed for battle & 12,000 set aside to pray - שנים עשר אלף חלוצי צבא, ושנים עשר אלף להתפלל

Parashat Matot reads: "Take vengeance for the Children of Israel against the Midianites..."
After the plague which killed 24,000 Israelites, G-d commanded Moshe to do battle against Midyan and then to prepare to die.
So Moshe drafted 1,000 men from each tribe for the task, as written:
"A thousand for each tribe, a thousand for each tribe, from all the tribes of Israel you shall send into the army." -Bamidbar 31:4

The Midrashim on this verse explain:
Yesh Omrim [there are those who say] 3,000 from each tribe [12 x 3 = 36,000]...
12,000 'armed for battle' - 12,000 to guard/handle the 'kelim' [sacred utensils], as written:
(song of songs 4:2) Your teeth are like a flock, uniformly shaped etc' - and finally 12,000 for "PRAYER."
From where do we see this? וימסרו - VaYimas'ru
as written: "...one thousand was 'GIVEN OVER' for each tribe..."
For they "GAVE OVER THEMSELVES IN COUPLES ~ EACH ONE (*praying/studying) FOR THE OTHER." -Midrash Raba/Tanhuma, Matot

Verse 49 reads: "...and not one man was missing from us." - נָשְׂאוּ אֶת ראשׁ אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה אֲשֶׁר בְּיָדֵנוּ וְלא נִפְקַד מִמֶּנּוּ אִישׁ
And as SIFRI explains: this was the first war in HISTORY - in which NOT A SINGLE CASUALTY OCCURRED.

So in conclusion, the 12,000 strong army succeeded in killing all male Midyanites including 5 kings as well as Bil'am.
[note: according to the Malbim and the Gra [Vilna Gaon], the TRIBE of LEVI did not send a contingent to fight the war, so Menashe & Efraim fought as the tribe of Yosef = 1,000 each (Malbim) - thereby keeping the total number at 12,000] מדרש רבה, מדרש תנחומא מטות ג כותב על הפסוק בבמדבר לא,ג-ד: "אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה שנים עשר אלף חלוצי צבא לתת נקמת ה' במדין. אלף למטה אלף למטה - יש אומרים, אלפים מכל שבט ושבט שלח - ויש אומרים, שלשת אלפים מכל שבט ושבט - שנים עשר אלף חלוצי צבא, ושנים עשר אלף לשמור את הכלים, ועליהם הוא אומר, שניך כעדר הקצובות [רש"י לא,יא: דהיינו כולם צדיקים] וגו' (שה"ש ד,ב). ושנים עשר אלף לתפלה. ומנין שכך כתיב, אלף למטה אלף למטה, הרי שני אלפים? וימסרו מאלפי ישראל - מהו וימסרו? שהם נמסרין זוגות זה לזה, כדי שיהיו מתפללים איש על רעהו... ומוסיף ספרי: ואכן במלחמת מדין נאמר "ולא נפקד ממנו איש." ובודאי העובדה שניצלו כולם והייתה בגלל תפילת כלל ישראל. [הערה חשובה]: רש"י מביא את הספרי בסימן קנ"ז שמדייק מכאן שגם אנשים משבט לוי גויסו לצורך המלחמה. לעומת זאת, המלבי"ם מביא את דברי הגר"א (הגאון רבי אליהו מווילנה) שגרס הפוך בדברי הספרי, וטען שהפסוק בא למעט את שבט לוי - והמלבי"ם מציין עוד קושי בשיטת רש"י: לדבריו, יש הכרח לומר ששבטי מנשה ואפרים שלחו בסה"כ 1000, בניגוד לשאר השבטים
_____________
R' Avraham Azulai wrote in Hesed L'Avraham:

We know MOSES did NOT ENTER the LAND, but he did MERIT to SEE IT.
From here we learn of the GREAT MITZVAH & BENEFIT there is in "SEEING" THE LAND OF ISRAEL.
Just like seeing the HOLY TEMPLE, TEMPLE MOUNT, LETTERS on a TORAH SCROLL and the FACE of a TZADIK.

כתב רבנו אברהם אזולאי ז"ל בחסד לאברהם: שמשה לא נכנס לארץ אבל זכה לראות אותה - מכאן לומדים שיש מצוה ותועלת גדולה בראיתה, כמו הרואה בית המקדש, הר הבית, כתב של ספר תורה ופני הצדיק.
_____________
Sinai & Oker Harim
Rav Yosef was called: 'Sinai', meaning that he possessed a storehouse of KNOWLEDGE/MEMORY, whereas Rabba was 'Oker Harim' [uprooted mountains]. And he was the sharper of the two when it came to Pilpul [reasoning or a deeper understanding]. But in general, there's a principle that 'Sinai' [MEMORY] takes precedence over 'Oker Harim'. -Berakhot 64a סיני ועוקר הרים הם שני סוגים של תלמידי חכמים. סיני [רב יוסף בר חייא] הוא כינוי לתלמיד חכם המצטיין בידע רב [זיכרון] ואילו עוקר הרים [רבה בר נחמני] הוא כינוי לבעל יכולת שכלית גבוהה. שלחו שאלה לשם (לארץ ישראל), ונענו: "סיני עדיף, שאמר רבי: כולם צריכים לבעלי החיטה (הכוונה לרב יוסף)". ~ברכות סד,א
Even the MUNDANE CONVERSATIONS [Sihat Hulin] of the sages warrant ANALYSIS [Limud].
{Their Torah is like: the LEAVES of a tree compared to its FRUIT}. ~Suka 21b -&- Avoda Zara 19b
אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד... ~ע"ז יט,ב -&- סוכה כא,ב
_____________
Segulot (charms) for remembering one's learning: סגולות לזיכרון בתלמוד תורה

