Search This Blog

Music Channel ~ http://youtube.com/AaronHai1

to subscribe: please write to, qanungi613@gmail.com ~ INR interview: Hal'haka HeSepharadit HaYerushalmit, a new band of young musicians performing traditional Judeo-Middle Eastern music ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ אסור לקחת כסף עבור לימוד תורה/מצוות ☶ דכתיב (דברים ד, יד): "ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם", וכתיב (דברים ד, ה): "ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' ~~~~ שנאמר: "מה אני {הקב"ה לימד את משה} בחינם, אף אתם בחינם." ~נדרים לז,א ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ And remember, Torah study should not cost any money, since Hashem [G-d] commanded Moses to teach it "free of charge" - as stated: Just like "I" {Hashem had taught Moses} for free, {therefore "I" command...} you to teach it for free (Mah Ani BeHinam, Af Atem BeHinam). -Tractate Nedarim 37a ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Essay List: ▼ 2013 (1) November (1) ___ Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards ___ ▼ 2011 (1) ___ ▼ February (1) ___ את השבת ~ The Sabbath ▼ 2010 (8) ___ ▼ June (1) ___ זיווגים Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita ▼ May (1) ___ STAR ✡f DAVID, Western/Wailing Wall & Hebron ▼ April (4) ___ Adam & Eve - BREAD, BLOOD & CANDLE ___ The Leviathan - הלויתן ___ Good Spouse or Bad Spouse? ___ What Aristotle wrote to Alexander {Hebrew/English... ▼ March (1) ___ Ten Commandments - עשרת הדברות ___ ▼ February (1) ___ ▼ יהדות ספרד - ▼ February (1) ___ Sephardic Jewry ▼ 2009 (3) ___ ▼ December (1) ___ Advice on how to Stay Away from Disputes ▼ July (2) ___ Twelve ages of MAN - Midrash on the "ZODIAC" ___ The Pope, Yeshu HaMamzer & the Messiah

Compiled by: Aaron Hai

Wednesday, April 21, 2010

Good Spouse or Bad Spouse?


He who's wife governs him...

Three who's lives are not life: He who hopes to eat on his friend's table, he who lives on a loft, and he who's wife governs him. And some say: Afflictions plague his body. -Avot D'Rabbi Natan, 25:5 - Tosfot Pessahim 113b
שלשה חייהם אינן חיים, אלו הן: המצפה לשלחן חברו והדר בעלייה, וכל שאשתו מושלת עליו ויש אומרים: שיסורין מושלין בגופו ~אבות דרבי נתן פרק חמשה ועשרים, תוספות פסחים קיג,ב

And the Arizal explained: "Also know, that all of the holders of the Torah in this generation now [16th century], are themselves the aspect [reincarnation] of the men of the generation of the desert/Exodus [all the more so today!]..." and upon them it is stated: [Devarim 31:16] And the Lord said to Moses: "Behold...and this nation will rise up and stray after the deities of the nations of the land...And they will forsake Me and violate My covenant which I made with them." והאריז"ל הקדוש הסביר בזמנו ש... "גם דע, כי כל הבעלי תורה אשר בדור הזה עתה הם בחינת [גלגולם של] אנשי דור המדבר [באלף ה-16, וכל שכן היום!]..." שעליהם נאמר: כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, וכמבואר אצלינו בפסוק [דברים לא,טז] ויאמר השם אל משה, הנך שכב עם אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי אתו
And this is the reason for which their "WIVES GOVERN THEM," because in their days the EREV RAV [mixed multitude] created the Golden Calf and they "DID NOT OBJECT TO IT." But the WOMEN did not want to give their GOLDEN RINGS to the CALF, so therefore they "GOVERN OVER THEM" at this time... -Shaar HaGilgulim, Hakdamah 20 וזהו הטעם שנשותיהם מושלות עליהם, לפי שבימיהם עשו הערב רב את העגל ולא מיחו בהם, אבל הנשים לא רצו לתת נזמי הזהב לעגל, ולכך הם מושלות עתה עליהם נשיהם. ~שער הגלגולים, הקדמה כ
_________

בשבח הנשים - IN PRAISE OF WOMEN...

