Search This Blog

Music Channel ~ http://youtube.com/AaronHai1

to subscribe: please write to, qanungi613@gmail.com ~ INR interview: Hal'haka HeSepharadit HaYerushalmit, a new band of young musicians performing traditional Judeo-Middle Eastern music ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ אסור לקחת כסף עבור לימוד תורה/מצוות ☶ דכתיב (דברים ד, יד): "ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם", וכתיב (דברים ד, ה): "ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' ~~~~ שנאמר: "מה אני {הקב"ה לימד את משה} בחינם, אף אתם בחינם." ~נדרים לז,א ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ And remember, Torah study should not cost any money, since Hashem [G-d] commanded Moses to teach it "free of charge" - as stated: Just like "I" {Hashem had taught Moses} for free, {therefore "I" command...} you to teach it for free (Mah Ani BeHinam, Af Atem BeHinam). -Tractate Nedarim 37a ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Essay List: ▼ 2013 (1) November (1) ___ Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards ___ ▼ 2011 (1) ___ ▼ February (1) ___ את השבת ~ The Sabbath ▼ 2010 (8) ___ ▼ June (1) ___ זיווגים Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita ▼ May (1) ___ STAR ✡f DAVID, Western/Wailing Wall & Hebron ▼ April (4) ___ Adam & Eve - BREAD, BLOOD & CANDLE ___ The Leviathan - הלויתן ___ Good Spouse or Bad Spouse? ___ What Aristotle wrote to Alexander {Hebrew/English... ▼ March (1) ___ Ten Commandments - עשרת הדברות ___ ▼ February (1) ___ ▼ יהדות ספרד - ▼ February (1) ___ Sephardic Jewry ▼ 2009 (3) ___ ▼ December (1) ___ Advice on how to Stay Away from Disputes ▼ July (2) ___ Twelve ages of MAN - Midrash on the "ZODIAC" ___ The Pope, Yeshu HaMamzer & the Messiah

Compiled by: Aaron Hai

Thursday, February 4, 2010

Sephardic Jewry ~ יהדות ספרד 1. Harav HaGaon VehaHakham Ovadia Yosef ztz"l - responsible for popularizing sephardic Law/codification and customs in our times
 2. What will be now... who will lead us?
 3. An INCIDENT involving the great Rabbi ztz"l
 4. ONCE IN A DREAM - HARAV YOSEF HAYIM OF BAGHDAD, THE BEN ISH HAI ZTZ"L APPEARED IN HARAV OVADIA'S HOME
 5. Ariel ["Arik the Idol"] Sharon - אריק "הפסל" שרון
 6. One should not switch the MINHAGIM of their locality/origin [eida] - שנאמר: ואל תטוש תורת אמך
 7. The Tzitzit [Tassles] amongst Sepharadim [Pshat (simple meaning), and according to the Kabbalah] - הציצית אצל הספרדים, על פי הסוד
 8. the punishment of one who DRAGS their TZITZIT upon the floor - מי שציציותיו 
 9. Pey'ot - the sidelocks and the Safam [mustache] פאות אצל הספרדים -
 10. The KIPAH has become an IDENTIFIABLE SIGN - 
 11. Sepharadim = Judah /// Ashkenazim = Benjamin
 12. 80 Halakhot/Minhagim, which are exclusively mentioned in the Zohar HaKadosh
 13. "Lamnatzeah Bin'ginot" (Psalms 67) in the Menorah Shape - קונטרס המנורה הטהורה
 14. The Rishonim [early authorities] compared "all of the Torah as one..."
 15. Differences between Sepharadim and Ashkenazim
 16. "MaRaN" = "Matayim Rabanim Nismakh" ~ "מרן" = "מאתיים רבנים נסמך"
 17. The generation of MaRaN
 18. Kashrut certification
 19. Ashkenazim make the Huppah under the stars - Sepharadim don't... אשכנזים עושים חופה מתחת לכוכבים - אבל לא כך אצל הספרדים
 20. Union Room / Yihud Room - the reason why a Sephardic Groom does not practice seclusion with his bride on their wedding night
 21. On the matter of KISSING the Rabbi's HAND amongst the Sepharadim...
 22. The Birth Pangs of the Messiah according to Rashi - *ACCUSATIONS* against the wise Rabbis
 23. Matzot Racot [Rakot = Soft Matzahs] - מצות רכות
 24. Matzot Racot are baked excellent, and one may "RIP" the middle Matzah into the form of a "Dalet" and "Vav"
 25. What is Kaballah? Harav Ben Tzion Mutzafi: - מאי קבלה? הרב בן ציון מוצפי
 26. HaRambam [Maimonides 1135-1204] most definitely possessed the Zohar which back then was called Midrash Rashbi 
 27. 'Rabee Abba,' who was the student and scribe of  'Rashbi' - lived for more than 300 years long
 28. Gilgulim - Reincarnation
 29. On the subject of the "Righteous and their Suffering" ~ Tzadik V'Ra Lo ➇ Rasha V'Tov Lo:
 30. In defense of MaRaN's daring yet anciently deep midrashic words...
 31. "Hassidei Umot HaOlam" - In defense of MaRaN's daring yet anciently deep midrashic words...
 32. And these are the Seven Noahide Laws, as enumerated in the Babylonian Talmud, Sanhedrin 56a:
 33. *Halachayomit.co.il writes: Harav Mordekhai Sharabi zt”l, attested that Maran’s soul was kept from the times of the Geonim
 34. One who degrades the words of the Zohar or any Midrash is in the category of...
 35. Speaking with Apikorsim and Kofrim won't help at all
 36. The Darda'i cult movement and their excommunication - מי שאינו מאמין בזוהר הרי הוא כופר בתורה שבעל פה וככופר בכל התורה כולה רחמנא ליצלן
 37. Rabbi Yaakov Hillel writes: the great Early Authorities attempted to explain these lofty concepts through the wisdom of philosophy
 38. Summary: In theory, the Darda'i cult movement was a result of the influence of the Hascalah movementPhoto of Harav HaGaon VehaHakham Ovadia Yosef ztz"l
[of blessed memory, lived from 1920 until the 3rd of Heshvan 5774-2013 Oct. 7th],

"Bet [the house of] Yosef..."

He is responsible for popularizing Sephardic Law/codification and customs in our times - of him it is often said: Asher Heh'zir HaAtarah L'Yoshnah [he has returned the Crown to it's former glory].

His first Rabbinic writing was composed at the young age of "NINE YEARS OLD," insights to Reishit Hokhma... When Rabbi Ovadia was 9 years old [1929], his father took him to Baghdad to visit the Yeshivah [Torah academy], when he arrived, all of the sages were amazed by his sharpness and knowledge. After a number of months he returned to Yerushalayim.  At the age of TWELVE, the Rabbi began studying in the "Yeshivat Porat Yosef" [sephardic academy], in that same year he wrote his first book: "Mahberet HaAtakat Hidot," along with two of his colleagues. את יצירתו הספרותית הראשונה כתב בגיל תשע, הערות בשולי הספר "ראשית חכמה." בגיל 12 נכנס הרב ללמוד בישיבת פורת יוסף ובאותה שנה כתב את ספרו הראשון  ("מחברת העתקת חידות") יחד עם שניים מחבריו

His mastery of the entire Torah, his great holiness, and his genuine love for every single Jew were truly legendary.
And now, we have lost our leader and our CROWN has fallen. 

Nevertheless, the Responsa of the Geonim states:
that when a great individual passes away, all of the tremendous strengths and character traits that were stored in this individual are dispersed throughout the world and whoever wishes to take them is permitted to do so. אולם נמצא בתשובות הגאונים: שכאשר נפטר אדם גדול, כל כחות הנפש העצומים שהיו טמונים בו מתפזרים בעולם, וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול 

May Maran’s merit stand with us forever, and may he stand before Hashem’s heavenly throne and pray that Hashem pity the last remnant of the Jewish nation, Amen
זכותו תעמוד לנו עד קץ הימין ויעמוד עלינו בתפלה לפני כסא הכבוד, לרחם על שארית הפליטה, שארית יוסף, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ויצילנו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, אמן כן יהי רצון


Question # 115,591 - R' Ben Tzion Mutzafi
 • What will be now... who will lead us? Who will we ask (the most difficult) Halakhic questions to? Who will show us the way to go?? Is there anyone that can fill the void? What shall be done...?

Answer: When King Saul was killed  in the Philistine war along with his son Yehonatan, David HaMelekh famously eulogized and lamented them so that we continue on the way by (Shmuel II 1:18) "teaching the sons of Judah the bow..." And our Rabbis explained this to mean that until now there was no need for the 'bow and arrow' since they protected their generation, except, from now on be prepared for the bow, since now there is no one left to protect.
A second explanation is: to teach them to wage war for the Torah, to expound upon questions, to solve them and make them clear through "Masa U'Mattan" [exchanging dialogues]. And this is further explained in the Zohar Haqadosh, that such rigorous and explanatory study is compared [spiritually] to the victorious warriors who defeat their enemies by grasping their bows.
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שאלה # 115,591
מה יהיה מעכשיו מי ינהיג אותנו את מי נשאל שאלות בהלכה מי יורנו את הדרך אשר נלך בה :האם יש מישהו שיכול למלאת את החלל מה עושים? תשובה: כשנהרגו שאול המלך ויהונתן בנו במלחמת פלשתים, אמר דוד מלך ישראל בהספדו וקינתו המפורסמת ״ללמד את בני יהודה קשת״, ופירשו רבותינו שהתכווין בדבריו שעד עתה לא היתה קשת כי הם הגנו על הדור, אך מרגע זה היכונו לקשת כי אין מי שיגן

פירוש נוסף אמרו ללמדם להלחם במלחמתה של תורה, לתרץ הקושיות, לפתור השאלות וללבן ההלכה, על ידי משא ומתן של תורה. וכן מובא בזוהר הקדוש שלימוד כזה משונן ומבואר הוא דומה לנלחמים המנצחים על ידי אחיזתם בקשת

 • An INCIDENT involving the great Rabbi - Maran HaRav OVADIA YOSEF ztz"l

Once when visiting Spain, in Tevet of 5739 [1979], he met there with the King of Spain, Juan Carlos, and Maran Shlita was greeted with great respect...

Suddenly, in the middle of their meeting, the KING asked Maran: "Is there really such a difference between the practices of Sepharadim and Ashkenazim in Israel? Rabbi Ovadia z"l answered the king: that there's only ONE TORAH and ONE sentence for all of us, and the practices of Judaism have no major differences. Then replied the king: "how many Spaniards (Sepharadim) are there in Israel?" The Rabbi replied: "about half the population in Israel are of Sephardic, Eidut HaMizrah [middle eastern/oriental] origin, amongst them are those from Yemen, Syria, Babylonia, Egypt, Morocco, and more - and they all belong to the Sephardic practice/customs." Then replied the king: so why would this consider you all "Spanish"? Maran replied: "that is for the Sepharadim are founded upon the customs/codifications of the Sephardic Maimonides [HaRambam -
Rabee Moshe HaS'pharadi], in his compendium which is called the "Yad HaHazaka" [mighty arm] and he is considered the greatest legal authority [Posek] of the Sephardic Jews in all his rulings and his opinions. So therefore since we mostly follow in the light of his teachings, therefore we are all called "Spaniards."


This was pleasing in the Spanish king's eyes, and he saw it as a compliment for the country of Spain, from which shone the shining Rabeinu Maimonides unto all the Oriental countries.

מעשה שהיה, בעת שביקר מרן רבינו הגדול הרב עובדיה יוסף זצ"ל בספרד, בחודש טבת שנת התשל"ט, נפגש שם עם מלך ספרד, חואן קרלוס, וקבל את מרן זצ"ל בכבוד גדול. לאחר מכן, באמצע הפגישה, נשאל מרן הרב זצ"ל מאת המלך, האם יש הבדל בתורת ישראל בין הספרדים לאשכנזים, הרב השיב למלך, כי תורה אחת ומשפט אחד לכולנו, ורק במנהגים שאינם עיקרי היהדות ישנם הבדלים. ואז שאל המלך, כמה ספרדים יש בישראל? ענה הרב, כמחצית מהאוכלוסיה בישראל הנם ספרדים, הכוללים בתוכם עדות המזרח, יוצאי תימן, סוריה, בבל, מצרים, מרוקו, ועוד. שכולם נמנים על הספרדים. ואז שאל המלך, אם כן, מדוע נקראים כולכם "ספרדים"? השיב לו מרן הרב שליט"א, כי כל מנהגי הספרדים מיוסדים על פי דעתו של הרמב"ם הספרדי, בספרו "היד החזקה", שהוא הפוסק הגדול של כל עדות המזרח בכל משפטיו וחוקותיו, ולאורו הולכים כולם, ואומתינו אומה בתורתה, לכן, נקראים כולם "ספרדים". י
וייטב הדבר בעיני המלך הספרדי, וראה זאת כמחמאה לכבוד למדינת ספרד, שממנה האיר וזרח רבינו הרמב"ם, על כל פני ארצות המזרח ***************************************************************************************************************************************************************** הרמב״ם ז״ל הוא רבנו משה בן מימון נולד בי״ד בניסן תתצ״ח ונפטר ביום כ בטבת תתקסה. במצרים. והועבר לקבורה לאחר שלשה חודשים במרכז העיר טבריה בחצר קבר רבן יוחנן בן זכאי. כלומר חי 67 שנה. את חיבורו למשנה כתב בהיותו בן כ״ג שנים כפי שכתב בהקדמה לפירושו, וסיימו בהיותו בן שלשים
_____________

מרן הגאון, הרב עובדיה יוסף זצ"ל בכנס הענק באצטדיון טדי
מוצאי ט"ו באב, תש"ע - יחד עם הרב זמיר כהן, ערוץ הידברות
MARAN HAGAON, HARAV OVADIA YOSEF ZTZ''L, W/18,000 SPECTATORS @ TEDDY STADIUM, JERUSALEM - MOTZAEI TU B'AV, 5770 - TOGETHER W/ RABBI ZAMIR COHEN OF "HIDABROOT TV"...


 • ONCE IN A DREAM - HARAV YOSEF HAYIM OF BAGHDAD, THE BEN ISH HAI ZTZ"L APPEARED IN HARAV OVADIA'S HOME AND STARTED TO LOOK THROUGH HIS WRITINGS. HE THEN ASKED HIM IF HE CONTINUES TO SPEAK PUBLICLY. HIS ANSWER WAS YES - AND THE BEN ISH HAI BLESSED HIM TO CONTINUE, FOR MANY SOULS RETURN TO HASHEM BY HIS DOING SUCH AND EACH SOUL IS AN "ENTIRE WORLD." HE THEN WOKE UP... :)

ורעיוני על משכבי סליקו (פעם מרן הרב עובדיה, זצ"ל נרדם מתוך מחשבה), והנה בחלומי בלילה ההוא, ראיתי את הגאון רבי יוסף חיים מבבל זצ"ל (מחבר "בן איש חי") אשר בא לבקרני בביתי, ופניו מאירות כזוהר החמה. נכנס לחדר הספריה, והתישב על יד השלחן, ראה לפניו את אחד מחיבורי, והתחיל לעיין בו אחת הנה ואחת הנה, וכשסיים אמר, טוב מאד. ושאל אותי, האם אני ממשיך להופיע ולדרוש ברבים בדברי תורה ומוסר, כאשר היתה באמנה איתי, עניתי ואמרתי, כי עדיין אני ממשיך בימים אלה להופיע ברבים בדרשות כאשר חנני ה', ענה דודי ואמר לי, בסבר פנים יפות, טוב אשר תאחוז מזה וגם מזה אל תנח ידיך,(כלומר המשך לעסוק בחיבוריך אך אל תפסיק את הופעותיך בציבור), כי יש נחת רוח מאד לפני ה' יתברך בזיכוי הרבים ששומעים דברי תורה ומוסר וחוזרים בתשובה. וכל אחד שחוזר בתשובה הוא עולם מלא. ואיקץ והנה חלום.

 • Ariel ["Arik the Idol"] Sharon - אריק "הפסל" שרון

The engineer of the expulsion of all Jews and the withdrawal of all soldiers from Gaza in 2005...

