Search This Blog

Music Channel ~ http://youtube.com/AaronHai1

to subscribe: please write to, qanungi613@gmail.com ~ INR interview: Hal'haka HeSepharadit HaYerushalmit, a new band of young musicians performing traditional Judeo-Middle Eastern music ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ אסור לקחת כסף עבור לימוד תורה/מצוות ☶ דכתיב (דברים ד, יד): "ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם", וכתיב (דברים ד, ה): "ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' ~~~~ שנאמר: "מה אני {הקב"ה לימד את משה} בחינם, אף אתם בחינם." ~נדרים לז,א ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ And remember, Torah study should not cost any money, since Hashem [G-d] commanded Moses to teach it "free of charge" - as stated: Just like "I" {Hashem had taught Moses} for free, {therefore "I" command...} you to teach it for free (Mah Ani BeHinam, Af Atem BeHinam). -Tractate Nedarim 37a ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Essay List: ▼ 2013 (1) November (1) ___ Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards ___ ▼ 2011 (1) ___ ▼ February (1) ___ את השבת ~ The Sabbath ▼ 2010 (8) ___ ▼ June (1) ___ זיווגים Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita ▼ May (1) ___ STAR ✡f DAVID, Western/Wailing Wall & Hebron ▼ April (4) ___ Adam & Eve - BREAD, BLOOD & CANDLE ___ The Leviathan - הלויתן ___ Good Spouse or Bad Spouse? ___ What Aristotle wrote to Alexander {Hebrew/English... ▼ March (1) ___ Ten Commandments - עשרת הדברות ___ ▼ February (1) ___ ▼ יהדות ספרד - ▼ February (1) ___ Sephardic Jewry ▼ 2009 (3) ___ ▼ December (1) ___ Advice on how to Stay Away from Disputes ▼ July (2) ___ Twelve ages of MAN - Midrash on the "ZODIAC" ___ The Pope, Yeshu HaMamzer & the Messiah

Compiled by: Aaron Hai

Wednesday, June 9, 2010

Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita - מאמר הזיווגים

Translation by: Aaron Hai י(עברית בסוף)י

Is it possible that one may have MISSED their SOULMATE?

Answer: We are ALL REINCARNATED SOULS and we don't have our CORRECT (R◕‿◕T) PARTNERS.

When the Talmud speaks of: "Bat P'loni..."
40 days before the formation of an embryo, a heavenly voice goes out and ANNOUNCES:
This person's daughter is for that person's son ☜☞ it is speaking of "NEW SOULS."

From the period of the Arizal, around 450 years ago, no SPOUSE is PREDESTINED/PRE-ANNOUNCED from HEAVEN.
For we are ALL REINCARNATED [as result of sin], therefore we now have SUBSTITUTES. -Shaar HaGilgulim, Hakdamah 20
Similar to two GOOD NEIGHBORS, two COLLEAGUES, or even two ACQUAINTANCES with HARMONY between them, all the more so for a jew who marries a woman L'Shem Shamayim [for the sake of heaven], by honoring and loving her even more than himself.

About the Holy AriZal, the Hida wrote:
"Who ascended to heaven, or had revelations of Eliyahu zakhur latov regularly, after our teacher [Rabeinu] HaAri, to make compromises in matters that stand at the height of the world, and tikun in the Names and upper spheres...?"
-Moreh B'Etzba, Helek Tziporen Shamir, siman 10, ot 95

"Zivug Sheni/Secondary Matches"
In other words those of us who are REINCARNATED and have RETURNED to FIX our ACTIONS, have NO HEAVENLY ANNOUNCEMENT UPON THEM.

Therefore, from the teachings of the ARIZAL:
it is therefore DERIVED that (from one's BIRTH)...
"NO ONE MARRIES their (TRUE) Zivug/spiritually-rooted-SOULMATES."

Nowadays it all DEPENDS on ONE'S ACTIONS/DEEDS [L'fi Ma'asav]. -Sota 2a
Meaning that if his deeds are meritorious, then he is given a better Zivug, as Rashi comments: מזווגין אשה לפי מעשיו: צנועה לצדיק ופרוצה לרשע
According to one's deeds: "A modest woman (is matched) to the Tzadik [righteous] and an immodest one to the Rasha [wicked]."

"TRUE SOUL MATES" - THINK & ACT the same... כי "בת זוג אמיתית" - היא ממש תאומה שלו, חושבת ומבצעת כמוהו ללא חילוקי דעות אפילו קלים

For a "TRUE SOUL MATE" - is actually his TWIN, as she THINKS and ACTS just like him, without even the 'slightest' difference in opinions. In these LATER GENERATIONS, both the RAMAK & the ARIZAL wrote: that through ONE'S GOOD ACTIONS and PRAYERS a PERSON can MERIT a SUITABLE PARTNER (Zivug Hagoon).

And Rabenu Avraham Azulai z"l [from the generation of the Arizal] writes in Hesed L'Avraham that: the most praisworthy match is when the male comes from "Torat HaHessed" [the source of loving-kindness] and merited a woman from Torat HaHessed as well. And this means that the male is very wise as well as his wife and she has the wisdom of the finest and realizes that her husband is the Ikar [primary one] and she is Tafel [secondary] and listens to all of his words (and this too is not found anymore).

Zohar Prologue, B'reishith:
Every SOUL CHOOSES the LOOK, FORM and SIZE of it's BODY for reasons only known to it.
הזוהר בהקדמת בראשית כותב: שכל נשמה בוחרת לה את המראה, הצורה והמידה של הגוף מסיבות הידועות לה
In Zohar Lekh Lekha, Rashbi also wrote: That the SOUL CHOOSES it's LOOK and FORM, as well as it's PLACE and FAMILY.
בזוהר לך לך כתב: שהנשמה בוחרת את מראיה צורתה, מקומה ומשפחתה
_______
"Nishmatin Had'tin" ~ New Souls
According to Zohar Pekudei [Parashat HaHeikhalot], there are SEVEN CHAMBERS in heaven.
In the FIFTH CHAMBER, which is called "Heikhal HaAhavah" [Ahavah = Love], there reside the most elevated souls
[Nishmatin Ila'een] - these are 'NEW SOULS.' And since the DESTRUCTION OF THE TEMPLE [almost] no other souls came out of there. However, when the Moshiah will arrive, all of these 'lofty' souls will be released into the world. -Zohar 253a

*Note: another reason these souls have not yet been released, is for only 'TRUE SOULMATES' have the ability to release them
[through being together on Leil Shabbat (Sabbath eve)]. Based on Shaar Maamarei Rashbi LeRabeinu HaArizal, 253a...
as well as Otzrot Hayim (Shaar HaNekudim) LeHarav Hayim Vital ztz"l, a.k.a. "HaMaharhu"
Opposites: Adam and Hava [eve] Nivr'u [were created] "Ahor B'Ahor" [back 2 back] Vay'vieha El HaAdam...
Identicals: Then, Hashem 'brought her to man' = "Panim Bepanim" [face 2 face], in order to draw down NEW SOULS.
_______

Regarding WOMEN:
a woman has a SOUL which she RECEIVED from her ORIGINAL SPOUSE before she ENTERED into the WORLD (via her FATHER).
And this original half-soul which was given to her FATHER remains with her in "depository" until she marries.
Finally, this SOUL returns back to her father at the time of her marriage.

"Ruha D'Shadei B'gavah" [the spirit he throws into her]...

And HaRav Hayim Yosef David Azulai [HaHida ztz"l] explains, based on the verse in Leviticus 21:2 [Parashat Emor]:
"except for his "Sh'eiro" relative [lit. remainder/left over part] who is "CLOSE" to him..."

He asks: why did the Torah describe the Cohen's wife as his "left over part" and not spouse, wife, beloved etc.?!
And he explains, that when a man marries a woman and says:
"Harei At Mekudeshet Li B'Tabaat Zo" [you are hereby sanctified to me with this ring]. He gives her a "PART" of his soul, "near/around her," this is the aspect of the VESSEL/SURROUNDING LIGHT.. And so we find that she is the "CLOSEST" to him.
And the final process is completed at the end of their unification, the aspect of - INNER LIGHT.

And it's no wonder our sages said [Berakhot 24a]: "To the contrary! One's wife is like one's own body."

sources to his words: Zohar, Saba DeMishpatim daf 103 - Etz Hayim, shaar 20 ch. 9 as well as shaar 39 ch. 7-8


*Note: This is why the Mekubal HaRav Yitzhaq Kaduri ztz"l was very careful not to take a WIDOW, but rather a Divorcée since al-Pi HaSod [according to Kabbala], the soul of the dead spouse is MAKPID [irritated], since he was not able to give her a proper GET [divorce]. And for this the Mekubalim established "Tikun HaAlmanah" [rectification of the widow], and sometimes they would have to repeat this procedure up to three times according to the situation regarding the soul of that deceased husband "Alav HaShalom."
_______And see there in the Zohar Shelah Lekha (p.163)...

That the spouses meet "up-above" after they pass away. And there are special chambers in heaven and everyday, three times a day do all the husbands meet with their wives. At the head of these chambers reside Moshe Rabeinu and Yosef HaTzadiq, and every night they reveal NEW LIGHTS and the WONDROUS PLEASURES that were revealed to them by our blessed Creator may his name be. And all are happy with a joy that never existed before, as they learn from the mouths of their husbands, the reasonings and new explanations of which they had never known before._______
The GROOM and the BRIDE both become "ONE SOUL"
Why is MARRIAGE so IMPORTANT in Judaism, and why is it's VALUE of JOY so GREAT, that it is also likened to the FUTURE?
as written: [Isaiah 62:5] "just like the rejoicing of a bridegroom over a bride shall your G-d rejoice over you."
The Hatam Sofer wrote: [end of commentary to Gitin] that through MARRIAGE, the GROOM & the BRIDE both become "ONE SOUL" - UNITED. And there's NO JOY like ''Ahdut'' [UNITY]... And there's also a great SECRET which is that they become ONE [soul] both in this WORLD and in the WORLD ABOVE. ~Hakham Ben-Tzion M-u-t-z-a-f-i

And the Rebbe Maharash [Lubavitch] adds: but rather on the subject of P-R-A-I-S-E:
that just as they were CREATED [Bara] down BELOW - Groom & Bride - so does their example exist UP ABOVE.
As written: [Ketuvot 8a] 'Asher Bara' Who 'CREATED' happiness... Who makes the Hatan [groom] rejoice with the Kallah [bride]."
_______
The father of the Kallah [bride], more than anyone - sees to it that he marries his daughter off to another man. Since he can judge whether he will be "connected with her emotionally" or not, as the commentators explained in Ketuvot 46b on the verse: (Devarim 22:16) "I gave my daughter to this man as a wife..." Also that "her actions [emotions] belong to her father."
And the Zohar wrote: Abba Y'sad B'ratha [the daughter is sourced in her father]. -Zohar Pinhas 258a - Tikunei HaZohar 69 106a
_______
RABEINU TAM (cited by the TOSFOT SHANTZ in Sotah 2a) explains that "Zivug Sheni" refers to a widow or widower.
However, there are times when a woman loses her husband because of the merit of another person who deserved her as his wife. In order for the Zivug Sheni to occur, Hashem must take the life of one of the spouses in the Zivug Rishon.

So according to the Mekubalim: "Zivug Sheni" does not refer to a second marriage, rather it means "a second matching."
Hashem determines -- before a person is born -- who will be the best match for the person.
(If one of them is a Tzadiq (righteous) and the other a Rasha (wicked), the Tzadiq can influence the Rasha).
However, he receives that match only if he deserves it because of his Ma'asim Tovim (good deeds).
If he does not merit to receive his intended match, he ends up with another woman.
And this is what the Gemara calls "Zivug Sheni" (a "secondary" match in place of the primary one).
(HAGAHAH in BE'ER SHEVA; YA'ABETZ; see also TASHBETZ 2a. See also Sotah 2a).
_______
PRAYER:
When REQUESTING a SPOUSE, one SHOULD NOT request from one's SOUL-ROOT,
for we are all REINCARNATED SOULS and we are ONLY MATCHED-UP based on our ACTIONS.
However, one should request/say by the opening of the Ark of the Torah or before ending the Amidah:
"ותזמין לי ברוב ובנחת זיווג הגון" And make available for me in all and in grace a NOBLE PARTNER.

R' Yitzhak Even Giat wrote: (1,000 yrs. ago) I found a Midrash - that the Holy One BB"H, FLIES throughout 18,000 worlds at night. And in the last THREE HOURS before dawn, he FLIES throughout this world.
{And this is the most AUSPICIOUS TIME to make any requests}.
_______
Our Sages said: Hut Darga U'Nesiv It'tha... "DESCEND A LEVEL and MARRY A WOMAN." -Yevamot 63a

In other words: "HALF of choosing a SPOUSE" is in the HANDS of each and every PERSON.
And Rava taught: Until 20, Hashem awaits the day that a man will marry. -Kidushin 29b
Therefore, one must put in their maximum EFFORT, to GIVE-IN and to SERIOUSLY MAKE that DECISION.

Also R' Moshe Hayim Luzzato wrote in Mesilat Yesharim ch. 23:
whomever does not put in their EFFORT, is actually 'not' SECURE with the Holy One Bb"h - but rather LAZY.