The S'dei Hemed wrote: that by KISSING the SEFER TORAH, one's SOUL becomes BOUND to the Torah.
And when one kisses holy books after learning from them, this too is a SEGULAH for REMEMBERING one's LEARNING.
השדי חמד כתב: שעל ידי נשיקת הספר תורה, נשמת האדם מתחברת לתורה - וכשמנשקים את הספרים לאחר הלימוד יש בזה גם סגולה לזכור את הלימוד
_____________
Five things bring back the memory of Torah study...burnt bread...and all the more so, burnt toast. -Horayot 13b
{the commentators add, davka whole wheat bread}. (Rashi: bread baked on coals)
חמשה דברים משיבים את הלימוד: פת פחמין וכל שכן פחמין עצמן - רש"י: פת האפוי בגחלים והאוכל ביצה מגולגלת בלא מלח, והרגיל בשמן זית, והרגיל ביין ובשמים, והשותה מים של שיורי עיסה, ויש אומרים אף הטובל אצבעו במלח ואוכל. -הוריות יג,ב

קובנה יש בו ריבוי שמן ומתבשל בסיר וברכתו מזונות. ,אכילת בצק משכחת לחם אפוי וקלוי מוסיף חכמה וזכרון. ומבושל בשמן או מרגרינה מסוכן לבריאות
_____________
Ha-Rashash ztz"l [R' Sar Shalom Shar'abi] wrote: to RUB SNOW (ice) on one's FOREHEAD 3x's back and forth.
While saying the word "ALEF" each time and this is good for remembering TORAH study.
הרש"ש ז"ל כתב: להעביר שלג על המצח שלש פעמים הלוך ושוב, ויאמר "אלף" בכל פעם, וזה טוב לזכור לימוד התורה
____________
The Lost Midrash
The following MIDRASH appears in the writings of the RISHONIM, which is now lost to us amongst others...
And it's beginning is found in Midrash Rabah Yitro Parasha 28a on Exodus 19:3

The Midrash states: that the "ONE who SPOKE and there WAS the WORLD" GRABBED hold of TWO TEFAHIM [16 centimeters = BOOK 'A' & GENESIS] of the TABLETS. While MOSHE GRASPED on to another TWO TEFAHIM [EXODUS/(BO) & Leviticus and Rashi alludes to this in Genesis 1: the Torah didn't need to start here, but rather from exodus/B0 (12:2)
"This MONTH shall be to you the BEGINNING of all MONTHS"]. There were TWO tefahim between the "HANDS" of G-d and those of MOSES [NUMBERS & DEUTERONOMY]. Suddenly, the Blessed one PULLED TWO and so did MOSES [our Holy teacher] PULL in return.
Finally, MOSES was left with FIVE TEFAHIM and these are the FIVE BOOKS of the TORAH.

In other words, that one book was left up above in the hands of G-d - and what is this PRE-HISTORIC BOOK, that as a result
of our sins [Golden Calf] is now missing from our [not PENTATEUCH but rather HEXATEUCH] today ??
This is the SIXTH book which begins with the letter "ALEF" and comes from the world of "ATZILUT" [emanation]. But rather the TORAH which we have today begins with the letter "BETH" came to us from the world of "BERIYAH" [creation] - and only when the MOSHIAH/MESSIAH will arrive ["he" will teach us], will we learn from the SIXTH book [HEXATEUCH], which is completely comprehensive and even GREATER, for it includes all the secrets of the CREATION and the UNIVERSE.
As the verse states:
(Isaiah 51:4) Hearken to Me, My people, and My nation, bend your ears to Me, for a "NEW TORAH" shall emanate from Me...

From this we learn something else which our Sages asked: What is preferable, a "Rav" [Rabbi] or a Hakham [wise person] ?? Answer: the "RAV" is better, just like Moshe RABEINU - How so? Because he makes a RIV [fight] with G-d for the sake of Yisrael.
מדרש זה מופיע בראשונים, ולנו זה אבד כמו מדרשים אחרים וחלקו הראשון מובא במדרש רבה יתרו פרשה כח,א על הפסוק בשמות יט,ג

המדרש אומר: א"ר ברכיה הלוחות היו ארכן ששה טפחים כביכול היו ביד מי שאמר והיה העולם שני טפחים ובידו של משה שני טפחים ושני טפחים היו מפרישין בין יד ליד. "שמי שאמר והיה העולם" אחז בשני טפחים [16 סנטימטר] של הלוחות הברית [שהם ספר "א" וספר בראשית] ומשה גם אחז ב2 טפחים, {שהם: שמות/(בא) + ויקרא, ולזה רמז לנו רש"י: בראשית - אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא (שמות יב ב) מהחודש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל}. והמרחק בין ידיו של הקב"ה למשה גם שני טפחים [במדבר + דברים]. ומיד הקב"ה משך [חטף] אותם ממשה, "ומשה משך לו יתברך בחזרה" ונשאר בידו 5 טפחים וזה החמישה חומשי תורה ואחד חסר לנו... כלומר, שנשאר חומש אחד למעלה אצל הקב"ה - ומהו החומש [שושש=שש] הקדום הזה שבעונותינו [בגלל חטא עגל הזהב] חסר לנו היום ?? ▼ י