He never performed his required conversion, and this is the man our people voted for... Boosha v'Herpa! {HIS MOM CONVERTED SEVERAL YEARS AFTER HE WAS BORN, AND NEVER DID HE HAVE THE SLIGHTEST INTEREST TO CONVERT HIMSELF}.
 ואריק גם לא יהודי, אימו התגיירה לפי ההלכה רק אחרי שהוא נולד ובכמה שנים, ואריק שרון מעולם לא רצה להתגייר, לכן הוא לא יהודי, ואכן יהודי לא מגרש יהודי מביתו

HaRav Ovadia Yosef z"l said: that because of Gush Katif, "Hakaqosh Barukh Hu [the Blessed holy one] should HIT Sharon with one blow - so that he should not wake up from it..." - then, shortly after he had his brain aneurysm. -Barukh Dayan HaEmet

הרב עובדיה זצ"ל לאחר ההתנתקות מגוש קטיף אמר: שבגלל זה... "שהקדוש ברוך הוא יתן לו מכה אחת ושלא יקום  ממנה..." לאחר קצת זמן הוא קיבל ארוע מוחי. -ברוך דיין האמת

And the Yeshiva Gevohah "Torat Hayyim" [academy] in the settlement "Yad Benyamin" announced a heart-felt mazal Tov to all - for the passing of Ariel Sharon (Shem Reshaim Yirkav).

In the letter, they quoted a Halakha from the code of Jewish law in the Laws of Avelut (mourning), YD siman 345:5 - which touches upon the laws of mourning for a wicked man.

"The ritual practices of mourning are not held for Mumarim [apostates], Mosrim [traitors], and neither for those who die while under a ban (see 344:13;345:4;377:2-3), or deliberate suicide (345:1-3), and the laws of death and mourning do not apply to their relatives (see 345:1,5), but these laws do apply in cases of accidental death (345:7)."

בישיבה הגבוהה תורת החיים שביישוב יד בנימין פורסמה עם צאת השבת הודעת ברכה על פטירת ראש הממשלה לשעבר, אריאל שרון, כך מדווח האתר

בהודעה שפרסמה "משפחת הישיבה"  נכתב: "מזל טוב לבבי לאריאל שרון לרגל פטירתו..." בהמשך צוטטה הלכה מן השולחן ערוך הלכות אבלות (יו"ד שמה,ה) הנוגעת לאבלות על אדם רשע: "המומרים והמוסרים, כל אלו אין אוננים ואין מתאבלים עליהם, אלא אחיהם ושאר קרוביהם לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ואוכלים ושותים ושמחים..." -עד כאןPhoto of Maran smacking Shimon Peres ([:-|)
The Passover Hagadah says: Rasha, Smack em' in his Teeth!! - !אף אתה הקהה את שיניו


 • Minhagim [customs] - מנהגים


One should not switch the MINHAGIM of their locality/origin [eida],
for it may violate the TWO [Rabbinical] PROHIBITIONS of: :שני איסורי דרבנן
א) אין לשנות מהמנהג משום ציווי החכמים, שנאמר: "ואל תטוש תורת אמך." (משלי א,ח) ~חולין צג,ב
ב) ומשום: "להוציא לעז על הראשונים, לומר שלפי שלא ידעו לדון הוסיפו עליהן." ~סנהדרין ח,א

1) "Do not abandon the Torah of your mother". (Proverbs 1:8) -Hulin 93b
2) Motzi Laaz Al HaRishonim... -Sanhedrin 8a
"The Rishonim [earlier ones] were unqualified to judge, so they simply added to them." [Heaven forbid!] א) מנהגים שעוקרים הלכות
יש מנהג שמבטל גם ההלכה המפורשת. ~ירושלמי ב"מ פ"ז א'...אמר רב הושעיה זאת אומרת המנהג מבטל את ההלכה (עי' פ"מ שם). ובפרט אין לשנות מנהג אפילו אם הוא שלא כדין, *ב) שלא להוציא לעז על הראשונים. ג) לפעמים כאשר ההלכה רופפת בידי חכמים, סמכו על המנהג. ~ירושלמי פאה ז,ה
ד) כאשר היה ספק בדבר, אמרו: פוק חזי מה עמא דבר [איך נוהג העם] ~ברכות מ"ה,פסחים ס"ו


 • The Tzitzit [Tassles] amongst Sepharadim

Maran writes in Orah Hayim 8:5 in the name of the Midrash: after wrapping in the small Tallit, one returns his two Tzitziot to his front and two to the back, in order to become "surrounded with mitzvoth." :שולחן ערוך אורח חיים ח סעיף ה כותב בשם המדרש
מחזיר שתי ציציות לפניו ושתיים לאחריו, כדי שיהא מסובב במצוות
But, in Yeshivot [Torah academies] that practice wearing them out and together to the sides, one may do so as to not be different nor defy that place. אבל בישיבות שנהגו להוציאם ביחד ובצדדים אפשר לעשות כן ולא להיות שונה ומתריס נגד המקום. ~חכם מוצפי שליט"א
But the ASHKENAZIM would wear their TZITZIOT OUT to VERIFY their IDENTITIES amongst the GOYIM.

והאשכנזים התהלכו הרבה בין הגויים ונזהרו לשמור את עצמם מהם ע"י הציציות

And we may not contravene because of: "Do not abandon the Torah of your mother" and "Do not DISQUALIFY the Rishonim."

ואין לנו לשנות משום אל תטוש תורת אמך, ומשום שלא להוציא לעז על הראשונים

 • Meanwhile, the SEPHARADIM throughout all the generations would NOT WEAR their TZITZIOT OUT. For in Kabbalistic terms, the TALIT KATAN [small] is called: INNER LIGHT, while the TALIT GADOL [large], SURROUNDING LIGHT.

הרב בן ציון מוצפי כותב: אנחנו הספרדים על פי הקבלה בכל הדורות לא הוצאנו הציציות בחוץ כי הטלית קטן נקרא אור פנימי והטלית גדול הוא אור מקיף ועיין בדברי רבנו האריז״ל בשער הכוונות ודברי רבנו הרש״ש ז״ל בנהר שלום, וכן כתב החסד לאלפים סימן ח, ישכיל עבדי ח״ה סימן ג, אור לציון ח״ב עמוד כ״ז, וכך שמענו ממורנו הרב עזרא עטיה ז"ל ראש הישיבה רבם של כל חכמי הספרדים, ומכל גדולי המקובלים בדור הקודם, וכן ממור אבי ז״ל

SOURCES: Shaar Hakavanot, HaRashash in Nahar Shalom, Hesed LaAlafim siman 8, Yascil Avdi volume 5 siman 3, Or LeTzion volume 2 p. 27, and such was taught by HaRav Ezra Atia z"l - Rosh HaYeshiva and Rabbi of all the sephardic Rabbis...

And R' Ben Tzion Mutzafi tells over more:
...that 50 and 60 years ago In Yerushalayim and in all the cities of Yisrael as well as in yeshivat Porat Yosef, which was then full of great Torah luminaries and mekubalim, "when a new student would arrive from a different place and his tzitziot were outside, he would immediately get scolded and reprimanded sharply that he tuck his Tzitziot inside as they allude to Or Pnimi [inner light]."

And the Rishonim [early authorities] who were like angels would wear their cloak or robe underneath their coat and this cloak would be closed on all sides - similar to the cloak of the high priest [Kohen Gadol] in the Bet HaMikdash. And until today I have my father's cloak [R' Salman Mutzafi ztz"l] and not once were it's tassles even spotted from within.

ועוד מספר הרב בן ציון מוצפי שליט"א: לפני חמישים ושישים שנה בירושלים וכל ערי הארץ מלאי היו רבנים ענקים בתורה, בפשט ובקבלה, והיו מדקדקים במצוות בקלה ובחמורה ובישיבת פורת יוסף המעטירה מליאה היתה גדולי עולם ענקים שבענקים, וחכמי קבלה מאורות גדולים כשהיה בא בחור ממקום אחר וציציותיו בחוץ גוערים ונוזפים היו בו בתקיפות שיכניס את הציציות פנימה כי הם רומזים לאור פנימי ואותם ראשונים כמלאכים היו לובשים חלוקים מתחת למעיל או הגלימה, והחלוק היה סגור מכל צדדיו, דוגמת החלוק של הכהן הגדול בבית המקדש, ועד היום יש לי את חלוקו של מור אבי ז״ל ומעולם לא ביצבצו ולא נראו הציציות מתוכם
_____________
הגאון רבי יוסף משאש זיע"א כתב בספרו (נדמה לי אוצר המכתבים) תשובה למי ששאל אותו על מנהג שהיה בחוץ לארץ. הרב משאש סיפר שהיו מקומות שאנשים עבדו בשדה, עבדו עם כלי מחרשה וסוסים וחמורים וכו' וחוטי הציצית היו נקרעים והם חשבו שהעיקר שיש בגד ארבע כנפות יפה. ולא ידעו שאם החוטים קרועים הציצית פסולה, וזו עבירה
_____________

Why do we bless G-d on the fringes of the Tallit and not on the Tallit itself?
Because the fringes hang down, and are "dragged along the ground" humbly and abjectly.
That is why they are most important... -R' Yechezkel Taub of Kuzmir, Poland (1755-1856) ***WhAtttt?!!!!*** !!!!?מהההה
מדוע אנו מברכים בשולי [פתילי] הטלית ולא על הבגד עצמו? מכיוון שהם תלוים למטה והם "נגררים על הרצפה" בענווה ובהכנעה - ולכן הם הכי חשובים... ~ר' יחזקאל טויב מקוזמיר, מתלמידי החוזה מלובלין, המגיד מקאזניץ, היהודי הקדוש מפרשיסחא, והרה”ק ר’ שמואל מקארוב
Question:
If while sitting with one's Tallit during prayers one notices a fellow's TZITZIT [tassles] touching the ground as they are quite long or for any other reason, is there any obligation to notify them to lift them up from the floor?

Answer: Yes - absolutely, for in the Halakha an intense phrase is written for the punishment of one who DRAGS their TZITZIT
upon the floor. And it is most IDEAL to cut them to a length which is NO LONGER than TWICE the length of the KNOTS/WINDINGS, as written in Menahot 39a:
The ideal proportion is one third "Kesharim" [windings] and two thirds "Anaf/Petil" [straight strings].

And the Sefer HaAgor siman 6 wrote in the name of the Hagahot Mordekhai [see BaEr Heitev, Mishnah Berurah H. Tzitzit 21:4]
Whomever DRAGS their tzitzioth - about them it is said: ישעיהו יד,כג: "...וטֵאטֵאתִיהָ בְּמַטְאֲטֵא הַשְׁמֵד..." - נְאֻם השם צְבָקוֹת
"...V'-Tei-Tei'thiha BeMat'atei Hashmed..." (Yeshayahu 14:23) "...and I shall sweep them away with a broom of destruction..."
And the same was written by Maran HaBet Yosef siman 21 - as well as Elya Raba 21:6 - and Arukh Hashulhan 21:7 and others...
And this is why our sages said in Bava Kama 9b: "Up to 1/3 (one third) to beautify a Mitzvah..."
-such was written by the Rokah (Rabbeinu Shlomo from Germeiza) in his Siddur, siman 62

האם שאדם יושב אם הטלית בתפילה וציציותיו נוגעות ברצפה כי הם ארוכות או מסיבה אחרת האם?צריך להעיר לו שירים אותם מהרצפה
בהחלט כן , כי בהלכה כתוב משפט מאוד חריף על ענשו של הגורם לציציות שיהיו נגררות בקרקע , ונכון יותר לגזור את הציציות לארכם , שלא יהיו יותר מכפליים מאורך הקשרים , כי כך נאמר בגמרא מנחות טל,א: שני שליש ענף היינו חוטים , שליש אחד קשרים . ובספר האגור סימן ו כתב בשם הגהות מרדכי [והוא מוזכר בבאר היטב, משנה ברורה]: כל המגרר ציציותיו , עליו הכתוב [ישעיה יד,כג] אומר: וטאטאתיה במטאטא השמד. וכן כתב מרן הבית יוסף בסימן כא - וכן כתבו האליה רבה כא,ו - וערוך השלחן כא,ז ועוד... ולכן אמרו במסכת בבא קמא ט,ב: בהידור מצוה עד שליש , כמו שכתב הרוקח בסידורו סימן מב


 • Pey'ot - the sidelocks and the Safam [mustache]


According to the ZOHAR: (Nasso) MUSTACHE HAIRS which COVER or GROW into the MOUTH, DISTURB the PRAYERS from ASCENDING to heaven...
And the ARIZAL wrote: "they are to be TRIMMED..."
And this is the reason that all the Rabbi's were accustomed to TRIMMING them.
And the Hida writes: that if one's hair or Peyot cover the ears, it can prevent the angels in charge of the ears from carrying up the prayers to heaven.

על פי הזוהר שיער השפם המכסה/הצומח לתוך חלל הפה מפריע לתפלה לעלות. ורבנו האר"י כתב שיש לקוצצו, וזהו הטעם שכל רבני הספרדים נהגו לקצצם. וכתב רבינו החיד"א: שאם השיערות או הפאות מכסים את האוזניים, זה יכול למנוע מהמלאכים הממונים על האוזניים מלהעלות את התפילות לשמים

HaRav Mutzafi writes: We the Sephardim follow the practices of our ancestors who never grew long Peyot, in accordance with the Zohar.
And the AriZal taught that PEAH = ELOKIM (86), and one should not grow them long.
As for this there is a rhetorical saying:
these are the Mitzvot which have no Shi'ur (measurement) - HaPeah [the sidelocks].
-Mishnah, Pe'ah 1:1

אנחנו הספרדים נוהגים כאבותינו שלא האריכו את פאותיהם על פי הזוהר... והאריז"ל הביא ש-"פאה" = "אלקים" ואין לגדלם ארוכות. אין על פי הקבלה שום שיעור לאורך פאות הראש, ועל זה אמרו בדרך מליצה: אלו דברים שאין להם שיעור הפאה

The Ben Ish Hai on the verse "Mukhtar BeNimuso" [=crowned with mannerisms] explains:
this means that Mordekhai HaYehudi had thick Peyot, which could even be seen amongst a crowd of 100 ministers, thereby standing out as a proud Yehudi.

ועבים, להראות שהוא נבדל מהם, ואפילו אם יושב בין היה נזהר מאוד לגדל פיאות גסים   והשתא בזה מובן כונת התלמוד שתירץ 'מוכתר בנימוסו  מאה שרים, ניכר שהוא יהודי, מחמת הפיאות שלו. 'איש יהודי', מפני ש'מוכתר בנימוסו' - שהם הפיאות, היה', כלומר אף על פי שבאמת הוא איש ימיני, קרי ליה שהיה מתעטר בהם לעשותם גסים ועבים שנראים מרחוק,  ולזה אמר המן 'וכל זה איננו שוה לי, בכל עת אשר אני

I asked my father (R' Salman Mutzafi) as well as the Ben Ish Hai's grandson [R' David Hayim].
They both said he never had PEYOT (side locks) behind the ears - and this subject is well known:
"For the sages of the East never practiced it." (for the Qaballa forbids it).