And when Rav Hamnuna told Rav Huna that he was not wearing his Sudra [turban] because he was not yet married,
he TURNED HIS BACK on him and told him: "do not see me again - until you get married!" -Kidushin 29b
_______
Read up in SHEVET MUSSAR ch. 51,6 [also, see index for Geulah]
In the Geulah (final redemption) everyone will be HEALED, receive SALVATION and BE MARRIED TO A WOMAN.
As written: (Yeshayahu 35:6) the recompense of God shall come and salvate you.
עיין בשבט מוסר פרק נא,ו: שבגאולה כולם יתרפאו, יוושעו ויישאו אשה - שנאמר: (ישעיהו לה,ד) יָבוֹא גְּמוּל אֱלקים הוּא יָבוֹא וְישַׁעֲכֶם
MICROBIOGRAPHY: Shevet Mussar was written by R' Eliyahu ben Avraham Shlomoh HaCohen Itamari of Izmir (Turkey) 1650-1729.
_______
Tikun/Fixing
I heard them say in the name of the MEKUBALIM: that in their PREVIOUS GILGUL, there were those who were accustomed to DELAYING and SEPARATING couples from MARRYING - and now they themselves are DELAYED etc..
So now it is to their BENEFIT that they shall act [generously] by AIDING couples on the EVE of their WEDDINGS. ~R' Mutzafi Shlita
_______
It is more 'proper' to make the Huppah and Kidushin [wedding ceremony] in the "DAY" and 'not' at NIGHT...

This is do to the fact that a "KINYAN" [i.e. an acquisition or a vow] should not 'INITIALLY' [LeKhat'hilla] be made at night.
And know this, that approx. 300 years ago in Yerushalayim - "never would they perform a Huppah ceremony at night."

*see: Shut [responsa] Peri ha-Adamah on Maimonides [R' Rephael Meyuhass ben Samuel, Yerushalayim (1705-1771)] volume 4, page 22, amud gimel - as well as: Shut Bet David [R' Ze'ev Wolf Leiter, Zalotzitz (1892-1974) Galicia and USA, Av Beit Din of Pittsburg] Orah Hayim, siman 285.
_______
The Bride takes the JUDGEMENTS and SWEETENS them According to Qaballah, the RAMAK wrote in Or HaHamah, Yitro page 72: that the Groom wears WHITE, while the Bride wears RED. And this custom was in the eastern countries, which is how they would dress. And these practices have great secrets in the Zohar - whereby the Bride takes the JUDGEMENTS and SWEETENS them [for the same reason women grow their hair long]. As for modesty (since the Rambam in (Hilkhot Tzniyut) forbids red and the Maharik adds that also men are prohibited - because of Hukot HaGoyim (gentile practices - see; Shulhan Arukh, YD 178), only at the time of the HUPPAH in honor of the joyous occasion. The custom to wear RED has been "discontinued" nowadays and one should not act differently than others, like the poskim wrote: that the breaking of the GLASS CUP is in place of the ASHES.

And it should be noted: that the Halakha requires a woman from the moment she entered into a designated house to cover up her hair, since from that point on she has the status of "Eshet Ish" [another man's wife] which can 'never' be nullified. As Yalta (Rav Nahman's wife) taught us: that for everything the Torah forbade, something similar was permitted...The Torah forbade adultery - but a man can marry a "Grushah B'haye' Baalah" - [a divorcee whose husband is still alive]. -Hulin 109b

And according to the Kabbalah:
the Shekhina comes and rests upon her while she becomes "a VESSEL and a DWELLING PLACE for the Shekhina,"
and this is why she needs to cover-up her hair.
_______
PARENTS bless their CHILDREN" before entering the HUPPAH
Tanya Rabati Kadmon [91] wrote: "PARENTS bless their CHILDREN" before entering the HUPPAH (canopy) [not vice versa].
It's PROOF is [Pirkei D'Rabbe Eliezer, ch.16]: like the "Hazzan" [cantor] who stands to bless the "BRIDE" at her Huppah. And the Hatam Sofer wrote the same in Haye Sarah, on the verse: [Gen. 24:60] And they blessed Rebecca and said to her...
"Our sister, may 'you' become thousands of myriads, and may 'your' seed inherit the cities of their enemies."
_______
ATONEMENT for one's SINS:
It is also well known (Yevamot 63b), that on the WEDDING DAY BOTH the MAN & the WOMAN
have their SINS FORGIVEN ['Mitpakekin' - all his sins get CORKED/PLUGGED UP and don't prosecute against him].
And so it is ['Gezerah Shavah'] if one RETURNS to their EX-SPOUSE they are forgiven as well.
_______
Why is it that the Groom SWEARS on the KETUBAH?
A Minhag [custom] which has been practiced for nearly 1,000 years amongst all the great sephardic Rabbis in their countries.
[as mentioned in the Bet Yosef Even HaEzer 1 - and Shulhan Arukh E.H. 1:11 - and Shut Maharam (R' Moshe) Alshikh siman 78]
And HaRav Hayim Palaggi in Hayim VeShalom v.1 siman 6 wrote...
that the main reason it was instituted was in order that "he should not marry another woman upon his wife."
And HaRav Minhat Hag wrote: A Rabbi that does not do so - we releive him of his priesthood [his status as Rabbi].
And the same was taught to us by HaRav Ben Tzion Abba Shaul ztz"l
_______
Banim She'Einan M'huganim:
One may NOT marry a woman for the sake of MONEY as mentioned in: (Shulhan Arukh, Even HaEzer 1)
One who does this is referred to as Noseh Isha L'shem Mamon ("one who marries for money").
Kiddushin 70a teaches: Rabba bar Rav Adda said: "Whoever marries a woman for her money will end up with contemptible children." Rather, the son-in-law should receive gratefully whatever his in-laws are willing to give and by following such a path, he will surely succeed.

On the other hand, R' Yohanan taught: one who wants to get rich should cling to the seed of Aharon - for the Kehunah [Priesthood] makes one rich! And Rav Papa said: Had I not married a Bat Kohen, I would not have become rich!! [but this refers only to a Torah Scholar, yet one who isn't, will experience sorrow... Because when a Talmid Hakham marries a Bat Cohen [daughter of a Cohen], he is destined to become wealthy [for he "glorifies" the Kehuna] - but if he is an Am HaAretz [ignoramus] he gets punished - for he "shamed" the seed of Aharon. -Pesahim 49a

And the Shulhan Arukh Even Ha-Ezer 2:8 rules:
An am ha'aretz should not marry a COHENET. And if he marries one, their pairing will not develop well (Pesahim 49a)
because she will die or it (meaning the child) will die from the pregnancy or problems will come between them.
But a scholar that marries a COHENET, this is pleasant and praising of Torah.

But as Hakham Ovadia Yosef shlita writes:
"And the main "Ikar" is that any man who is a Ben-Torah, guards the Mitzvoth and sets aside time for Torah study - should ALIGN HIS HEART TRUSTFULLY IN HASHEM - that he will not see any sorrows... :) -Yehaveh Da'at v. 5, sign 61

________________________________________________________________________?האם יש אפשרות שאדם החמיץ את זיווגו

תשובה: כולנו מגולגלים, ואין לנו את הזיווג הנכון. ארבעים יום לפני יצירת הוולד "מכריזים" בת פלוני לבן פלוני [מדובר בנשמה חדשה]. נישואין שניים: מי שמגולגל, מי שבא לתקן מעשיו אין הכרזה עליו. ומדברי האריז"ל משמע שאין בימינו מי שמכריזים עליו כי אין בימינו מי שנושא את בת זוגו

כי "בת זוג אמיתית" - היא ממש ***תאומה שלו*** חושבת ומבצעת כמוהו ללא חילוקי דעות אפילו קלים, בסוד: מאזני צדק שקילין דא עם דא, חסדים שלו עם גבורות שלה ומעשיהם ומדריגתם שוה. ~רבי יצחק אייזיק חבר, ביאורי אגדות, אפיקי ים על יבמות ב,א בשם המרח"ו

ומצאתי שרבינו אברהם אזולאי ז"ל [מדורו של רבינו האריז"ל] כתב: שהזיווג המשובח ביותר זה "בזמן שהזכר בא מתורת החסד וזכה בבת זוגו מתורת החסד, והוא שהאיש בעל שכל וגם אשתו, ויש לה שכל אנושי ומכרת שבעלה עיקר והיא טפל ונשמעת לדבריו..." - וגם זה לא מצוי בימינו
_______
מזמן רבנו האריז"ל זה כ- 450 שנה [עיין בשער הגלגולים] אין בן זוג או בת זוג קבועים מהשמים, כי כולנו מגולגלים [בגלל עון], ולכן יש חלופיים. ----------- וכך לשונו: "לפי שכיון שנתגלגל על סבת איזה עון, יש מקטרגים עליו למעלה." ~שער הגלגולים, הקדמה כ

וזה כמו שני שכנים טובים, שני ידידים, שני מכרים שיש ביניהם הרמוניה, על אחת כמה וכמה יהודי הנושא אשה לשם שמים מכבדה ואוהבה יותר מגופו

:הכל תלוי במעשיו של האדם, ובפרט בדורות האחרונים שכתב רבנו האריז"ל
שכולנו מגולגלים, ויכול האדם על ידי מעשיו הטובים ותפילותיו לזכות לבת זוג הגונה. שכאשר מבקשים זיווג, אין לבקש "משורש הנשמה" כי כולנו גילגולים
וכמו שאמרו חז"ל: שאין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו, שנאמר: כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים וכו'. ~סוטה ב,א
וכתב רש"י שם: מזווגין אשה לפי מעשיו - צנועה לצדיק ופרוצה לרשע

."יש לבקש/לומר בפתיחת ההיכל או בסיום תפילת העמידה ותזמין לי ברוב ובנחת זיווג הגון"
הרב מוצפי

גלגול שני
בגמרא תירצו שרק בפעם הראשונה, ובזוהר בגילגול ראשון הוא נושא את בת זוגו מהלידה, אך בזיווג שני שהוא גלגול שני לא
וכתב הרמ"ק: שהיום כולנו מגולגלים ולא לוקחים מה שהוכרז
_______
נשמתין חדתין = נשמות חדשות
לפי הזוהר פקודי בפרשת ההיכלות רנ"ג, ע"א ישנם שבע היכלות בשמים ובשער החמישי שנקרא "היכל האהבה" נמצאים הנשמות הכי גבוהות [נשמתין עלאין] והם נשמות חדשות. ומזמן שנחרב הבית המקדש, אין הנשמות עולות [ולא יורדות] לשם [משם] (אלא המעטים) עד ביאת המשיח, שאז ישוחרר משם כל אותם הנשמות החדשות כאן לעולם

הערה: ועוד סיבה שאותם הנשמות עדיין לא שוחררו היא.. כי רק לזיווגים אמיתיים יש כח למשוך את אותם הנשמות [על ידי יחודם בליל שבת בקדושה ובטהרה] ~מקורות: שער מאמרי רשב"י לרבינו האריז"ל רנ"ג ע"א וכן אוצרות חיים לרבינו חיים ויטל זצ"ל, המהרח"ו
אדם וחוה נבראו = "אחור באחור" וכתיב: וַיְבִאֶהָ אֶל הָאָדָם = "פנים בפנים" כדי למשוך למטה נשמות חדשות. ▼ י
_______

אבל, יש לאשה נשמה שקיבלה מבן זוגה (שנפקד אצל אביה) קודם בואה לעולם - והנשמה הזאת חוזרת לאביה בזמן החופה

...[רוחא דשדי בגווה" [הרוח שזורק בתוכה"

והרב חיים יוסף דויד אזולי [החיד"א זצ"ל] מפרש על הפסוק בפרשת אמור פרק כ"א,ב: כִּי אִם "לִשְׁאֵרוֹ" הַקָּרב אֵלָיו... ושואל, מדוע התורה כינה את אשתו של הכהן בשם "שאריתו," ולא זוגתו, אשתו, רעיתו וכו'?! ומסביר, שבזמן שאדם נושא אשה ואומר: "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל..." הוא נותן לה "חלק" מנשמתו "אצלה/מסביב לה," בבחינת הכלי/אור מקיף - ונמצא, שעכשיו היא הכי "קרובה" אליו. והסיום נעשה בתום היחוד, בבחינת - אור פנימי. ולא לחינם אמרו חז"ל [ברכות כד,א]: אדרבה, "אשתו כגופו..." והמקור לדבריו נמצא בזוהר סבא דמשפטים, דף קג - וכן בעץ חיים שער כ, פרק ט
ושער לט, דרוש ז-ח בזה הלשון: "רוחא דשדי בגווה" [הרוח שזורק בתוכה] והוא שורש להעלות כל הבירורים עד ימות המשיח

הערה: וזה הטעם שהמקובל הרב יצחק כדורי זצוק"ל היה נזהר שלא לקחת אלמנה, אלא לקח גרושה
מכיון שעל פי הסוד, נשמת המת מאד מקפיד על בעלה החדש על שלא יכל לתת לה גט כדת וכדין. ולזה תקנו לנו המקובלים "תיקון האלמנה" - ולפעמים צריכים לחזור על זה שלש פעמים כפי המצב של נשמת בעלה המת ע"ה
_______
ואיתא התם בזוהר שלח לך (דף קסג), שבני הזוג נפגשים למעלה אחרי 120 שנה - ויש היכלות מיוחדות בשמים וכל יום שלש פעמים נפגשים כל הבעלים עם נשותיהם, ובראש ההיכלות משה רבנו ויוסף הצדיק, וכל לילה הם מגלים להם אורות חדשים ותענוגים נפלאים שנתגלו להם מאת הבורא יתברך שמו, וכולם שמחים שמחה חדשה שלא היתה מעולם, ולומדות מפי בעליהן טעמים ופירושים חדשים שלא ידעו מעולם
_______
נעשים אחד כאן בעולם הזה ובעולם העליון
?למה ומדוע הנישואין חשובה כל כך ביהדות, ומעלת השמחה בה גדולה עד שנמשלה גם לעתיד לבוא שנאמר: (ישעיהו סב,ה) כִּמְשושּׁ חָתָן עַל כַּלָּה יָשִׂישׂ עָלַיִךְ אֱלוקיִךְ. כתב החתם סופר בסוף פירושו על מסכת גיטין: כי בנישואין הופכים החתן והכלה יחד לנשמה אחת מאוחדת, ואין שמחה כאחדות - ויש בזה סוד נפלא: שנעשים אחד כאן בעולם הזה ובעולם העליון. ~חכם בן-ציון מוצפי

