Search This Blog

Music Channel ~ http://youtube.com/AaronHai1

to subscribe: please write to, qanungi613@gmail.com ~ INR interview: Hal'haka HeSepharadit HaYerushalmit, a new band of young musicians performing traditional Judeo-Middle Eastern music ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ אסור לקחת כסף עבור לימוד תורה/מצוות ☶ דכתיב (דברים ד, יד): "ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם", וכתיב (דברים ד, ה): "ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' ~~~~ שנאמר: "מה אני {הקב"ה לימד את משה} בחינם, אף אתם בחינם." ~נדרים לז,א ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ And remember, Torah study should not cost any money, since Hashem [G-d] commanded Moses to teach it "free of charge" - as stated: Just like "I" {Hashem had taught Moses} for free, {therefore "I" command...} you to teach it for free (Mah Ani BeHinam, Af Atem BeHinam). -Tractate Nedarim 37a ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Essay List: ▼ 2013 (1) November (1) ___ Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards ___ ▼ 2011 (1) ___ ▼ February (1) ___ את השבת ~ The Sabbath ▼ 2010 (8) ___ ▼ June (1) ___ זיווגים Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita ▼ May (1) ___ STAR ✡f DAVID, Western/Wailing Wall & Hebron ▼ April (4) ___ Adam & Eve - BREAD, BLOOD & CANDLE ___ The Leviathan - הלויתן ___ Good Spouse or Bad Spouse? ___ What Aristotle wrote to Alexander {Hebrew/English... ▼ March (1) ___ Ten Commandments - עשרת הדברות ___ ▼ February (1) ___ ▼ יהדות ספרד - ▼ February (1) ___ Sephardic Jewry ▼ 2009 (3) ___ ▼ December (1) ___ Advice on how to Stay Away from Disputes ▼ July (2) ___ Twelve ages of MAN - Midrash on the "ZODIAC" ___ The Pope, Yeshu HaMamzer & the Messiah

Compiled by: Aaron Hai

Saturday, May 8, 2010

STAR ✡f DAVID, Western/Wailing Wall and Hebron
a) Hebrew months image by: Rabbi Yitzhak Ginsburgh Shlita
ציור של הרב יצחק גינזבורג שליט"א

b) Image from the book: "Hatzofen" by R' Zamir Cohen
ALL THE 22 LETTERS OF THE HEBREW ALPHABET ARE IN A MAGEN DAVID.
*THERE IS NO SUCH THING IN ANY OTHER LANGUAGE.
ציור מספר "הצופן" של הרב זמיר כהן

c) The Shield of D✡vid - as explained by: המגן דוד - הסבר מאת הרב בן-ציון מוצפי
HaRav Ben-Tzion Mutzafi {translation by: Aaron Hai}


✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡
The Ramak רמ"ק wrote: there are 13 letters from the letter "ALEF-א" until "MEM-מ." And from MEM-מ until TAV-ת as well,
spelling out the word: א-מ-ת EMET, "TRUTH" - which is the "SEAL" (Heb; Hotamo-חותמו "his seal") of the HOLY ONE blessed be he.

And the Ramhal רמח"ל (Rabeinu Moshe Hayim Luzzato) Wrote: "our language (Hebrew) is called the HOLY TONGUE, for it has no names of modest organs whatsoever." וכתב רבנו הרמח"ל: שפתינו נקראת לשון הקודש, כי אין בה שמות וכינויים "לאיברים צנועים" כלל

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

What is the significance of the Star/Shield of David and why is it called such?

The source is in the Zohar and Midrashim: It's an ALLUSION to G-d's PRESENCE in the FOUR DIRECTIONS of the WORLD, ABOVE and BELOW. Each WARRIOR that went out to BATTLE took with him a SHIELD in the SHAPE of a TRIANGLE for PROTECTION.
Except DAWID {דויד} made a DOUBLED SHIELD, for he wanted to KING the ALMIGHTY "Blessed Be He" upon the FOUR DIRECTIONS, HEAVEN & EARTH (SIX RIBS). And symbolically, G-d is in the MIDDLE of the SIX RIBS the SEVENTH ASPECT.
And this ALLUDES to the HOLY SHABBAT (Sabbath) which is in the MIDDLE, while the SIX RIBS are the WEEKDAYS.
And the NUMBER 8 (corners) alludes to the upper world. AND it is a CHARM/PR✡TECTION while in one's PSSESSION...
?מה העניין של המגן דוד ומדוע קוראים לו כך

מקורו במדרשים ובזוהר, ורומז שהשם יתברך מצוי בארבע רוחות מעלה ומטה. כל לוחם שיצא למלחמה לקח אתו מגן בצורת משולש להגנה, אך דוד עשה מגן כפול כי רצה להמליך את השם יתברך על ארבע רוחות מעלה ומטה ולכן שש צלעות יש לו. ומשמעותו שש קצוות להכריז ולפרסם כי השם יתברך מולך בארבע רוחות ובשמים ובארץ ואין עוד מלבדו, והוא כביכול נמצא במרכז שש הצלעות בחינה שביעית, ו8 מרמז לעולם העליון שהוא מעל הטבע. ורומז לשבת קודש שהיא הנקודה המרכזית ושש הצלעות הם ימי החול. ויש סגולה לשמירה בהחזקתו ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡
✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡
✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ דוד המלך ושלמה קבורים במערה "תת קרקעים" לא ידועה בעיר דוד עם כל מלכי בית דוד כמתואר בספר מלכים א' (ב, י): "וישכב דוד עם אבותיו וייקבר בעיר דוד." וכן (דהי"ב יב, טז): "ויקבר עם אבתיו בעיר דוד..." ובכלל לא היכן שמצביעים לנו היום בהר ציון, כי הוא חלק מירושלים ולא היו קוברים בה כלל
Kings David & Solomon as well as Batsheva are buried in an "UNKNOWN-MULTI LEVELED" CAVE in the CITY of DAVID, along with all the KINGS of the HOUSE of DAVID. As written by each of them: And David slept with his fathers, and was buried in the city of David. -Melachim I - I Kings 2:10
And in this manner as well: "...and he was buried in the City of David..." -Divrei Hayamim II - II Chronicles 12:16
And not as many point out today, in Har [mount] Zion (in the old city) - since that area belongs to Yerushalayim and they never buried anyone there.
מסופר במדרש: שפעם אדריאנוס הלך לקבר דוד המלך בירושלים וראה את דוד המלך בשוכבו על מיטה של זהב וכתר תלוי לו מעל ראשו עם פנים אדומים, נגע בבשרו וראה דמו זורם [הולך ובא] בתוך גופו [כמו אדם חי] ואמר: "זה נאה לו..." מיד הלך משם וסגר את פי המערה
It is told over in the Midrash: that once Adrianus [Hadrian] went to the Tomb of King David [HaMelekh] in Yerushalayim and witnessed David resting on a GOLDEN BED, along with a golden CROWN hanging above his head and with "Panim Adumim" ----- a 'RED FACE.' So he touched his SKIN and noticed that his BLOOD was still FLOWING [back and forth] within his body [like a living person]! And he said: [Zeh Naeh Lo] "pleasant is this to him" - he immediately left, closing the mouth of the cave behind.


_________
For a very MATHEMATICAL explanation of: The three shields of Abraham, David, and Solomon,
with 5, 6, and 8 vertices, together form Eve's Shield.


Similar to the YinYang - it is a symbol of peace.
In the words of HaRav Zamir Cohen: the combination of a straight and an upside down triangle
is comparable to a Male and a Female, Day & Night - Sun & Moon - Positive & Negative - Hot & Cold etc.
http://www.inner.org/goldjewelry/aboutjewelry/abouteveshield.php

As well as: Secrets of the Hebrew Letters with R' Avraham Arieh Trugman
(Based on the book: "The Hebrew Letters" by R' Yitzchak Ginsburgh}. http://www.thetrugmans.com/trugman_letters.shtml
_________
Segulot (charms) of the Hida for any needs {HaRav Hayim Yosef David Azulai}: read the LETTERS of a person's NAME from PSALM 119 (in it the verses are in alphabetical order).