סבא רבא של הרב בן-ציון הרב יחזקאל מוצפי ע"ה החברותא של הבן איש חי שאלנו את נכדו הגאון הרב דוד חיים ואת מור אבי עליהם השלום והכחישו את הדבר מכל וכל. ולהבן איש חי לא היו פיאות מאחרי האוזן, ודבר זה ידוע כי חכמי הספרדים לא נהגו מעולם
_____________

 • HaRav Ovadia Yosef ztz"l wrote: In our times the KIPAH has become an IDENTIFIABLE SIGN - DISTINGUISHING a SERVANT of G-d from a NON-SERVANT. And there is MORE than just PIOUSNESS in the matter. And it should cover most of the head, to the point where others can see it upon the head from all sides. -as explained in Shut [responsa] Yascil Avdi by HaRav Ovadia Hadaya ztz"l 

כתב מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל (והמקור בט"ז): "שבזמנינו שנעשתה הכיפה לסימן היכר המבדיל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, ואז יש יותר ממידת חסידות בזה." במסכת סופרים פרק י"ד הלכה ט"ו מוזכרת דעה שאסור להזכיר שם שמים ללא כיסוי ראש, ורבינו ירוחם, (אחד מגדולי הראשונים) פסק כך להלכה וכך פסק השולחן ערוך בסימן צ"א סעיף ג' (שו"ע או"ח צא ג) והכיפה צריכה להיות מכסה את רוב הראש, ויראו אותה על ראשו מכל הצדדים כמבואר בשו"ת ישכיל עבדי לרבי עובדיה הדאיה

*note: according to the Talmud, covering one's head increases one's fear of heaven and can save one from sin. As the Hakhamim said to Rav Nahman's mother: "be sure to cover his head, so that the fear of heaven will be upon him." -Shabbat 156b
לפי הגמרא, כיסוי של הראש מרבה יראת שמים ויראת חטא של האדם. כפי שאמרו החכמים לאמו של רב נחמן: "לא שבקתיה גלויי רישיה {לא תשאירי אותו בגילוי ראש} אמרה ליה כסי רישיך {אמרו לה תכסי את ראשך} כי היכי דתיהוו עלך אימתא דשמיא {כדי שיהיה לו יראת שמים}." ~שבת קנו,ב

And in tractate Sofrim 14:15 - there it is mentioned that it is FORBIDDEN to pronounce the name of Hashem without a head covering [i.e. a Kippah, hat, handkerchief or another person's hand]. And Rabenu Yeruham, who was of the greatest Rishonim ruled accordingly so - the same goes for Shulhan Arukh OH 91:3
במסכת סופרים (יד, טו), שם מוזכרת דעה שאסור להזכיר שם שמיים ללא כיסוי ראש [בראשו מגולה אינו רשאי להוציא הזכרה מפיו], ורבנו ירוחם, שהיה אחד מגדולי הראשונים, פסק כך להלכה. וכן בשעה שנכנסים לבית הכנסת, כתבו הראשונים (כל בו בשם הרב פרץ) שישנו חיוב לכסות את הראש, ושיש למחות ביד מי שנכנס לבית הכנסת בראש מגולה. וכך פסק ה'שולחן-ערוך' (או"ח צא, ג).


 • Sepharadim = Judah /// Ashkenazim = Benjamin


In the book of Judges [Shof'tim], commentary 'Metzudot David' it is stated:
that the Sepharadim [mostly] descend from the tribe of Judah and the Ashkenazim, from Benjamin. [see also Ovadiah v. 1:20, "the Jewish exiles from Jerusalem in Sepharad..." Rashi: these are the descendants of 'Shevet Yehudah' which settled in Spain]
וגלות ירושלים אשר בספרד." - ופירש רש"י: שהם מבני יהודה אשר גלו לספרד... ~עובדיה א,כ"

Siddur HaSepharadi HaYashan [lit. old Sephardic prayer book]
רבינו האריז"ל סידר לנו כל סידור התפלה לכל ימי השנה עם כל המנהגים הקדושים ועל פיו נוהגים כל הספרדים
Rabeinu Ha Arizal [R' Yitzhak Luria Ashkenazi] set up 'our' prayer book for the whole year, along with all of our holy customs...

In the holy Zohar [Heleq Bet, 59] we learn of 12 individual gateways to prayer in Heaven [one per each tribe], yet there is one Shaar HaKollel [combined gateway]. This is the Siddur HaSepharadi HaYashan [lit. old Sephardic sidur] - as was taught by the Arizal. And our current Eidut HaMizrah/Sepharadi Yerushalmi sidur is the closest - although it has some 100 differences when compared to the original Ari prayer book. And there should be 12 windows in a synagogue [Bet HaK'nesset], as was ruled by Maran HaBet Yosef (code of Jewish Law, O.H. 90:4) based on this Zohar.

 ונודע מה שכתב רבנו מהרח"ו נאמן ביתו של רבנו האריז"ל בספרו המוסמך שער הכוונות דף נ עמוד ד. שיש י"ב חלונות ברקיע כנגד י"ב שבטים, ותפלת הספרדים עולה בכל החלונות להיותה כוללת. וכן הוא במעבר יבק שפתי צדק פל"א, והגאון החיד"א בקשר גודל יב,ט. והחסיד בשלמי ציבור קח,ב

And the same is written in HaRav Hayim Vital's [a.k.a. - the loyal house of Rabeinu HaArizal's] book: "Shaar HaKavanot" Daf 50:4 - as well as: Maavar Yabok, Siftei Tzedeq ch. 31 - HaGaon HaHida, Kesher Gudal, 12:9 - Shalmei Tzibur, 108:2
The Arizal taught his disciples these secrets by heart, without a text in front of him in the short span of 20 months!

בלשון זו כותב גם המחבר מרן רבי יוסף קארו בשולחן ערוך: "צריך לפתוח פתחים או חלונות כנגד ירושלים כדי להתפלל כנגדם." (אורח-חיים צ, ד); והוא מוסיף: "וטוב שיהיו בבית הכנסת י"ב חלונות" (שם), וזאת על סמך הנאמר ב"זוהר": "כל בית כנסת שאין בו חלונות אינו מקום יאות להתפלל בו... וצריך שיהיו בו שנים-עשר חלונות" (ח"ב נט). הטעם לכך מבואר ב"ספר המטעמים": "לפי שכל אחד משנים-עשר שבטי בני ישראל יש לו חלון אחד ברקיע, כפי שבחינת נשמת שבטו. וממונים בכל בית כנסת שנים עשר שרפים כנגד שבטי יה." -ענייני בית הכנסת אות קסג


 • Note: Maran HaRav Yosef Karo drew from more than 80 Halakhot/Minhagim, which are exclusively mentioned in the Zohar HaKadosh [such as the requirement for levi’im to wash the hands of kohanim before nesiat kapa’im (O.H. 128) or for women to abstain from attending funerals (Y.D. 359)]. And in more than 40 places he ruled in accordance with the Zohar as well.
 •  לידיעתכם, מרן הרב יוסף קארו זצ"ל [בעל השלחן ערוך] מזכיר למעלה משמונים הלכות [מעשיות] שאין להם מקור אחר - חוץ מהזוהר הקדוש, ולמעלה מארבעים מקומות פסק כדעת הזוהר. -ע"כ


The Shulhan Arukh (Orah Hayim 180:2) writes that if a person does not leave some bread from his meal on the table during Birkat Ha’mazon, he will not enjoy blessing. This halakha too is based upon a passage in the Zohar (Parashat Yitro). The Berakha that comes from Birkat Ha’mazon needs some bread on which to be bestowed, and thus one should leave over some bread from the meal and leave it on the table, and not eat all the bread from the meal. 

Summary: It is proper to leave some bread over from the meal and leave it on the table for Birkat Ha’mazon. If no bread remains from the meal, one should place other bread on the table. It is improper to place a whole loaf on the table after a meal, and thus if all one has is a whole loaf, he should eat a small piece from it so it is no longer whole. 


ויש להשאיר את הלחם ככלי שיכיל את האור החוזר מן הברכה, כדי שלא תהיה ברכה על שולחן ריק, אחרת אין לאור המגיע איפה לשרות, והברכה תהא לבטלה

ומכיוון שהתורה משולה ללחם, יש לומר דברי תורה על השלחן, והלחם והשולחן הופכים להיות למזבח, לאישה ריח ניחוח לקב"ה, וכמו שאומר הזוהר הקדוש: פתח רבי ייסא ואמר, "וְעָשִׂיתָ שֻׁלְחָן עֲצֵי שִׁטִּים" וגו' (והכוונה היא לשולחן לחם הפנים). השולחן הזה עומד לתוך המשכן, והברכה שלמעלה שורה עליו, וממנו יוצא מזון לכל העולם. ושולחן זה לא צריך להיות בריקנות אפילו רגע אחד, אלא שיהיה עליו מזון, שהרי הברכה לא נמצאת במקום ריק. ולכן צריך להיות עליו תמיד לחם, שתהיה תמיד ברכה עליונה נמצאת בו, ומתוך אותו שולחן יוצאות ברכות ומזונות לכל שאר שולחנות העולם, שמתברכים בגללו ~תרומה, דף קנ"ג+קנ"ד


 • "Lamnatzeah Bin'ginot" (Psalms 67) in the Menorah Shape - there are 13 Segulot [spiritual anecdotes] for saying it in this shape:


[note: it should be read 'straight,' and without 'tilting' the head or book sideways. -R' Ben Tzion Mutzafi]

א) יש בו סגולות רבות כמו דוד המלך ע”ה כשהיה יוצא למלחמה, היה נוצח אויבים ונופלים לפניו
1) King David a"h would victoriously march out to battle with it [engraved in - "Zahav Mofaz" ~ golden-glow-in-the-dark-letters] upon his shield and all his enemies would fall...
ב) ימצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם
2) to find grace and favor in the eyes of God and people,
ג) יגן בעד גזירה רעה לקהל
3) protects the community from evil decrees,
ד) לא יקרה לו שום גזירה רעה
4) one will not experience any evil decrees,
ה) חשוב לפני הקב”ה כאילו מדליק נרות  בבית המקדש
5) it is considered before God as if one is lighting the candles in the Bet HaMikdash,
ו) מובטח שהוא בן עולם הבא
6) one is guaranteed to be a "Ben Olam HaBa" [a portion in the world to come],
ז) לא יקרה לו שום נזק בכל השנה כולה
7) saves one from being harmed all throughout the year,
ח) יהיה מצליח במעשיו
8) makes one successful in all their endeavors,
ט) ילך לשלום ולהצלחה
9) will go out in peace and success,
י) תוסיף חיים על המחזיקים בה
10) lengthens one's days,
יא) בזכותה זוכים להקביל נרו של משיח
11) in it's merit one can channel the candle of the Mashiah,
יב) מצלת מדינה של גהינם
12) saves from the fires of Purgatory,
יג) מגן ומחסה עליו
13) protects and saves us...

source: Yeshivat Nahar Shalom website: www.ha-zohar.info
for an audio sample - click here


This 67th Perek is full with Remazim. The Hida (Sefer Midbar Kedumot) reveals that Hashem showed David HaMelekh the words of this Perek inscribed on the finest gold plate in the shape of a Menorah. David HaMelech then engraved it on his shield and when he would contemplate its meaning, his enemies would fall before him. 

The Abuderhem informs that if one recites this Perek every day, it is as if he kindled the Menorah in the Beit HaMikdash and greeted the Shechinah. The 7 Pesukim (not including the introductory Pasuk) signify the 7 branches of the Menorah. The 49 words represent the 49 decorative cups, balls, flowers and candles of the Menorah. (There were 22 cups, 11 balls, 9 flowers and 7 candles). The 4 words of the opening introductory Pasuk symbolize the 2 spoons and 2 pans used to light and clean the Menorah.

The Tehillah LeDavid points out that the name אֱלֹקים is mentioned 5 times, which is the name of Hashem which represents Din - Judgment and has a numerical value of 86. 5x86 =430, corresponding to the word נפש which is also 430. This refers to a rectification of the Nefesh of Adam HaRishon that was necessary after he sinned in Gan Eden.

To atone for the sin of Adam HaRishon, Bnei Yisrael was supposed to be slaves in Egypt for 430 years, but instead the exile lasted 86 years from the birth of Miriam. In reality Bnei Yisrael only served 1/5 of the suffering. In the future the sin will be rectified after Am Yisrael has completed the remaining 4 exiles that they will endure.

When all 5 sets of Din, represented by אֱלֹקים will be complete, the total numerical 430, corresponding to נפש which is 430, then the sin of Adam HaRishon will be atoned for. 
Then Mashiach will come and bring the גְּאוּלָה שְׁלֵימָה - The Complete Redemption, which is also the Gematria of 430.

קונטרס המנורה הטהורה

___________


 • Lo Titgodedu, "Do not form competing parties" [Deuteronomy 14:1].


Greater than this, we find that there were great Ashkenazic Rabbis who prayed like the Sepharadim.
In the book "Keter Rosh Yerushalayim" [1896], there it explains: "this is because the Vilna Gaon instructed his students to practice the Minhagim [customs] of the Sephardim while dwelling in the Land of Yisrael. So they may not transgress the prohibition of "Lo Titgodedu", Do not form competing parties.

-Example from the Orot Sephardic Prayer Book: "Bo'ee Khallah Shabat Malketta..."             

The Rabbi of the Hatam Sofer z"l
And a great incident involving HaGaon Rabeinu Natan [Noson] Adler HaCohen z"l, the Rabbi of the Hatam Sofer z"l. In the year 1760 he had invited in to his home in Hungary, the Great Rabeinu Hayim Moda'i z"l (Turkey - Safed, 1710-1794) to come and teach him the SEPHARDIC NUSAH [dialect] and PRONUNCIATIONS during a period of three years, and he would not allow anyone to serve as Hazzan [cantor] in his synagogue; rather, he alone would serve as Hazzan while reciting the prayers in a Sephardic pronunciation, and so he went on to practice.

 גדולה מזו מצינו לגדולי אשכנז שהתפללו כספרדים, בספר כתר ראש ירושלים תרנ"ו, כתב כי הגאון מוילנא ציוה לתלמידיו לנהוג בארץ ישראל כמנהג הספרדים משום איסור לא תתגודדו. והגאון רבנו נתן אדלר הכהן רבו של החתם סופר ז"ל, הזמין אליו להונגריה את הגאון רבנו חיים מודעי שילמד אותו במשך שלש שנים את הנוסח וההברה הספרדית ולא הניח לאף אדם לעלות שליח ציבור בבית הכנסת שלו, אלא הוא עצמו היה עולה ומתפלל כדרך הספרדים וכן נהג. ~מעשה רב לרבנו חיים מוואלוזין סימן צ. ופאת השלחן לרבנו ישראל משקלוב ג, יא
Sources: "Maaseh Rav," LeRabeinu Hayim MiVolozhon s. 90 - "Peat HaShulhan," LeRabeinu Yisrael MiShakalov, 3:11 - as well as Chatam Sofer, Responsa, Orah Hayyim, S. 15: “therefore my master, the wise, pious, and priestly Nathan Adler, of blessed memory, he would himself lead the services and pray in Sephardic pronunciation from R’ Yitzchak Luria’s prayer book.”

אולם מרן הרב חיד"א כתב, שרבינו האר"י עצמו שהיה אשכנזי, ממשפחת רבינו שלמה לוריא, היה מתפלל בנוסח הספרדים, זולת בימים הנוראים, וכמו שכתב בשער הכוונות. וכתב עוד מרן החיד"א שתפילה בנוסח הספרדים עולה בכל שנים עשר השערים שבשמים, ולפי זה נראה שמותר לאשכנזי לשנות מנוסח האשכנזים לנוסח הספרדים, וכן נהג באמת הגאון רבי נתן אדלר זצ"ל, רבו של הגאון רבי משה סופר ה"חתם סופר", וכן נהג הגאון רבי נפתלי איש הורויץ ז"ל, בעל ספר "הפלאה" על מסכת כתובות
Nevertheless, Maran HaHida writes: that the Ari z”l himself, who was of Ashkenazic descent and was related to the great Rabbeinu Shlomo Luria (Maharshal of Poland) ztz”l, would pray according to the Sephardic prayer text all year round besides for the High Holidays, as he writes in his Sha’ar HaKavanot.

Maran HaHida adds that the Sephardic prayer text ascends through all twelve gates in Heaven. Based on this, it would seem that an Ashkenazi individual may change to pray in accordance with the Sephardic prayer text. This was indeed the custom of Hagaon Harav Natan Adler ztz”l, Rabbi of Hagaon Harav Moshe Sofer (the “Chatam Sofer”), and Hagaon Harav Pinchas HaLevi Ish Horowitz ztz”l, author of the Sefer “Hafla’a” on Tractate Ketuvot.
__________

Chief Sephardic Rav Yaakov Meir, Rav Kool, Churchill circa. 1935

והגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, בהסכמתו לספרו של הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, האריך שאין לאשכנזי לשנות את המבטא למבטא הספרדים, כי יש בזה חשש איסור "אל תטוש תורת אמך", ומעוד נמוקים שהיו עמו, אלא שכאמור יש החולקים על דבריו וסבורים שבטוי הספרדים נכון יותר ומותר לשנות אליו. ולדאבונינו בזמן הזה, רבים מאד שינו מבטא האותיות שלהם למבטא חדש "כעין" מבטא הספרדים

Hagaon Harav Avraham Yitzchak HaCohen Kook zt”l writes lengthily in his approbation to the book authored by Hagaon Harav Ben-Zion Meir Hai Uziel zt”l that an Ashkenazi individual should not change to Sephardic pronunciation, for this constitutes the prohibition of “Do not forsake the laws of your mother,” among other reasons he lists. Clearly though, others disagree with his opinion and hold that the Sephardic pronunciation is more correct and one may indeed change to it. Unfortunately, nowadays, many people have changed their pronunciation to a new kind of pronunciation of the letters which is "similar" to the Sephardic version, but in truth is not Sephardic at all.