ומוסיף הכ"ק אדמו"ר מהר"ש: אך ענין השבח הוא: שמה "שברא" למטה - חתן וכלה - הוא כדוגמה שיש למעלה חתן וכלה
שנאמר: (כתובות ח,א) "אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה". ~ספר המאמרים תרל"ד, עמ’ טז
_______
אבי הכלה דואג יותר מכל בהשיאו את בתו לאיש אחר, האם יהיה קשור לרגשותיה. כתובות מו,ב - על הפסוק: (דברים כב, טז) "את בתי נתתי לאיש הזה..." ובמפרשים שם: "מעשה הבת לאביה..." ובזוהר כתב כי יש בזה קשר והשפעה על פי הקבלה, שנאמר: אבא יסד ברתא [האבא שורשה של הבת]. מקורות: רעיא מהימנא פינחס רנח, א - ובתיקוני הזוהר תיקון סט דף קו, א
_______
הזמן הטוב ביותר לבקש בקשות
כתב רבי יצחק אבן גיאת: (לפני כ-1,000 שנה) מצאתי במדרש - שהקב"ה שט בי"ח אלף עולמות בלילה ובג' שעות אחרונות בבוקר הוא שט בעולם הזה." --- וזה הזמן הטוב ביותר לבקש בקשות... וכן כתב הזוהר חדש דף י״ב ע״א, כי בשעה זו משוררים כל המלאכים והכוכבים שרים למעלה, ועת רצון גדולה בשמים, ותפילת כל אדם מתקבלת באותה שעה ועיין במסכת עבודה זרה ג, א
_______
עיין בשבט מוסר, לרבנו הגדול רבי אליהו הכהן האיתמרי מאיזמיר זצ"ל: שבגאולה כולם יתרפאו, יוושעו ויישאו אשה
_______
חצי מהזיווג זה בידי האדם
אמרו חז"ל: חות דרגא ונסיב איתתא - רד מדרגה ושא אשה. ~יבמות סג ע"א
ואמר רבא: "עד כ' שנה יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה." ~קידושין כט,ב
כלומר: שחצי מהזיווג זה בידי האדם , וצריך להשתדל , לוותר , ולהחליט ברצינות

ועיין לרבנו בחיי בחובות הלבבות בשער הבטחון שיש לעשות השתדלות - וכן כתב רבנו השפתי כהן יורה דעה סימן קנט,ב
ורבנו משה חיים לוצאטו במסילת ישרים פרק כ״ג כתב: שמי שאינו משתדל, אין זה בוטח בהקב"ה - אלא עצל

כי אתא חזייה דלא פריס סודרא [כשבא רב המנונא רב הונא שם לב שאינו חובש סודר]. אמר ליה: "מאי טעמא לא פריסת סודרא?" [מדוע אינך חובש סודר?] אמר ליה: "דלא נסיבנא." [כי אינני נשוי] אהדרינהו לאפיה מיניה [רב הונא הפנה לו את גבו] אמר ליה: "חזי דלא חזית להו לאפי עד דנסבת!" ----------------- [תראה, לא תתקבל עוד אצלי עד שתתחתן]!! ~קידושין שם
_______
יותר נכון לעשות חופה וקידושין ביום ולא בלילה... כי קנין אין לעשות לכתחילה בלילה

ובירושלים, לפני כשלש מאות שנה - "מעולם לא ערכו חופה בלילה." כנזכר בשו״ת בית דוד [רבי זאב וולף לייטר (תרנ"ב-תשל"ד) מגדולי גליציה וארה"ב] אורח חיים סימן רפ״ה - ושו"ת פרי האדמה על המשנה תורה לרבי רפאל מיוחס בכר (בן) שמואל, תס"ה (1705) - תקל"א (1771) חלק ד דף כ״ב ע״ג
_______
הכלה לוקחת את הדינים "וממתקת" אותם
ע"פ הקבלה כתב הרמ"ק באור החמה, יתרו דף ע"ב: שהחתן לובש לבן והכלה אדום. והמנהג היה בארצות המזרח שכך היו לובשים. ויש לדברים האלו סודות עמוקים בזוהר - שהכלה לוקחת את הדינים "וממתקת" אותם. [ומאותה סיבה האשה מגדלת שיערותיה] ולגבי צניעות [כיון שהרמב"ם (בהלכות צניעות) אסר אדום לנשים בכללותה והוסיף המהרי"ק (קסטרו) שגם לגבר אסור - ועיין בשו"ע יו"ד סימן קעח], רק בשעת החופה לכבוד השמחה. מנהג לבישת אדום "התבטל" בימינו ואין לנהוג שונה מאחרים, גם כתבו הפוסקים כי שבירת הכוס היא במקום אפר

ויש לציין: שההלכה מחייבת את האשה מהרגע שנכנסה עם החתן לדירה מיוחדת לכסות את ראשה, כי אז יש לה מעמד חשוב של "אשת איש" ואינו מתבטל לעולם. כמו שלמדה אותנו ילתא [אשתו של רב נחמן]: כל דאסר לן רחמנא [כל מה שאסר לנו השם יתברך], התיר לנו כוותיה (משהו דומה). אסר לן אשת איש - שרא לן גרושה ואע"פ שבעלה חי [אסר לנו אשת איש - התיר לנו אשה "גרושה בחיי בעלה"]. ~חולין קט,ב

ועל פי הקבלה: השכינה באה ושורה עליה והיא הופכת להיות "כלי ומושב לשכינה," - ולכן היא צריכה לכסות שערותיה
_______
ביום החופה מתכפרים העוונות
.ידוע שביום החופה מתכפרים עוונות החתן והכלה
?האם גם גרוש שמחזיר את גרושתו ונישא לה בשנית כדת וכדין, זוכה שיתכפרו עוונותיהם בשנית

כיון שנשא אדם אשה, עונותיו מתפקקין, שנאמר: (משלי יח, כב) מצא אשה מצא טוב ויפק רצון
מהשם. ~יבמות סג,ב --- בגמרא מובא על החתן, ויש שעשו גזירה שוה לכלה במחזיר גרושתו גם
_______
‏ מדוע משביעים את החתן בכתובה‏?‏ מנהג שנהגו קרוב לאלף שנים כל גדולי הרבנים הספרדים בארצותיהם
כנזכר בבית יוסף אבן העזר סימן א - ובשלחן ערוך אה״ע סימן א סעיף י״א - וכן בשו״ת מהר״ם אלשיך סימן ע״ח
‏כי עיקר התקנה על כך שלא ישא אשה על אשתו [רבנו חיים פלאג׳י בספרו חיים ושלום חלק א סימן ו]. ועוד, הרב
מנחת החג כתב: רב שאין עושה שבועה לחתן אנחנו
מעבירים אותו מכהונתו וכך לימד אותנו הרב בן ציון אבא שאול זצ״ל
_______
בספר תניא רבתי קדמון כתב בסימן צ"א: הורים מברכים את בניהם קודם כניסתם לחופה (ולא
להפך)... וראיה מפרקי דרבי אליעזר פרק ט"ז שכתב: "כחזן" שהוא עומד ומברך את "הכלה" בחופתה, וכן כתב מורנו החתם סופר בפרשת חיי שרה (כד,ס) בפסוק: וַיְבָרֲכוּ אֶת רִבְקָה וַיאמְרוּ לָהּ, אֲחתֵנוּ אַתְּ.............. הֲיִי לְאַלְפֵי רְבָבָה {אותיות סופיות של שם קדוש מע"ב שמות ~ יי"ה}, וְיִירַשׁ זַרְעֵךְ אֵת שַׁעַר שנְאָיו... (ושם הזה מסוגל לקבלת ברכת השם יתברך) שימוש תהלים, לרב דוד כהן מהדורת התשע"ב - וכנזכר בשולחן ערוך קמז

אין לשאת אשה לשם ממון כנזכר בשלחן ערוך אבן העזר סימן א - אבל מצד שני למדנו, אמר רבי יוחנן: 'הרוצה שיתעשר - ידבק בזרעו של אהרן, כל שכן שתורה וכהונה מעשרתן'! [כלומר, רק תלמיד חכם שנושא בת כהן צפוי להתעשר והוא שבח לו, אבל עם הארץ - גנאי הוא לו ולזרע אהרן, והוא נענש]. ולהלכה, פוסק גם השולחן ערוך: "עם הארץ לא ישא כהנת, ואם נשא אין זיווגם עולה יפה שימות הוא או היא מהרה, או תקלה תבא ביניהם. אבל תלמיד חכם שנושא כהנת, הרי זה נאה ומשובח, תורה וכהונה במקום אחד." -------- ~אבן העזר ב, סימן ח

אבל - כתב הרב עובדיה יוסף שליט"א: [שאין לבת כהן למנוע את עצמה מלהתחתן עם ישראל כשר ופשוט, שומר מצוות וקובע עתים לתורה] - וכך לשונו: "ולכן העיקר שכל אדם שהוא בן תורה, שומר מצות וקובע עתים לתורה, סמוך לבו בטוח בה´ שלא יאונה לו כל און..." ~שו"ת יחווה דעת חלק ה סימן סא
_______
:תיקון - שמעתי אומרים בשם המקובלים

שבגלגול שעבר הם היו מעכבים ומפרידים זוגות מלהינשא.. ועתה נמצא שהם בעיכוב - וטוב יעשו אם יעזרו לזוגות ערב נישואיהן. ~חכם מוצפי שליט"א
_______

Powered by WebRing.Saturday, May 8, 2010

STAR ✡f DAVID, Western/Wailing Wall and Hebron
a) Hebrew months image by: Rabbi Yitzhak Ginsburgh Shlita
ציור של הרב יצחק גינזבורג שליט"א

b) Image from the book: "Hatzofen" by R' Zamir Cohen
ALL THE 22 LETTERS OF THE HEBREW ALPHABET ARE IN A MAGEN DAVID.
*THERE IS NO SUCH THING IN ANY OTHER LANGUAGE.
ציור מספר "הצופן" של הרב זמיר כהן

c) The Shield of D✡vid - as explained by: המגן דוד - הסבר מאת הרב בן-ציון מוצפי
HaRav Ben-Tzion Mutzafi {translation by: Aaron Hai}


✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡
The Ramak רמ"ק wrote: there are 13 letters from the letter "ALEF-א" until "MEM-מ." And from MEM-מ until TAV-ת as well,
spelling out the word: א-מ-ת EMET, "TRUTH" - which is the "SEAL" (Heb; Hotamo-חותמו "his seal") of the HOLY ONE blessed be he.

And the Ramhal רמח"ל (Rabeinu Moshe Hayim Luzzato) Wrote: "our language (Hebrew) is called the HOLY TONGUE, for it has no names of modest organs whatsoever." וכתב רבנו הרמח"ל: שפתינו נקראת לשון הקודש, כי אין בה שמות וכינויים "לאיברים צנועים" כלל

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

What is the significance of the Star/Shield of David and why is it called such?

The source is in the Zohar and Midrashim: It's an ALLUSION to G-d's PRESENCE in the FOUR DIRECTIONS of the WORLD, ABOVE and BELOW. Each WARRIOR that went out to BATTLE took with him a SHIELD in the SHAPE of a TRIANGLE for PROTECTION.
Except DAWID {דויד} made a DOUBLED SHIELD, for he wanted to KING the ALMIGHTY "Blessed Be He" upon the FOUR DIRECTIONS, HEAVEN & EARTH (SIX RIBS). And symbolically, G-d is in the MIDDLE of the SIX RIBS the SEVENTH ASPECT.
And this ALLUDES to the HOLY SHABBAT (Sabbath) which is in the MIDDLE, while the SIX RIBS are the WEEKDAYS.
And the NUMBER 8 (corners) alludes to the upper world. AND it is a CHARM/PR✡TECTION while in one's PSSESSION...
?מה העניין של המגן דוד ומדוע קוראים לו כך

מקורו במדרשים ובזוהר, ורומז שהשם יתברך מצוי בארבע רוחות מעלה ומטה. כל לוחם שיצא למלחמה לקח אתו מגן בצורת משולש להגנה, אך דוד עשה מגן כפול כי רצה להמליך את השם יתברך על ארבע רוחות מעלה ומטה ולכן שש צלעות יש לו. ומשמעותו שש קצוות להכריז ולפרסם כי השם יתברך מולך בארבע רוחות ובשמים ובארץ ואין עוד מלבדו, והוא כביכול נמצא במרכז שש הצלעות בחינה שביעית, ו8 מרמז לעולם העליון שהוא מעל הטבע. ורומז לשבת קודש שהיא הנקודה המרכזית ושש הצלעות הם ימי החול. ויש סגולה לשמירה בהחזקתו ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡
✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡
✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ דוד המלך ושלמה קבורים במערה "תת קרקעים" לא ידועה בעיר דוד עם כל מלכי בית דוד כמתואר בספר מלכים א' (ב, י): "וישכב דוד עם אבותיו וייקבר בעיר דוד." וכן (דהי"ב יב, טז): "ויקבר עם אבתיו בעיר דוד..." ובכלל לא היכן שמצביעים לנו היום בהר ציון, כי הוא חלק מירושלים ולא היו קוברים בה כלל
Kings David & Solomon as well as Batsheva are buried in an "UNKNOWN-MULTI LEVELED" CAVE in the CITY of DAVID, along with all the KINGS of the HOUSE of DAVID. As written by each of them: And David slept with his fathers, and was buried in the city of David. -Melachim I - I Kings 2:10
And in this manner as well: "...and he was buried in the City of David..." -Divrei Hayamim II - II Chronicles 12:16
And not as many point out today, in Har [mount] Zion (in the old city) - since that area belongs to Yerushalayim and they never buried anyone there.
מסופר במדרש: שפעם אדריאנוס הלך לקבר דוד המלך בירושלים וראה את דוד המלך בשוכבו על מיטה של זהב וכתר תלוי לו מעל ראשו עם פנים אדומים, נגע בבשרו וראה דמו זורם [הולך ובא] בתוך גופו [כמו אדם חי] ואמר: "זה נאה לו..." מיד הלך משם וסגר את פי המערה
It is told over in the Midrash: that once Adrianus [Hadrian] went to the Tomb of King David [HaMelekh] in Yerushalayim and witnessed David resting on a GOLDEN BED, along with a golden CROWN hanging above his head and with "Panim Adumim" ----- a 'RED FACE.' So he touched his SKIN and noticed that his BLOOD was still FLOWING [back and forth] within his body [like a living person]! And he said: [Zeh Naeh Lo] "pleasant is this to him" - he immediately left, closing the mouth of the cave behind.