12 extra holidays in merit of the women ~ י"ב חגים נוספים, בזכות הנשים


The Ben Ish Hai wrote in year 2, Parashat Vayikra...

וכתב הרב בעל הבן איש חי זיע"א שנה ב' פרשת ויקרא אות א-ב
כתבו הפוסקים הטעם דנהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בר"ח מפני דארז"ל דשלש רגלים נתנם הקב"ה לישראל על שם אבותינו והיה רוצה ליתן י"ב ראשי חדשים [בעצם 18 ימים] להיות מועדים ורגלים גמורים על שם י"ב שבטי ישראל. ואחר שחטאו ישראל בעגל הפסידו דבר זה, ולכך הנשים שלא חטאו בעגל הם זכו לר"ח יותר מן האנשים. ולכן נהגו בהם קדושה שלא לעשות מלאכה בר"ח אלא רק אוכל נפש בלבד
As our sages taught: the three festivals were given by Hkb"H [G-d] to Yisrael, in the name of our Patriarchs and HE wanted to give us 12 more 'complete' festivals [actually 18 days] in the name of the 12 tribes of Yisrael. And therefore since the women did not sin, it became lost to the men only to be given to the women 'more than' the men. And therefore they were specially designated to the women to be for them as holy [days] by abstaining from [hard] labor on Rosh Hodesh, except for human consumption.
As Kohelet 7:28 states: One man out of a thousand I found, but a woman among "all these" [Bekhol Eleh] I did not find. Meaning to say that "Bekhol Eleh" is the sin of the CALF, upon which they said: "Eleh" Elohekha Yisrael, "THESE" are your gods, O Israel... And the next verse (29) continues: See, THIS ONE ['ZEH'] alone I have found (from here goes the expression: one in a thousand!). 'Zeh' - Zayin Heh = 12 in Gematria.
And this is an allusion to the 12 months of the year, in which women celebrate 'like' on Yom Tov, by abstaining from hard labor at the beginning of each month. ...ובזה יובן בס"ד הכתוב בקהלת ז,כה) ואשה בכל אלה לא מצאתי... כט) לבד ראה זה מצאתי פירוש, "בכל אלה" הוא עון העגל שאמרו: אלה אלהיך ישראל... לא מצאתי חטא לאשה ולכן לבד ראה "זה" מצאתי... פירוש ראשי חדשים שהם מספר "זה" [12] אשר מקודשים ע"פ הראיה וכמ"ש רז"ל על הפסוק: החדש הזה לכם ראש חדשים א"ל הקב"ה למרע"ה כזה ראה וקדש מצאתי להנשים חלק בו יותר מן האנשים. ~עד כאן לשונו

And during the "three festivals" there is Mitzvah to be joyous as written [Deut. 16:11]...
"And you shall rejoice before the Lord, your God, you, and your son, and your daughter, and your manservant, and your maidservant, and the Levite who is within your cities, and the stranger, and the orphan, and the widow, who are among you." And It’s a Mitzvah to give and support those who are less fortunate.

And finally, there's a unique Mitzvah to buy gifts for various members of the household - such as the following...
1) The men and the women should both be joyful with MEAT and WINE. -Hagigah 8a
2) The women should receive clothing and/or "JEWELRY" - as this atones for the sin of the golden calf in which the Torah states: (Exodus 32:2) Aaron said to them... וַיאמֶר אֲלֵהֶם אַהֲרן פָּרְקוּ נִזְמֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר בְּאָזְנֵי נְשֵׁיכֶם בְּנֵיכֶם וּבְנתֵיכֶם וְהָבִיאוּ אֵלָי
"Remove the 'golden earrings' that are on the ears of your wives, sons and your daughters and bring them to me."
נאמר בתורה (דברים טז) "ושמחת בחגך" אתה ובנך ובתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך. לפיכך חייב אדם לשמח עמו ברגל את העניים והאביונים והאלמנות והיתומים, והיא חובה קדושה , וכדברי הגמרא שהנשים ואנשים יחדיו ישמחו בבשר ויין , נשים בבגדים ותכשיטים , וזה כפרה על עון העגל כמ"ש: ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם והביאו אלי. -שמות לב, ב
3) And the Rambam added: "shoes for the women and sweets, nuts or toys for the children."
והרמב״ם הוסיף מנעלים. והקטנים במיני ממתקים ואגוזים או צעצועים
_________
Berakhot 17a teaches: All of a woman's merits are completely shared and made "equal" with that of her husband's...