And Maran HaRav Ovadia Yosef ztz"l told over...
that at the time of the establishment of the Head Rabbanut of the state of Yisrael in 1921, a question was posed as to what SCRIPT and which PRONUNCIATION should be used in the Land of Yisrael. The Gaon HaRav Avraham Yitzhak HaCohen Kook prescribed to use both the script and pronunciation of the Ashkenazim, but in the end the decision was made to use the ashkenazic script - which is the the ROUND script which we use today as opposed to the old Sephardic script
[called "Hatzi Kolmus" - half quill/Rashi script]. But, in the pronunciation and ACCENTATION of the Sepharadim...
And when the Rishon Letzion [chief Rabbi] Rabbi Yaakov Meir z"l heard this, he answered:
HaKol Kol Yaakov VeHayadayim Y'dei Esav - "the voice is that of Jacob's and the hands are that of Esav." וסיפר מרן שליט"א שבזמן שקמה הרבנות הראשית לישראל בשנת תרפ"א/1921, שאז עמדה שאלה על הפרק באיזה כתב ובאיזה לשון יש להשתמש בארץ ישראל, הגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק הציע להשתמש בכתב ובלשון האשכנזי, ובסופו של דבר נפלה ההחלטה להשתמש בכתב האשכנזי, שהוא הכתב העגול שאנו משתמשים בו כיום, אבל "בלשון" להשתמש בהיגוי ובמבטא הספרדי, וכששמע על כך הראשון לציון הגאון רבי יעקב מאיר ז"ל, נענה ואמר, הוא שאמר הכתוב: הקול קול יעקב והידים ידי עשו

"Similar" - though not identical to the accent of the Sepharadim

But in truth, it really is not the Sephardic accent whatsoever - since they pronounce the letter Het like the letter Khaff, and the letter Koof like the Khaff as well and so on and so forth. And an accent such as this according to all opinions is a quite frankly a "gimmick" and completely incorrect. Therefore, it is incumbent upon every person to attempt to fix their accent as much as they can so they may merit to pray in the most articulate way accepted before Hashem Yitbarakh. And if one can not change their accent, they still have the right to continue in the way they were regularized to pray. Since by the letter of the Halakhah [jewish law] it is permitted to pray in a foreign language. Yet the "tampered/eroneous" Lashon HaQodesh [Hebrew language] which is used today is definitely preferred over a completely foreign one altogether. -Halakha Yomit
...כעין (ולא ממש) מבטא הספרדים
אך באמת אינו מבטא ספרדי כלל, כי מבטאים את האות ח' כמו האות כ', ואות ק' כאות כ', וכן על זה הדרך, ומבטא כזה לכל הדעות הוא שבוש ואינו נכון כלל. לכן על כל אחד להשתדל לתקן את מבטאו כמה שיוכל, כדי שיזכה להתפלל בשפה צחה המקובלת יותר אצל ה' יתברך. ואם אינו יכול לשנות מבטאו, רשאי להמשיך באופן שהורגל, שהרי מעיקר הדין מותר גם להתפלל בשפה לועזית לגמרי, ובודאי שלשון הקודש המשובשת המקובלת כיום, עדיפה מלשון לעז ממש
___________
And the Ridbaz [Hagaon Harav Yaakov David Volovsky zt”l 1845-1913] wrote in his Shut Bet Ridbaz siman 27 in an answer to R' Yosef Yedid Halevi ztz"l who was from Aram Tzoba [Syria] in the following: and it is close to say that your ACCENT in the holy tongue [hebrew] is more correct than ours, this is because we were moved around so much as a result of our many sins time over, from exile to exile, more so than you were in our mode of dress, writing, and language. And therefore, it is fit to believe that the PRONUNCIATION of Lashon HaQodesh [the holy tongue] by you is more correct/fixed.
כתב הגאון רידב"ז בשו"ת בית רידב"ז, סימן כז [הגאון רבי יעקב דוד ולובסקי זצ"ל 1845 -1913] בתשובה להגאון רבי יוסף ידיד הלוי זצ"ל, שהיה מארם צובא (חלב), בזו הלשון: "וקרוב לומר שהמבטא שלכם בלשון הקודש, הוא מתוקן יותר משלנו, יען כי אנחנו נדדנו בעוונותינו הרבים כמה פעמים מגולה אל גולה, יותר מכם, במלבושים ובכתב ובלשון ולכן יש להאמין שהמבטא של לשון הקודש אצלכם [הספרדים] מתוקן יותר." עד כאן לשונו
___________

 • The Rishonim [early authorities] compared "all of the Torah as one..."


The great Hida [R' Hayim yosef David Azulai] wrote in his book Shem HaGedolim: In all the Rishonim, such as the Rambam, the Rashba, the Ramban and the Rif - all of their words are EMET [truth]. And even if we find a disproof, perhaps from the Talmud and more, their words still won't be rejected - because "they compare and consider all of the Torah as one." And the lack of understanding is to be found in us !! And whatever the Aharonim [later authorities] may choose to decide, will always be founded upon the words of the Rishonim who had disagreed - not from their own personal opinions Halilah [Heaven forbid]. כתב הגאון החיד"א ז"ל בספרו שם הגדולים, בכל הראשונים דוגמת הרמב"ם הרשב"א הרמב"ן הרי"ף והראש ועוד, דבריהם אמת, וגם אם נמצא סתירה על דבריהם לכאורה מהגמרא ועוד, לא יידחו דבריהם כי הם תואמים את התורה כולה, והחסרון ההבנה הוא באנו, ומה שמצאת אחרונים חולקים הם רק כאשר פסקו כמאחד הראשונים שחלק, אך לא מעצמם חלילה
___________

 • Differences between Sepharadim and Ashkenazim

Why are there differences in Halakhah [Jewish Law & customs] between Sepharadim & Ashkenazim, are we not one people, how long will this go on [Ad Matai]!??! The differences in customs are in accordance with the Poskim [halakhic authorities]. There is a dispute in the Talmud & Mishnah. Rabeinu Tam, the Rosh and others ruled in accordance with one opinion --- while the Rambam, the Rif and others ruled according to another.

The Ashkenazim 'VOWED' [a.k.a. a NEDER] to follow the rulings of the RAMA [R' Moshe Iserles] who ruled according to the former, while the Bet Yosef of whom the Sepharadim appointed their HEAD, ruled according to the latter. And all this will change when the REDEEMER will arrive, as there will be no more disunity. -Yehi Ratzon, may it be soon
הקשב ושמע, התורה אינה שייכת למגזרים, לעדות ומנהגים, תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם. ישנה חלוקה אחת והיא בין הפסיקה האשכנזית לבין הספרדית. כתוצאה מחילוקי דעות שהיו בין הראשונים, והם הרמב"ם הרי"ף לבין הרא"ש ובעלי התוספות ועוד. ולא בדברים עקרוניים אלא במנהגים. ונפסקה ההלכה באופן ברור הספרדים קיבלו הוראות השלחן ערוך, והאשכנזים קיבלו הוראות הרמ"א והרי זה כנדר מהתורה ואין מי שיוכל לשנותו עד בא משיח צדקינו
***Sources for this VOW: עיין אורים ותומים כ"ה. הגאון החיד"א ברכי יוסף חשן משפט כה, סעיף כ״ח - ומחזיק ברכה אורח חיים תמ"ז
רבנו יוסף מולכו ז״ל בספרו שלחן גבוה יורה דעה כ״ט, ל. חתם סופר יו"ד ק"ז, שו"ע יו"ד ריד. שו"ת מהארנ"ח קס. שו"ת היעבץ ח"א סימן עה
Meaning that...
Tunisia, Babylon, Syria, Turkey, Lebanon, Bulgaria, Greece, Persia, Afghanistan, Yemen, Eden, India, Algeria, Libya, Morocco, Gibraltar, Spain, Portugal and all the Eastern countries accepted the rulings of Maran HaShulhan Arukh and we are literally *forbidden from differing for any reason whatsoever. תוניס, בבל, סוריה, טורקיה, בולגריה, יון, לבנון, פרס, אפגניסטן, תימן, עדן , הודו , אלג׳יר , לוב , מרוקו , גיברלטר , ספרד , פורטוגל וכל ארצות המזרח , כולם ללא יוצא מהכלל קיבלו הוראות מרן השלחן ערוך , ואסור לשנות משום סיבה שהיא

*We are Forbidden from differing from one "Minhag" to the other, since one might be "liable for breaking a vow" - and this is called a "Hiyuv Neder" - Hashem Yatzilenu! !אסור לשנות ממנהגינו, וזה כמו חיוב נדר [כנזכר ביורה דעה סימן רי״ד] - השם יצילנו
___________

 • "MaRaN" = "Matayim Rabanim Nismakh" ~ "מרן" = "מאתיים רבנים נסמך"


HaRav Ovadia Yosef explicitly ruled: that Maran HaBet Yosef is the ***Mara D'atra*** [Rav of this place] of the land of Yisrael..." And when I speak of "MARAN" - I am referring to R' Yosef Karo, and "MaRaN" is an acronym for = "Matayim Rabanim Nismakh" [was ordained by 200 Rabbis]. In Tzfat, there were 200 Rabbis, not Rabbis of our generation, rather all of them were men of great stature. And they all together [samakh y'deihem] put their hands upon MaRaN saying: (Gen. 41:55) "Go to Joseph; what he tells you, do." And Rabenu Yosef Karo had an Angel/Teller [see his work "Magid Mesharim"] that would say: Rabenu Yosef Karo, "the KING of all kings (Esther 6:7) wishes to honor you!" -Yad Eliahu conference, 5668
פסק הרב עובדיה יוסף מפורשות: כי "מרן הבית יוסף הוא מרא דאתרא (רב המקום) של ארץ ישראל." וכשאני אומר "מרן" - אני מתכוון לרבי יוסף קארו, ומרן הוא ראשי תיבות = "מאתיים רבנים נסמך." בצפת היו 200 רבנים, לא רבנים של דורנו אלא כולם היו בעלי שיעור קומה. והם, כולם סמכו את ידיהם על מרן ואמרו: (בראשית מא,נה) "לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם - תעשו." ולרבנו יוסף קארו היה "מגיד מלאך" [עיין בספרו מגיד מישרים] שהיה אומר: רבנו יוסף קארו, מלך מלכי המלכים (אסתר ו,ז) חפץ ביקרו." ~כנס יד אליהו, תשס"ח

הערה: גדולי ישראל לדורותיהם השתמשו הרבה בפסוקים שונים שהשאילו מהתורה באיגרותיהם לחבריהם או לתלמידיהם
את גדול הפוסקים הרמב״ם רמזו בפסוק למען ר׳בות מ׳ופתי ב׳ארץ מ׳צרים, ראשי תיבות רמב״ם, את מרן רבי יוסף קארו מצאו במגילת אסתר, בפסוק איש אשר המלך חפץ ביקר״ו - ברבנו יוסף קארו. את הרמ״א רבי משה איסרלש ז״ל פוסק רבני אשכנז, מצאו בפסוק ובני ישראל יוצאים ביד רמ״ה, היינו בני ישראל, הם בני אשכנז הנולדים מבנימין שנולד אחרי שיעקב אבינו הוסיפו לו שם ישראל, ורמ״א ראשי תיבות רבנו משה איסרלש, והגם שבפסוק כתוב רמה, דרשו רמא, כי אינו מורגש במבטא
___________


 • In what merit did the generation of MaRaN deserve to have such "giants" [G'onei Olam] and "men of great stature" - with all of them together at once? Answer: [from Rabbi Ben Tzion Mutzafi shlit"a]


In the Kabbalistic books I saw that it is written: that in the year 250 to the 6th millennium - that entire year corresponded to "Hatzot HaLailah" [midnight] of "Leil Shishi" [Thursday night], and this was a great and auspicious time. And it is known,
that each "QUARTER MILLENNIUM" (250 years) corresponds to "ONE QUARTER (6 hours) of the DAY" in [the 6 days of] creation.

And the Shelah HaQadosh [R' Meir ben Gedalia of Lublin (1558 – 1616)] in his Igeret Eretz Yisrael p. 217 wrote: And these three lofty saints lived all at once - Mahari [R' Yosef] Karo, Maharam [R' Moshe] Cordovero and Rabenu HaAri z"l...
And they are "mamash" [actually] angels of the hosts of Hashem, as the Magidim [angels/tellers] would appear before them from the academies of prophets and of Tannaim, as well as Eliahu [Elijah the prophet]. And they were buried in the form of a "SEGOL" [hebrew vowel] in the cemetery of Tzfat [Safed] - and who can tell over or yet make statements as to their saintliness...?

?ממה זכו באותו הדור של מרן, שכל כך "גאוני עולם ובעלי שיעור קומה" - כולם היו בו יחד
תשובה: [מאת הרב בן ציון מוצפי שליט"א] ראיתי בספרי הקבלה שכתבו כי בשנת ר״נ לאלף השישי היתה אותה שנה כנגד חצות הלילה
של ליל שישי שהיא שעה גדולה מאוד, וידוע שכל רבע אלף שנה כנגד רבע יממה מימי בראשית

וכתב השל״ה באיגרת ארץ ישראל עמוד רי״ז, והנה אלה שלשה קדושי עליון חיו בזמן אחד, מהר״י קארו, מהר״ם קורדבירו, ורבנו האריז״ל, והם ממש מלאכי השם צבאות, נתגלו עליהם מגידים מישיבת נביאים ומישיבת תנאים, וגם אליהו, ונקברו כמו סגול בבית החיים של צפת, ומי יוכל
?...לספר ולשער הקדושה שלהם
___________

 • Kashrut certification

How is it that Sepharadim RELY on Badatz [Bet Din Tzedeq, Yisrael] with regards to Kashrut of foods...yet at the same time, don't RELY on Kashrut [certification] of their wines/grape juice?
ANSWER: Because 'they' follow the customs of the Ashkenazim, as they are permitted to bless HaGefen over drink which contains only 17% percent, while Sephardim are required to contain NO LESS THAN 51% percent wine/juice [and with regards to meat and poultry - Sephardim should only eat/buy ~ Glatt/Halak, "Bet Yosef" Kashrut].
מדוע הספרדים סומכים על בד"ץ בכשרות המאכלים(אבל בבשר ועוף צריך לאכול אך ורק מההכשר בד"ץ בית יוסף)ולא סומכים עליו לענין כשרות היין לברכת בורא פרי הגפן? כי "הם" נוהגים כשיטת האשכנזים, להם מותר לברך הגפן על משקה המכיל יין רק 17 אחוז, ולנו הספרדים דרוש 51 אחוז לפחות נטו יין
___________

 • Ashkenazim make the Huppah under the stars - Sepharadim don't...
 אשכנזים עושים חופה מתחת לכוכבים - אבל לא כך אצל הספרדים

Veha'Tanya - we learnt: that Rav would give lashes [malkoot] to one who does Kidushin in the market (in public). -Yevamot 52a
Rashi explains: in the market - even with money, as this is a "cheap and licentious" custom...
And this is why the custom of the Sepharadim is to make the Huppah canopy "indoors" - as written: (Yeshayahu 4:5) for [in the future], in addition to every honor, there will be a Huppah [from the root "Hofeh" meaning a shelter/covered place].