☞ EXAMPLE paragraph 1: Alef - then paragraph 4: Dalet finally paragraph 13: Mem, spelling out ADAM אדם

To make PEACE DWELL in one's home: READ the LETTERS "Shin-Lamed-Vav-Mem" שלום from PSALM 119. :סגולות מהחיד"א
יקרא את האותיות של האדם ממזמור קי"ט בתהלים (זה לפי האלפ-בית). להשכין שלום בית: תאמר אותיות ש-ל-ו-מ. ממזמור קי"ט בתהלים
ולמצוא חן בעיני הבריאות, יקרא את האותיות של שמו
_________
Can/will the KOTEL {WESTERN/WAILING WALL} EVER be DESTROYED?

NO NEVER, for the SHEKHINA (Divine Presence) resides there throughout all the DAYS and never moved from it.
R' Aha said: "Never has the SHEKHINA MOVED from the KOTEL HA-MAARAVI." ~Shemot Raba, 2:2
ג-מ-ר-א
There are also FOUR special ANGELS who's initials spell:
GE-MA-R-A (Talmud) GABRIEL, MIKHAEL REFAEL & URIEL....
[Igeret HaTiyul by R' Hayim, brother of the Maharal - based on Pirkei D'Rabee Eliezer ch. 4]

And they are G-d's messengers who STOP ANYONE or any ROCKETS from DESTROYING it.
האם הכותל המערבי יכול/אמור ליחרב? לעולם לא. כי השכינה שם כל הימים ולא זזה ממנו לעולם
_________
It is in the merit of Moses our teacher and King David...
That the western wall still stands today, "SheLo Shaltu Son'eihem B'Maasei Y'deihem,"
[for THEIR WORKS never fell into the hands of the enemy].

Rav Hinena bar Papa interprets the verse:
"Ranenu Tzadikim ba'Hashem, la'Yesharim Naavah Tehilah" (Psalms 34:1), saying that this refers to Moshe and David, whose works never fell into the hands of the enemy, since both the entire "Mishkan" [Tabernacle], the curtains, boards, hooks, bolts, the columns and the sockets of Moshe were stored away.
As well as the GATES [Kotel] of David ("Metzudat Tzi'on," see Agadot Maharsha) sunk into the ground. He interprets the word "Navah" ('it is nice') as "Naveh" ('dwelling-place'). "Her GATES [of David] sunk into the ground (Lamentations 2:9)..." As well as the MISHKAN, which was hidden under the tunnels of the Heikhal [sanctuary]. -Sotah 9a

המייסד היה דוד מלך ישראל, ואחריו הוסיפו בדורות הבאים נדבכים נוספים, גם כתב הרב משה חאגיז ז״ל כי בת שבע תרמה את האבן הגדולה ביותר בו
The foundation was laid by David Hamelekh king of Yisrael, then others added more throughout the generations, and Rabbi Moshe Hagiz ztz"l wrote that: BatSheva contributed the LARGEST STONE of them all [which can still be seen today in the women's section at the Kotel].

MEANING THAT KING DAVID [NOT HEROD!!] BUILT THE KOTEL WITH HIS OWN HANDS !!
דוד המלך [ולא הורדוס] בנה את הכותל בידיו ממש והוא חומת הר הבית ממש, וצריכים לרעוד כשעומדים שם
And it is the wall of the TEMPLE MOUNT "MaMaSh" [actually] - and one must "TREMBLE" when standing there.

דרש ר' חיננא בר פפא מאי דכתיב (תהלים לג, א) רננו צדיקים בה' לישרים נאוה תהלה אל תקרי נאוה תהלה אלא נוה תהלה זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם דוד דכתיב (איכה ב, ט) טבעו בארץ שעריה משה דאמר מר משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועד קרשיו קרסיו ובריחיו ועמודיו ואדניו היכא אמר רב חסדא אמר אבימי תחת מחילות של היכל. ~סוטה ט
_________
Many Poskim rule: (among them R' Moshe Hagiz, Jerusalem; 1671-1750)
It is forbidden to stick letters in the crevices (western wall),
for it can cause the SOIL to fall out - and that is a PROHIBITION from the Torah.
Rather it may be placed below the ARON (ARK of the Torah).

And the Brisker Rav would not even draw near to the wall, let alone touch it for fear of causing soil to crumble [as that is a Lav DeOrayta, Biblical prohibition]. -responsa, "Mevaseret Tzion" by HaRav Ben Tzion Mutzafi - shalita' ____________________________________________________________________________________________________ האם זה בסדר לשים פתקים בכותל?
כתב הרב משה חגיז (1671-1750) שיש בזה חשש
שפוררים אפילו גרגיר קטנטן של עפר, והדבר עון חמור השם יצילנו. לכן יש בזה ספק משום: לא תעשון כן לה' אלקיך. (ויש בזה מנתץ וגם מועל בהקדש) אפשר להניח אותה מתחת לארון הקודש שבכותל (ועיין בספר מבשרת ציון).י
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~✡✡HEBRON ✡ ✡ ✡ ✡ חברון✡✡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________

בפסוק כתוב שבע עדנים יחלפון עלוהי, ופירש הזוהר הקדוש כי מדקה אחת קודם פרידת הנשמה מהעולם, היא עוברת שבעה שלבים עד הגיעה למקומה

In the verse [Daniel 4:13] it is written
...and seven periods will pass over him... and the Zohar explains: from the moment the soul leaves this world, it passes through 7 phases until arriving at it's place

___________________________________________________________________________________________________________

 The Temple Mount is the Gateway where our PRAYERS ASCEND to HEAVEN. Bar Yohai wrote: there is no greater site than the Cave of the Patriarchs {Makhpelah}... רשב"י כתב בזוהר שאין כמו מערת המכפלה The MAKHPELA CAVE (HEBRON), is the GATEWAY for ALL the SOULS that ASCEND to HEAVEN. As well as our EXTRA SOULS for SHABBAT. Man's soul was CARVED out from the TEMPLE MOUNT, then ascended to the THRONE of GLORY. And NOW descends through the CAVE of the PATRIARCHS Makhpela. _____________________________________________________________________________________________________________הנשמה נחצבה מהר הבית, עלתה לכסא הכבוד, ויורדת דרך מערת המכפלה זוהר ויקהל, קנ"א והלאה - וגם זוהר חיי שרה http://www.hebron.co.il/tora/tor22.html">http://www.hebron.co.il/tora/tor22.htm :כל איזכורי חברון בזוהר _____________________________________________________________________________________________________________ According to the Holy Zohar: in the portion of Yitzhaq, the round opening in the floor which is covered is - the GATEWAY TO GAN EDEN - PARADISE/WORLD TO COME. על פי הזוהר בחלקת יצחק, הפתח העגול המכוסה מעל הרצפה זהו הפתח לגן עדן ______________________________________________________________________________________________________________ HaRav Avraham Azulai (16th c.) told over: that once the Patriarch Abraham completed their MINYAN (quorum of 10) in Hebron on ROSH HASHANA. ~Shem HaGedolim L'Ha Hida _______________________________________________________________________________________________________________ הרב אברהם אזולאי זצ"ל סיפר: שפעם אברהם אבינו השלים להם מנין בחברון בראש השנה ~שם הגדולים להחיד"א ________________________________________________________________________________________________________________

 It is written: that at the time of a person's DEATH, one can SEE ADAM HaRishon coming towards him. -Zohar, Lekh Lekha 81a
 כתוב: שבשעת פטירת האדם מהעולם הוא רואה את אדם הראשון בא לקראתו. ~זוהר לך לך פא, א

 The Gemara [Ketuvot 23] said that if he died with his face to the people it is
 a good sign for him.ובגמרא [ כתובות כג: ] נאמר שאם נפטר כשפניו כלפי העם סימן יפה לו

_________


 • Clinical Deatha "dream" of the soul being "judged" but certainly not death

Question asked to HaRav Mutzafi shalita: we wanted to understand your view on clinical death, could these people have died and come back or what?
 רצינו להבין פשר הנקרא מות קליני, האם הם מתו וחזרו או מה? כי יש הרבה שמועות וסיפורים כאלה

Response by Rabbi Mutzafi:
Da' Yedidi [Know this my friend] there is much vagueness and ignorance and imagination in this matter and I will mention some proofs...