_________
For a very MATHEMATICAL explanation of: The three shields of Abraham, David, and Solomon,
with 5, 6, and 8 vertices, together form Eve's Shield.


Similar to the YinYang - it is a symbol of peace.
In the words of HaRav Zamir Cohen: the combination of a straight and an upside down triangle
is comparable to a Male and a Female, Day & Night - Sun & Moon - Positive & Negative - Hot & Cold etc.
http://www.inner.org/goldjewelry/aboutjewelry/abouteveshield.php

As well as: Secrets of the Hebrew Letters with R' Avraham Arieh Trugman
(Based on the book: "The Hebrew Letters" by R' Yitzchak Ginsburgh}. http://www.thetrugmans.com/trugman_letters.shtml
_________
Segulot (charms) of the Hida for any needs {HaRav Hayim Yosef David Azulai}: read the LETTERS of a person's NAME from PSALM 119 (in it the verses are in alphabetical order).

☞ EXAMPLE paragraph 1: Alef - then paragraph 4: Dalet finally paragraph 13: Mem, spelling out ADAM אדם

To make PEACE DWELL in one's home: READ the LETTERS "Shin-Lamed-Vav-Mem" שלום from PSALM 119. :סגולות מהחיד"א
יקרא את האותיות של האדם ממזמור קי"ט בתהלים (זה לפי האלפ-בית). להשכין שלום בית: תאמר אותיות ש-ל-ו-מ. ממזמור קי"ט בתהלים
ולמצוא חן בעיני הבריאות, יקרא את האותיות של שמו
_________
Can/will the KOTEL {WESTERN/WAILING WALL} EVER be DESTROYED?

NO NEVER, for the SHEKHINA (Divine Presence) resides there throughout all the DAYS and never moved from it.
R' Aha said: "Never has the SHEKHINA MOVED from the KOTEL HA-MAARAVI." ~Shemot Raba, 2:2
ג-מ-ר-א
There are also FOUR special ANGELS who's initials spell:
GE-MA-R-A (Talmud) GABRIEL, MIKHAEL REFAEL & URIEL....
[Igeret HaTiyul by R' Hayim, brother of the Maharal - based on Pirkei D'Rabee Eliezer ch. 4]

And they are G-d's messengers who STOP ANYONE or any ROCKETS from DESTROYING it.
האם הכותל המערבי יכול/אמור ליחרב? לעולם לא. כי השכינה שם כל הימים ולא זזה ממנו לעולם
_________
It is in the merit of Moses our teacher and King David...
That the western wall still stands today, "SheLo Shaltu Son'eihem B'Maasei Y'deihem,"
[for THEIR WORKS never fell into the hands of the enemy].

Rav Hinena bar Papa interprets the verse:
"Ranenu Tzadikim ba'Hashem, la'Yesharim Naavah Tehilah" (Psalms 34:1), saying that this refers to Moshe and David, whose works never fell into the hands of the enemy, since both the entire "Mishkan" [Tabernacle], the curtains, boards, hooks, bolts, the columns and the sockets of Moshe were stored away.
As well as the GATES [Kotel] of David ("Metzudat Tzi'on," see Agadot Maharsha) sunk into the ground. He interprets the word "Navah" ('it is nice') as "Naveh" ('dwelling-place'). "Her GATES [of David] sunk into the ground (Lamentations 2:9)..." As well as the MISHKAN, which was hidden under the tunnels of the Heikhal [sanctuary]. -Sotah 9a

המייסד היה דוד מלך ישראל, ואחריו הוסיפו בדורות הבאים נדבכים נוספים, גם כתב הרב משה חאגיז ז״ל כי בת שבע תרמה את האבן הגדולה ביותר בו
The foundation was laid by David Hamelekh king of Yisrael, then others added more throughout the generations, and Rabbi Moshe Hagiz ztz"l wrote that: BatSheva contributed the LARGEST STONE of them all [which can still be seen today in the women's section at the Kotel].

MEANING THAT KING DAVID [NOT HEROD!!] BUILT THE KOTEL WITH HIS OWN HANDS !!
דוד המלך [ולא הורדוס] בנה את הכותל בידיו ממש והוא חומת הר הבית ממש, וצריכים לרעוד כשעומדים שם
And it is the wall of the TEMPLE MOUNT "MaMaSh" [actually] - and one must "TREMBLE" when standing there.

דרש ר' חיננא בר פפא מאי דכתיב (תהלים לג, א) רננו צדיקים בה' לישרים נאוה תהלה אל תקרי נאוה תהלה אלא נוה תהלה זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם דוד דכתיב (איכה ב, ט) טבעו בארץ שעריה משה דאמר מר משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועד קרשיו קרסיו ובריחיו ועמודיו ואדניו היכא אמר רב חסדא אמר אבימי תחת מחילות של היכל. ~סוטה ט
_________
Many Poskim rule: (among them R' Moshe Hagiz, Jerusalem; 1671-1750)
It is forbidden to stick letters in the crevices (western wall),
for it can cause the SOIL to fall out - and that is a PROHIBITION from the Torah.
Rather it may be placed below the ARON (ARK of the Torah).

And the Brisker Rav would not even draw near to the wall, let alone touch it for fear of causing soil to crumble [as that is a Lav DeOrayta, Biblical prohibition]. -responsa, "Mevaseret Tzion" by HaRav Ben Tzion Mutzafi - shalita' ____________________________________________________________________________________________________ האם זה בסדר לשים פתקים בכותל?
כתב הרב משה חגיז (1671-1750) שיש בזה חשש
שפוררים אפילו גרגיר קטנטן של עפר, והדבר עון חמור השם יצילנו. לכן יש בזה ספק משום: לא תעשון כן לה' אלקיך. (ויש בזה מנתץ וגם מועל בהקדש) אפשר להניח אותה מתחת לארון הקודש שבכותל (ועיין בספר מבשרת ציון).י
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~✡✡HEBRON ✡ ✡ ✡ ✡ חברון✡✡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________________________________________________________________________ The Temple Mount is the Gateway where our PRAYERS ASCEND to HEAVEN. Bar Yohai wrote: there is no greater site than the Cave of the Patriarchs {Makhpelah}... רשב"י כתב בזוהר שאין כמו מערת המכפלה The MAKHPELA CAVE (HEBRON), is the GATEWAY for ALL the SOULS that ASCEND to HEAVEN. As well as our EXTRA SOULS for SHABBAT. Man's soul was CARVED out from the TEMPLE MOUNT, then ascended to the THRONE of GLORY. And NOW descends through the CAVE of the PATRIARCHS Makhpela. _____________________________________________________________________________________________________________ הנשמה נחצבה מהר הבית, עלתה לכסא הכבוד, ויורדת דרך מערת המכפלה זוהר ויקהל, קנ"א והלאה - וגם זוהר חיי שרה http://www.hebron.co.il/tora/tor22.html">http://www.hebron.co.il/tora/tor22.htm :כל איזכורי חברון בזוהר _____________________________________________________________________________________________________________ According to the Holy Zohar: in the portion of Yitzhaq, the round opening in the floor which is covered is - the GATEWAY TO GAN EDEN - PARADISE/WORLD TO COME. על פי הזוהר בחלקת יצחק, הפתח העגול המכוסה מעל הרצפה זהו הפתח לגן עדן ______________________________________________________________________________________________________________ HaRav Avraham Azulai (16th c.) told over: that once the Patriarch Abraham completed their MINYAN (quorum of 10) in Hebron on ROSH HASHANA. ~Shem HaGedolim L'Ha Hida _______________________________________________________________________________________________________________ הרב אברהם אזולאי זצ"ל סיפר: שפעם אברהם אבינו השלים להם מנין בחברון בראש השנה ~שם הגדולים להחיד"א ________________________________________________________________________________________________________________
 It is written: that at the time of a person's DEATH, one can SEE ADAM HaRishon coming towards him. -Zohar, Lekh Lekha 81a
 כתוב: שבשעת פטירת האדם מהעולם הוא רואה את אדם הראשון בא לקראתו. ~זוהר לך לך פא, א

 The Gemara [Ketuvot 23] said that if he died with his face to the people it is
 a good sign for him.ובגמרא [ כתובות כג: ] נאמר שאם נפטר כשפניו כלפי העם סימן יפה לו

_________
Question asked to HaRav Mutzafi shalita: we wanted to understand your view on clinical death, could these people have died and come back or what?
 רצינו להבין פשר הנקרא מות קליני, האם הם מתו וחזרו או מה? כי יש הרבה שמועות וסיפורים כאלה

Response by Rabbi Mutzafi:
Da' Yedidi [Know this my friend] there is much vagueness and ignorance and imagination in this matter and I will mention some proofs...  תשובה מאת הרב מוצפי שליט"א: דע ידידי שיש הרבה טשטוש ובורות ודמיון בענין זה ואזכיר כמה ראיות
_______________________________________________________________________________________________________________ א, הוא צריך לראות את כל מעשיו ולחתום עליהם קודם יציאת נשמתו... -תענית יא _____________________________________________________________________________________________________________ 1) the soul needs to see all of his deeds and sign for them before his soul can be released... Taanit 11a _____________________________________________________________________________________________________________ ב, משביעים אותו לא לספר מאומה... -מעבר יבק _____________________________________________________________________________________________________________ 2) the soul is sworn not to tell over a thing... -Maavar Yabok _____________________________________________________________________________________________________________ ג, פוגש את הוריו וקרוביו... -זוהר ויחי ריח _____________________________________________________________________________________________________________ 3) the soul meets his parents and close relatives... -Zohar Vayehi 218 _____________________________________________________________________________________________________________ ד, רואה את המלאך האכזר ואת חרבו וזורק בו מרה... -מו"ק כט, חסד לאברהם _____________________________________________________________________________________________________________ 4) the soul sees the cruel angel, as well as his sword, and throws bitterness upon him... -Moed Katan 29, Hesed La'Avraham _____________________________________________________________________________________________________________ ה, הולך 3 ימים בדרך חושך בגיא צלמות... -ר' שמשון מאוסטרופולי _____________________________________________________________________________________________________________ 5) the soul wanders for 'three days' along the dark path of Gei' Tzalmaveth... -R' Shimshon of Astropoli _____________________________________________________________________________________________________________ ו, רואה את כל שכרו שם... -כתובות קג ועץ יוסף _____________________________________________________________________________________________________________ 6) the soul sees all of it's reward there... -Ketuvot 103, and Etz Yosef _____________________________________________________________________________________________________________ ז, רואה את השכינה ונדבק בה... -מדרש הנעלם וירא, ויקרא נג _____________________________________________________________________________________________________________ 7) the soul sees the Shekhinah and clings to her... -Midrash HaNe'elam Vayera, Vayikra 53 _____________________________________________________________________________________________________________ ח, צער קשה וכואב חש בפרידה... -אמור, חפ _____________________________________________________________________________________________________________ 8) the soul suffers in agony and the separation process is difficult... -Zohar Emor _____________________________________________________________________________________________________________ ט, 30 יום קודם מכריזים עליו ולא ניתן לשינוי... -ויחי, ריט _____________________________________________________________________________________________________________ 9) it is irreversibly announced upon the soul 30 days prior... -Zohar Vayehi 219 _____________________________________________________________________________________________________________ י, כל רבותיו ומחברי הספרים שלמד יוצאים לקראתו... -ספר חסידים תנו _____________________________________________________________________________________________________________ 10) all the Rabbis and authors of holy books it studied come towards the soul... -Sefer Hasidim 451 _____________________________________________________________________________________________________________ ויש תנאים נוספים וכולם לא קרו במציאות. לכן כל אותם חוויות הם חלום שחלם החולה שדנו אותו בלבד אבל לא פטירה _____________________________________________________________________________________________________________ And there are other conditions which did not happen in reality. So all those experiences are nothing but a dream of the soul being judged but certainly not death. _____________________________________________________________________________________________________________ When a person dies, a complete account of his deeds is listed to him, and he admits to them, signs to them, and accepts the justice of the verdict. -Taanit 11a מַעֲבַר יַבק הוא שמו של ספר בעל השפעה עצומה בשדה הפסיקה שחיבר אהרן ברכיה מודינה והודפס במנטובה בשנת 1626 ____________________________________________________________________________________________________ HaRambam wrote in Melakhim » Chapter 5 Halakha 11 The Sages commented: 'Whoever dwells in Eretz Yisrael will have his sins forgiven as Isaiah 33:24 states: The inhabitant shall not say 'I am sick.' The people who dwell there shall be forgiven their sins.' [Yet], there is "no comparison between" the merit of a person who "lives in" Eretz Yisrael and ultimately is buried there, than to one whose body is "brought there" after his death [the Poskim explain: for Yisrael is "not" a cemetery]. Nevertheless, great Sages would bring their dead there. Take an example, from our Patriarch, Jacob, and Joseph, the righteous.
הרמב"ם כתב: אמרו חכמים כל השוכן בארץ ישראל עונותיו מחולין שנאמר: וכל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשוא עון אפילו הלך בה ארבע אמות זוכה לחיי העולם הבא וכן הקבור בה נתכפר לו וכאילו המקום שהוא בו מזבח כפרה שנאמר: וכפר אדמתו עמו ובפורענות הוא אומר על אדמה טמאה תמות, ---- "ואינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו אחר מותו..." [וכתבו הפוסקים: כי אין ארץ ישראל בית קברות] ואעפ"כ גדולי החכמים היו מוליכים מתיהם לשם, צא ולמד מיעקב אבינו ויוסף הצדיק. ~מלכים פרק ה הלכה יא
And Harav Ben Tzion Mutzafi shlita explains: the Poskim wrote - based on Midrash Tanhuma, Yerushalmi and the Zohar: For the
land of Yisrael is "not" a cemetery. וכתב הרב בן ציון מוצפי שליט"א... וכתבו הפוסקים בגלל דעת התנחומא, הירושלמי והזוהר: כי אין ארץ ישראל בית קברות ואם כבר הביאוהו ביום הקבורה נוהגים אבילות עד השקיעה - כי אסור להעלות מתים מחו"ל לארץ, אלא אם כן יש סכנה קיומית לשלמות המתים שם
And if they already brought the body to the Land, the mourning is only observed on the burial day - until nightfall. Yet, although it is forbidden to bring the dead of the diaspora to Yisrael to begin with - only in a case where there's a RISK as to the welfare of the dead in that place.
__________