But the custom of the Ashkenazim is to make the Huppah under the stars, as the Maharil wrote: and this is a segulah/blessing that they should be "as numerous as the stars" - as written: (Genesis 15:5) And He took him "outside," and He said,
"Please look heavenward and count the stars, if you are able to count them." And He said to him, "So will be your seed."
And the Poskim wrote: that a Sepharadi who is mekadesh [sanctifies/betrothes] a woman "outdoors" trangresses the prohibition of "Preetzut" [licentiousness].
והתניא, לוקה מכת מרדות מדרבנן: דרב מנגיד [רב היה נותן מלקות] מאן דמקדש בביאה ומאן דמקדש בשוקא..." ~יבמות נב,א"
וכתב רש"י: ואמאן [מי] דמקדש [שמקדש] בשוקא [בשוק/בחוץ] - אפילו בכספא, דמנהג "זילות ופריצות" היא

וזה הטעם שהספרדים נהגו לקדש "בתוך הבית ולא בחוץ" - שנאמר: (ישעיהו ד,ה) כי על כל כבוד חופה [מלשון חופֶּה ומכסה]. אבל מנהג האשכנזים לערוך חופה מתחת לכוכבים שכתב המהרי"ל: וזו סגולה/ברכה שירבו ככוכבים, שנאמר: (בראשית טו,ה) וַיּוֹצֵא אתוֹ "הַחוּצָה" וַיאמֶר הַבֶּט נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפר הַכּוֹכָבִים אִם תּוּכַל לִסְפר אתָם וַיאמֶר לוֹ כה יִהְיֶה זַרְעֶך. - וכתבו הפוסקים שספרדי המקדש אשה "בחוץ" עובר על איסור 'פריצות.' -ע"כ
___________

 • Union Room / Yihud Room

What is the reason why a Sephardic Groom does not practice seclusion with his bride on their wedding night? 3 Answers:
a) for she is not his wife until he brings her to his home [Rambam & Shulhan Arukh]
b) the Shulhan Arukh writes: that it is INDECENT [Lo Hagun]
c) the great Ashkenazi posek, ARUKH HaShulhan [R' Yechiel Michel Epstein] (1829-1908) wrote: it's GROSS !!

Although, when our Ashkenazic brothers enacted the custom it was not considered LICENTIOUS - but now, it has become an act of CLOWNING, enough said. As for those who don't comprehend, just have them stand around the guys who bang and shout behind the door of the union room. In addition there is another problem, which is that of the Bride's obligation to wear her head covering after their union/seclusion. Which seems to be hard for most couples to keep on their wedding night. -shasnik.co.il
מה הטעם שחתן ספרדי אינו מתייחד עם כלתו אחרי החופה בחדר יחוד? תשובה: כי אנחנו פוסקים בשולחן ערוך כהרמב"ם
שאינה נקראת אשתו עד שיביאנה לביתו, וחדר ייחוד כתב שולחן ערוך שהוא דבר לא הגון
אמנם בזמן שאחינו האשכנזים תיקנו את המנהג, זה לא היה נראה כפרוץ, וזה דבר מכוער, כך כתב הרב ערוך השלחן גדול רבני אשכנז אך היום הדור קל ועושה מזה ליצנות, ודי למבין - ולמי שאינו מבין שיעמוד פעם בסביבת הבחורים המתדפקים ומרננים מאחורי דלת חדר היחוד.
בנוסף קיימת בעיה נוספת של כיסוי ראש אחר 'חדר יחוד', שרבים אינם מקפידים על זה. ~שלמה אפריון, צעירי ש"ס במאמרו: אנוסי ספרד של ימינו

And the Rosh Yeshivah [head of academy] HaRav Meir Mazuz wrote in his Kovetz Maamarim P. 227 that:
Just until around 250 years ago, our Askenazic brothers had no idea of this custom of "Yihud," not from him nor from an inkling [talmudic phrase, La Mineih V'la MikTzateih]. Not the Maharil, nor the Masa'at Benyamin [student of HaRav Moshe Iserles, Rama], not the Baal HaHaflaah, and neither the Hatam Sofer... וכתב ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א בספרו הנפלא "קובץ מאמרים" (עמ' רכ"ז) וז"ל: עד לפני 250 שנה לא ידעו אחינו האשכנזים מנהג זה של "יחוד" לא מיניה ולא מקצתיה, לא מהרי"ל ולא המשאת בנימין (תלמיד הרמ"א), לא בעל ההפלאה ולא החתם סופר

___________

 • On the matter of KISSING the Rabbi's HAND amongst the Sepharadim...


The S'dei Hemed wrote in the name of the RAMAK & the Rama' MiPano:
Since the RAV writes Hidushei Torah [new insights] and authors books, his HAND thereby becomes a "JUDAIC ARTIFACT," and the SHEKHINAH dwells upon his hands. And in the Qabbalah there is a SECRET which is through the "KISS," the JUDGEMENT in which to be found upon his FIVE FINGERS becomes SWEETENED - These are alluded to the FIVE LETTERS of ELOKIM [G-d's name representing judgement] א-ל-ק-י-ם and the five letters [expressions] MANTZAPA"KH מנצפ"ך which both are GEVUROT [judgements]. And now that they have been SWEETENED, it is now time to BLESS the "SWEETENER" upon his head [requester]. בענין נשיקת היד אצל הספרדים - הגאון השדי חמד כתב בשם הרמ"ק והרמ"ע מפאנו: כיון שהרב כותב בידו חידושי תורה ומחבר ספרים, ידו נעשית תשמישי קדושה ושורה השכינה על ידיו. ובקבלה יש סוד והוא שעל ידי הנישוק מתמתק הדין הנמצא על חמש האצבעות - שהם רומזים לחמש אותיות "אלקים" וחמש אותיות מנצפ"ך שהם גבורות, וכשנמתקו זה הזמן לברך את "הממתק" על ראשו [של המבקש]. ~ועיין במבשרת ציון כל המקורות בענין, הרב בן ציון מוצפי
And this was already made known by the pious Reshit Hokhmah [Chapter: raising sons], that every man should teach his sons while they are still young to KISS the hands of their parents and those who are great and pious. וכבר הזהיר על כך החסיד
בעל ראשית חכמה (שער גידול בנים), שילמד כל אדם את בניו כשהם קטנים, לנשק ידי ההורים וידי הגדולים והחסידים
______________


 • Rashi [R' Shlomo Yitzhaki (February 22, 1040 – July 13, 1105)] wrote 1,000 years ago: 

The Birth Pangs of the Messiah means...
there will be *ACCUSATIONS* or "hard times" in which Talmidei-Hakhamim will go through before Mashi'ah comes.

And it's a known fact: that quite a few "PEOPLE" "BE-LITTLE" SEPHARDIC POSKIM (Halakhic Authorities) for being non-stringent and so on. But one who fulfills the 3 Shabbat Meals will be saved from the three harsh days "Yamim" - the Birth Pangs of Moshi'ah, Judgment in Gehinam, and the war of Gog & Magog. -Shabbat 118a

א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות: מחבלו של משיח ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג (שבת קיח,א). ופירש רש"י: חבלו של משיח - כדאמרי'
בכתובות (דף קיב:) דור שבן דוד בא בו קטיגוריא בתלמידי חכמים שנאמר: ועוד בה עשיריה וגו' חבלי לשון חבלי יולדה ~הושע יג
Below: R' Yaakov Yosef ztz"l, Maran's son calls for the immediate freeze of discrimination against Sephardim in Yeshivot/seminars.
RULE #1:
Whomever DIDN'T go to an ASHKENAZI SCHOOL, WILL NOT get a GOOD SHIDDUKH...
Enough w/ the Discrimination! -R' Yaakov Yosef  ztz"l
...חוק #1: מי שלא הלך לישיבה אשכנזית לא יקבל שידוך טוב
Throughout our history we have been through more difficult situations and we stood through them all... ~Hakham Mutzafi Shlita
כל זה צפו רבותינו התנאים חכמי המשנה והזוהר, ורמוז במילים ותהא האמת נעדרת, היינו נעשית עדרים עדרים, וכל אחד אומר ונלחם האמת שלי ואתי, ואלה הם חבלי משיח. צריך הרבה חיזוק ותפלה שימהר לנו הגאולה. V'HaEmet Ne'ederet - and truth will be absent. -Sanhedrin 97a *Meaning, each person will say: "THE TRUTH IS WITH ME." And these are the Birth-Pangs of the Messiah. בסמינר שלנו אמר לי אחד מהרבנים שילקוט יוסף זה רק למקילים ולבעלי בתים ולא לבני תורה. והאמת-שזה חרה לי מאוד. הם אמרו שזה לא אישי ח''ו נגד הרב עובדיה יוסף ושהוא אדם גדול... יש רבים המקנאים במרן ובגדולתו, והם מערבים נגיעות פוליטיות בעניני הלכה, ולמעשה מוציאים לעז על כל הגדולים שהוא הולך לאור תורה אנחנו נמשיך לעבוד את השם יתברך באש ובמים, ולא ירתיע אותנו שום מצב של אפליה, זלזול, ושינוי על מוצאינו, אדרבא המסורת שלנו יותר מקורית, חזקה ואיתנה, אנחנו לא עובדים בשביל מה יאמרו עלינו אלא לא-ל אחד בלבד. במהלך הקיום ההיסטורי של עמינו עברנו מצבים יותר קשים ועמדנו בכולם, כך יעזור אבינו שבשמים שנעמוד גם כאן, ללא מחלוקת, ללא שנאה, ללא תגובה. וכך נעלה ונצליח.
When I was a young man there was a certain "RAV" who published a book and called it: "Gedolei Yisrael" - the Giants of Yisrael. 700 Great Torah scholars and saintly Hasidim appeared in it and only EIGHT sepharadim were on his list. -Mutzafi בהיותי נער צעיר הוציא "רב" אחד ספר וקרא אותו "גדולי ישראל" - 700 גדולי תורה וחסידות
הופיעו שם, כולם אשכנזים ו"רק" שמונה רבנים ספרדים הופיעו ברשימתו. ~חכם בן-ציון מוצפי

_____________

 • Matzot Racot [Rakot = Soft Matzahs] 

מצות רכות
בבאר היטב [שחי לפני כ 250 שנה] בסימן תס’ "המנהג לעשותן כעובי אצבע" ולכאורה מוכח שגם האשכנזים היו אוכלים מצות רכות The BaEr HeiTev [who lived around 250 years ago] explains in siman 460: "The Minhag is to make them to the thickness of an EtzBa, meaning the width of the thumb ['less than 1 Tefah' = 4 centimeters]. And from this we see proof that also Ashkenazim would eat Matzot Racot.

 בזמנם היו קוראים לזה - מצות עבות נמצא שכל מצה היתה לפחות כ-400 גרם, בעוד שמשקלה של מצת יד יבשה היום הוא 60 - 80 גרם, ובהכרח שהיו רכות

In their times it was called Matzot Avot [Thick Matzahs] and based on their descriptions [Hakhmei Ashkenaz], each Matzah was at least 400 grams! And not a mere [patented :)] 60-80 grams as we see today.
And from this we derive that "all jews" [not only Spaniards] ate Matzot Racot.

מצות רכות נאפות מצויין, ואפשר לחתוך את האמצעית לצורת ד וצורת ו [בא"ח פרשת צו], גם מתעכלת יותר טוב ונאכלת יותר קל.ואין כלל הבדל בזה בין העדות, לפני 40 שנה כולם אכלו את המצות העבות למשך מאות ואלפי שנים. עתה נשבה רוח תרבות בני ברק ושינו סדרי בראשית

 • And HaRav Ben-Tzion Mutzafi wrote:

Matzot Racot are baked excellent, and one may "RIP" the middle Matzah into the form of a "Dalet" and "Vav" [as written in Ben ish Hai Parashat Tzav]. It also digests much easier and is eaten with more ease. And there is no difference whatsoever amongst the various "Eidot" [jewish backgrounds]. Forty years ago, everyone would eat thick Matzot - for hundreds and thousands of years. Now the spirit of "Bnei Braq culture" has captured us, and the entire order of creation has been switched.
_____________
Oh, it's no laughing matter... Recent studies show that a whopping 85% of Ashkenazi Jews suffer from some form of "softmatzophobia" and another untold number are too ashamed to open up about it. If you think someone you love may be suffering from softmatzophobia, you need to intervene. Assure them that there's nothing wrong with being softmatzophobic or Ashkenazi, and that there are new treatments available to deal with both of these chronic and debilitating conditions. ~Zeev Ben Yehiel, former columnist for inn, Yerushalayim למעשה שמעתי מאבי שליט"א שאין בזה איסור או מנהג לאסור ומי שרוצה יכול לאכול מצות רכות ובלבד שלא יהיו בעובי טפח או קרוב אליו. ~הרב שמואל אליהו

HARAV SHMUEL ELIAHU HEARD FROM HIS FATHER HARAV MORDEKHAI ZT''L: "THERE'S NO PROHIBITION OR MINHAG FOR ASHKENAZIM TO FORBID SOFT MATZOT AND WHOEVER WANTS TO CAN EAT THEM PROVIDED THEY ARE LESS THAN ONE TEFAH [4 CENTIMETERS] THICK."
[As ruled by the Shulhan Arukh, HaRama [R' Moshe Iserles] O.H. 460:5 - לפי הרמ"א: יש להחמיר ולעשותה יותר דקה מטפח]

*Note, that all of today's Ashkenazic Poskim agree and support the use of soft Matza by Jews of all backgrounds...
Provided that they are marked with a good Kashrut certification and "NOT HOME MADE" - for the list visit: Exodus Soft Matza
להלכה פוסק השו"ע (תס, הל' ה) "אין עושין בפסח פת עבה טפח." לפי הרמ"א דלעיל יש להחמיר ולעשותה יותר דקה מטפח. וכתב המשנה ברורה שבדיעבד אם אפו יש מתירים אפילו עבה טפח ויש אוסרים. אבל בעבה פחות מטפח אין לאסור בדיעבד שכבר נאפתה. היום המצות הן בעובי של עשירית טפח ולכן בודאי שלא עליהם דיבר הרמ"א והמשנה ברורה
_____________

 • What is Kaballah? Harav Ben Tzion Mutzafi: 

 Kaballah, in the most literal sense means - something that is received from one person's mouth to another... Rabenu HaArizal in his introduction to Etz Hayim and Sha'ar HaHakdamot wrote: that the first Mekubal [receiver] was Rabee Nehunia Ben HaKaneh, at the end of the first Temple period, and he lived to age 400 years old !! מאי קבלה? הרב בן ציון מוצפי: קבלה עיקר פירושה ומשמעותה הוא שמקבלים אותה איש מפי איש, רבנו האר״י ז״ל בהקדמתו לספרי עץ חיים ושער ההקדמות כתב כי ראשון למקובלים היה רבי נחוניא בן הקנה מתקופת סוף בית ראשון וחי 400 שנה

With this book will they be redeemed from exile B'Rahamim [through mercy].
Ra'ya M'hemna, Naso daf 125b ~ ~ ~ ~ ~ רעיא מהימנא פרשת נשא דף קכ"ה ע"ב
"...בהאי ספרא [דאיהו ספר הזוהר] יפקון בי' מן גלותא ברחמי"

The Mystical Zohar HaQadosh and "Gilgulim" [reincarnation]...

 • It is said that the Zohar was edited and published in Spain in the year 1290. 

Yet, based on his codifications, HaRambam [Maimonides 1135-1204] most definitely possessed the Zohar which back then was called Midrash Rashbi [as quoted in his responsa "Pe'er HaDor"] and many sifrei Kabbala from the hand written texts of the Geonim and this may be a reason why he never quoted his sources [R' Avraham ben Moshe writes: and know that towards the end of my father's life, he regretted not doing so - yet at the time he was too weak to make the changes].

Also see for example his Hilkhot Yesodei HaTorah [laws of the Foundations of Torah]. In it, HaRaMBaM revealed knowledge about the 10 Angelic orders that has no other source in Torah literature other than the holy Zohar, a work that was not to be published for another 50 years!!
-As written in Shoot Maharsham volume 3 siman 290 [שלום מרדכי בן משה הכהן שוואדרון] - as well as Yabia Omer, in several places.