תשובה מאת הרב מוצפי שליט"א: דע ידידי שיש הרבה טשטוש ובורות ודמיון בענין זה ואזכיר כמה ראיות
_______________________________________________________________________________________________________________

א, הוא צריך לראות את כל מעשיו ולחתום עליהם קודם יציאת נשמתו... -תענית יא _____________________________________________________________________________________________________________ 1)

 the soul needs to see all of his deeds and sign for them before his soul can be released... Taanit 11a _____________________________________________________________________________________________________________

 ב, משביעים אותו לא לספר מאומה... -מעבר יבק _____________________________________________________________________________________________________________ 2)

 the soul is sworn not to tell over a thing... -Maavar Yabok _____________________________________________________________________________________________________________

 ג, פוגש את הוריו וקרוביו... -זוהר ויחי ריח _____________________________________________________________________________________________________________ 3)

the soul meets his parents and close relatives... -Zohar Vayehi 218 _____________________________________________________________________________________________________________

ד, רואה את המלאך האכזר ואת חרבו וזורק בו מרה... -מו"ק כט, חסד לאברהם _____________________________________________________________________________________________________________ 4)

 the soul sees the cruel angel, as well as his sword, and throws bitterness upon him... -Moed Katan 29, Hesed La'Avraham _____________________________________________________________________________________________________________

 ה, הולך 3 ימים בדרך חושך בגיא צלמות... -ר' שמשון מאוסטרופולי _____________________________________________________________________________________________________________ 5)

 the soul wanders for 'three days' along the dark path of Gei' Tzalmaveth... -R' Shimshon of Astropoli _____________________________________________________________________________________________________________

 ו, רואה את כל שכרו שם... -כתובות קג ועץ יוסף _____________________________________________________________________________________________________________ 6)

the soul sees all of it's reward there... -Ketuvot 103, and Etz Yosef _____________________________________________________________________________________________________________

ז, רואה את השכינה ונדבק בה... -מדרש הנעלם וירא, ויקרא נג _____________________________________________________________________________________________________________ 7)

 the soul sees the Shekhinah and clings to her... -Midrash HaNe'elam Vayera, Vayikra 53 _____________________________________________________________________________________________________________

ח, צער קשה וכואב חש בפרידה... -אמור, חפ _____________________________________________________________________________________________________________ 8)

 the soul suffers in agony and the separation process is difficult... -Zohar Emor _____________________________________________________________________________________________________________
ט, 30 יום קודם מכריזים עליו ולא ניתן לשינוי... -ויחי, ריט _____________________________________________________________________________________________________________ 9)

 it is irreversibly announced upon the soul 30 days prior... -Zohar Vayehi 219 _____________________________________________________________________________________________________________
 י, כל רבותיו ומחברי הספרים שלמד יוצאים לקראתו... -ספר חסידים תנו _____________________________________________________________________________________________________________ 10)

 all the Rabbis and authors of holy books it studied come towards the soul... -Sefer Hasidim 451 _____________________________________________________________________________________________________________

 ויש תנאים נוספים וכולם לא קרו במציאות. לכן כל אותם חוויות הם חלום שחלם החולה שדנו אותו בלבד אבל לא פטירה


 And there are other conditions which did not happen in reality. So all those experiences are nothing but a "dream" of the soul being "judged" but certainly not death. _____________________________________________________________________________________________________________


 • When a person dies, a complete account of his deeds is listed to him, and he admits to them, signs to them, and accepts the justice of the verdict. -Taanit 11a


 מַעֲבַר יַבק הוא שמו של ספר בעל השפעה עצומה בשדה הפסיקה שחיבר אהרן ברכיה מודינה והודפס במנטובה בשנת 1626 ____________________________________________________________________________________________________

 HaRambam wrote in Melakhim » Chapter 5 Halakha 11 The Sages commented: 'Whoever dwells in Eretz Yisrael will have his sins forgiven as Isaiah 33:24 states: The inhabitant shall not say 'I am sick.' The people who dwell there shall be forgiven their sins.' [Yet], there is "no comparison between" the merit of a person who "lives in" Eretz Yisrael and ultimately is buried there, than to one whose body is "brought there" after his death [the Poskim explain: for Yisrael is "not" a cemetery]. Nevertheless, great Sages would bring their dead there. Take an example, from our Patriarch, Jacob, and Joseph, the righteous.

הרמב"ם כתב: אמרו חכמים כל השוכן בארץ ישראל עונותיו מחולין שנאמר: וכל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשוא עון אפילו הלך בה ארבע אמות זוכה לחיי העולם הבא וכן הקבור בה נתכפר לו וכאילו המקום שהוא בו מזבח כפרה שנאמר: וכפר אדמתו עמו ובפורענות הוא אומר על אדמה טמאה תמות, ---- "ואינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו אחר מותו..." [וכתבו הפוסקים: כי אין ארץ ישראל בית קברות] ואעפ"כ גדולי החכמים היו מוליכים מתיהם לשם, צא ולמד מיעקב אבינו ויוסף הצדיק. ~מלכים פרק ה הלכה יא
And Harav Ben Tzion Mutzafi shlita explains: the Poskim wrote - based on Midrash Tanhuma, Yerushalmi and the Zohar: For the land of Yisrael is "not" a cemetery.

 וכתב הרב בן ציון מוצפי שליט"א... וכתבו הפוסקים בגלל דעת התנחומא, הירושלמי והזוהר: כי אין ארץ ישראל בית קברות ואם כבר הביאוהו ביום הקבורה נוהגים אבילות עד השקיעה - כי אסור להעלות מתים מחו"ל לארץ, אלא אם כן יש סכנה קיומית לשלמות המתים שם

And if they already brought the body to the Land, the mourning is only observed on the burial day - until nightfall. Yet, although it is forbidden to bring the dead of the diaspora to Yisrael to begin with - only in a case where there's a RISK as to the welfare of the dead in that place.

___________


 Take out the yod kei waw kei from Eliyahu hanavi, you get General "Alenby" he was yonek... Righteous amongst the nations... So he took the holy land from the Turks.

___________
 • Looking/Seeing Holiness

In the Torah we learn that Moses never entered the Land of Israel, but he did MERIT to SEE it.
From here we learn of the great benefit there is in seeing it. Just like: seeing the Holy Temple,
Temple Mount, LETTERS on the SEFER TORAH and the FACE of a TZADIQ, for the SHEKHINA DWELLS there.
And they merit to have their image engraved upon the Shekhinah for eternity. -Hesed L'Avraham [R' Avraham Azulai ztz"l]
בתורה למדנו שמשה לא נכנס לארץ אבל זכה לראות אותה. מכאן תדע שיש תועלת גדולה בראיתה, כמו הרואה בית המקדש, הר הבית, כתב של ספר תורה ופני צדיק, כי השכינה שורה שם - וזוכה שדמותו נחקקת בשכינה לעולם. -מורנו המקובל רבי אברהם אזולאי ז"ל בחסד לאברהם
__________