בפסוק כתוב שבע עדנים יחלפון עלוהי, ופירש הזוהר הקדוש כי מדקה אחת קודם פרידת הנשמה מהעולם, היא עוברת שבעה שלבים עד הגיעה למקומה

In the verse [Daniel 4:13] it is written
...and seven periods will pass over him... and the Zohar explains: from the moment the soul leaves this world, it passes through 7 phases until arriving at it's place

___________
In the Torah we learn that Moses never entered the Land of Israel, but he did MERIT to SEE it.
From here we learn of the great benefit there is in seeing it. Just like: seeing the Holy Temple,
Temple Mount, LETTERS on the SEFER TORAH and the FACE of a TZADIQ, for the SHEKHINA DWELLS there.
And they merit to have their image engraved upon the Shekhinah for eternity. -Hesed L'Avraham [R' Avraham Azulai ztz"l]
בתורה למדנו שמשה לא נכנס לארץ אבל זכה לראות אותה. מכאן תדע שיש תועלת גדולה בראיתה, כמו הרואה בית המקדש, הר הבית, כתב של ספר תורה ופני צדיק, כי השכינה שורה שם - וזוכה שדמותו נחקקת בשכינה לעולם. -מורנו המקובל רבי אברהם אזולאי ז"ל בחסד לאברהם
__________
במשנה במסכת ברכות איתא הרואה ההרים הרמים מברך
One who has not seen Har [mount] Hermon, Har HaCarmel, Har HaTavor for a period of 30 days - must bless...
Barukh Attah Hashem Elokeinu Melekh HaOlam Oseh Maaseh B'reishit.
מי שלא ראה 30 יום רצופים את הר החרמון , הר הכרמל , הר התבור מברך בשם ומלכות בא״י אמ״ה עושה מעשה בראשית
And if one did not see the beach shore or even the sea for a period of 30 days may bless...
Barukh etc, "She'asah Et HaYam HaGadol." שלא ראו את שפת הים או הים גם מרחוק במשך 30 יום רצופים , עליהם לברך בשם ומלכות בא״י אמ״ה שעשה את הים הגדול
__________
The Mequbal Rabeinu HaRamak [R' Moshe Cordovero] z"l explains in his work Or HaHamah on the Zohar:
"every TEARDROP which falls from our eyes is transformed into a "STONE" [with their name written on it] which will be used for the REBUILDING of the Bet Hamiqdash and the REBUILDING of Yerushalayim."
:המקובל רבנו הרמ״ק ז״ל ביאר בספרו אור החמה על הזוהר הקדוש
כי כל דמעה שיורדת מעיננו נעשית "אבן" [ושמו כתוב עליו] לבנין בית המקדש ובנין ירושלים, ועל זה כיוונו רבותינו
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, שנאמר: "שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה." ~תענית ל,ב
And this is what our Rabbis meant when they said: {Taanit 30b} "Only someone who MOURNS for Yerushalayim merits to see its rejoicing." So by showing that it is really "still alive" within us, it gives us hope and encouragement that it will truly be REBUILT!

One who ARRIVES in ISRAEL (after 30 days abroad) should KISS the LAND'S STONES.
As is written: "For Your servants desired its stones and favored its dust." -Psalms 102:15
When he (B"H) ARRIVES at the JUDEAN CITIES, such as HEBRON, he should ---TEAR--- his SHIRT 8 CENTIMETERS LONG
while standing and it may be re-sewn 'only' if left with slight gaps between the stitches [k'Min Sulamot]. -Moed Katan 26a As well as the OLD CITY of JERUSALEM and once more at the KOTEL/WESTERN WALL while saying: "Our sanctuary and our glory, wherein our forefathers praised You is burnt with fire, and all our coveted places have become a waste." -Yeshayahu 64:10 "Beit Kodsheinu VeTifarteinu Asher Hillelukha Avoteinu Haya L'sreifat Esh, v'Khol Ma-hamadeinu Hayah l'horvah." {Note: we are FORBIDDEN to TEAR on Holidays/Rosh Hodesh & Sabbath. Therefore, if one were to visit these PLACES during that time, he would thereby be EXEMPT from it's practice}. -Shulhan Arukh (Magen Avraham (4): He tears on the left, for the heart is on the left - O.H. 2 and Y.D. 38) מי שעושה עלייה לארץ ישראל מנשק את אבניה שנאמר (תהלים קב,טו): כִּי רָצוּ עֲבָדֶיךָ אֶת אֲבָנֶיהָ וְאֶת עֲפָרָהּ יְחֹנֵנוּ... וכשמגיע לערי יהודה כמו חברון - וכן ירושלים העתיקה קורע ובכותל קורע שוב ואומר: [ישעיהו סד,י] "בית קדשינו ותפארתינו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש וכל מחמדינו היה לחורבה," --- ויש לקרוע את חולצתו באורך 8 סנטימטר _________Yet, there are those who are lenient and simply 'unbutton' the buttons of their shirt to the length of 10 centimeters. ?אדם שלא היה בחברון שלשים יום האם עליו לקרוע את חולצתו תשובה: מעיקר ההלכה צריך, משום ההלכה "הרואה ערי יהודה בחרבנן קורע ואומר..." - "ערי קדשך היו חרבה." אלא שיש מקילים ופותחים את כפתורי חולצתם לאורך 10 סנטימטרים [Note: The area of Yehudah [Judea] encompasses the southern half of Eretz Yisrael proper. This area is approximately equivalent to the area south of the current roads connecting Beit Shemesh and the Jerusalem-Tel Aviv highway and that which runs from the Sha'ar ha'Gai intersection to Jerusalem]. ________________________________________________________________________________
Dwelling in the land of Yisrael is such a great privilege that one's "soul" is actually on a higher level. For in Yisrael one is given a soul called a "Ben/Bat" [son/daughter], but in the diaspora it is called an "Eved" [servant]... __________________________ היוצא לחו"ל מפקיד את נשמתו בגבול ורק אם יחזור שלם ברוחניות יחזירו לו אותה. -מקורו בזוהר, ראשית חכמה, ובחסד לאברהם: עין הארץ - נהר יד One who travels to the DIASPORA - DEPOSITS their NESHAMA by the BORDER. And only if they return SPIRITUALLY COMPLETE is it returned to them. -Sources: Zohar, Reishit Hokhma (c. 1518–1592) and Hesed L'Avraham (c. 1570–1643) - In other words R' Avraham Azulai z"l explains in "Hesed L'Avraham," Ein HaAretz Nahar 14: that on the night of sleeping in Yisrael after returning from abroad [if they kept mitzvot in the diaspora], then - the weaker soul ascends to Shamayim [heaven] and never comes back down while the higher soul remains alone. And Rabenu Avraham Azulai adds: that this can only occur if one has established a "Dirat Keva B'Yisrael" [a permanent dwelling place]. ורבנו אברהם אזולי מסביר בחסד לאברהם: שבלילה הראשון שהוא ישן בארץ ישראל אם הוא שמר את הרגלים והמועדים [כלומר המצוות], אז עולה הנפש שלו מעולם העשיה עד השמים ולא חוזר ונמצא שהוא מתלבש בנפש מעולם היצירה [עולם מעליו] בלבד. ורבנו אברהם אזולי מוסיף שזה אינו יכול לקרות אלא אם יש לו דירת קבע בישראל ____________________________________________________________________________________________________________ Whoever loves the Land of Israel is likewise loved by the Land. -R' Yehezkel Halberstam _________________________________ כל מי שאוהב את ארץ ישראל, אז גם הארץ אוהבת אותו. ~ר' יחזקאל הלברשטעם _____________________________________________________________________________________________________________ Every MAN "MUST see to it that his HOME is left with "NO PAINT or COLOR" in an AREA of 50x50 centimeters. Thereby "commemorating the destruction of "OUR HOLY TEMPLE "Bet Mikdasheinu V'Tifarteinu" ["our holy house of glory..."] (May it be rebuilt speedily in our days -Amen)!! ✡☶✡
כל דירה חייב האדם להניח ללא סיוד וצבע, בגודל 50 סנטימטר על 50, זכר לחורבן בית מקדשינו ותפארתינו. ~חכם בן-ציון מוצפי שליט"א
__________
Why is it that if there's a specific command in the Torah not to make any idols or molten images,
is there a command from G-d to ERECT the CHERUBS in the Holy Temple?
על פי המקרא, נצבו לצדי הארון, שני פסלי ענק של כרובים עשויים עץ בציפוי זהב, שגובהם עשר אמות (כחמישה מטרים) ומוטת כנפיהם גם היא עשר אמות

The Talmud in Ketuvot teaches us a principal: Ha'Peh she'Asar Hu ha'Peh she'Hitir
(the mouth that forbade is the mouth to permit). The Torah forbade the protruding image of a man to be worshiped or even adored. And the POSKIM wrote that:
even as an ORNAMENT - it is still FORBIDDEN [HaRambam, Avodat Kokhavim 3:10-11].
In this case the Torah actually COMMANDED IT - because of HaQadosh Barukh Hoo's
[Holy One Blessed Be He's] LOVE towards Yisrael, resembling that of a FATHER towards his INFANT "to create the images of TWO INFANTS face to face." So that if the people were to [Heaven Forbid] commit GRAVE SINS, he can LOOK there and say:
"they are INFANTS" - and thereby have mercy upon us.
מדוע על אף הציווי האלוקי לא לעשות פסל וכל תמונה - מדוע הקב"ה ציווה להציב כרובים במקדש? הגמרא במסכת כתובות יח, ב. אומרת: הפה שאסר הוא הפה שהתיר, התורה אסרה לעשות צורת אדם בולטת, למטרת פולחן והשתחויה. והפוסקים כתבו אפילו לנוי אסור. כאן התורה ציותה בגלל אהבת השם יתברך לישראל בדומה לאב לתינוקו, לעשות דמויות שני תינוקות זה מול זה, בעבור שאם חלילה יעשו עוונות קשים, יסתכל שם ויאמר תינוקות הם וירחם עלינו. ~חכם מוצפי שליט"א
__________
עם ישראל אינם מקבלים מתנות חינם, אלא אנחנו צריכים לשמור את התורה ואז לא נפסיד את ארץ ישראל,
ויש לכל יהודי לומר כל בוקר: תודה להשם יתברך על שמשאיר אותנו לחיות בארץ הקדושה. ~מוצפי
Am Yisrael do not receive gifts for free, rather we need to keep the Torah and then we won't lose the land of Israel, and every Jew must say every morning: thank you Hashem Yitbarakh for allowing us to REMAIN dwelling in the holy land. -Mutzafi
__________
So why don't "WE" just BUILD the HOLY TEMPLE?
For according to HALAKHA: we are forbidden from REBELLING against the NATIONS of the WORLD or causing WAR & BLOOD-SHED. The only exception is: if Israel were to have the UPPER HAND (Yad Shel Yisrael Goveret). And these are the words of HaRambam [Maimonides]: All the above matters apply only in an era when Israel is in exile among the idolaters or in an era when the idolaters are in power. When, however, Israel is IN POWER OVER THEM [Yad Yisrael Tekifah], it is forbidden for us to allow an idolater among us. Even a temporary resident or a merchant who travels from place to place should not be allowed to pass through our land until he accepts the seven universal laws commanded to Noah and his descendants, as [Exodus 23:33] states: "They shall not dwell in your land" - even temporarily. A person who accepts these seven mitzvot is a ger toshav [resident alien]. A ger toshav may be accepted only in the era when the [laws of the] Jubilee Year are observed
[see also: Hilkhot Issurei Bi'ah ch. 13-14]. In an era when the [laws of the] Jubilee Year are not observed, however, we may accept only full converts. -Avodah Zarah 10:6 מדוע "אנחנו" לא בונים את הבית המקדש? כי על פי ההלכה: אסור לנו למרוד באומות העולם ולא לגרום למלחמות ולשפיכות דמים. וזה לשון הרמב"ם: "בזמן שיד ישראל תקיפה עליהם אסור לנו להניח נכרים בינינו, ואפילו יושב ישיבת עראי או עובר ממקום למקום בסחורה לא יעבור בארצנו אלא עד שיקבל עליו שבע מצות שנצטוו בני נח שנאמר "לא ישבו בארצך" אפילו לפי שעה. ואם קבל עליו שבע מצות הרי זה "גר תושב", ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג אבל שלא בזמן היובל אין מקבלין אלא גר צדק בלבד". ~הלכות ע"ז י' ו

We are forbidden from creating the ARTICLES
of the Bet HaMiqdash [HOLY TEMPLE], until it is fully REBUILT.