See also: HaGaon R' Reuvein Margolies [Marguliot](Yerushalayim 1889-1971), "HaRambam veHaZohar" where he demonstrates the 'correlations' between Maimonides' Mishne Torah and the Zohar; as well as "Nitzotzei Zohar" between the Tannatic and Amoraic works (such as the Talmud and Midrashim) and the Zohar הרב ראובן מרגליות זצ"ל, [ירושלים, נפטר בתשל"א] עסק רבות בנושאי מחקר תולדות המשנה והתלמוד, והביע בנושא זה דעות מקוריות ביותר, בחריפות ובבקיאות מרובה. התמקד בספריו אף בענייני הקבלה, כשהוא כותב ספרים על ספר הזוהר, כגון "הרמב"ם והזוהר", העוסק בהשוואת דבריו של הרמב"ם למובא בזוהר, וכן "שערי זוהר", העוסק בהבאת שיטת הזוהר על סמך שאר הספרות של תורה שבעל פה, כגון התלמוד בבלי ומדרשים

In one place Ramban Nahmanides [1194–1270] quotes:
"...as written in the Midrash of R' Shimon Bar Yohai..."

And another opinion suggests that back then, the Zohar was called: "Midrash Yehi Or."

"Rabee Abba ztz"l, his most prominent student..."

In the work "Seder HaDorot" it is stated: that after Bar Yohai's passing, R' Abba, his most prominent student wrote down the Zohar in a period of TWENTY years!!! And that it would take a LIBYAN camel [Gamal Luvi] to be able to carry the entire set ♘
And Hakham Mutzafi adds: that the set we have today "is merely 1/30 a fraction of the entire set." And there are those who say, 22 times!! - corresponding to the 22 letters of the Alef Bet [Zohar = the letter Zayin, pronounced correctly - "Zan"].

The Ramak ztz"l (16th-century Safed, Israel) wrote so as well, in his prologue to "Or HaHama al HaZohar..."
he writes: "the Zohar was written in various phases, it's majority by Rabee Abba ztz"l, then after that additional portions were added in the period of the Emoraim, and finally completed by the Geonim (around 1200 years ago."

הרמב"ם היה לו זוהר וספרי קבלה מן הכתב יד של הגאונים בשם מדרש רשב"י [כנזכר בשות פאר הדור לרבינו משה בן מימון] - וזה יכול להיות הסיבה שהוא לא ציטט את המקורות שלו --- [ורבי אברהם בן משה כותב: שדע, אבי הצטער על כך בסוף ימיו ולא יכל לשנותו מרוב חלישותו]... במקום אחד כותב הרמב"ן: כפי שכתוב במדרש של ר' שמעון בר יוחאי [הזוהר], ודעה אחרת היא, כי אז קראו לזה "מדרש יהי אור." ~שו״ת מהרש״ם חלק ג, סימן ר״צ - ובכמה מקומות ביביע אומר

בספר "סדר הדורות" נאמר: כי לאחר פטירתו של בר יוחאי, ר ' אבא, תלמידו הכי בחירי כתב את הזוהר במשך עשרים שנה! ושזה יקח גמל לובי לשאת את משאו. וחכם מוצפי מוסיף, שמה שיש לנו היום הוא רק 1/30 מכל הזוהר השלם - ויש אומרים, פי 22!! כנגד אותיות התורה, זוהר = הוא כנגד האות זיין

בהקדמת ספר אור החמה כתב כי הזוהר נכתב בשלבים, עיקרו בידי רבי אבא תלמיד הרשב״י זכותו תגן עלינו, ואחר כך בזמן האמוראים נוספו לו עוד חלקים שנשלמו על ידי הגאונים לפני 1200 שנה

 • And if one were to question [as did R' Yaakov Emden z"l] how 'Rabba Bar Hannah' is mentioned in "Tikunei HaZohar" [a separate volume in the Zohar], when we know that 'Rabba Bar Hanna' lived approx. 250 years after 'Rashbi' (R' Shimon Bar Yohai) !??
 • The answer is: that 'Rabee Abba,' who was the student and scribe of  'Rashbi' - lived for more than 300 years long, and therefore he is mentioned, then, later on he was called "Rav..."

*note: He is called Rabbee Abba only in the tannaitic literature (Zohar, Tosefta, Beitzah 1:7 - as well as several other places). He was of the first Babylonian Amoraim where he was called "Abba Arikha," respectfully referred to as Rav the son of Aibu, and his contemporary and frequent debate partner - was Shmuel.  דבריו של רב מופיעים, בשם "רבי אבא", בכמה מקורות תנאיים‏. קיימת דעה כי הוא רבי אבא הנזכר בספר הזוהר‏. לפי דעה זו הוא חי שלוש מאות או ארבע מאות שנה‏ והיה בקי בחכמת הקבלה, ולימד את רבי חייא חכמה זו. יש שכתבו שבכל מקום שבה כתוב כי רב שתק - "שתיק רב", [כגון - בבא קמא יא,א] הייתה לו תשובה על פי תורת הקבלה, שאותה לא רצה לגלות‏; ולמרות זאת, מכיוון שלא השיב על פי תורת הנגלה, לא נפסקה הלכה כמותו

 • Gilgulim...

Onkelos (c.35-120 CE), a righteous convert and authoritative commentator, translated the verse, "Let Reuben live and not die…" (Deuteronomy 33:6) as: "Let him not die TWICE" [Motha Tinyana La Yamuth]. And Rabenu Menahem Recanati (1250-1310) explains: so that Reuben should merit the World to Come directly, and not have to die again as a result of being reincarnated.
יְחִי רְאוּבֵן וְאַל יָמת וִיהִי מְתָיו מִסְפָּר. ~דברים לג,ו... תרגום אונקלוס: "מותא תניינא לא ימות." בפירוש על התורה לר' מנחם רקנטי (1310-1250) כתב: סוד מותא תניינא בסוד הגלגול... ועיין במגיד מישרים, מטות-מסעי: למימר דלא יתגלגל אלא האי מותא

Yet, the Erev Rav [mixed multitude] constantly try to mix [L'Arbev = to mix] up all ideas in order to destroy us.

**And the Aharonim [=later authorities] wrote regarding HaRav Saadia Gaon ztz"l (b. Egypt 882/892, d. Baghdad 942) as well as several other Hakhamim that: "in that period, the knowledge of Gilgul was not yet [completely] revealed and that if they had the evidence that we have today - they would have certainly admitted to it." -Mutzafi
באותה תקופה עדיין לא היו גילויים בקשר לגלגול, והאחרונים כתבו שאם היו לפניהם אותם ראיות היו מודים בכל. ~מוצפי


Rashi ~ רש"י
And how could one forget our most important commentator on the Tanakh and Talmud, Rashi [1040–1105] who wrote that "Pinhas is/became [i.e. reincarnated] Eliyahu" [Bava Metzia 114b, based on Pirkey D'Rabbi Eliezer Chapter 47 and Zohar vol. 2 daf 190]. As well as his peirush [commentary] to Yeshayahu/Isaiah, in which he quotes several passages which have no other source other than the holy sefer HaZohar?!


 • On the subject of the "Righteous and their Suffering" ~ Tzadik V'Ra Lo ➇ Rasha V'Tov Lo:

In the Talmud and Zohar this is discussed and the conclusion is: a Tzadik who's parents were WICKED or he was in his PREVIOUS INCARNATION - has a HARD TIME in this life. And a WICKED person who's PARENTS were RIGHTEOUS or he had GOOD ACTIONS previously (B'Gilgul), has an EASIER time in life. The only PERMANENT REWARD & PUNISHMENT is in the world to come (Olam HaBa). And not in OUR WORLD - where it is TEMPORARY ~ and what a person receives here doesn't SUBTRACT from his reward THERE. (Zohar, Ki Tetze 72b)

בגמרא ובזוהר דנו בזה, והמסקנא צדיק שאבותיו היו רשעים, או הוא בגלגול קודם רשע היה - רע לו. רשע שאבותיו היו צדיקים או הוא בגלגול קודם היו לו מעשים טובים - טוב לו השכר והעונש המוחלטים והניצחיים הם בעולם הבא, ולא כאן בעולמינו שהשכר והעונש זמניים הם, ומה שיקבלו כאן אינו גורע מגמולם שם. ~זהר חדש, כי תצא עב,ב - תיקון ע

Photo of Maran's funeral - the great SHEPHERD that suddenly left his FLOCK at the beginning of 5774. -Alav HaShalom

On several occasions, HaRav Ovadiah Yosef ztz"l made mention of REINCARNATION in regards to Iyov [Job], that even if a soul is perfectly righteous in this lifetime, such as Job, bad things can still happen to it, to purify it of previous sins [see also HaRamban (Nahmanides), where he attributes Job’s suffering to "reincarnation" as hinted in Job’s saying: "G-d does all these things twice or three times with a man, to bring back his soul from the pit to the light of the living" (Job 33:29,30).
הֶן כָּל אֵלֶּה יִפְעַל אֵל פַּעֲמַיִם שָׁלוֹשׁ עִם גָּבֶר...לְהָשִׁיב נַפְשׁוֹ מִנִּי שָׁחַת לֵאוֹר בְּאוֹר הַחַיִּים. ~איוב לג,כט-ל
This is the secret of why the righteous suffer (Job was the reincarnation of Terah, the father of Avraham Avinu [Abraham]. Terah served idols and therefore Job was punished for what he did as "Terah," although as Job was guiltless. Nonetheless, once his spiritual account was settled G-d again blessed him. By saying this, he was attempting to explain why so many people suffered during the Holocaust. But of course these words were purposely misinterpreted by a hostile secular Israeli media station.
_____________

 • "Hassidei Umot HaOlam" - In defense of MaRaN's daring yet anciently deep midrashic words...

And shortly after Maran's passing, a very arrogant writer [Eva Illouz, Ha’aretz - November 23, 2013] audaciously took out of context a lesson on the subject of Jews and non-Jews in the context of work they could or could not perform on Shabbat:

“Goyim [non-Jews] were born only to serve us [the Jews]. Without that, they have no place in the world; only to serve the People of Israel.” And to drive the point home, he added “Why are gentiles needed? They will work, they will plow, they will reap. We will sit like an effendi and eat.
On a beautiful October day of 2013, the same man was buried with much pomp in Jerusalem, with a total of 800,000 attending his funeral. Politicians from all sides and factions praised the great man and scholar he had been..."

After seeing such disrespect from "Miss Illouz" for the great SHEPHERD that suddenly left his FLOCK less than seven weeks earlier, I had no choice but to defend his daring yet anciently deep midrashic words - so here goes:

Reish Lakish taught: "One who zealously fulfills Tzitzit will have [in the future] 2800 servants (10 from each of the 70 nations on each of the four corners of his garment) - [based on the verse in Zekharia 8:23]: "ba'Yamim ha'Hemah Asher Yahaziku Asarah Anashim mi'Kol Leshonot ha'Goyim v'Heheziku bi'khnaf Ish Yehudi..." -Tractate Shabbat 32b

Yisrael [the Jewish nation] is called B'Ni B'Khori [my firstborn son] all throughout Tanakh and Hazal...

These "Goyim" who will serve us are otherwise known as "Hassidei Umot HaOlam" [the pious among the nations],
also known as the "B'nei Noah..."
The only difference is that Yisrael are called FIRST BORNS and their physical form will somewhat remain [actually the bones will radiate light], while the bodies of the B'nei Noah will appear in animal forms (like in kung fu). -Midrashim and (authentic) sifrei Kaballah

And HaRambam wrote in his “Moreh Nevukhim – Guide for the Perplexed” (1:7)
...that only Adam HaRishon’s body had a human shape, whereas his first two sons Cain and Abel (Hevel) appeared in animal forms (Adam and Hava (Eve) begot their two firstborns when they were still acting against the will of Hashem)... 

And therefore, these same "Goyim" will be called sons of the Holy One Blessed be He, as they too will worship the one and only Creator just as the Jews do - while providing us with the proper living conditions [excluding Gluskaot Uminei Maafeh = bread/cakes and clothing, as those things will grow on the trees]. :-)

In shabat 30b Rabban Gamliel taught that: in the future [days of Mashiah], the trees will bear loaves of bread/cakes [like mushrooms which emerge overnight] and fine silk/wool [fiber-like strands which grow on a date-palm] every day!!

And I will reveal to you in addition, HaRav Avraham Azulai z"l wrote in Hesed LaAvraham...
that the Jews that studied Torah in Eretz Yisrael will be even more spiritually connected, as Pirkei D'Rabi Eliezer writes:
And we will have wings and fly into Gan Eden and into our homes as taught: "In the future Yerushalayim will be three times as big as the old, each building will be 12 Parsah (30 miles or 48 kilometers tall!)." -Bava Bathra 75b

המקיים מצוות ציצית זוכה ורואה פני שכינה ולעתיד לבוא ישמשוהו אלפים ושמונה מאות עבדים, שנאמר (זכריה ח,כ"ג): "כה אמר ה' צבאות: בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים והחזיקו בכנף איש יהודי, לאמר: נלכה עמכם, כי שמענו אלוקים עמכם". ופירש רש"י: בכנף איש יהודי – בשכר הכנף (הציצית) יחזיקו בכנף עשרה אנשים מכל לשון, הרי שבע מאות לשבעים לשון וארבע כנפות יש לו – הרי אלפים ושמונה מאות. אז אם הרב עובדיה זצ"ל אמר משהו דומה לזה... תדע  לך - שיש לו על מה לסמוך ממש, בוודאי

ואגלה לך דבר נוסף כתב רבנו אברהם אזולאי בחסד לאברהם כי היהודים שומרי התורה שבארץ ישראל יהיו יותר קשורים לרוחניות, כמו שאמרו בגמרא שיהיה להם כנפיים לשוט בהם לשמים, ונוכל ליכנס חיים לגן עדן

:כמובא בגמרא בבא בתרא עה,ב
תניא א"ר יוסי אני ראיתי צפורי בשלוותה והיו בה מאה ושמונים אלף שווקים של מוכרי ציקי קדירה (יחזקאל מא, ו) והצלעות צלע אל צלע שלש ושלשים פעמים מאי שלש ושלשים פעמים א"ר לוי אמר רב פפי משום ר' יהושע דסכני אם ג' ירושלים הן כל אחת ואחת יש בה שלשים מדורין למעלה אם שלשים ירושלים הן כל אחת ואחת יש בה שלשה מדורין למעלה

בעניני המשיח נאמר: "עתידה אשה שתלד בכל יום ללא צער כתרנגולת." שנאמר: הרה ויולדת יחדיו (ירמיה לא,ח) -שבת ל,ב - ורבנו הארי הוסיף: איך זה יקרה? יתבטל הנדה


This means, that in the future with the Messiah - we will have 2800 gentile servants...
Not as a supreme people, but rather like the obligation for Levites to kindly wash the hands of the Kohanim prior to blessing the people [and 'not' vice versa].

That is 700 for each corner of Tzitzit we wore, and Yisrael will serve Hashem harmoniously with the righteous "Bnei Noah" while basking together in the presence of the "Shekhina" [our spiritual mother Rahel], along with unimaginable fragrances and drinks [as written in the midrashim]. And how will they be paid? The answer is - Zohar Lekh Lekha writes: "there are special chambers in heaven - at the head of these chambers reside Moshe Rabeinu & Yosef HaTzadiq, and every night they reveal NEW LIGHTS and the WONDROUS PLEASURES that were revealed to them by our blessed Creator may his name be."

And these 2800 righteous servants will  bask in these WONDROUS PLEASURES and SUPERNAL LIGHTS of Olam HaBa (the world to come) as payment on that very "same day" (Skhar Poalim = worker's payment).

**************
 • And these are the Seven Noahide Laws, as enumerated in the Babylonian TalmudSanhedrin 56a:
 1. carry out justice - An imperative to pursue and enforce social justice, and a prohibition of any miscarriage of justice.
 2. no blasphemy - Prohibits a curse directed at the Supreme Being.
 3. no idolatry - Prohibits the worship of any human or any created thing. Also prohibited is the making of idols and involvement with the occult. This necessitates an understanding of the One G-d of Israel and His nature.
 4. no illicit intercourse - Prohibits adultery, incest, homosexual intercourse and bestiality, according to Torah definitions.
 5. no homicide - Prohibits murder and suicide. Causing injury is also forbidden.
 6. no theft - Prohibits the wrongful taking of another's goods.
 7. don't eat a limb of a living creature - Promotes the kind treatment of animal life. It also encourages an appreciation for all kinds of life and respect for nature as G-d's creation.