זה הספר שמתחיל באות "א" והוא מעולם האצילות. אבל התורה שכעת יש לנו, המתחילה באות "ב" באה לנו מעולם הבריאה - ורק שיבוא המשיח
והוא ילמד אותנו, אז נלמד מהחומש [משושש=שש] "הששי" שהוא כולו ברור ומעלתו יותר משאר חמישה חומשי תורה כי הוא כולל את כל סוֹדוֹת הַבְּרִיאָה וְהַיְּקוּם. ועליו נאמר הפסוק: (ישעיה נא,ד) כי תורה חדשה מאתי תצא - שנזכה לגאולה במהרה

:ומזה אנו לומדים דבר נוסף, את מה ששאלו חז"ל
מה עדיף יותר, רב או חכם ?? תשובה: רב עדיף, כגון משה רבינו - ומדוע? כיון שהוא עושה מריבה [משורש המלה רב] עם הקב"ה למען ישראל

On the Subject of Anger...
How could the Almighty One BLB"H agree to Moshe Rabeinu's REACTION
[to the Golden Calf]? - as written:
RASHI - final verse in the Torah, L'Einei Kol Ha'Eidah...
1) for his HEART "STIRRED HIM UP" to SMASH the TABLETS
before the eyes of YISRAEL [Deut. 9:17].
2) “and I shattered them before your eyes.”
[God said to Moses:] “Well done for shattering them!” -Shabat 87a

Since the Rambam writes: [H. De'ot 2:3] that - the life of the IRATE
[short tempered] is not TRUE life, therefore, they [our sages] have directed that one distance himself from ANGER and accustom himself not to feel any reaction, even to things which provoke anger. And this is the good path - [this was the PATH of MOSES our teacher & Joseph Hatzadiq, while Viceroy in Egypt].

Maimonides continues: "If he should wish to arouse fear in his children and household - or within the community,
if he is a communal leader - and wishes to be angry at them to motivate them to return to the proper path, he should "present" an angry front to them to punish them, while he remains inwardly calm. And be like one who acts out the part of an angry man in his wrath, but is not himself angry." אומר הרמב"ם: "בעלי כעס אין חייהם חיים, לפיכך צוו להתרחק מן הכעס..." ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו כאדם שהוא מדמה כועס בשעת כעסו והוא אינו כועס... כלומר, שאם אדם צריך להראות כעס על הציבור שיראה הכעס רק בפניו - ואילו בינו לבין עצמו לא יכעס כלל. בא לומר: שכדי שישמעו דבריו מותר להראות עצמו כאילו כועס. ~הלכות דעות ב,ג - אבל בעסקים ושאר דברים "צריך שיהיה פיו ולבו שוים" - שנאמר: "ככל היוצא מפיו, יעשה"(במדבר ל,ג). ~ספר הפלאה, ערכים וחרמים א,כ
Also Hashem appointed him as the sole leader (based on the priniple: {Sanhedrin 8a}
'Dabar Ehad la'Dor, ve'Lo Sh'nei Dabarim la'Dor' [there can only be one leader in a generation, and not two].
_____________
What's the reason that the TORAH was GIVEN OUTSIDE the LAND of Israel? (מוצפי ~ Mutzafi)

It was given in the DESERT, a place with no MATERIAL or ECONOMIC conditions. In other words:
we STUDY the TORAH in all SITUATIONS. Also that is where the OTHER-SIDE GOVERNS (evil)
and they ENTERED into their BOUNDARY, and GAVE "us" the TORAH (ZOHAR).
מה הטעם שניתנה התורה דווקא מחוץ לארץ ישראל הקדושה?
ניתנה במדבר מקום שאין תנאים חומריים וכלכליים, לומר את התורה לומדים בכל מצב,
ועוד ששם שלטון הסטרא אחרא, ונכנס לתוך ממשלתם ונתן לנו את התורה כנזכר בזוהר.י

And Moshe Rabeinu was 10 Amot - 5 meters tall!!
The people said wow, look at those muscles! when he broke the TABLETS...

התרי"ג כתב בהר סיני, וכל התורה ביום מותו.י
Moses wrote the 613 commandments at SINAI and all the TORAH on the DAY he DIED.
_____________
The NAME [י-ש-ר-א-ל] YISRAEL is an ACRONYM for: "Yesh-Shishim-Ribo-Otioth-LaTorah"
[There are-600,000-Letters-to the Torah] -ZOHAR HADASH Shir ha'Shirim, p. 74
And the MEGALEH AMUKOT (Va'ethanan #186) writes: that the soul of every Jew stems from one of the 600,000 letters.
~FOUR Explanations by: Hakham Ben-Tzion Mutzafi Sh'lita...