Around 500 years ago
they built a TABERNACLE in YEMEN's "TAIZ" DISTRICT.
Along came a STRONG WIND and took it all.
Since then no one can get to the DISTRICT.
Even PLANES can not FLY above the AREA.

אסור לנו היום לעשות את תבנית כלי המקדש כלל עד שיבנה בית המקדש
משום: לא יעשה אדם תבנית היכל שלחן מזבח מנורה...לפני כ - 500 שנה בנו משכן בתימן במחוז תעיז, ובאה רוח סערה ולקחה את הכל ומאז לא יכולים להגיע למחוז ששם היה המשכן עד היום, גם מטוסים לא יכולים לטוס מעל האיזור

Not to make images for decoration...
even when one does not worship them, as [Exodus 20:19] states:
"Do not make a representation of anything that is with Me." -Rambam, Sefer HaMitzvot » Negative Commandments 1:4
Avodah Zarah 43b derives this from the above verse. The Hebrew words translated as "Do not make with Me..." can also be rendered, "Do not make Me..." - i.e., do not make images in the human form, the form in which God has revealed himself (Siftei Cohen, Yoreh De'ah 141:21). שלא לעשות צורות לנואי, ואף על פי שאין עובדין אותן, שנאמר: "לא תעשון, איתי..." (שמות כ,יט). ~ספר המצות א,ד
_________

Zohar Pinhas daf 220 writes: One day a clever gentile came to R' Eliezer and said: Old man, old man, I have three questions that I want to put to you. The first is: You say that another Temple will "be built" for you - yet the Temple is not to be built more than TWICE !! The FIRST Temple and the SECOND Temple ARE MENTIONED, but you will not find a THIRD Temple in the Torah and that which you had to build has already been built and there will never be another one, for Scripture has referred to the 2 houses of Yisrael, about the 2nd TEMPLE it's written: "The glory of this latter house shall be greater than that of the former." (Hagai 2:9)

R' Eliezer lifted up his eyes, looked at him, and turned him into a HEAP OF BONES ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠
When his anger had subsided, he looked back, cried and said: "Hashem, our Master, how majestic is Your name in all the earth" (Tehilim 8:2). He explained: when Yisrael came out of Egypt, the Holy One bb"h wanted to establish them in the country as are the holy angels on high, and He wanted to build a Temple for them, bring it down from the upper heavens, and plant Yisrael in the land as a holy planting, after the pattern of the heavenly form, as it is written: "You shall bring them in, and plant them in the mountain of Your inheritance" (Shemot 15:17). And where would that be? "in the place, Hashem, which You have made for You to dwell in" (Shemot 15:17). In that PLACE which You, Hashem, have made and in no other. "The place, Hashem, which You have made for You to dwell in..." - refers to the First Temple, and the continuation of the verse - "in the sanctuary, Hashem, which Your hands have established," refers to the Second Temple. Both of them are the work of the Holy One bb"h.

But when they [B'nei Yisrael] angered Him in the wilderness, they died, and He brought their children into the land and the Temple was CONSTRUCTED BY MAN, which is why it DID NOT LAST --- "FOR THE BUILDING HAS TO BE THE WORK OF THE HOLY ONE bb"h." King Solomon knew that the Temple that he built was BUILT BY MAN and would not therefore last, which is why it is written: "Unless Hashem builds the house, they who build it LABOR IN VAIN" (Tehilim 127:1) And indeed it no longer exists. In the days of EZRA, because of the sin, they had to REBUILD the Temple, which is why it had NO LASTING EXISTENCE. And up until now the first building of the Holy One bb"h has not been placed in the world...

But CONCERNING THE FUTURE it is written: "Hashem builds Jerusalem" (Tehilim 147:2). He WILL BUILD and NO OTHER. It is for this building that we are waiting, and not for a STRUCTURE OF MAN which has no 'KIYUM' [permanence]. The Holy One bb"h will BRING DOWN the First Temple and the Second Temple FROM ON HIGH "simultaneously" - and then there will be perfect rejoicing and goodwill throughout its existence. The FIRST TEMPLE that is concealed, ascends on high over THE SECOND TEMPLE that is revealed, and the whole world will see the CLOUDS OF GLORY that surround the Temple that is revealed, and within those clouds will be the First Temple in a hidden action, RISING TO THE HEIGHT OF THE GLORIOUS HEAVENS - so far this has not happened in the world, for even the City of Jerusalem will not be the result of man's skills, for it is written: "for I, says Hashem, will be to her a wall of fire round about, and will be the glory in the midst of her..." (Zekharyah 2:9). If this is what is written about the City, how much more so will this be the case for the Temple, which is His dwelling place. And this action of The Holy One bb"h should have been apparent at the beginning, when Yisrael came out of Egypt, but it was delayed for the End of Days, for the final Redemption. -Yehi Ratzon אמר רבי אבא, נזכרתי בדבר אחד ששמעתי מהמנורה הקדושה (כינוי לרבי שמעון בר-יוחאי), ששמע משמו של רבי אליעזר. יום אחד בא לפניו (לפני רבי אליעזר) גוי אחד ואמר לו, זקן זקן, שלוש בעיות אני רוצה לתבוע ממך: אחת, שאתם אומרים שֶׁיִּבָּנֶה לכם בית מקדש אחר, והרי לא היה (צריך) לְהִבָּנוֹת אלא רק פעמיים - בית ראשון ובית שני. בית שלישי ובית רביעי לא תמצא בתורה, והרי מה שהיה לו להיבנות כבר נבנה, ולעולם אין בו (לא יהיה) יותר, שהרי שני בתי ישראל קרא להם הפסוק, וכתוב: "גָּדוֹל יִהְיֶה כְּבוֹד הַבַּיִת הַזֶּה הָאַחֲרוֹן מִן הָרִאשׁוֹן." ⊗⊗⊗ הרים רבי אלעזר עיניו והביט בו, ונעשה גל של עצמות ⊗⊗⊗ שני בתי המקדש היו אמורים במקור להיות ניבנים ע"י הקב"ה ולא ע"י בני אדם ✡✡ כמו שאמר ר' אליעזר: כיון שנח רָגְזוֹ, החזיר ראשו ובכה, ואמר, "ה' אֲדֹנֵינוּ מָה אַדִּיר שִׁמְךָ בְּכָל הָאָרֶץ." כמה חזק כח השם הקדוש, חזק בכל הארץ, וכמה חביבים דברי התורה, שאין לך דבר קטן שלא תמצא בתורה, ואין לך דבר קטן שנמצא בתורה שלא יצא מפי הקב"ה. דברים אלו ששאל אותו רשע, אני שאלתי יום אחד את אליהו, ואמר שהרי בישיבת הרקיע הסתדרו לפני הקב"ה. וכך זה, שכשיצאו ישראל ממצרים רצה הקב"ה לעשותם בארץ כמלאכים קדושים של מעלה, ורצה לבנות להם בית קדוש, ולהורידו מתוך שמי הרקיעים, ולנטוע את ישראל, נציב קדוש, כמו הדמות שלמעלה. זהו שכתוב "תְּבִאֵמוֹ וְתִטָּעֵמוֹ בְּהַר נַחֲלָתְךָ". באיזה מקום? "בְּמָכוֹן לְשִׁבְתְּךָ פָּעַלְתָּ השם." באותו שפעלת אתה ה', ולא אחר (בבית שהקב"ה עשה ולא בני אדם). "מָכוֹן לְשִׁבְתְּךָ פָּעַלְתָּ השם" - זה בית ראשון. "מִקְּדָשׁ ה' כּוֹנֲנוּ יָדֶיךָ" - זה בית שני. ושניהם אֻמָּנוּת הקב"ה הם - ומשהרגיזו לפניו במדבר - מתו, והכניס הקב"ה את בניהם לארץ, והבית נבנה על ידי אדם, ולכן לא עמד. ושלמה היה יודע שמשום שמעשה זה של אדם לא יעמוד, ועל זה אמר, "אִם ה' לא יִבְנֶה בַיִת שָׁוְא עָמְלוּ בוֹנָיו בּוֹ" [תהלים קכ"ז,א] - שהרי אין לו בו עמידה. בימי עזרא גרם החטא, והצטרכו הם לבנות, ולא היתה בו עמידה. ועד עכשיו הבית הראשון של הקב"ה לא היה בעולם, ולעתיד לבוא כתוב "בּוֹנֵה יְרוּשָׁלִים השם" - הוא ולא אחר. ולבנין זה אנו מחכים, **ולא בנין אדם** שאין לו עמידה כלל. בית ראשון ובית שני יוריד אותם הקב"ה כאחד מלמעלה. בית ראשון בכיסוי, ובית שני בגלוי. אותו בית יהיה בגלוי, שנקרא בית שני, שיראה לכל העולם אֻמָּנוּת הקב"ה, חדווה שלמה ורצון הלב בכל עמידה. אותו בית ראשון בכיסוי עולה למעלה, על גבי אותו שבגלוי. וכל העולם יראו ענני כבוד שסובבים על גב אותו שבגלוי - שעננים אלו הם יעידו על בית המקדש השני, הנעלם מן העין ובתוך אותם עננים יהיה בית ראשון במעשה טמיר, שעולה עד רום כבוד השמים, ולבנין זה אנו מחכים. ועד עכשיו לא היה בעולם, שאפילו העיר של ירושלים לא תהיה אומנות אדם, שהרי כתוב "וַאֲנִי אֶהְיֶה לָּהּ נְאֻם ה' חוֹמַת אֵשׁ סָבִיב" וגו'. אם לעיר כתוב כך - כל שכן הבית, שהוא דירה שלו. ומעשה זה הרי ראוי להיות בראש כשיצאו ישראל ממצרים, והסתלק עד לסוף הימים בגאולה האחרונה...בא רבי יוסי, נישק ידו ואמר: אילולא באתי לעולם רק כדי לשמוע את זה - די לי! ~זוהר פנחס, דף ר"כ
_________
MIDRASH HA'ZOHAR: one MUST mention the NAME of a SICK PERSON, as derived from Yakov's prayer, "Save me, Hashem, from my brother, from Esav" (Bereishit 32:12). The Zohar learns from here, that one must be very specific when praying to Hashem!

Finally... for a complete recovery {Refua Sh'leima} from "THE BLESSED ONE BE HE,"
for our (PAPOU/SABA) Henry Ben Esther and to all the rest of the ill amongst Israel,
may it be in the MERIT of our sincere TEHILLIM recitations. רפואה שלימה מאתו יתברך במהרה, להנרי בן אסתר ולכל חולי עמו ישראל - בזכות התורה/תהלים שאנו לומדים/קוראים
_________

The Throne of Glory is one of the six things that preexists Creation. God threw a chuck of the Throne into the abyss and the cosmos coagulated around it. -Midrash Konen 2:24

https://pantheon.org/articles/t/throne_of_god.html#c3  

 Rabbinic teachings include much more information about the origins of the universe than are found in the brief Biblical account. According to Genesis Rabbah, the personified Torah is God's "architect" in the design of creation. The waters of the abyss that preceded the creation are now trapped beneath the earth, held at bay by the Even ha-Shetiyah, the "Foundation Stone." God removed this stone for the great flood of Noah's time.

The design of the Tabernacle and the Temple that followed it are microcosms of creation. The human body also embodies the entire universe in microcosmic form. Mystical works such as the Sefer Yetzirah, the Midrash Konen, and particularly the teachings of Isaac Luria detail the intimate structure of creation, the metaphysics of the divine speech that created the world and the powers of creation that human being can access.


_________


Navigation code:
Navigation by WebRing.

Monday, April 26, 2010

Adam & Eve - BREAD, BLOOD and CANDLE

Halla, Nidah (menstruation) and Candle lighting
________________________________________________________________________________________________________בס"ד

"Primordial" MAN was the BLOOD of the World.
And Eve caused him DEATH, therefore the Mitzvah (commandment) of NIDAH was given to the WOMAN.

ADAM was also HALLAH: "PURE" BREAD of the world.
And she caused it to SPOIL, now she KNEADS her DOUGH in water causing her BREAD to RISE, therefore the Mitzvah of Hallah was given to her.

ADAM was the CANDLE of the world: therefore the MITZVAH of  LIGHTING CANDLES were given to her. ~Talmud Yerushalmi, Shabbat 2:6


Ezra (HaSofer - the scribe), like Yehoshua, instituted ten Takanot (enactments) and one of them was: that women should bake bread upon rising early in the morning, in case a poor man comes to the door and asks for food. -Bava Kama 82a
עשרה תקנות תיקן עזרא: ...ושתהא אשה משכמת ואופה כדי שתהא פת מצויה לעניים. -בבא קמא פב,א

And this helps us to better understand the three mitzvoth given to women...
Halla, Nida and Hadlakat HaNer 

על שאינן זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנר. אדם הראשון דמו של עולם. דכתיב (בראשית ב) ואד יעלה מן הארץ וגרמה לו חוה מיתה לפיכך מסרו מצות נדה לאשה. ובחלה אדם הראשון חלה טהורה לעולם היה. דכתיב (שם) וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה. ותייא כיי דמר רבי יוסי בר קצרתה כיון שהאשה מקשקשת עיסתה במים היא מגבהת חלתה.נרו של עולם היה שנאמר (משלי כ) נר אלהים נשמת אדם. וגרמה לו חוה מיתה. לפיכך מסרו מצות הנר לאשה. תני רבי יוסי אומר ג' דיבקי מיתה הן ושלשתן נמסרו לאשה ואלו הן מצות נדה. ומצות חלה. ומצות הדלקה. -ירושלמי-ברכות ב:ו וגרמה לו חוה מיתה. לפיכך מסרו מצות חלה לאשה. ובהדלקת הנר. אדם הראשון

R' Shimon Bar Yohai wrote in Zohar Balak 187a ✺ that in a CANDLE...✺
The WICK is the BODY of man;
The OIL is the SPIRIT-SENSE (שכל) in his HEAD and the Torah he studied;
the FLAME is his SOUL which is LIT-UP ABOVE his HEAD,
ASCENDING all the way up and into the heavens.
וכתב רבי שמעון בר יוחאי בזוהר בלק קפ״ז, א: שהפתילה היא גוף האדם, והשמן זה השכל שבראשו והתורה אשר למד, והשלהבת היא נשמתו המאירה על ראשו עד לשמים

He also explained in Tikunei HaZohar Tikun 21 p. 49b:
The NEFESH (vitality) of man is the WICK;
his RUAH (spirit) is the OIL;
and his NESHAMAH (higher soul) is the LIGHT...