As HaRambam ruled in (Melakhim uMilhamot end of chapter 8)

Anyone who accepts upon himself the fulfillment of these seven mitzvot and is precise in their observance is considered one of 'the pious among the gentiles' and will merit a share in the world to come.
This applies only when he accepts them and fulfills them because the Holy One, blessed be He, commanded them in the Torah and informed us through Moses, our teacher, that Noah's descendants had been commanded to fulfill them previously.
However, if he fulfills them out of intellectual conviction, he is not a resident alien, nor of 'the pious among the gentiles,' nor of their wise men.

וכך פסק הרמב"ם - בסוף הלכות מלכים פרק שמיני
כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם
The five levels of a Gentile's acceptance of the Commandments - from: http://www.noachide.org.uk

 1. Unobservant Noahide – A gentile who does not observe the seven commandments, i.e. an atheist or practitioner of another religion.
 2. Observant Noahide (Righteous Noahide)  – A Righteous Gentile who observes the seven commandments and does what the law requires of him.
 3. Noahide Hassid (Pious Noahide) – A Pious Gentile who ‘goes beyond the letter of the law’ and what is required of him.
 4. Ger Toshav – A resident stranger (gentile) in the Holy Land, who observed the seven commandments – Not applicable until the Moshiah comes.
 5. Ger Tzedek – A righteous stranger – a gentile who fully converts and takes on the status and commandments of a Jew.
The three levels of a gentiles acceptance of the Commandments, according to the Rambam

 1. Hakhmei Umoth HaOlam - A wise gentile, a gentile who fulfills the Seven Commandments out of intellectual conviction.
 2. Hasidei Umot HaOlam - The Pious among the Gentiles, individuals who accept the Seven Commandments with proper intent, but do not formalize their acceptance.
 3. Ger Toshav - A resident alien who makes a formal commitment in the presence of a Beth Din. [N.B. Currently in this Era nobody can become a Ger Toshav, until the Jubilee Year is reintroduced in Israel when the King Moshiach comes].

And last but not least, in Shabbat 30bRabban Gamliel was in the middle of teaching the following lesson:

In the FUTUREwomen will give birth every day - as written: [Jeremiah 31:8] "Ha-rah v'Yoledet Yahdav" [‘the pregnant and the birthing together’]. A student began to mock him and said, “There is nothing new under the sun...” Rabban Gamliel then responded: “I will show you an example in this world.” They went outside and he showed him a CHICKEN - (Tarnegolet) which LAYS EGGS EVERY DAY (without pain).
And the Arizal added: "...and how can this happen? Nidah (menstruation) will cease to exist."

Again, Rabban Gamliel taught: “In the future, the trees will yield fruit every day, as it is written, ‘to produce branches and bear fruit’ [Ezekiel 17:8].” This same student mocked him again and said, “There is nothing new under the sun.” He replied, “I will show you an example in this world.” They went outside and he showed him a caper plant, which bears fruit many times a year.

And for all of this to take place, the "Bnei Noah" will certainly be needed..."

Yehi Ratzon may it be soon b'Karov b'Yameinu V'Khen Yehi Ratzon, Amen

על פי דברי הרבי מליובביץ זצ"ל, חסידי אומות העולם הם בגדר צדיקים שזוכים לחיי העולם הבא, בדומה לדעת הרמב"ם בהלכות תשובה, וזו ההזדמנות של הגויים לשמור שבע מצוות בני נוח ולהיגאל. לעומתם, אומות העולם שהרעו והזיקו לישראל יראו בטובתם של ישראל ואחר כך יאבדו מן העולם, שאר הגויים ישרתו (את עם ישראל, כמו שכתוב: ועמדו זרים ורעו צאנכם (ישעי' סא ה). ולבסוף מסביר הרבי: גופי אומות העולם יאבדו, שבירתם זהו תקנתם, מה שאין כן הגוף דבני ישראל…שכח העצמות נעשה מציאות הגוף (ע"י עבודת הנשמה בבירור וזיכוך הגוף) (התוועדויות ה’תשנ”ב ח"א בהערה  עמ' 326). דגם להדיעה דמה שכתוב כי הנער בן מאה שנה ימות הוא כפשוטו, הוא רק בנוגע לבני נח… ויתירה מזו, דגם המיתה שתהיה (לדיעה זו) בבני נח היא לא מיתה ממש, אלא נפילה, דמאן דנפל מדרגיה אקרי מית... דעל ידי שניצוצות הקדושה שנבלעו בהם יתבררו מהם ויעלו למעלה, הרע שבהם (היינו גוף הגשמי שלהם שנקרא בשם רע בערך לניצוצות הקדושה שבו) יפול למטה (מאמר "בלע המות", ספר המאמרים מלוקט ב, עמ' רפ) ראה גם להלן "להבין עניין תחיית המתים"). -ע"כ


ובמסכת שבת ל, ב - אמרו עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, היינו מיני מאפה ובגדים נאים

הגויים כולם, לאחר ביאת המשיח, נקראים בנים לקב"ה! כולם עובדים את ה´! אז מה ההבדל בינינו לבינם? "בני בכורי ישראל"! עם ישראל נשאר "הבכור", והעמים מבינים שעבודת ה´ שלהם היא לתת לנו את התנאים הגשמיים הטובים ביותר לעבוד את ה´! כלומר, הם ישרתו אותנו, אבל לא משום שאנו גזע עליון, בדיוק כמו שלוי לא נוטל ידיים לכהן לפני ברכת הכהנים משום שכהן הוא גזע עליון ועל הלוי לשרתו, אלא משום שכל אחד עושה את חלקו בעבודת ה´! אנו צריכים ללמוד תורה ולהתפלל ולקיים מצוות, וזו חובתנו, ובדיוק באותה מידה חובתם של "הבני נח" לאפשר לנו את התנאים לקיים זאת!

ויהי רצון - שנזכה לכל זה בקרוב בימינו, אמן
_____________

*Halachayomit.co.il  writes:
 • We cannot possibly adequately eulogize Maran HaRav Ovadiah Yosef ztz"l, for every single one of his character traits can fill volumes. His tremendous greatness was unfathomable, so much so that two of the greatest Mekubalim of the previous generation, Hagaon Harav Yisrael Abuchatzera zt”l (the “Baba Sali”) and Hagaon Harav Mordekhai Sharabi zt”l, attested that Maran’s soul was kept from the times of the Geonim (period preceding that of the Rishonim) and Hashem told Maran’s soul, “Wait until your time comes. During a generation when heresy will spread all over the world, it will be your time to save Israel.”
Many times when speaking with Maran zt”l, we were able to catch a glimpse of his greatness in Kabbalah, which was truly far more advanced than any of the greatest Mekubalim in our generation who have not reached Maran’s level, just as no Torah scholars have reached his level of Torah knowledge in the revealed portion of the Torah.

אי אפשר להספיד באמת את מרן זצ"ל. משום שכל אחת מתכונותיו, יכולה למלא גליונות שלמים. מעלתו היתה בלתי נתפסת, "עיר וקדיש מן שמיא נחית", העידו הרבנים, רבי ישראל אביחצירא (באבא סאלי) ורבי מרדכי שרעבי, שהיו גדולי המקובלים בדור שלפנינו, כי מרן זצ"ל היתה נשמתו שמורה מזמן הגאונים, אלא שאמר הקדוש ברוך הוא לנשמתו של מרן, חכי עד שיגיע זמנך, בדור שהאפיקרוסות תאכל את העולם יגיע זמנך, להציל את ישראל

כמה פעמים תוך כדי דיבור עם מרן זצ"ל, ראינו את ידיעתו הגדולה בקבלה, שבאמת ובתמים לא נמצא בזמנינו שום אחד מגדולי המקובלים שהגיע לדרגתו של מרן זצ"ל בקבלה, כשם שלא נמצא שום אחד מהגדולים שהגיע לדרגתו בחלק הנגלה שבתורה
_____________

 • Based on the rulings of HaRambam, one who degrades the words of the Zohar or any Midrash is in the category of...

a) Talmud Torah 6:12 וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא." ~הלכות תלמוד תורה פרק ששי, הלכה יב"
One who 'DISGRACES' a Torah sage [M'vazeh HaHakhamim] and will not receive a portion in the world to come until they repent...

b) Teshuvah 3:8 שלשה הן הנקראים אפיקורסין: "...הכופר בפרושה והוא תורה שבעל פה והמכחיש מגידיה." ~הלכות תשובה ג, ח
An Epikoros [heretic] which is: "one who denies/mocks the Torah's interpretation, the oral law, or disputes its spokesmen..."

*for reference see: Shoot [responsa] HaR'em s. 58 - as well as Shoot HaRadBaz v. 2 s. 793
also see SaMag [sefer mitzvoth gedolot], Lo Taaseh #217
:האם אנו חייבים להאמין שהזוהר ו/המדרשים הם אמת? תשובה
חמור מאוד מי שמזלזל בדברי הזוהר ו/המדרשים והוא בכלל "מבזה החכמים" - כמו שכתב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ו , הלכה יב . והלכות תשובה ג, ח . וכן כתב לגבי כופר בפירושיה בהלכות תשובה ג, ח - ועיין שו״ת הרא״ם סימן נח . ובשו״ת הרדב״ז חלק ב , סימן תשצ״ג . ועיין סמ״ג לא תעשה רי״ז... ורבים מהפוסקים מכנים אותו מין וכופר , וגם אין לו חלק לעולם הבא . השם יצילנו מכולם


 • And HaRav Ben Tzion Mutzafi adds...

"The Rishonim wrote in their holy books: that speaking with Apikorsim and Kofrim won't help at all, rather the opposite - it will defile the soul of that person and ruin him and destroy his way. And therefore, one who keeps himself shall distance himself from those who's words will enter their souls like the poison of a deadly snake which pollutes the soul...

ומוסיף הרב בן-ציון מוצפי שליט"א
כתבו הראשונים בספריהם הקדושים, כי הדיבור עם אפיקורסים וכופרים לא יועיל מאומה, אלא להיפך - יטמא את נפש האדם ויקלקל אותו וישחית את דרכו, ולכן שומר נפשו ירחק מאלה שדבריהם יכנס בנפשו כארס של נחש צפע ויזהם את נפשו

 • The Darda'i cult movement and their excommunication


Any person who does NOT believe in the ZOHAR and/or Minhagei HaQabbalah [customs], is thereby a HERETIC TOWARDS the TORAH Sh'B'aal PEH and is thereby a HERETIC towards the ENTIRE TORAH "Rahmana Litzlan" [have mercy].

And so it was around a hundred years ago [5674 or 1914], an ENORMOUS HEREM [excommunication] was announced by all the Rabbis of Eretz Yisrael upon those "DISTURBED" people. At their front were the Rabbis & Mekubalim of Yeshivat "Bet El" in the old city, as well as Yeshivat "Rehovot HaNahar" --- HaRav Shaul Dweck, HaRav Avraham Salim, HaRav Avraham Anteby and HaRav Shalom Hadayah {zikhronam livrakha}...
Since Maran HaShulhan Arukh as well as THOUSANDS of POSKIM [Halakhic Authorities] followed in the Zohar's light.
And know this, that the DARDA'ee [Yihye Qafach] CULT which was influenced by the MASCILIM are on the top of that LIST. And they may NOT marry into any Jewish family or be COUNTED in a MINYAN [quorum of ten] until they explicitly ANNOUNCE that they no longer "deny the authenticity" [Cofer, Kofer = Heretic] of the Zohar or any other Minhagei HaQabbalah. -Mutzafi

התימנים הם מבני עדות המזרח ועליהם לנהוג כבני הספרדים וכדעת הבית יוסף. כך מצינו גדולי רבני התימנים שנהגו כספרדים וכמו שנהג רבנו שר שלום שרעבי שהיה חזן בקהילה קדושה בית אל לפני 250 שנה בשנת התרע"ד הוציאו פסק נורא, כל רבני ירושלים אשכנזים וספרדים ובראשם רבני ומקובלי ישיבת בית אל וישיבת הקבלה רחובות הנהר ובראשם הרב שאול דוויק והרב אברהם סלים והרב אברהם ענתבי והרב שלום הדאיה והחרימו את מי שידבר סרה נגד הזוהר ומנהגי הקבלה. כי מרן השלחן ערוך ואלפי הפוסקים הלכו בעקבותיו. וזה היה מכוון לאותה "כת הדרדעים." מי שאינו מאמין בזוהר הרי הוא כופר בתורה שבעל פה וככופר בכל התורה כולה רחמנא ליצלן. וכבר היה לפני מאה שנה חרם נורא של כל רבני ארץ ישראל על אותם אנשים אומללים. ואעיר את אזנך לא כדאי לך לחקור בעניני אמונה זה לא בריא. עיין בפסק של כל רבני ישראל שיצא לאור לפני קרוב למאה שנה וכתבו שם דברים חמורים מאוד כגון: דרדעי חייב להצהיר שהוא אינו כופר בזוהר ומנהגי הקבלה, אחרת אין להנשא עימו/לצרפו למניין כמו הקראים נכון כך היא ההלכה ואין בלתה, ותשאל את רבני תימן האמיתיים והצדיקים. ~הג"ר בן ציון מוצפי שליט"א
_____________
Rabbi Yaakov Hillel writes:
It is a mitzvah for us to attempt to comprehend the greatness of the Al-mighty. King David instructed his son Shlomo, "Know the G-d of your father and serve Him" (I Divre HaYamim 28:9). "Knowing G-d" means knowledge of what the human mind is capable of comprehending concerning the Creator.

Since the writings of the Zohar were not revealed to earlier generations, the great Early Authorities, like the Rambam (in Moreh Nevukhim) and Rabbenu Behaye (in Shaar HaYihud, the first chapter of Hovat HaLevavot), attempted to explain these lofty concepts through the wisdom of philosophy.

Our great Torah scholars in ancient times had to avail themselves of the study of philosophy in order
to understand G-d and explain the fundamentals of faith. However, at that time in history they did not have access to Kabbalistic tradition, so they had no avenue other than philosophy. Now, after we have merited the revelation of the wisdom of Kabbalah, which embodies the ultimate truth concerning G-d and faith, we no longer have permission to engage in philosophical study as a means of clarifying our beliefs.

Bottom line, philosophy is no more than man-made wisdom, rendered obsolete by the revelation of the Zohar. This is why the Vilna Gaon was so vehemently opposed to the study of philosophy (Biur HaGra on Yoreh Deah 179:13).
_____________

Summary:

 • In theory, the Darda'i cult movement was a result of the influence of the Hascalah movement which attempted to modernize and make "cold" our Mitzvah observance. And since the Kabbalah substitutes science and philosophy, they found it to be a threat.


As the "Ran" (commentator on the Talmud) writes: "Science is only meant to teach us how the Bible was correct about the creation, but the scientists only corrupted it."

But thankfully, nowadays there is AOJS
The Association of Orthodox Jewish Scientists [founded in 1948], is an organization devoted to the orientation of science within the framework of Orthodox Jewish tradition. The organization aims to assist those endeavors which will help improve the Torah way of life for Jews throughout the modern world, both intellectually and practically.
____________________ •  one must know how to answer an Afikoros
מותר ללמוד את ה"תועבות" כדי לדעת להישמר מהן וכדי לנגח בהן את האפיקורס

We appoint to a Sanhedrin - both to the Supreme Sanhedrin and to a minor Sanhedrin - only men of wisdom and understanding, of unique distinction in their knowledge of the Torah and who possess a broad intellectual potential. They should also have some knowledge concerning other intellectual disciplines, e.g., medicine, mathematics, the fixation of the calendar, astronomy, astrology, and also the practices of fortune-telling, magic, sorcery, and the hollow teachings of idolatry, so that they will know how to judge them.

We appoint to the Sanhedrin only priests, Levites, and Israelites of lineage of fine repute who can marry into the priesthood. This is derived from Number 11:16: "And they shall stand there with you." Implied is that they should resemble you, Moses in wisdom, the fear of heaven, and in lineage.