A) The Hida wrote: there are: ****400,545**** Hebrew Letters in the Holy Torah...
This equals = T'nan Hatham {545 = ת-נן התם} [aramaic: "we deciphered there"].
How so? For the first letter of תנן is: "Tav" = 400 [RIBO] signifying, 400 x 1,000 = 400,000...

B) Like the number of FIRMAMENTS in which the angel "MATAT" Sar HaPanim travels through.

C) The Kaf V'Naki wrote: that the 50th GATE of BINAH [understanding] VANISHED from our teacher MOSES OBL"M.
As the verse states: [Num. 10:35] "So it was, whenever the ark set out..." [Rashi: he made marks in this passage]
For the REMAINING "LeTTeRs" DISAPPEARED [got taken away] from B'nei Yisrael.

D) And the Shema' Shlomo on the Levush wrote: that there are LETTERS that COMBINE "TWO" [and MOSES grasped it].
י-ש-ר-א-ל אותיות: "יש ששים רבוא אותיות לתורה." ---- ד' תירוצים של החכם בן-ציון מוצפי
:שליט"א
בתורה הקדושה יש "ארבע מאות אלף וחמש מאות וארבעים וחמש" [400,545] אותיות
וחזל אמרו: גימטריא "תנן התם" [שנינו שם], דהיינו --ת-- היא ארבע מאות רבוא, כמספר הרקיעים שמ"ט שר הפנים עולה בהם. ~החיד"א ז"ל
בשם החסד לאברהם עין הקורא, נהר י"א ובכף ונקי כתב: דשער החמישים נעלם ממשה רבנו עליו השלום, והוא פסוק: וַיְהִי בִּנְסעַ הָאָרן [רש"י: עשה לו סמניות מלפניו ומלאחריו]. כלומר, שנעלם מאתנו אותיותיו הנשארות, ובשמע שלמה שעל הלבוש כתב: שיש אות כנגד שתים ועלתה בידו

Note: The ZOHAR HADASH itself suggests that when we count the letters of the Torah, we must not count each letter as a single letter. Rather, we must count each letter according to the number of letters it comprises when its name is spelled in full. For example, the letter Alef counts as three letters, Alef-Lamed-Peh. Bet is spelled Bet-Yud-Tav and counts as three letters, and so on. When all of the letters of the Torah are counted "BeMilui" [with it's filling], the number of letters are 600,000.
_____________
Our TZITZIT have EIGHT STRINGS/FRINGES, alluding to Yitzhak-Yaaqov-Yosef-SARAH-RIVKA-RAHEL-Avraham-LEAH,
spelling the name ישראל "YISRAEL..." הציצית יש בהם 8 חוטים כנגד האבות והאמהות וסימנם: ישראל
_____________
For each individual SOUL, there exists a SPECTRUM of COLORS - "AYIN" [NOTHINGNESS]." And from within them - ONE MUST find a "NAME," LETTERS, in order to IDENTIFY such. Between the "NOTHINGNESS" [colors] and the "NAME," there exists "LIGHT."
From this is extracted a beautiful GEMATRIAH:
In Parashat "Tetzaveh" the LEVEL of MOSHE [his name doesn't appear] משה is NOTHINGNESS, yet his name is still MOSHEH and between the TWO there's "LIGHT" אור. "AYIN" אין = 61"OhR" [LIGHT] = 207 and MOSHEH/MOSES משה = 345 if added all up the TOTAL is 613 [commandments]. THIS ALSO EQUALS A TOTAL OF משה רבינו MOSHE RABEINU = 613 ~ZtZ"l

From: THE VIDEO of HaRav Yitchak Ginsburgh, Parashat "Tetzaveh" 5771 [english]:
http://www.youtube.com/watch?v=UeqN_Glmc1s&feature=player_embedded
_____________
לכל נשמה יש ספקטרום של צבעים - ה"אין," ומהם צריך למצוא "שם," אותיות, כדי להגדיר שם מסוים. בין ה"אין" [צבעים] לבין ה"שם" יש אור.
מכך יוצאת גימטריא יפה: בפרשת "תצוה" הדרגה של משה היא "אין," ושמו הוא משה, ובין שניהם יש אור. אין עולה 61, אור 207 ומשה 345. אם מחברים את המספרים, שהם סדרה עולה, מקבלים 613, המספר של כל מצוות התורה, שגם עולה משה רבינו. ~הרב יצחק גינזבורג - פרשת תצוה,5771 אנגלית

Why is it that in the 'TEFILLIN shel ROSH' [phylacteries of the head] do we find one letter 'SHIN' with THREE heads, while the other has FOUR ? ? ? ~~~~ ? ? ? ?