עוד ביאר בתיקוני הזוהר תיקון כ״א דף מ״ט, ב: נפש האדם היא הפתילה, רוחו היא השמן, נשמתו זה האור
_____________________
It's a GOOD CUSTOM to KISS BREAD which is FOUND on the GROUND.
As stated in (PSALMS; 2:12) KISS the GRAIN with purity lest He become angry and you perish in the way.
מנהג טוב לנשק לחם שנמצא ברצפה ומקורו (בתהלים ב,יב) נַשְּׁקוּ בַר (תבואה) פֶּן יֶאֱנַף וְתֹאבְדוּ דֶרֶךְ

Adam was the direct handiwork of G-d. No other human being could ever be as magnificent. Adam originally included both male and female, since he was created with two [connected] bodies. All the souls of Israel, which represent holiness - were attached and included within him. "...Va'Tashet Alai Kapekha."
_____________________
He was initially created so tall that he reached the heavens "Al ha'Aretz ulmi'Ktzei ha'Shamayim";(Gen. Rabah 14:10). His stature was colossal, far beyond the norms of the ordinary physical world. When he sinned his height was reduced to a mere one hundred amot, approximately 200 feet high (19:16, Hagigah 12a).
תניא היה ר' מאיר אומר אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרו שנאמר (תהלים קלט, טז) גלמי ראו עיניך וכתיב: (דברי הימים ב טז, ט) כי ה' עיניו משוטטות בכל הארץ. אמר רב אושעיא משמיה דרב: אדם הראשון גופו מבבל וראשו מארץ ישראל ואבריו משאר ארצות עגבותיו א"ר אחא מאקרא דאגמא א"ר יוחנן בר חנינא: שתים עשרה שעות הוי היום שעה ראשונה הוצבר עפרו שניה נעשה גולם שלישית נמתחו אבריו רביעית נזרקה בו נשמה חמישית עמד על רגליו ששית קרא שמות שביעית נזדווגה לו חוה שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן עשירית סרח אחת עשרה נידון שתים עשרה נטרד והלך לו שנאמר (תהלים מט, יג) אדם ביקר בל ילין

_____________________ (Sanhedrin 38b)
Beraita - R. Meir: The dirt from which Adam was created was taken from all over the world - "Golmi Ra'u Einekha."
R. Oshaya: (The dirt for) his BODY was taken from Bavel, his HEAD was from Eretz Yisrael, and his LIMBS
(Rashi - hands and feet) were from other lands. Rav Aha said: His TORSO (buttocks) came from Bavel.R. Yohanan ben Hanina: There are 12 daytime hours.
1. In the first hour, his dust was gathered;
2. In the second hour, he was made into a form;
3. In the third hour, his limbs were formed;
4. In the fourth hour, a Neshamah was put into him;
5. In the fifth hour, he stood on his feet;
6. In the sixth hour, he named the animals;
7. In the seventh hour, Havah was made for him;
8. In the eighth hour, 'Two went to bed, and four climbed out' (Adam, Havah, Kayin and his twin sister [see Tosfot]).
9. In the ninth hour, he was commanded not to eat from the Etz ha'Da'at [tree of knowledge];
10. In the 10th hour, he transgressed;
11. In the 11th hour, he was judged;
12. In the 12th hour, he was expelled - "v'Adam bi'Kar Bal Yalin"
(he did't even manage to spend the night in the grandeur of GAN EDEN).
_____________________
The length of days at the time of creation was NOT 24 hours like nowadays, for the TALMUD describes:

That for each hour of the SIXTH DAY a different activity was performed, which was ABOVE TIME (as we know it).
When ADAM: {FIFTH HOUR} STOOD UP - FELL ASLEEP - then the Almighty B"H Brought him HAVA (Eve)...
He then MARRIED HER - BORE KAIN, ABEL & their TWIN SISTERS - then they ATE from the TREE OF KNOWLEDGE.
Afterwards KAYIN KILLED HEVEL (Abel) and REPENTED, followed by ADAM as well - finally THE SHABBAT ENTERED IN.
-Hakham Mutzafi אורך הימים בזמן הבריאה לא היה 24 שעות - כמו היום - כי הגמרא אומרת שכל שעה ביום השישי התבצעה פעולה שונה, וזה היה מעל הזמן [סנהדרין לח,ב]... שאדם עמד, נרדם, והביא לו השם יתברך את חוה, ונשאה, והוליד את קין והבל ואחיותיהם, ואכל מעץ הדעת, והרג קין את הבל ועשה תשובה, ואחריו אדם עשה תשובה ואחר כך נכנסה שבת. -חכם מוצפי שליט"א
_____________________
The Talmud and Midrashim teach: that the woman's hair was created in order to "ADORN" her before her husband, as is written: (VaYeeven) Hashem "BRAIDED" Havah's hair and brought her (Va'Yevi'eha) to Adam; since in the language of certain islands - "BRAIDING" is called "Binyan..."

Va'Yevi'eha El ha'Adam...
Hashem was like a Shushvin (a dear friend who helps make a wedding) to Adam. -Brakhot 61a

And the Minha Belula [R' Avraham HaCohen Rapaport of Verona 1520-1596] wrote: that the hair is very graceful and elegant upon a woman, as it DRAWS his mind closer to her - thereby strengthening their love, and the Tur wrote: it was because of her "hair" - that he desired her.

*and this may explain the custom to braid Hallah bread - in honor of the above teachings. :-)

השער ("שערך כעדר העיזים") נברא כדי שתתקשט בו לבעלה... מדרש תהלים: (מזמור כה) קלע הקב"ה את שערותיה, ורק אחר כך הביאה לאדם... ובמסכת ברכות סא,א כתיב: דדרש ר"ש בן מנסיא מאי דכתיב ויבן ה' את הצלע מלמד שקלעה הקב"ה לחוה והביאה לאדם הראשון שכן בכרכי הים קורין לקליעתא בנייתא... ויביאה אל האדם א"ר ירמיה בן אלעזר מלמד שנעשה הקב"ה שושבין לאדם הראשון מכאן למדה תורה דרך ארץ שיחזור גדול עם קטן בשושבינות ואל ירע לו

והמנחה בלולה [אברהם הכהן רפאפורט 1520-1596] כתב: "שהשיער נוי והדור גדול לאשה" - לקרב את דעתו אליה ולחזק את אהבתם. וכתב הטור: "בשביל שערה חשק בה..."  ~ע"כ

_____________________
R' Bana'ah was marking the graves of Adam ha'Rishon & Avraham Avinu out of a concern for Tum'at Met [death defilement].
He said: I saw Adam's HEELS, which were SHINING like "SHNEI GALGALEI HAMAH" the ORBITS of 2 SUNS. -Bava Bathra 58a

The RASHASH [Bava Metzia 85b] wrote: He was marking their graves so that people would know where the
RIGHTEOUS were buried. They could then go there and PRAY to Hashem in the MERIT of the Tzadikim.
KOFIM - "MONKEYS" are IMITATORS...
1. Anyone compared to Sarah (regarding beauty), is like a MONKEY compared to a person;
2. Sarah compared to Havah, is like a MONKEY compared to a person;
3. Havah compared to Adam, is like a MONKEY compared to a person;
4. Adam compared to the SHEKHINAH [Divine Presence], is like a MONKEY compared to a person.
*Last but not least: The BEAUTY of Yaakov, is like the SEMBLANCE [beauty] of Adam.
ר' בנאה הוה קא מציין מערתא כי מטא למערתא דאברהם אשכחיה לאליעזר עבד אברהם דקאי קמי בבא א"ל מאי קא עביד אברהם
א"ל גאני בכנפה דשרה וקא מעיינא ליה ברישיה (= ר' בנאה היה מציין מערות, כשהגיע למערה של אברהם מצא את עבד אברהם שמגיע מן השער.
שאל אותו ר' בנאה: מה עושה כעת אברהם? השיב לו אליעזר: הוא מצוי בכתפה של שרה, והיא בודקת לו את [שערות] הראש).
א''ר בנאה נסתכלתי בשני עקיביו [של אדם הראשון] ודומים לשני גלגלי חמה - הכל בפני שרה כקוף בפני אדם - שרה בפני חוה כקוף בפני אדם - חוה בפני אדם כקוף בפני אדם - אדם בפני שכינה כקוף בפני אדם - שופריה דר' אבהו מעין שופריה דיעקב אבינו - שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון. -ב"ב נח,א
_____________________
The Talmud asserts that Adam conversed in Aramaic.
But considering that the Midrash(Tanhumah Deuteronomy 2) records the tradition that
Adam was fluent on seventy languages, this doesn't necessarily imply that it was a prevalent language in Adam's day.

The Talmud (Sanhedrin 38b) asserts that Adam did converse in Aramaic.
But considering that the Midrash (Tanhumah Deuteronomy 2) records the tradition that Adam was fluent on seventy languages, this doesn't necessarily imply that it was a prevalent language in Adam's day.


Why don't the angels like Aramaic or even understand it?

Answer: for it is considered "Lousy" and "Rejected" in their eyes compared to Hebrew.
למה מלאכי השרת אינם אוהבים לשון ארמית, ואינם יודעים שפתה? תשובה: כי נחשב לגרוע ודחוי בעיניהם מול לשון הקודש
Sanhedrin 44a quotes: R' Yohanan said: a person should pray that:
a) "all should strengthen his cause..."
b) "...he should not have any adversaries above."
בגמרא סנהדרין מד, ב כתוב, אמר רבי יוחנן: לעולם יתפלל אדם שיהיו הכל מאמצים את כוחו, ופירש רש"י שיסייעוהו מלאכי השרת לבקש רחמים. [יבקש מהשם יתברך שיורה להם לעזור לו]. י
Orhot Hayim [160:19] wrote: they are Mal'akhei HaSharet [Angels-of-Servitude], for their name represents the 'POWERS of GOOD' which aid humanity to SERVE their CREATOR blessed be He.

And responsa, Shemesh Tzedakah [23] wrote: that their "TRADE" is to BESEECH G-d to our DEFENSE [sanegoriya].
כתב בארחות חיים ק"ס י"ט: שהם נקראים מלאכי השרת, על שם שהם כוחות טובים המסייעים בעבודת השם יתברך. וכן כתב בשו"ת שמש צדקה סימן כ"ג שאומנותם ללמד עלינו סניגוריא

Nahar Dinur is a river created from the "hot sweat" of the "Hayyot" holy animal-like angels. And "Malakhei Hasharet" = "servant angels" are also created every day when Yisrael "sing Shira/Halleuyah" to the creator - 'Boreh Olamot Kulam...'

note: Onkelos was a famous convert and he wrote the "Targum" (aramaic translation on the Torah which is said to be extremely divine) 

And according to the Mequbalim [kabbalists], by reading the translation, "Targum Onkelos" on the verses of the Torah - the tzibur [congregation] is capable of rectifying the sin of Adam and Eve every Erev Shabbat [all of Friday].
This is referred to as - "Shnayim Miqra V'Ehad Targum" (reading each verse twice followed by Targum, once).
_________________

”When a snake comes to bite, it blows with a sort of hiss..." And this is how the SERPENT SPOKE...
The evil snake convinced Eve to take a bite from the forbidden fruit, she then gave him too.
As a result Adam and Eve were thrown out of the Garden of Eden as punishment and from that day on, they had to work for a living.
_________________
ותתן גם לאשה עמה: שלא תמות היא ויחיה הוא, וישא אשה אחרת. -רש"י ג,ו
And she gave also to her husband {the fruit}: lest she die and he live and marry someone else. — [from Pirkei d’Rabbi Eliezer , ch. 13]
And this is why the Torah says: וְהוּא יִמְשָׁל בָּך "and he will rule over you." (Gen. 3:6/16) For she attempted to rule over him initially.
_________________
In Shabbat 30b, Rabban Gamliel taught:
that in the FUTURE, women will give birth every day - "Ha-rah v'Yoledet Yahdav"... So R' Gamliel showed him a CHICKEN - "TARNEGOLET" which LAYS EGGS EVERY DAY (without pain).