א
אֵין מַעֲמִידִין בְּסַנְהֶדְרִין בֵּין בִּגְדוֹלָה בֵּין בִּקְטַנָּה אֶלָּא אֲנָשִׁים חֲכָמִים וּנְבוֹנִים. מֻפְלָגִין בְּחָכְמַת הַתּוֹרָה בַּעֲלֵי דֵּעָה מְרֻבָּה. יוֹדְעִים קְצָת מִשְּׁאָר חָכְמוֹת כְּגוֹן רְפוּאוֹת וְחֶשְׁבּוֹן וּתְקוּפוֹת וּמַזָּלוֹת וְאִצְטַגְנִינוּת וְדַרְכֵי הַמְעוֹנְנִים וְהַקּוֹסְמִים וְהַמְכַשְּׁפִים וְהַבְלֵי עֲבוֹדָה זָרָה וְכַיּוֹצֵא בְּאֵלּוּ כְּדֵי שֶׁיִּהְיוּ יוֹדְעִים לָדוּן אוֹתָם. וְאֵין מַעֲמִידִין בְּסַנְהֶדְרִין אֶלָּא כֹּהֲנִים לְוִיִּים וְיִשְׂרְאֵלִים הַמְיֻחָסִים הָרְאוּיִים לְהַשִּׂיא לִכְהֻנָּה. שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יא טז) "וְהִתְיַצְּבוּ שָׁם עִמָּךְ" בְּדוֹמִין לְךָ בְּחָכְמָה וּבְיִרְאָה וּבְיַחַס:

****"לא תלמד לעשות כתועבֹת הגוים ההם" (יח:ט) - במדרש ההלכה ספרי על דברים, ובשינויי לשון קלים גם במקורות תלמודיים אחרים, דרשו חז"ל פסוק זה, ומכלל לאו למדו הן - דהיינו מתוך לשון שלילה למדו ציווי חיובי, ללמוד על מנת להבין

כמו כן עולה השאלה אם המשנה באבות (פ"ב מ"ו) "הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורס" קשורה לנושא הנדון שלנו, דהיינו שהתנא מתבסס על דרשת הספרי שמותר ללמוד את ה"תועבות" כדי לדעת להישמר מהן וכדי לנגח בהן את האפיקורס, או שאלו שני עניינים נפרדים? כמו כן יש לשאול האם האיסור הגורף ללמוד חכמה יוונית קשור לאיסור "לא תלמד לעשות", או שזה עניין אחר לחלוטין__________ Columbus was a Sephardic Jew [Marano] , along with his whole team Anusim 'crypto' Jews and their trip was funded by Don Yisshaq Abarbanel, and he was a very talented Sea man ... The Spanish never paid him for his knowledge of sailing.. sad.

9 comments:

 1. Born in Baghdad 11th of Tishrei - [1920]
  נולד בבגדד שבבבל (כיום עירק) בי"א בתשרי התרפ"א (23.9.1920).
  כשמלאו לרב עובדיה 4 שנים עלה עם משפחתו לארץ ישראל. עם עלייתה http://www.kikarhashabat.co.il/הרב-עובדיה-יוסף-35.html
  _______
  י 90 תמונות של הגר"ע, מאז ועד היום - PHOTO'S
  http://www.bhol.co.il/news_read.asp?id=19910&cat_id=2

  ReplyDelete
 2. Rav Ovadia Yosef (Teshuvot Yabia Omer 6: E.H. 3) records his rulings regarding the Agunot of the Yom Kippur War of 1973 - WHERE 'HE ALONE' TOOK UPON HIMSELF THE TASK OF SOLVING AND PERMITTING MORE THAN 1000 AGUNOT TO REMARRY... In the preface to his Responsa, written in the month of Shvat 5734 (1974), Rabbi Yosef explained the importance of permitting agunot to remarry, and directed a little barb at rabbis who fled from this complex and critical halakhic issue: "I am aware of the way of some scholars in our generation, a way of light, of fleeing from every doubt in the world so that they will be able to present clear and decisive halakhic ruling to the point that it is incontrovertible; and indeed their way is good and honest in all other teachings, but when it comes to the aginut of a woman, I do not take the same approach, I only follow in the path of our early and late rabbis, who sought other sides and other sides of sides with all their might in order to be lenient in the matter of the aginut of a woman."

  ReplyDelete
 3. baruchsbreeze.blogspot.co.il via Arutz Sheva writes:
  Rabbi Ovadiah touched the common man - the working class. While his Torah writings and halachic decisions are studied in every yeshiva in the world, he spoke to “amcha” – the people on the street.

  That’s why amcha came out this evening to attend his funeral alongside all the yeshivas which emptied out to honor Rabbi Ovadiah’s last journey to his final place of rest.

  One of his sons told the following story:
  “When Abba (Dad) was 79-years-old, he suffered his first heart attack. We rushed him to the hospital and, upon arrival, the doctors determined that he needed urgent bypass surgery. Abba asked to first go home for three hours, and then do the surgery. We pleaded with him, ‘Abba, don’t postpone it. What possible reason could there be to justify postponing an urgent bypass operation?’

  “Abba answered that he was in the middle of writing a response to permit an agunah to re-marry. He said, ‘When I go into the hospital for heart surgery, I don’t know how and when I will come out. But if I don’t grant this agunah a permit to marry, who will do so in my place? Who will guarantee that she will be set free? Who will care for her situation?”

  To the doctors utter shock, the Rabbi returned home for three hours to sum up in his responsa, all the Jewish legal reasons that this women is no longer bound to her husband. Only then did he return to the hospital and undergo surgery.

  I think that is the most insane story I have heard about love of a fellow Jew.

  I know many readers harbor strong sentiments of political disagreement with Rabbi Ovadiah. But at this hour, his towering Torah erudition and dedication to Am Yisrael stand out above all.

  May his memory be for a blessing.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Rabbi Yosef advocated peace negotiations in the Israeli-Palestinian conflict since the late 1980s, using the halakhic principle of Pikuach Nefesh, in which all the Jewish commandments (excluding adultery, idolatry, and murder) are put on hold to save lives.

   In 1979, he ruled that this argument granted Israel authority to return the Sinai Peninsula to Egypt. However, Shas abstained on Oslo I and voted against the Oslo II agreement.

   The rabbi had ruled, in opposition to religious Zionist rabbis, that it is halakhically permissible to give territory from the Land of Israel in order to achieve a genuine peace. When the Oslo Accords were followed by a terror onslaught, this opinion was retracted.

   In 2005, Rabbi Yosef repeatedly condemned the Gaza Disengagement. He argued against unilateral action outside the framework of a peace agreement, citing the principle of Pikuach Nefesh in saying that empowering the Palestinians without a commitment to end terror would result in threatening Jewish lives.

   The chairman of the Knesset’s Foreign Affairs and Defense Committee, MK Avigdor Lieberman (Yisrael Beytenu), also eulogized Rabbi Yosef, speaking of his outstanding contribution to Israeli society and to the political system.

   "I want to mention to two things in which he had, in my opinion, a great contribution,” said Lieberman.

   "The first is the establishment of the Shas party, which turned into a home for many observant Jews and raised the prestige of Sephardic Jews from Arab countries, many of whom felt alienated from the social and political system in Israel before the establishment of Shas,” he said.

   The second great contribution made by Rabbi Yosef, said Lieberman, is his ruling from several years ago that IDF conversions are valid. The conversions had been cast into doubt due to concerns that soldiers were allowed to convert even if they did not plan to abide by Jewish law.

   “His ruling was condemned by many other halakhic rulers but it expressed his understanding of the plight and difficulties of soldiers seeking to convert,” Lieberman said, adding, "I send my condolences to his family and to the many people who loved him.”

   Some 800,000 people - 10% of Israel's population - attended the funeral of Rabbi Yosef on Monday night in Jerusalem.

   The crowd, observers said, consisted of a cross-section of Israelis, from hareidi to Religious Zionist to secular.

   Delete
 4. The story that is told until today in many Synagogues... They say it happened around 1998...
  In response to the Rabbi's rulings, when many women were left Agunot [unaware of their husbands' fates] and Rabbi Ovadia Yosef ztz"l in his Ruah haQodesh was not fooled.

  After the Yom Kippur War many women were left as Agunot [unaware of their husbands' whereabouts]
  These women went to many Rabbis to get permission to remarry, and no Rabbi was willing to take such a responsibility upon themselves - except for
  Maran Hagaon Rabbeinu Ovadia Yosef ben Gorgi'a ztz"l

  At this time there was a news/media reporter that heard about the Rabbi's rulings and mocked the Rabbi, saying: "I will attempt to trick him..."
  She visited the Rabbi and told him: "I am an Aguna, my husband dissappeared in the war..." Meanwhile she was actually married.
  HaRav Ovadia ztz"l looked at her and told her to return in a few days... Meanwhile, she recorded all of the conversations so she could
  report to the media saying: "here, it's all B.S. the Rabbi permits Agunot and I am totally married..."

  Several days later she returns with a hidden camera while her husband waits for her in their car. The Rabbi speaks with her and asks her:
  "are you sure that you are ready to begin your life from the start...?" she answered - yes!
  He tells her fine, as you wish... here, take this letter so that you may go and marry...
  She was so happy saying: "I succeeded to prove that the Rabbi "hands out" HETERIM [permittances] to married women...!
  She returns to the car finding her husband leaning against the window in a deep sleep, yelling to him: "I succeeded...!!"
  She gets in the car and tries waking him up... only to find out that he is DEAD.

  Meanwhile, the honor of Rabbi Ovadia ztz"l was defended in heaven... killing her husband for the Tzadik's honor.
  Ashrekhem, until here.

  So, either the Rabbi knew she was lying since the leader of the generation had Ruah HaQodesh [divine inspiration], to see the truth and gave her
  according to her wishes, the opportunity to begin a new life, as is written: (Proverbs 18:21) "Death and life are in the hand of the tongue..."

  ReplyDelete
  Replies

  1. במלחמת יום כיפור 1000 בחורים הלכו ביום אחד וביום השני עוד 800 בערך
   סיפרו לי שהרב עובדיה זצ"ל היה יוצא לשטח עם אנשי צבא למצוא כל פיסת עור כדי לבדוק למי זה שייך, כדי לבדוק אם החייל נפטר,
   כי רבים החיילים שנהרגו ולא נשאר מהם זכר
   כל צבאות ערב הובסו ב-6 ימים בנס גמור
   כמעט היה חורבן שלישי על ישראל. בגלל עוצם ידם וכוחם על מלחמת ששת הימים,
   נענשו ישראל שלא ידעו להודות להשם על הנסים שעשה לנו השם במלחמה ההיא


   הסיפור שמסופר היום בכל בתי הכנסת
   אני שמעתי את הסיפור הזה השבוע והופתעתי,
   בערך לפני 15 שנה. אנו נברר את השנה והזמן המדוייק בזמנינו הפנוי ונעדכן אותך.
   אתה יודע מה שמה של העיתונאית?


   בעקבות פסיקותיו של הרב כשרבות הנשים נשארו עגונות, והרב ברוח קודשו שחרר רבות מהנשים האלה וזו באה לעשות צחוק, ולא הבינה שצדיק קשור לבורא עולם.

   אחרי מלחמת יום הכיפורים נשארו הרבה נשים עגונות.... נשים עגונות מי שלא יודע מה זה זאת אישה שלא יודעים איפה בעלה מה עלה בגורלו....
   בקיצור הלכו לכל מני רבנים לנסות להתיר אותם שהם יכלו לשקם את החיים שלהם להתחתן מחדש... ואף רב לא רצה לקחת את אחריות על זה...
   חוץ מהרב עובדיה יוסף שליט"א....

   בשנת 1998 [בערך] למנינם, הייתה עיתונאית ששמעה את כל הסיפור הזה וזלזלה ברב...
   ואמרה: אני ינסה לעבוד עליו...
   הלכה להרב עובדיה יוסף, אמרה לו: אני עגונה בעלי נעדר במלחמה וכו'... והיא? בכלל הייתה נשואה...
   הרב עובדיה הסתכל עליה אמר לה תבואי עוד כמה ימים.... היא הקליטה את כל השיחות וכ'ו..
   שככה היא תלך לתקשורת ותגיד הינה תיראו הכל חרטה הרב מתיר עגונות ואני בכלל נשואה...

   אחרי כמה ימים היא הולכת עם מצלמת מוסתרת עליה ובעלה מחכה לה באוטו... הרב מדבר איתה וכ'ו...
   אמר לה: את בטוחה שאת רוצה לבנות את החיים שלך מחדש? אמרה לו כן וכו'...
   אמר לה טוב... כרצונך... קחי הנה האישור שאת יכולה להינשא...
   היא? כולה שמחה מאושרת - הצלחתי להוציא את הרב שכביכול מחלק התרים לנשים נשואות
   באה ירדה לבעלה לאוטו רואה אותו נשען על החלון יעני יושן צועקת לו הצלחתי הצלחתי....
   נכנסה לאוטו מאושרת מדברת עם בעלה מנסה לעיר אותו.... ובסוף היא רואה שהוא מת......

   תיראו מה זה יהודים יקרים!! היא חשבה אני אלך ואוציא את הרב שמחלק היתרים לנשים נשואות והוא לא יודע מה שהוא עושה שפעמים הן לא באמת עגונות
   (חלילה וחס, צדיק רואה ברוח הקודש מה שאדם רגיל לא רואה, את האמת נטו).. ..

   ובשמיים? הגנו על כבודו של הרב עובדה יוסף זצ"ל... הרגו את בעלה.... שככה? התיר שלה להתחתן שוב באמת יתפס....
   תבינו איך הקב"ה שומר ומשגיח על הצדיקים שלו..

   אשרייכם! עד כאן

   או שהרב ידע שהיא משקרת כי הרי לגדול הדור היה רוח הקודש לראות את האמת ונתן לה את רצונה לחיות חיים חדשים.

   החיים והמוות ביד הלשון (משלי יח כא)

   Delete
 5. I understand the questions surrounding this community, especially the Falashmura. The fact that Rav Ovadiah ruled them to be Jewish, and the fact that many of them converted "mi-safek" means that in the worst case scenario we are talking about a "safek mi-drabanan", an uncertainty about a rabbinic prohibition (which "stam yeynam" is), on which we are generally lenient.

  In this case, the Badatz is causing the violation of clear biblical prohibitions (harassing the stranger, for example) for the same of a safek issur de-rabanan. This is a clear case of losing sight of the forest for the individual pine-needles.

  ReplyDelete
 6. Zohar replaced Philosophy...
  HaRambam (Maimonides) also wrote: that [all] Wisdoms were initially with [the people of] Yisrael – however in the domination of the [gentile] peoples upon us it came into their hands and when we learn a matter from them it appears that their conception [of the wisdom] was from them but it is really the opposite. -Moreh Nevukhim (the guide to the Perplexed), section 1 perek 71

  And says R' Yaakov Hillel: since the writings of the Zohar were not revealed to earlier generations, the great Early Authorities, like the Rambam (in Moreh Nevukhim) and Rabbenu Behaye in "Shaar HaYihud, Hovat HaLevavot" ch. 1 [Duties of the heart] attempted to explain many lofty concepts through the wisdom of philosophy.
  __________
  The "Kuzari” [where R' Yehuda HaLevi discusses various faiths and their comparison to Judaism], hand writings saying 42 states: that the philosophers were once asked, from where did they receive the wisdom of their philosophy? And they said that it came from the Jews - and all of their wisdom and general principles came from the Jews of Alexandria. And afterwards to Paras (Persia) and Medes and afterwards to Greece and finally to the Romans. And over time, through much of their wanderings they had lost the recollection that these wisdoms were indeed [originally] passed over from their ancestors – and not from the Greeks or Romans.

  ReplyDelete
 7. : רבי קלונימוס היה הרב של הבית כנסת האשכנזי וידע את שם המפורש : והציל את הבית הכנסת הספרדי מגזר דין מוות - איזה כומר והעוזר שלו שחטו נער נוצרי ושמו את גופתו מתחת לבית הכנסת. ואפילו מלאו בקבוקים בדמו...

  ReplyDelete

Powered by Blogger.