 • Blessings over mountains and seas


במשנה במסכת ברכות איתא הרואה ההרים הרמים מברך
One who has not seen Har [mount] Hermon, Har HaCarmel, Har HaTavor for a period of 30 days - must bless...
Barukh Attah Hashem Elokeinu Melekh HaOlam Oseh Maaseh B'reishit.
מי שלא ראה 30 יום רצופים את הר החרמון , הר הכרמל , הר התבור מברך בשם ומלכות בא״י אמ״ה עושה מעשה בראשית
And if one did not see the beach shore or even the sea for a period of 30 days may bless...
Barukh etc, "She'asah Et HaYam HaGadol." שלא ראו את שפת הים או הים גם מרחוק במשך 30 יום רצופים , עליהם לברך בשם ומלכות בא״י אמ״ה שעשה את הים הגדול
__________
The Mequbal Rabeinu HaRamak [R' Moshe Cordovero] z"l explains in his work Or HaHamah on the Zohar:

"every TEARDROP which falls from our eyes is transformed into a "STONE" [with their name written on it],
which will be used for the REBUILDING of the Bet Hamiqdash and the REBUILDING of Yerushalayim."
:המקובל רבנו הרמ״ק ז״ל ביאר בספרו אור החמה על הזוהר הקדוש
כי כל דמעה שיורדת מעיננו נעשית "אבן" [ושמו כתוב עליו] לבנין בית המקדש ובנין ירושלים, ועל זה כיוונו רבותינו
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, שנאמר: "שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה." ~תענית ל,ב
And this is what our Rabbis meant when they said: {Taanit 30b} "Only someone who MOURNS for Yerushalayim merits to see its rejoicing." So by showing that it is really "still alive" within us, it gives us hope and encouragement that it will truly be REBUILT!


 • KISS the LAND'S STONES


One who ARRIVES in ISRAEL (after 30 days abroad) should KISS the LAND'S STONES.
As is written: "For Your servants desired its stones and favored its dust." -Psalms 102:15

When he (B"H) ARRIVES at the JUDEAN CITIES, such as HEBRON, he should ---TEAR--- his SHIRT 8 CENTIMETERS LONG
while standing and it may be re-sewn 'only' if left with slight gaps between the stitches [k'Min Sulamot]. -Moed Katan 26a As well as the OLD CITY of JERUSALEM and once more at the KOTEL/WESTERN WALL while saying: "Our sanctuary and our glory, wherein our forefathers praised You is burnt with fire, and all our coveted places have become a waste." -Yeshayahu 64:10 "Beit Kodsheinu VeTifarteinu Asher Hillelukha Avoteinu Haya L'sreifat Esh, v'Khol Ma-hamadeinu Hayah l'horvah." {Note: we are FORBIDDEN to TEAR on Holidays/Rosh Hodesh & Sabbath. Therefore, if one were to visit these PLACES during that time, he would thereby be EXEMPT from it's practice}. -Shulhan Arukh (Magen Avraham (4): He tears on the left, for the heart is on the left - O.H. 2 and Y.D. 38) מי שעושה עלייה לארץ ישראל מנשק את אבניה שנאמר (תהלים קב,טו): כִּי רָצוּ עֲבָדֶיךָ אֶת אֲבָנֶיהָ וְאֶת עֲפָרָהּ יְחֹנֵנוּ... וכשמגיע לערי יהודה כמו חברון - וכן ירושלים העתיקה קורע ובכותל קורע שוב ואומר: [ישעיהו סד,י] "בית קדשינו ותפארתינו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש וכל מחמדינו היה לחורבה," --- ויש לקרוע את חולצתו באורך 8 סנטימטר _________Yet, there are those who are lenient and simply 'unbutton' the buttons of their shirt to the length of 10 centimeters. ?אדם שלא היה בחברון שלשים יום האם עליו לקרוע את חולצתו תשובה: מעיקר ההלכה צריך, משום ההלכה "הרואה ערי יהודה בחרבנן קורע ואומר..." - "ערי קדשך היו חרבה." אלא שיש מקילים ופותחים את כפתורי חולצתם לאורך 10 סנטימטרים [Note: The area of Yehudah [Judea] encompasses the southern half of Eretz Yisrael proper. This area is approximately equivalent to the area south of the current roads connecting Beit Shemesh and the Jerusalem-Tel Aviv highway and that which runs from the Sha'ar ha'Gai intersection to Jerusalem]. ________________________________________________________________________________


 • R' Avraham Azulai z"l - "Hesed L'Avraham,"Dwelling in the land of Yisrael is such a great privilege that one's "soul" is actually on a higher level. For in Yisrael one is given a soul called a "Ben/Bat" [son/daughter], but in the diaspora it is called an "Eved" [servant]... __________________________


 היוצא לחו"ל מפקיד את נשמתו בגבול ורק אם יחזור שלם ברוחניות יחזירו לו אותה. -מקורו בזוהר, ראשית חכמה, ובחסד לאברהם: עין הארץ - נהר יד

One who travels to the DIASPORA - DEPOSITS their NESHAMA by the BORDER. And only if they return SPIRITUALLY COMPLETE is it returned to them. -Sources: Zohar, Reishit Hokhma (c. 1518–1592) and Hesed L'Avraham (c. 1570–1643) - In other words R' Avraham Azulai z"l explains in "Hesed L'Avraham," Ein HaAretz Nahar 14: that on the night of sleeping in Yisrael after returning from abroad [if they kept mitzvot in the diaspora], then - the weaker soul ascends to Shamayim [heaven] and never comes back down while the higher soul remains alone. And Rabenu Avraham Azulai adds: that this can only occur if one has established a "Dirat Keva B'Yisrael" [a permanent dwelling place].

 ורבנו אברהם אזולי מסביר בחסד לאברהם: שבלילה הראשון שהוא ישן בארץ ישראל אם הוא שמר את הרגלים והמועדים [כלומר המצוות], אז עולה הנפש שלו מעולם העשיה עד השמים ולא חוזר ונמצא שהוא מתלבש בנפש מעולם היצירה [עולם מעליו] בלבד. ורבנו אברהם אזולי מוסיף שזה אינו יכול לקרות אלא אם יש לו דירת קבע בישראל Link to Hesed L'Avraham: http://mobile.tora.ws/index.html ____________________________________________________________________________________________________________

המקובל הגדול הרב אברהם אזולאי.
*****
להלן סיפור פטירתו המצמרר👇🏽
מסופר שלפני פטירתו בא פחה מאיסטנבול לבקר בחברון ובמערת המכפלה, וכשהציץ פנימה למערה התת-קרקעית נפלה חרבו היקרה לתוכה. הפחה הוריד אל המערה את משרתיו באמצעות חבלים, אולם הם מתו לפני שהספיקו להשיב את החרב. בשל כך גזר על היהודים להיכנס להוציא את החרב מהמערה. היהודים ערכו גורל, והרב אזולאי נבחר לבצע את המשימה. הוא טבל במקווה ובמשך לילה שלם למד ועסק בקבלה. לקראת הבוקר ביקש מחבריו שיתפללו עליו שלא יאונה לו רע והלך למערה, שם קשרו אותו בחבל וירד פנימה. לאחר שמצא את החרב, קשר אותה אל החבל והחזירה למעלה. הוא נכנס עמוק יותר למערה, שהיא אחד מפתחי גן עדן, וראה שם את אליעזר עבד אברהם. זה האחרון הובילו פנימה אל גן עדן, ושם ראה את האבות. בשל הפחד שאפף אותו, הוא התעלף, ולאחר שהריח בשמים, קם וסיפר לאבות על סיבת בואו. מכיוון שראה כי זהו גן עדן, לא רצה לצאת מתוכו, והאבות אמרו לו ש"זה אינו אפשר. עכשיו צא ומחר אתה עמנו". כך אמר לו אברהם אבינו. הרב אזולאי הועלה מהמערה בחבלים, ושב לביתו שמח, וכל הלילה דרש בפניו חבריו בקבלה. עם שחר טבל במקווה, לבש תכריכים, קרא "שמע ישראל", ונפטר 