Maran [R' Yosef Karo] wrote in his Bet Yosef: that one 'SHIN' corresponds to the style-script in the sefer Torah. And the second corresponds to the "PROTRUDING" one in the Luhot HaBrit [Tablets of the covenant], which were ENGRAVED upon in the form of "FOUR HEADS" - so THREE of them could "jut out" - for in order for "3" to protrude, "4" heads have to be engraved. מדוע בתפילין של ראש בצד אחד האות "שין" בעלת 3 ראשים ובצד שני האות "שין" בעלת 4 ראשים ???? כתב מרן בבית יוסף כי שין אחת כנגד הכתיבה בספר תורה , והשניה כנגד הבולטת בלוחות הברית שהיתה חקוקה ארבע ראשים כדי שיבלטו שלשה , כי כדי שיבלטו שלשה חוקקים ארבעה
_____________
The Mekubalim wrote: if a person studies Torah in honor of a Tzadik who passed on, his NESHAMA will come from the SUPERNAL WORLD and LISTEN to his PRAYERS.כתבו המקובלים: שאם אדם לומד תורה לכבוד איזה צדיק שנפטר, נשמתו תבוא מעולם העליון ותשמע את תפלתו
_____________

Maimonides explains that Moses wrote the entire Tora, a little before his death and handed  a copy of the Tora to every tribe and a copy to be placed in the Ark of the Covenant (aron haberit). Our tradition assets that the entire Tora from beginning to end, was dictated by God to Moshe Rabbenu.

Maimonides explains in Mishne Tora, Teshuba 3: 8: If one declares that the entire Tora was dictated by God except for one sentence or  for one word, even if he affirms that that sentence or that word was authored independently by Moshe, this statement would be considered kofrut, heresy, i.e., a contradiction to the principles of the Jewish faith.

We will explain now the hierarchy of each of the sections of the Tanakh, according to their authorship.
  
There are three categories of holy books in our Tanakh or Hebrew Bible.

The third category is called Ketubim "Scriptures", the texts written by men inspired by God. This is what we call in Hebrew Ruah haQodesh "divine inspiration." Tehillim (Psalms of King David) or Mishle (Proverbs of Solomon), or Megillat Esther, for example, belong to this category.
  
In the second category, higher than the third, we find the books of the Prophets or Nebi-im. These books were written by nebu-a, prophecy. The Prophet received the word of God through a vision, or a prophetic dream which came from God. Sometimes the prophets wrote his visions with his own words, according to his own personal perception, and sometimes he quoted verbatim the divine words that he perceived in his prophetic visions. Prophecy is a level higher than divine inspiration. 

The Tora, also known as the Five Books of Moses or Pentateuch, belongs to the highest category. The Tora contains the words of God. When the Torah was transmitted to Moses, Moses simply wrote them, "as a secretary who listens and writes what God was dictating." Therefore we affirm that the authorship of the Tora is Divine.

So as Maimonides explains that this eighth principle also includes our belief that the oral Tora, the basic explanation of the written Tora, was also given to Moses by God, and it is not the invention of Moses or the rabbis.
_________________________________________________________________________________________________________- COVENANT - CIRCUMCISION - BRIT MILAH 406. Rabbi Shimon continued with his explanations, When a Jewish boy is circumcised he enters into the Covenant which the Holy One, blessed be He, made with Abraham, as it says, "And Hashem had blessed Abraham in all things" (Beresheet 24:1), and, "loyal love to Abraham" (Michah 7:20). Thus, he begins to enter into that place, and when he commences to keep the precepts of the Torah he enters the grade of Adam (man), THAT OF THE SUPERNAL CHARIOT, and becomes attached to the body of the King. Then he is called 'man.' 406. דְּתַנְיָא, אָמַר ר' שִׁמְעוֹן, כֵּיוָן דְּבַר נָשׁ יִשְׂרָאֵל אִתְגְּזַר, עָאל בִּבְרִית דְּגָזַר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּאַבְרָהָם, דִּכְתִּיב וַיְיָ' בֵּרַךְ אֶת אַבְרָהָם בַּכֹּל. וּכְתִיב חֶסֶד לְאַבְרָהָם. וְשָׁארֵי לְמֵיעָאל בְּהַאי אֲתָר. כֵּיוָן דְּזָכָה לְקַיְּימָא פִּקּוּדֵי אוֹרַיְיתָא, עָאל בֵּיהּ בְּהַאי אָדָם, וְאִתְדַּבַּק בְּגוּפָא דְּמַלְכָּא, וּכְדֵין אִקְרֵי אָדָם. -זהר, יתרו ______________________________________________________ In most Sephardic congregations, before the Tora is read on the first day of Shabu’ot, we recite a very special “marriage certificate or Ketuba” which compares the relationship between God and Israel to a “marriage”. The Covenant of Love between God and Israel that we remember on Shabu’ot was formalized with the giving of the Tora, in the same way that a marriage between husband and wife is formalized with the giving of the Ketuba. This comparison between the God-Israel’s covenant and a marriage is not new. It is mentioned numerous times in the Tanakh. Interestingly, the Haftara that we read this last Shabbat (Hoshea 2: 21-22) mentions the beautiful words that God said to Israel: “I will take you as My wife forever. I will marry you with justice, right, kindness and compassion. I will marry you and I will be eternally faithful to you, and thus you will know that I am Your God… ” We recite these words every day when we wear the Tefillin, when we place the leather strips around our finger, representing a wedding band. A wedding Ketuba begins by mentioning the day of the week, then the date, the month, the year, the place where the marriage takes place, the names of the bride and the groom and continues with the couples obligations. The groom also grants his wife generous gifts and presents as a guarantee and expression of his love and fidelity. The dowry is also mentioned, and where the couple will reside. The bride accepts everything the husband grants her and the marriage contract is formalized front of two witnesses. The Ketuba of Shabu’ot’s follows the same order. THE TEXT OF SHABU’OT’S KETUBA
“Today, Friday, the sixth day of the month of Sivan, the day chosen by the Holy Blessed is He for the revelation of the Tora to His beloved people … The Invisible, but Omnipresent Bridegroom set out for Mount Sinai, shone from Se’ir and appeared from Mount Paran … in the year 2448 from the creation of the world,… on this Earth, whose foundations were established by Him,… The Groom [God], Ruler of rulers, and King of kings …. declares to the beautiful and virtuous bride [the people of Israel] who won His favor above all other maidens, that is beautiful like the moon, and radiant like the sun: you will be My wife forever and I will be your redeemer. I’m consecrating you as my wife according to the law of Moses and Israel, and I declare that I will honor you, sustain you and protect you, and I will be your refuge and shield at all times, for ever and ever. Behold, I grant you My precious commandments, that I deliver through the legislator Yequtiel [Moses]. Knowing of your fidelity and your loyalty I give you the Tora, a book of life, and by following it, you and your children will live in peace and tranquility. And the bride [the people of Israel] accepted all that is written in the Ketuba and became His wife. And thus an everlasting covenant was established between them that will bind them forever. The Bridegroom agreed to add to the above all the life lessons that in the future Tora scholars will learn from the Holy Scriptures and Oral Law: including the Sifra, the Sifra, the Agggadtah and the Toseftha … and all the new lessons that the Sages of all generations will expound and teach. The dowry that this bride brings from the house of her parents [our ancestors], consists of an open heart to understand [the Tora], attentive ears to listen to it, and eyes that will study it [day and night]. Thus, the sum total of the Ketuba and the dowry, with the addition of the positive and negative commandments, can be summarized in the following [obligation on Israel’s part]: “Respect God and observes His commandments; for this is the purpose of human life ”(Kohelet 12:13). … The inheritance that the bride will receive is immortality of the soul in the world to come… and the residence [even when she is not in the land of Israel] will be set in every small place where the Tora is studied [there, His Presence will reside]. And the bride has responded affectionately to everything proposed by the Bridegroom: “We will do, and we will listen.” All these conditions will be valid and cannot be altered forever and ever. The Husband has taken an oath …and promises to be faithful to her and that He will never replace her with another wife. Following the legal formalities, the Bridegroom delivers this document [The Torah, which is the Ketuba between God and Israel]… and Heavens and Earth are invited to be the [eternal] witnesses of this commitment. May the Bridegroom always rejoice with His bride, whom he has taken as His wife, and may the wife rejoice with her Husband, as she always recites His praise! This is a brief, but I believe faithful, translation of the text of the Shabuot Ketuba written by Rabbi Israel Najara z”l (1555-1625). By the way: Can you guess in which city Rabbi Najara lived during the last years of his life? In that city, who had a vibrant Jewish community. Rabbi Najara dies in this city and his body was buried there. That Jewish city is Gaza.