And the Arizal added: How can this happen?
Nidah (menstruation) will cease to exist.
בעניני המשיח: עתידה אשה שתלד בכל יום ללא צער כתרנגולת. שנאמר: הרה ויולדת יחדיו (ירמיה לא,ח) -שבת ל,ב - ורבנו הארי הוסיף: איך זה יקרה? יתבטל הנדה
______________
R. Yehudah ben Teima:
In Gan Eden, angels were roasting meat and straining wine for Adam Ha'Rishon to eat and drink.
The snake saw Adam's honor and became jealous.
Answer: They brought him meat that fell from Shamayim (Heaven). -Sanhedrin 59b
היו צולים לאדם הראשון בשר ומוזגים לו יין. -סנהדרין נט. אבות דרבי נתן א, א

Adam lived in Gan Eden, not in Eden. R' Yehoshua ben Levi said: What does "Ayin Lo Ra'atah" [no eye has seen it] mean? ? ?
This is wine that has been preserved inside the grapes since the six days of creation...
[as well as Hidushei Torah (insights) that were never revealed to any person]. The proof that these are two different locations lies in the Pasuk: "Ve'Nahar Yotzei Mei'Eden, Le'Hashkot et Ha'Gan" [a river flowed out of Eden to water the garden, Gen. 2:10]. R' Shmuel B. Nahmani said: This is Eden, no created being ever saw it [the pleasures of Olam ha'Ba (world to come)]. -BERACHOT 34b
______________

FIVE opinions:
The SIN of ADAM consisted of a FRUIT, which Genesis Raba 16 says:
it's TASTE was like that of, GRAPE, WHEAT, FIG, "APPLE" and CITRON (Etrog). Meaning: all of these he tasted in the TREE. חטא אדם הראשון: בבראשית רבה (פ' ט"ו) כתב כמה סברות: גפן, חיטה, תאינה, תפוח, אתרוג. והכוונה שכל הטעמים הללו הוא טעם בעץ. ~ילקוט שמעוני, כא

Questions to: HaRav Ben-Tzion Mutzafi Shlita

Was Adam PERMITTED to eat MILK and EGGS?
It is not mentioned by the commentators.
And it seems "NOT" because if the COW & CHICKEN were FORBIDDEN,
then all that came from them would be FORBIDDEN just as well.
שאלות לכבוד הרב בן-ציון מוצפי שליט"א
האם לאדם הראשון היה מותר לאכול חלב וביצים? לא מוזכר במפרשים. וכנראה שלא, כי אם הפרה והתרנגולת היו אסורים גם היוצא מהם היו אסורים
______________
ובזוהר הקדוש אמרו כשנכנסו לארץ ישראל, המן שהיה יורד להם במדבר נמצא בתוך אילני הפירות של הארץ, וזהו הטעם שבברכת על המחיה על הגפן ועל הפירות יש נוסח מיוחד לתנובת הארץ, והוא על מחיתה, על פרי גפנה, ועל פירותיה.
The Zohar HaQadosh taught: when B'nei Yisrael entered the Land of Yisrael, the Manna [heavenly food] which would rain down for them in the desert was to be found in the FRUITS of the land.
And this is the reason that in the Al HaMihya/Gefen/Perot AFTER BLESSING, there is a unique version for the produce of Yisrael - which is: 'HER' Sustenance/Grapes/Fruits...[Al HaMihYatah]
______________
ובמסכת שבת ל, ב - אמרו עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, היינו מיני מאפה ובגדים נאים
In shabat 30b Rabban Gamliel taught that: in the future [days of Mashiah], the trees will bear loaves of bread/cakes [like mushrooms which emerge overnight] and fine silk/wool [fiber-like strands which grow on a date-palm] every day!!

R' Hiya bar Ashi: In the future, all barren trees in Eretz Yisrael will bear fruit - "The tree will bear its fruit, the date tree and vine will give their strength". -end of Ketuvot

אז ירנן - פיוט לט"ו בשבט של ה'בן איש חי - Iraqi Jewish song for Tu Bishvat
Az Yeranen Atzei HaY'arim Lifnei El Adir Adirim...
The Mekubalim wrote that there are basically three kinds of fruits.
On Tu B'Shvat we eat TEN of each [30 total];

And they correspond to the three upper worlds in kabbalah:
Beriyah/creation, Yetzirah/formation and Asiyah/Action (part of our world).

1) those that are eaten completely - such as grapes, wheat, apples, etc...
2) those that have pits but are free of shells - such as olives, dates, apricots, etc...
3) those that are surrounded by their shell - such as nuts pomegranates and so on.

R' Hayyim Palachi (Turkey, 1788-1869), in his work Mo'ed Le'kol Hai (chapter 30), where he discusses a number of different laws and customs relevant to the month of Shevat wrote:
It is a good custom that each member of the household bless over the following on Tu B'Shvat...

WHEAT***Beriah - [world of creation] The FATHER should bless Boreh Minei Mezonoth on "WHEAT" foods, as stated: ...with the best of the WHEAT "He" will sate you. -Psalms 147:14 [Segulah for Parnassah/wealth]

GRAPES***Beriyah - And the WIFE should bless HaEtz over "RAISINS" [which is the softest tree and cannot be spliced], as is written: Your WIFE will be as a fruitful GRAPE vine in the innermost parts of your house...; -Psalms 128:3a

OLIVES***Yetzirah - [world of formation] The SON should bless over "OLIVES" [whose pit is inside it], for it's fruit encompasses it's shell - representing the triumph of good over evil. [segulah to be a Torah scholar] As written: ...your SONS will be like OLIVE shoots around your table. -Psalms 128:3b

NUTS***Asiya - [action] And the DAUGHTER should bless over "NUTS" [whose shell is on the outside], hinting to her father's constant duty to protect/watch over her.
As written: (Zohar Pinhas 258a) Abba Y'sad B'ratha [daughter is sourced in her father].
Also the outer shell or covering is symbolic of the quality of Tzniut (modesty) that is required of Jewish girls.

Finally, the young children should eat apples, in honor of the courageous women of B'nei Yisrael during the Egyptian bondage who secretly delivered their babies in the apple orchards. Rabbi Haim Palachi adds that the young children should also eat dates on this night.
כתבו המקובלים: שלשים מיני אילנות יש ושרשם מן העולמות העליונים. עשרה מהם, נאכלין הן וקליפתם כגון: ענבים תאנים וכו'. ועשרה מהם, קליפתם מבפנים כגון: תמרים זיתים וכו'. ועשרה מהם, קליפתם מבחוץ כגון: רמונים אגוזים שקדים וכו'. ואין לך דבר שאינו רומז לעליונים ולתחתונים. הנה בדרך רמז ירמוז לאדם הנקרא "עץ השדה", כמ"ש: כי האדם עץ השדה. כמו שאילנות, קליפה קודמת לפרי, כך היצר הרע נכנס באדם מצאתו מבטן אמו וקודם לפרי שהוא היצר הטוב. וכמו שיש באילנות אילני מאכל ואילני סרק, כך יש באדם צדיקים עושים פירות. ויש שאינם עושים פירות. ויש אילנות קוצים כסוחים באש יצתו והם רומזים לרשעים

ר' חיים פלאצ'י כתב: מנהג טוב בט"ו בשבט, שכל אחד מבני המשפחה יברך על הפירות הבאים... עולם (1) "הבריאה" - האבא יברך "מזונות" על החיטים [עיקר מאכל האדם ומסוגל לפרנסה, שנאמר: תהלים קמז,יד - "חלב חיטים ישביעך" [***בריאה - והאשה תברכי בורא פרי העץ על "הצימוקים" [לא מקבלת שום הרכבה, שנאמר: תהלים קכח,ג - "אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך" [עץ הכי עדין/שתיל רך] [***עולם (2) היצירה - והבן יברך על "הזיתים" [שקליפתם מבפנים] שהפרי מקיף את קליפתו וגובר הטוב על הרע [סגולה שיהיה תלמיד חכם], שנאמר: "בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך." [***עולם (3) העשיה - והבת תברכי על "אגוזים ורימונים" [שקליפתם מבחוץ] על שם הכתוב: אל גינת אגוז ירדתי, ותהיינה מבורכות ושמורות כאגוז שקליפתו קשה ומגינה. לרמוז, שאביה צריך תמיד לשמור/להשגיח עליה. שנאמר: אבא יסד ברתא [האבא שורשה של הבת]. ~רעיא מהימנא פינחס רנח, א - ובתיקוני הזוהר תיקון סט, קו
ואחר כך יאכלו מה שנעים וטעים ומועיל להם
דרשה לט"ו בשבט מספר "דבר בעתו" חלק ב' לרבנו הגדול המקובל כמוה"ר ששון מרדכי (עג'מי) ע"ה. זיע"א~

In this context Rabbi Haim Palachi reminds us to pay careful attention to ensure that no insects are present in the fruits eaten on Tu Be'shvat, as the consumption of insects constitutes a grave Torah prohibition. One who is not careful in this regard will in effect commit a sin by partaking of these fruits, even as he seeks to perform a Misva. Rabbi Haim Palachi also urges us to recite the Berakhot slowly and with concentration, rather than hurriedly, and not to perform any activity during the recitation of the Berakha. More generally, he recommends purchasing and frequently reviewing the work "Or Hadash" on the laws of Berakhot. As the laws of Berakhot are particularly complex and relevant to day-to-day life, it is critical that one familiarize himself with these Halachot. One must therefore make a point of acquiring books that outline these Halachot in a clear, coherent manner and to consult such books on a regular basis.

______________

And God created man with many openings, Nekavim, are small openings [as in Ezekiel 28:13 - the work of your drums and your orifices is in you; on the day of your creation they were established..] And Halulim, are wide ones [like tunnels in the earth]... Chest muscles called mafteah HaLev, Key of the heart, through which our lungs situated above the heart can be healed by flexing them. We see from this that the key of the heart is like a key that passes oxygen into the body and to produce a pathway for carbon dioxide out of the body.
Also, in the work "Otzar Eden HaGanuz" it's written: the formation of man and his features is a TESTIMONY OF THE CREATOR'S WISDOM. 
-Orhot Tzion, by Rav Ben Tzion Mutzafi (v. 1, pages 134-137 ch. 2) where he details the human body. {translation by yours truly}  
wink emoticon

______________We learn from ...
1. ... "Shuvu Banim Shovavim" that there are certain sins that do not require any atonement, but for which Teshuvah [repentance] alone wipes one's slate clean (which Hazal [the Rabbis in Talmud] referred to Mitzvot Aseh [positive commandments]).
2. ... "Ki va'Yom ha'Zeh Yechaper Aleichem mi'Kol Chatoteichem" - that other sins require Yom Kippur (Lo Ta'aseh [negative commandments]).
3. ... "u'Fakadti b'Shevet Pish'am u'vi'Nega'im Avonam" - that yet other sins, require suffering as well.
(c) Hilul Hashem [desecrating the name of God] requires all three, before death completes the atonement. -Yoma 86a


______________

Akudim ("Bound" – stable chaos - "this world" = Gravity), ================ The first divine configuration within the vacuum comprises Adam Kadmon, the first pristine spiritual realm described in earlier Kabbalah. It is the manifestation of the specific divine will for subsequent creation, within the relative framework of creation. Its anthropomorphic namemetaphorically indicates the paradox of creation (Adam – man) and manifestation (Kadmon – primordial divinity). Man is intended as the future embodiment in subsequent creation, not yet emerged, of the divine manifestations. The Kav forms the sephirot, still only latent, of Adam Kadmon in two stages: first as Iggulim (Circles), then encompassed as Yosher (Upright), the two schemes of arranging the sephirot. In Luria's systematic explanation of terms found in classic Kabbalah:

Iggulim is the sephirot acting as ten independent "concentric" principles;
Yosher is a Partzuf (configuration) in which the sephirot act in harmony with each other in the three-column scheme.
"Upright" is so called by way of an analogy to the soul and body of man. In man the ten sephirotic powers of the soul act in harmony, reflected in the different limbs of the body, each with a particular function. Luria explained that it is the Yosher configuration of the sephirot that is referred to by Genesis 1:27, 1:27 created man in His own image, in the image of God He created him, male and female He created them". However, in Adam Kadmon, both configurations of the sephirot remain only in potential. Adam Kadmon is pure divine light, with no vessels, bounded by its future potential will to create vessels, and by the limiting effect of the Reshimu [divine imprint].

From the non-corporeal figurative configuration of Adam Kadmon emanate five lights: metaphorically from the "eyes", "ears", "nose", "mouth" and "forehead". These interact with each other to create three particular spiritual world-stages after Adam Kadmon: Akudim ("Bound" – stable chaos - "this world" = Gravity =  Touching and not touching - "Mati V Lo Mati"), Nekudim ("Points" – unstable chaos), and Berudim ("Connected" – beginning of rectification). Each realm is a sequential stage in the first emergence of the sephirotic vessels, prior to the world of Atziluth (Emanation), the first of the comprehensive four spiritual worlds of creation described in previous Kabbalah. As the sephirot emerged within vessels, they acted as ten independent Iggulim forces, without inter-relationship. Chesed (Kindness) opposed Gevurah (Severity), and so with the subsequent emotions. This state, the world of Tohu (Chaos) precipitated a cosmic catastrophe in the Divine realm. Tohu is characterised by great divine Ohr (Light) in weak, immature, unharmonised vessels. As the divine light poured into the first intellectual sephirot, their vessels were close enough to their source to contain the abundance of vitality. However, as the overflow continued, the subsequent emotional sephirot shattered (Shevirat HaKeilim – "Shattering of the Vessels") from Binah (Understanding) down to Yesod (the Foundation) under the intensity of the light. The final sephirah Malkhut (Kingship) remains partially intact as the exiled Shekhina (feminine divine immanence) in creation. This is the esoteric account in Genesis[11] and Chronicles of the eight Kings of Edom who reigned before any king reigned in Israel. The shards of the broken vessels fell down from the realm of Tohu [chaos] into the subsequent created order of Tikun (Rectification), splintering into innumerable fragments, each animated by exiled Nitzotzot (Sparks) of their original light. The more subtle divine sparks became assimilated in higher spiritual realms as their creative lifeforce. The coarser animated fragments fell down into our material realm, with lower fragments nurturing the Kelipot (Shells) in their realms of impurity.


______________

Powered by Blogger.