____________________________________________________________________________________________________________


The word "Yisrael" in Hebrew contains the first letters of all the Avot and Imahot: י - יצחק + יעקב ש - שרה ר - רחל + רבקה א - אברהם ל - לאה Not only this but the total number of letters in the names of our Holy patriarchs and matriarchs adds up to 26 equal to the Gematria of Hashem's Divine name. _____________ Whoever loves the Land of Israel is likewise loved by the Land. -R' Yehezkel Halberstam
_________________________________

כל מי שאוהב את ארץ ישראל, אז גם הארץ אוהבת אותו. ~ר' יחזקאל הלברשטעם _____________________________________________________________________________________________________________

 Every MAN "MUST see to it that his HOME is left with "NO PAINT or COLOR" in an AREA of 50x50 centimeters. Thereby "commemorating the destruction of "OUR HOLY TEMPLE "Bet Mikdasheinu V'Tifarteinu" ["our holy house of glory..."] (May it be rebuilt speedily in our days -Amen)!! ✡☶✡
כל דירה חייב האדם להניח ללא סיוד וצבע, בגודל 50 סנטימטר על 50, זכר לחורבן בית מקדשינו ותפארתינו. ~חכם בן-ציון מוצפי שליט"א
__________

Why is it that if there's a specific command in the Torah not to make any idols or molten images,
is there a command from G-d to ERECT the CHERUBS in the Holy Temple?
על פי המקרא, נצבו לצדי הארון, שני פסלי ענק של כרובים עשויים עץ בציפוי זהב, שגובהם עשר אמות (כחמישה מטרים) ומוטת כנפיהם גם היא עשר אמות

The Talmud in Ketuvot teaches us a principal: Ha'Peh she'Asar Hu ha'Peh she'Hitir
(the mouth that forbade is the mouth to permit). The Torah forbade the protruding image of a man to be worshiped or even adored. And the POSKIM wrote that:
even as an ORNAMENT - it is still FORBIDDEN [HaRambam, Avodat Kokhavim 3:10-11].
In this case the Torah actually COMMANDED IT - because of HaQadosh Barukh Hoo's
[Holy One Blessed Be He's] LOVE towards Yisrael, resembling that of a FATHER towards his INFANT "to create the images of TWO INFANTS face to face." So that if the people were to [Heaven Forbid] commit GRAVE SINS, he can LOOK there and say:
"they are INFANTS" - and thereby have mercy upon us.
מדוע על אף הציווי האלוקי לא לעשות פסל וכל תמונה - מדוע הקב"ה ציווה להציב כרובים במקדש? הגמרא במסכת כתובות יח, ב. אומרת: הפה שאסר הוא הפה שהתיר, התורה אסרה לעשות צורת אדם בולטת, למטרת פולחן והשתחויה. והפוסקים כתבו אפילו לנוי אסור. כאן התורה ציותה בגלל אהבת השם יתברך לישראל בדומה לאב לתינוקו, לעשות דמויות שני תינוקות זה מול זה, בעבור שאם חלילה יעשו עוונות קשים, יסתכל שם ויאמר תינוקות הם וירחם עלינו. ~חכם מוצפי שליט"א
__________
עם ישראל אינם מקבלים מתנות חינם, אלא אנחנו צריכים לשמור את התורה ואז לא נפסיד את ארץ ישראל,
ויש לכל יהודי לומר כל בוקר: תודה להשם יתברך על שמשאיר אותנו לחיות בארץ הקדושה. ~מוצפי
Am Yisrael do not receive gifts for free, rather we need to keep the Torah and then we won't lose the land of Israel, and every Jew must say every morning: thank you Hashem Yitbarakh for allowing us to REMAIN dwelling in the holy land. -Mutzafi
__________
So why don't "WE" just BUILD the HOLY TEMPLE?
For according to HALAKHA: we are forbidden from REBELLING against the NATIONS of the WORLD or causing WAR & BLOOD-SHED. The only exception is: if Israel were to have the UPPER HAND (Yad Shel Yisrael Goveret). And these are the words of HaRambam [Maimonides]: All the above matters apply only in an era when Israel is in exile among the idolaters or in an era when the idolaters are in power. When, however, Israel is IN POWER OVER THEM [Yad Yisrael Tekifah], it is forbidden for us to allow an idolater among us. Even a temporary resident or a merchant who travels from place to place should not be allowed to pass through our land until he accepts the seven universal laws commanded to Noah and his descendants, as [Exodus 23:33] states: "They shall not dwell in your land" - even temporarily. A person who accepts these seven mitzvot is a ger toshav [resident alien]. A ger toshav may be accepted only in the era when the [laws of the] Jubilee Year are observed
[see also: Hilkhot Issurei Bi'ah ch. 13-14]. In an era when the [laws of the] Jubilee Year are not observed, however, we may accept only full converts. -Avodah Zarah 10:6 מדוע "אנחנו" לא בונים את הבית המקדש? כי על פי ההלכה: אסור לנו למרוד באומות העולם ולא לגרום למלחמות ולשפיכות דמים. וזה לשון הרמב"ם: "בזמן שיד ישראל תקיפה עליהם אסור לנו להניח נכרים בינינו, ואפילו יושב ישיבת עראי או עובר ממקום למקום בסחורה לא יעבור בארצנו אלא עד שיקבל עליו שבע מצות שנצטוו בני נח שנאמר "לא ישבו בארצך" אפילו לפי שעה. ואם קבל עליו שבע מצות הרי זה "גר תושב", ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג אבל שלא בזמן היובל אין מקבלין אלא גר צדק בלבד". ~הלכות ע"ז י' ו

We are forbidden from creating the ARTICLES
of the Bet HaMiqdash [HOLY TEMPLE], until it is fully REBUILT.

Around 500 years ago
they built a TABERNACLE in YEMEN's "TAIZ" DISTRICT.
Along came a STRONG WIND and took it all.
Since then no one can get to the DISTRICT.
Even PLANES can not FLY above the AREA.

אסור לנו היום לעשות את תבנית כלי המקדש כלל עד שיבנה בית המקדש
משום: לא יעשה אדם תבנית היכל שלחן מזבח מנורה...לפני כ - 500 שנה בנו משכן בתימן במחוז תעיז, ובאה רוח סערה ולקחה את הכל ומאז לא יכולים להגיע למחוז ששם היה המשכן עד היום, גם מטוסים לא יכולים לטוס מעל האיזור

Not to make images for decoration...
even when one does not worship them, as [Exodus 20:19] states:
"Do not make a representation of anything that is with Me." -Rambam, Sefer HaMitzvot » Negative Commandments 1:4
Avodah Zarah 43b derives this from the above verse. The Hebrew words translated as "Do not make with Me..." can also be rendered, "Do not make Me..." - i.e., do not make images in the human form, the form in which God has revealed himself (Siftei Cohen, Yoreh De'ah 141:21). שלא לעשות צורות לנואי, ואף על פי שאין עובדין אותן, שנאמר: "לא תעשון, איתי..." (שמות כ,יט). ~ספר המצות א,ד
_________

Zohar Pinhas daf 220 writes: One day a clever gentile came to R' Eliezer and said: Old man, old man, I have three questions that I want to put to you. The first is: You say that another Temple will "be built" for you - yet the Temple is not to be built more than TWICE !! The FIRST Temple and the SECOND Temple ARE MENTIONED, but you will not find a THIRD Temple in the Torah and that which you had to build has already been built and there will never be another one, for Scripture has referred to the 2 houses of Yisrael, about the 2nd TEMPLE it's written: "The glory of this latter house shall be greater than that of the former." (Hagai 2:9)

R' Eliezer lifted up his eyes, looked at him, and turned him into a HEAP OF BONES ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠
When his anger had subsided, he looked back, cried and said: "Hashem, our Master, how majestic is Your name in all the earth" (Tehilim 8:2). He explained: when Yisrael came out of Egypt, the Holy One bb"h wanted to establish them in the country as are the holy angels on high, and He wanted to build a Temple for them, bring it down from the upper heavens, and plant Yisrael in the land as a holy planting, after the pattern of the heavenly form, as it is written: "You shall bring them in, and plant them in the mountain of Your inheritance" (Shemot 15:17). And where would that be? "in the place, Hashem, which You have made for You to dwell in" (Shemot 15:17). In that PLACE which You, Hashem, have made and in no other. "The place, Hashem, which You have made for You to dwell in..." - refers to the First Temple, and the continuation of the verse - "in the sanctuary, Hashem, which Your hands have established," refers to the Second Temple. Both of them are the work of the Holy One bb"h.