9 comments:


 1. We learn from ...
  1. ... "Shuvu Banim Shovavim" that there are certain sins that do not require any atonement, but for which Teshuvah [repentance] alone wipes one's slate clean (which Hazal [the Rabbis in Talmud] referred to Mitzvot Aseh [positive commandments]).
  2. ... "Ki va'Yom ha'Zeh Yechaper Aleichem mi'Kol Chatoteichem" - that other sins require Yom Kippur (Lo Ta'aseh [negative commandments]).
  3. ... "u'Fakadti b'Shevet Pish'am u'vi'Nega'im Avonam" - that yet other sins, require suffering as well.
  (c) Hilul Hashem [desecrating the name of God] requires all three, before death completes the atonement. -Yoma 86a

  ReplyDelete
 2. YOU ARE ALL STANDING HERE "TODAY" (Rosh Hashana) "Atem - Ya'll..." spells: EMET (Truth). The Ramak wrote: from the letter "ALEF" til "MEM" there's 13 letters - 13=EHAD (one). From MEM til TAV as well! May we merit to stand w/ ONE HEART (1-nation) "TODAY" Rosh Hashana...

  ReplyDelete
 3. Kedoshim: Verse 66
  Before the Holy King. Come and behold: when one performs a GOOD DEED, this KINDNESS ascends and then stands before the Holy One blessed be He, and says, 'I belong to so and so who made me.' The Holy One, blessed be He, places it before him and watches over it daily in order to benefit THE PERSON on its behalf. Kedoshim: Verse 66
  אֶלָּא, כַּמָה בָּעֵי בַּר נָשׁ לְאִסְתַּמְּרָא מְחוֹבוֹי, בְּגִין דְּלָא יֶחֱטֵי קָמֵי מַלְכָּא קַדִּישָׁא. תָּא חֲזֵי, בַּר נָשׁ דְּעָבֵיד מִצְוָה, הַהִיא מִצְוָה סַלְּקָא, וְקַיְּימָא קָמֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְאָמְרָה אֲנָא מִפְּלַנְיָיא דְּעָבֵד לִי. וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מָנֵי לָהּ קַמֵּיהּ, לְאַשְׁגְּחָא בָּהּ כָּל יוֹמָא לְאוֹטָבָא לֵיהּ בְּגִינָהּ. עָבַר עַל פִּתְגָּמֵי אוֹרַיְיתָא, הַהִיא עֲבֵירָה סַלְּקָא קָמֵיהּ, וְאָמְרָה אֲנָא מִפְּלַנְיָיא דַּעֲבַד לִי, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מָנֵי לָהּ, וְקַיְּימָא תַּמָּן לְאַשְׁגְּחָא בָּהּ, לְשֵׁיצָאָה לֵיהּ. הה"ד, וַיַּרְא יְיָ' וַיִנְאָץ מִכַּעַס בָּנָיו וּבְנוֹתָיו. מַהוּ וַיַּרְא. הַהוּא דְּקַיְּימָא קַמֵּיהּ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Then, these birds appear chirping happily and they chirp and whisper praises and gratitudes and pray for the living of this world
   on the walls at the Garden of Eden. 🦜🦜🐦🐦🦉🦉