But when they [B'nei Yisrael] angered Him in the wilderness, they died, and He brought their children into the land and the Temple was CONSTRUCTED BY MAN, which is why it DID NOT LAST --- "FOR THE BUILDING HAS TO BE THE WORK OF THE HOLY ONE bb"h." King Solomon knew that the Temple that he built was BUILT BY MAN and would not therefore last, which is why it is written: "Unless Hashem builds the house, they who build it LABOR IN VAIN" (Tehilim 127:1) And indeed it no longer exists. In the days of EZRA, because of the sin, they had to REBUILD the Temple, which is why it had NO LASTING EXISTENCE. And up until now the first building of the Holy One bb"h has not been placed in the world...

But CONCERNING THE FUTURE it is written: "Hashem builds Jerusalem" (Tehilim 147:2). He WILL BUILD and NO OTHER. It is for this building that we are waiting, and not for a STRUCTURE OF MAN which has no 'KIYUM' [permanence]. The Holy One bb"h will BRING DOWN the First Temple and the Second Temple FROM ON HIGH "simultaneously" - and then there will be perfect rejoicing and goodwill throughout its existence. The FIRST TEMPLE that is concealed, ascends on high over THE SECOND TEMPLE that is revealed, and the whole world will see the CLOUDS OF GLORY that surround the Temple that is revealed, and within those clouds will be the First Temple in a hidden action, RISING TO THE HEIGHT OF THE GLORIOUS HEAVENS - so far this has not happened in the world, for even the City of Jerusalem will not be the result of man's skills, for it is written: "for I, says Hashem, will be to her a wall of fire round about, and will be the glory in the midst of her..." (Zekharyah 2:9). If this is what is written about the City, how much more so will this be the case for the Temple, which is His dwelling place. And this action of The Holy One bb"h should have been apparent at the beginning, when Yisrael came out of Egypt, but it was delayed for the End of Days, for the final Redemption. -Yehi Ratzon אמר רבי אבא, נזכרתי בדבר אחד ששמעתי מהמנורה הקדושה (כינוי לרבי שמעון בר-יוחאי), ששמע משמו של רבי אליעזר. יום אחד בא לפניו (לפני רבי אליעזר) גוי אחד ואמר לו, זקן זקן, שלוש בעיות אני רוצה לתבוע ממך: אחת, שאתם אומרים שֶׁיִּבָּנֶה לכם בית מקדש אחר, והרי לא היה (צריך) לְהִבָּנוֹת אלא רק פעמיים - בית ראשון ובית שני. בית שלישי ובית רביעי לא תמצא בתורה, והרי מה שהיה לו להיבנות כבר נבנה, ולעולם אין בו (לא יהיה) יותר, שהרי שני בתי ישראל קרא להם הפסוק, וכתוב: "גָּדוֹל יִהְיֶה כְּבוֹד הַבַּיִת הַזֶּה הָאַחֲרוֹן מִן הָרִאשׁוֹן." ⊗⊗⊗ הרים רבי אלעזר עיניו והביט בו, ונעשה גל של עצמות ⊗⊗⊗ שני בתי המקדש היו אמורים במקור להיות ניבנים ע"י הקב"ה ולא ע"י בני אדם ✡✡ כמו שאמר ר' אליעזר: כיון שנח רָגְזוֹ, החזיר ראשו ובכה, ואמר, "ה' אֲדֹנֵינוּ מָה אַדִּיר שִׁמְךָ בְּכָל הָאָרֶץ." כמה חזק כח השם הקדוש, חזק בכל הארץ, וכמה חביבים דברי התורה, שאין לך דבר קטן שלא תמצא בתורה, ואין לך דבר קטן שנמצא בתורה שלא יצא מפי הקב"ה. דברים אלו ששאל אותו רשע, אני שאלתי יום אחד את אליהו, ואמר שהרי בישיבת הרקיע הסתדרו לפני הקב"ה. וכך זה, שכשיצאו ישראל ממצרים רצה הקב"ה לעשותם בארץ כמלאכים קדושים של מעלה, ורצה לבנות להם בית קדוש, ולהורידו מתוך שמי הרקיעים, ולנטוע את ישראל, נציב קדוש, כמו הדמות שלמעלה. זהו שכתוב "תְּבִאֵמוֹ וְתִטָּעֵמוֹ בְּהַר נַחֲלָתְךָ". באיזה מקום? "בְּמָכוֹן לְשִׁבְתְּךָ פָּעַלְתָּ השם." באותו שפעלת אתה ה', ולא אחר (בבית שהקב"ה עשה ולא בני אדם). "מָכוֹן לְשִׁבְתְּךָ פָּעַלְתָּ השם" - זה בית ראשון. "מִקְּדָשׁ ה' כּוֹנֲנוּ יָדֶיךָ" - זה בית שני. ושניהם אֻמָּנוּת הקב"ה הם - ומשהרגיזו לפניו במדבר - מתו, והכניס הקב"ה את בניהם לארץ, והבית נבנה על ידי אדם, ולכן לא עמד. ושלמה היה יודע שמשום שמעשה זה של אדם לא יעמוד, ועל זה אמר, "אִם ה' לא יִבְנֶה בַיִת שָׁוְא עָמְלוּ בוֹנָיו בּוֹ" [תהלים קכ"ז,א] - שהרי אין לו בו עמידה. בימי עזרא גרם החטא, והצטרכו הם לבנות, ולא היתה בו עמידה. ועד עכשיו הבית הראשון של הקב"ה לא היה בעולם, ולעתיד לבוא כתוב "בּוֹנֵה יְרוּשָׁלִים השם" - הוא ולא אחר. ולבנין זה אנו מחכים, **ולא בנין אדם** שאין לו עמידה כלל. בית ראשון ובית שני יוריד אותם הקב"ה כאחד מלמעלה. בית ראשון בכיסוי, ובית שני בגלוי. אותו בית יהיה בגלוי, שנקרא בית שני, שיראה לכל העולם אֻמָּנוּת הקב"ה, חדווה שלמה ורצון הלב בכל עמידה. אותו בית ראשון בכיסוי עולה למעלה, על גבי אותו שבגלוי. וכל העולם יראו ענני כבוד שסובבים על גב אותו שבגלוי - שעננים אלו הם יעידו על בית המקדש השני, הנעלם מן העין ובתוך אותם עננים יהיה בית ראשון במעשה טמיר, שעולה עד רום כבוד השמים, ולבנין זה אנו מחכים. ועד עכשיו לא היה בעולם, שאפילו העיר של ירושלים לא תהיה אומנות אדם, שהרי כתוב "וַאֲנִי אֶהְיֶה לָּהּ נְאֻם ה' חוֹמַת אֵשׁ סָבִיב" וגו'. אם לעיר כתוב כך - כל שכן הבית, שהוא דירה שלו. ומעשה זה הרי ראוי להיות בראש כשיצאו ישראל ממצרים, והסתלק עד לסוף הימים בגאולה האחרונה...בא רבי יוסי, נישק ידו ואמר: אילולא באתי לעולם רק כדי לשמוע את זה - די לי! ~זוהר פנחס, דף ר"כ
_________
MIDRASH HA'ZOHAR: one MUST mention the NAME of a SICK PERSON, as derived from Yakov's prayer, "Save me, Hashem, from my brother, from Esav" (Bereishit 32:12). The Zohar learns from here, that one must be very specific when praying to Hashem!