   Balak: Verse 216
   וְהַהוּא צִפְצוּפָא שְׁבָחָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וּצְלוֹתָא עַל חַיֵּי בְּנֵי נָשָׁא דְּהַאי עָלְמָא. בְּגִין דְּאִלֵּין יוֹמִין, יִשְׂרָאֵל כֻּלְּהוּ מִתְעַסְּקִין בְּמִצְוֹת, וּבְפִקּוּדִין דְּמָארֵי עָלְמָא. וּכְדֵין בְּחֵדוּ אִתְחֲזָן צִפָּרִין מְצַפְצְפָן, וע"ג שׁוּרִין דְּע"ג מְצַפְצְפָן מְשַׁבְּחָן וְאוֹדָן וּמְצַלָּן עַל חַיֵּי דְּהַאי עָלְמָא.

   Delete
 4. Bereshit A: Verse 383
  זַכָּאָה חוּלָקֵיהּ, מַאן דְּדָמֵי לְאִמֵּיהּ וְלַאֲבוֹי, וְעַל כֵּן רְשִׁימָא קַדִּישָׁא בְּיוֹמָא תְּמִינָאָה, בְּגִין דְּיִדְמֵי לְאִמֵּיהּ. וְכַד אִתְפְּרָעַת,
  וְאִתְגַּלְיָיא רְשִׁימָא קַדִּישָׁא, בְּגִין דְּיִדְמֵי לַאֲבוֹי, וְעַל דָּא עֵץ פְּרִי, דָּא אִמָּא, עוֹשֶׂה פְּרִי דָּא בְּרִית קֹדֶשׁ, אֲבוֹי, לְמִינוֹ דְּיִדְמֵי לֵיהּ, וְאִתְרְשִׁים בֵּיהּ.
  Happy is the lot of he who resembles his father and mother, WHO ARE THE MALE AND FEMALE PRINCIPLES. Therefore, the sacred imprint - THE CUTTING OF THE FORESKIN on the eighth day - is for the purpose of making him resemble his mother, WHO IS THE FEMALE PRINCIPLE OF ZEIR ANPIN. Thus, the splitting of the membrane and exposure of the sacred imprint is done to make him resemble his father, WHO IS ZEIR ANPIN. FOR BY THE PRECEPT OF CIRCUMCISION, HE MERITS THE MOCHIN OF THE FEMALE PRINCIPLE AND BY THE SPLITTING OF THE MEMBRANE, HE RECEIVES THE MOCHIN OF ZEIR ANPIN. This is why the "fruit tree" is one's mother, THE FEMALE PRINCIPLE OF ZEIR ANPIN, and "yielding fruit" is the holy covenant, WHICH IS YESOD OF ZEIR ANPIN, one's father. It is "after its kind" so that he may resemble his father, and be imprinted by him TO RECEIVE ALL HIS VIRTUES. -ZOHAR, BERESHIT A

  ReplyDelete
  Replies
  1. Prologue: Verse 228
   פִּקּוּדָא תְּמִינָאָה, לְמִרְחַם גִּיּוֹרָא דְּעָאל לְמִגְזַר גַּרְמֵיהּ וּלְעָאלָא תְּחוֹת גַּדְפוֹי דִשְׁכִינְתָּא.
   וְאִיהִי אָעֵילָא לוֹן תְּחוֹת גַּדְפָהָא לְאִינוּן דְּמִתְפָּרְשָׁן מִסִּטְרָא אָחֳרָא מְסָאֲבָא, וּמִתְקָרְבִין לְגַבָּהּ. דִּכְתִיב תּוֹצֵא הָאָרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה לְמִינָהּ.

   The eighth precept is to love the convert who comes to be circumcised and desires to enter under the wings of the Shechinah.
   And She, the MALCHUT, takes under Her wings those who separate themselves from the defiled Other Side, and approach Her.
   As it is written: "Let the earth bring forth the living creatures after their kind" (Beresheet 1:24).