Finally... for a complete recovery {Refua Sh'leima} from "THE BLESSED ONE BE HE,"
for our (PAPOU/SABA) Henry Ben Esther and to all the rest of the ill amongst Israel,
may it be in the MERIT of our sincere TEHILLIM recitations. רפואה שלימה מאתו יתברך במהרה, להנרי בן אסתר ולכל חולי עמו ישראל - בזכות התורה/תהלים שאנו לומדים/קוראים
_________

The Throne of Glory is one of the six things that preexists Creation. God threw a chuck of the Throne into the abyss and the cosmos coagulated around it. -Midrash Konen 2:24

https://pantheon.org/articles/t/throne_of_god.html#c3  

 Rabbinic teachings include much more information about the origins of the universe than are found in the brief Biblical account. According to Genesis Rabbah, the personified Torah is God's "architect" in the design of creation. The waters of the abyss that preceded the creation are now trapped beneath the earth, held at bay by the Even ha-Shetiyah, the "Foundation Stone." God removed this stone for the great flood of Noah's time.

The design of the Tabernacle and the Temple that followed it are microcosms of creation. The human body also embodies the entire universe in microcosmic form. Mystical works such as the Sefer Yetzirah, the Midrash Konen, and particularly the teachings of Isaac Luria detail the intimate structure of creation, the metaphysics of the divine speech that created the world and the powers of creation that human being can access.


_________


Translation:
From here on,
THREE possibilities are opened for the INHABITANTS of the LAND:
1) Anyone who wants to live here under JEWISH AUTONOMY/SOVEREIGNTY with ABSOLUTE LOYALTY, without undermining the very existence of the JEWISH STATE, and not undermining its Jewish identity and values, is INVITED.
{Nowadays, we receive enormous amounts of visitors, more so than Abraham Avinu a"h...} 🤠
2) Those who want to leave, can leave - those who cannot subdue their national aspirations - can go looking for a future in one of the many neighbouring Arab countries or Europe.
3) Those who want to fight - those unwilling to give up their national aspirations, and are unwilling to bring them elsewhere... If they choose to fight - we shall fight, and with the help of God we will defeat them.
מכאן והלאה נפתחות שלוש אפשרויות ליושבי הארץ, ואין בלתן:
מי שמבקש לחיות כאן תחת השלטון היהודי בנאמנות מוחלטת לו, מבלי לחתור תחת עצם קיומה של המדינה וגם לא תחת זהותה וערכיה היהודיים, מוזמן. אנחנו מכניסי האורחים הגדולים בעולם מאז אברהם אבינו.
הרוצה לילך - זהו מי שלא מסוגל לגנוז את שאיפותיו הלאומיות הטבעיות ומבקש לממש אותן - ילך ויחפש את עתידו באחת ממדינות ערב הרבות הסובבות אותנו, או באירופה.
והרוצה להילחם - זה שאינו מוכן לוותר על שאיפותיו הלאומיות וגם אינו מוכן לממש אותן במקום אחר ובוחר להילחם - ילחם, ובעזרת ה' ננצח אותו.
On the question of “what to do about the Arabs”, Betzalel Smotrich of the Knesset answered by mentioning the missives of Joshua Bin Nun to the residents of the Land – 'He who wishes to accept [Jewish sovereignty] will accept it; he who wishes to leave should leave and he who wants to fight, will fight' [and b'B"H defeated]... “Joshua Bin Nun’s strategic basis is what was said to those who lived in the Land when we came to our Land and this is not subject to negotiation.
_________
Prayer 🙏 the "Shekhina"הגאון המקובל רבנו חיים הכהן מארם צובה ז״ל כתב אותה. ונהגו לאמרה בחצות היום בימים אלה

"קול ברמה נשמע ביללה, קול נהי מציון המהוללה,
חישבתי ימים הייתי גברת, ביד אדוני עטרת תפארת, ועתה אני שחרחורת, טבעתי בבור ביוון מצולה.
יחידה רעיה אזי הייתי, וכבוד עליון אני נקראתי, ועתה לתחתיות ירדתי, ודודי ורעי לרום עלה.
יחד יודעי בתולותי ורעותי, בכו נא עמי כי רבות אנחותי, אין נוטה עוד אהלי ומקים יריעותי, כי דודי ממני ניסע ונגלה.
ממרום הושלכתי ברוב מגינה, שלח אש בעצמותי וירדנה, ויצאתי בגולה בדד כאלמנה, הגלה יהודה הגלת שלומים כלה.
הייתי כלה בתוך נוה אפריון, וענן יומם על מכון הר ציון, הושלכתי לחוץ כעני ואביון, בגדי לקח צר ואני אומללה.
כהני וזקני טבחו אויבי, מחזיקים בבריתי זרע אוהבי, בני היקרים ובחורי, הלכו בשבי ועוללי בגולה.
הן כל אלה אין דורש לנפשי, אמלאה החורבה ואל עמים ארים ראשי, ואויבי אמר לא תקראי עוד אישי, כי נפלתי לפני בני עוולה.
נא אב רחמן תשוב לציון, עין בעין נראה בבנין אפריון, והבית הזה יהיה עליון, ואז גאולים יפצחו צהלה".

על היכלי חיברו רבי יהודה עבאש ז"ל.

עַל הֵיכָלִי אֶבְכֶּה יוֹמָם וָלַיְלָה
וּלְתִפְאֶרֶת צִיּוֹן עִיר הַהֻלָּלָה
בְּכִי נַפְשִׁי עַל חָרְבַּן פַּעֲמַיִם
אֶרֶץ צְבִי צְבִי יְרוּשָׁלַיִם
וְעַל עַמָּהּ אֲשֶׁר הָלַךְ בַּגּוֹלָה
וּלְתִפְאֶרֶת צִיּוֹן עִיר הַהֻלָּלָה
בֵּית תִּפְאַרְתִּי שָׂם אוֹיֵב לְשַׁמָּה
הוֹשִׁיבַנִי בִּידֵי נְבָיוֹת וְשַׁמָּה
עַל זֹאת אֶבְכֶּה תָמִיד בְּקוֹל יְלָלָה
וּלְתִפְאֶרֶת צִיּוֹן עִיר הַהֻלָּלָה
סִפְדִי תוֹרָה כִּי חֻלְּלָה תִפְאַרְתֵּךְ
נָפַל נִזְרֵךְ מִיּוֹם שֶׁחָרַב בֵּיתֵךְ
וּשְׂאִי קִינָה עַל אֲהֳלִיבָה וְאָהֳלָה
וּלְתִפְאֶרֶת צִיּוֹן עִיר הַהֻלָּלָה
חִזְקוּ עַמִּי מַהֵר אֶבְנֶה דְבִירְכֶם
נָקָם אֶלְבַּשׁ וְאָשִׁיב אֶת שְׁבוּתְכֶם
תּוֹךְ הֵיכָלִי אֶשְׁכּוֹן כְּבַתְּחִלָּה
כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תּוֹרָה וּתְהִלָּה

Navigation code:
Navigation by WebRing.