   Delete
 5. Bereshit B: Verse 413
  תָּא חֲזֵי, לָא אִסְתַּלַּק בַּר נָשׁ מֵעָלְמָא, עַד דְּחָמֵי לֵיהּ לְאָדָם הָרִאשׁוֹן. שָׁאִיל לֵיהּ, עַל מָה אָזֵיל מֵעָלְמָא, וְהֵיךְ נָפֵיק. הוּא אֲמַר לֵיהּ, וַוי, דִּבְגִינָךְ נְפַקְנָא מֵעָלְמָא. וְהוּא אָתֵיב לֵיהּ, בְּרִי, אֲנָא עֲבָרִית עַל פִּקּוּדָא חָדָא, וְאִתְעַנֵּשִׁית בְּגִינָהּ. חָמֵי אַתְּ, כַּמָּה חוֹבִין, וְכַמָּה פִּקּוּדִין דְּמָארָךְ עֲבַרְתְּ.
  Come and behold: No one leaves this world without seeing Adam. Adam asks him for what reason he left this world and how HIS SOUL departed. Each person replies, "Woe to you that because of you I had to die," BECAUSE IT WAS AS A CONSEQUENCE OF THE SIN OF THE TREE OF KNOWLEDGE THAT DEATH WAS DECREED UPON THE WORLD. ADAM then replies, "My son, I have transgressed one commandment, and have been punished because of it. Yet look at yourself. How many sins and how many transgressions on the precepts of your Master have you committed?"

  ReplyDelete
 6. Ha'azinu: Verse 125
  וְכֻלְּהוּ מוֹחֵי אֲחִידָן בְּגוּלְגּוּלְתָא, בְּמוֹחָא עִלָּאָה. וְכֻלְּהוּ מְשִׁיכָן אִתְמַשְּׁכָן מִתְּלַת חֲלָלֵי דְּמוֹחָא, אֲחִידָן בְּמוֹחֵי מִתְעָרְבָן דָּא בְּדָא, בְּדַכְיָא בִּמְסָאֲבָא. בְּכָל אִינּוּן טַעֲמִין, וְרָזִין, סְתִימִין וּמִתְגַּלְיָין. ובג"כ כֻּלְּהוּ מוֹחֵי רְמִיזֵי בְּאָנֺכִי יְיָ' אֱלֹהֶיךָ וְכוּ,' כְּמָה דִּנְהוֹרִין בְּעִטְרָא דְּרֵישָׁא, וְעָאלִין בַּחֲלָלֵי דְּגוּלְגַּלְתָּא.


  All the brain lobes ARE ATTACHED TO the skull, WHICH IS the supernal brain. And all the hairs flow from the three cavities of the brain that are attached to the SUPERNAL brain lobes and are intermixed in purity and impurity, WHICH ARE THE LAWS OF PURITY AND LOGIC BEHIND THE WARNINGS CONCERNING IMPURITY, in all those laws and mysteries, the hidden and the disclosed. For that reason, all brain lobes are indicated in, "I am Hashem your Elohim" (Shemot 20:2). THEY ARE THE SECRET OF THE 248 POSITIVE AND THE 365 NEGATIVE PRECEPTS INCLUDED IN THAT VERSE, WHICH ARE ARRANGED as they shine in the head part, THAT IS, IN THE FOUR BRAIN LOBES IN THE SKULL, AND THEIR ILLUMINATION enters the THREE cavities of the skull INSIDE THE HEAD.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha'azinu: Verse 127
   בְּפַלְגוּתָא דְּשַׂעְרֵי, מִתְאַחֲדָא חַד אוֹרְחָא, בְּאָרְחָא דְּעַתִּיק יוֹמִין, וּמִתְפָּרְשָׁן מִנֵּיהּ כָּל אוֹרְחוֹי דְּפִקּוּדֵי אוֹרַיְיתָא, כָּל מָארֵיהוֹן דִּיבָבָא וִילָלָא תַּלְיָין בְּכָל קוֹצָא וְקוֹצָא,
   וְאִינּוּן מַפְרִשִׁין רִשְׁתָּא לְחַיָיבַיָא, דְּלָא יַדְעִין אִינּוּן אָרְחִין. הה"ד, דֶּרֶךְ רְשָׁעִים כָּאֲפֵלָה. וְכָל אִלֵּין תַּלְיָין בְּקוֹצִין תַּקִּיפִין, ובג"כ כֻּלְּהוּ תַּקִּיפִין. וְאוֹקִימְנָא בְּאִינּוּן שְׁעִיעָן אִתְאַחֲדָן מָארֵיהוֹן דְּמַתְקְלָא, דִּכְתִּיב, כָּל אָרְחוֹת יְיָ' חֶסֶד וֶאֱמֶת. וְכָל כַּךְ, בְּגִין דְּמַשְׁכִין מִמּוֹחִין סְתִימִין דִּרְהִיטֵי דְּמוֹחָא.

   Where the hairs OF ZEIR ANPIN divide, a way joins the path of the Ancient of Days (Atik Yomin) WHERE THE HAIRS DIVIDE,
   THAT IS, IT RECEIVES BOUNTY FROM IT, and all the paths of the precepts of the Torah part from it.
   All the wailers and moaners come out from every rough hair IN THE HAIR and spread a trap for the wicked who are not familiar with these paths.
   This is the meaning of, "The way of the wicked is like darkness" (Mishlei 4:19). From the rough hairs those who are weighing come out,
   as it is written, "All the paths of Hashem are mercy and truth" (Tehilim 25:10). It is all this way
   because they emerge from the concealed brain lobes of THE LEFT, CALLED the strong lights of the brain.

   Delete

Powered by Blogger.