4 comments:

 1. בזוה"ק ברעיא מהימנא דף ער"ב במפגש שבין הינוקא לחכמים הם אומרים לו שהוא עדיין צעיר ואינו יודע איך נלחמים גיבורי התורה נגד הס"מ בחרב, בניענועי החרב וברומח ובקשת, בחיצי הקשת, בקלע ובאבני הקלע. עונה להם הינוקא אל יתהלל חוגר כמפתח. וסוד הדבר כי החרב הוא רמז לשם הוי"ה כי י' היא ראש החרב, גוף החרב היא אות ו', ה' ה' הם ב' פיות החרב בבחינת חרב פיפיות. ניענוע החרב פירושו להשליט את הקב"ה לו' קצוות העולם. הרומח הוא סוד קריאת שמע שיש בקריאת שמע רמ"ח תיבות + ו' תיבות דברוך שם כבוד הרי רומ"ח. הקלע ואבני הקלע הם גם קריאת שמע כי שמע ישראל ה' אלהינו ה' הם 5 אבני הקלע של דוד כמ"ש (שמואל א י"ז מ) "ויקח דוד חמישה חלוקי אבנים מן הנחל" ואחד המאחדם הוא שק הקלע. המגן הוא ראשי תיבות מיכאל גבריאל נוריאל שהם המלאכים המלווים את הנשמה העולה בעת שינה למעלה. והנשמה עם החרב של קריאת שמע יכולה להרוג את המזיקים המונעים עלייתה. וקשת היא הברית בסוד "ננערה קשתו" ששמירת הברית מונעת את הקליפות מליקרב.

  ReplyDelete
 2. וּכְפִי שֶׁבֵּאַרְנוּ שֶׁדּוֹנַלְד טְרַאמְפּ בְּגִימַטְרִיָּא 424 כְּמִנְיַן מָשִׁיחַ בֶּן דָּוִד, הַיְינוּ שֶׁהוּא קְלִפָּה מִשֹּׁרֶשׁ הָאַדְמוֹנִי דִקְלִפָּה שֶׁל עֵשָׂו שֶׁמַּלְבִּישׁ עַל הָאַדְמוֹנִי דִקְדֻשָּׁה דָּוִד הַמֶּלֶךְ, וּכְפִי שֶׁרוֹאִים שֶׁהוּא אַדְמוֹנִי, וְכֵן פֻּרְסַם בָּעִתּוֹן שֶׁהוּא אוֹהֵב לֶאֱכוֹל הַרְבֵּה בָּשָׂר אָדֹם וְשׁוֹתֶה קוֹקָה קוֹלָה שֶׁהוּא גַם כֵּן אָדֹם, כַּמּוּבָא בַּגְּמָרָא (נדה יט.) שֶׁשָּׁחֹר הוּא צֶבַע אָדֹם שֶׁהִתְקַלְקֵל וְנִהְיָה שָׁחֹר. וּמוּבָא בְּ’יַלְקוּט רְאוּבֵנִי’ [בְּרֵאשִׁית] בְּשֵׁם מִדְרָשׁ: שָׂדֵהוּ אָדֹם, וְכֻלָּם אֲדֻמִּים, שְׁמוֹ אֱדוֹם, מַאֲכָלוֹ אָדֹם. וְכֵן תַּאֲרִיךְ לֵדָתוֹ בְּט”ו בְּסִיוָן תש”ז הוּא תַּאֲרִיךְ לֵדַת יְהוּדָה רֹאשׁ הַשֵּׁבֶט שֶׁל מַלְכוּת בֵּית דָּוִד. וְכֵן שַׁגְרִירוֹ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל דֵּיוִויד פְרִידְמַן בְּגִימַטְרִיָּא מָשִׁיחַ בֶּן דָּוִד. וְגַם הָאִישׁ שֶׁלּוֹ לְעִנְיְנֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל גֵ’יְיסוֹן גְּרִינְבְּלַאט בְּגִימַטְרִיָּא מִקְדָּשׁ.

  ReplyDelete
 3. סדר תיקון המגיפה מהרב אליהו האיתמרי ז"ל מחבר שבט מוסר ועוד ספרים.
  תשובה
  הועתק מספר אמת ליעקב - קונטרס שפת אמת
  אנא - כד נטלו ישראל מרעמסס לא ידעון אי ינטלון לסוכות או לקהלתה או למוסרות ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לסוכות:‏
  בכח - מסוכות לא ידעון אי ינטלון לאיתם או לחצרות או לתרח או לעציון גבר ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לאיתם:‏
  גדולת - מאיתם לא ידעון אי לפי החירות או לרמון פרץ או לעברונה או להר העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לפי החירות:‏
  ימינך - מפי החירות לא ידעון אי ינטלון למרה או לתחת או לערבות מואב ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון למרה:‏
  תתיר - ממרה לא ידעון אי ינטלון לאילם או למקהלות או לעלמון דבלתימה ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לאילם:‏
  צרורה - מאילם לא ידעון אי ינטלון לים סוף או לחשמונה או לפונון או לעיי העברים ופקיד רבא דעמיה דינטלון לים סוף קבל - מים סוף לא ידעון אי ינטלון למדבר סין או לחרדה ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון למדבר סין:‏
  רנת - ממדבר סין לא ידעון אי ינטלון לדפקה או ליטבתה ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לדפקה:‏
  עמך - מדפקה לא ידעון אי ינטלון לאלוש או לרסה או לאובות ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לאלוש:‏
  שגבנו - מאלוש לא ידעון אי ינטלון לרפידים או להר שפר או לבני יעקן ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לרפידים:‏
  טהרנו - מרפידים לא ידעון אי ינטלון למדבר סיני או לקברות התאוה או לחר הגדגד ופקיד רבא דעמיה דינטלון למדבר סיני:‏
  נורא - ממדבר סיני לא ידעון אי ינטלון לקברות התאוה או להר הגדגד ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לקברות התאוה:‏
  נא - מקברות התאוה לא ידעון אי ינטלון לחצרות או לתרח או לעציון גבר ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לחצרות:‏
  גבור - מחצרות נטלו לרתמה דורשי - מרתמה לא ידעון אי ינטלון לרמון פרץ או לעברונה או להר העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לרמון פרץ:‏
  יחודך - מרמון פרז נטלו ללבנה:‏
  כבבת - מלבנה לא ידעון אי ינטלון לרסה או לאובות ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לרסה:‏
  שמרם - מרסה לא ידעון אי ינטלון לקהלתה או למוסרות ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לקהלתה:‏
  ברכם - מקהלתה לא ידעון אי ינטלון להר שפר או לבני יעקן ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון להר שפר:‏
  טהרם - מהר שפר נטלו לחרדה:‏
  רחמי - מחרדה לא ידעון אי ינטלון למקהלת או לעלמן דבלתימה ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון למקהלות:‏
  צדקתך - ממקהלת לא ידעון אי ינטלון לתחת או לערבות מואב ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לתחת תמיד - ומתחת לא ידעון אי ינטלון לתרח או לעציון גבר ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לתרח:‏
  גמלם - ומתרח נטלו למתקה:‏
  חסין - וממתקה לא ידעון אי ינטלון לחשמונה או לפונן או לעיי העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לחשמונה:‏
  מחשמונה נטלו למוסרות:‏
  קדוש - ממוסרות נטלו לבני יעקן:‏
  ברוב - מבני יעקן לחר הגדגד:‏
  טובך - מהר הגדגד ליטבתה:‏
  נהל - מיטבתה לא ידעון אי ינטלון לעברונה או להר העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לעברונה:‏
  עדתך - ומעברונה נטלו לעציון גבר:‏
  יחיד - מעציון גבר לקדש:‏
  גאה - מקדש להר ההר:‏
  לעמך - מהר ההר לצלמונה:‏
  פנה - מצלמונה לא ידעון אי ינטלון לפונן או לעיי העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לפונן:‏
  זוכרי - מפונן נטלו לאובות:‏
  קדושתך - מאובות לעיי העברים:‏
  שועתנו - מעיי העברים לדיבון גד:‏
  קבל - מדיבון גד לעלמון דבלתיימה:‏
  ושמע - מעלמון דבלתיימה להרי העברים:‏
  צעקתינו - ומתמן:‏
  תעלומות - יודע לערבות מואב. עכ"ל:

  ReplyDelete
  Replies
  1. Alenby took Jerusalem from the ottoman empire in December 1917 100 yrs later Trump moves the embassy to Jerusalem! ✡️🔯✡️🇮🇱🇮🇱🇮🇱

   Delete

Powered by Blogger.