Rav said: how do they gain merit...? by bringing their children and husbands to synagogues to study Torah and by the fact that they wait for their husbands to return from studying - this is how they merit a share in the Torah.
כל הזכויות משותפות באופן מלא כנזכר בגמרא ברכות יז,א
אמר רב: נשים במאי זכיין...? בכך שדואגות לבניהן ולבעליהן שילמדו תורה ובכך שממתינות לבעליהן שישובו מבית המדרש, זוכות לזכות התורה

And see in the Zohar Shelah Lekha (p.163), that the spouses meet "up-above" after they pass away. And there are special chambers in heaven, while everyday, three times a day, all of the husbands meet with their wives. At the head of these chambers reside Yokheved [mother of Moses], Serah Bat Asher, Batyah, Devorah, Sarah, Rivkah, Rachel and Leah. גם איתא התם שיש היכלות מיוחדות לנשים ובראשם עומדות יוכבד , שרח בת אשר , בתיה , דבורה , שרה , רבקה , רחל , לאה
_________
The Torah commanded MEN against the sin of [Bitul Torah] "wasting learning time,"
but the same is not so for WOMEN. But HaGaon HaHida adds: that sometimes a woman will postpone her husband from studying for whatever foolish reason. And it is well known that half of the reward of a man is given to his wife, since they are TWO HALVES of one soul. And may it be his will, that we merit to study and teach/share the Torah for the sake of heaven. And may we occupy ourselves with good deeds until the redeemer arrives.
.התורה ציותה את הגברים על ביטול תורה, אבל לא כן הנשים
ומוסיף הגאון החיד"א: שלפעמים האשה מבטלת את בעלה מללמוד על איזה דברי שטות - וידוע שחצי השכר של האיש הולכת על אשתו, כיון שהם נשמה אחת. ויהי רצון שנזכה ללמוד וללמד תורה לשמה וכן נעסוק במעשים טובים עד ביאת הגואל
_________
One Sage stated: Three don't see the FACE of HELL (Gehinam) these are them:
POVERTY, intestinal disorders and being under *AUTHORITY -R' HananEl... (other translation: Begging)

But the second Tanna (sage) teaches us...
And some say: Any man who has a BAD WIFE. As for a BAD SPOUSE, it is a MITZVAH to DIVORCE HER. -Eruvin 41b
And Rav said: the worst evil is an evil wife. -Shabbat 11a "אמר רב: "כל רעה ולא אשה רעה

**Note**It is important that we know this, so that should any of them occur, the knowledge that it will alleviate our suffering in the World to Come, will help us to accept our suffering with love. And thus be spared from seeing the inside of Gehinam/Hell, because we have already seen it in this world. ג' אין רואין פני גיהנם אלו הן, דקדוקי עניות וחולי מעיין והרשות ויש אומרים: אף מי שיש לו אשה רעה ואידך אשה רעה מצוה לגרשה. ~עירובין מא,ב
_________
Rav taught: It is a Mitzvah to divorce an evil wife, as stated:
[Prov. 22:10] "Divorce the scoffer, expel quarrels and disgrace." ,משלי כב,י: גָּרֵשׁ לֵץ! וְיֵצֵא מָדוֹן, וְיִשְׁבת דִּין וְקָלוֹן
[His wife used to switch whatever he requested from her]. If he asked her to prepare BEANS [Avidi Li TELOFHEI],
she would deliberately prepare LEGUMES [Himtzei] and vice-versa [Meiri: yet he forgave her entirely].
_________
R' Hiya's wife [son of Rav], used to PAIN HIM as well.
When he would find something (רש"י: suitable to her liking), he would wrap it in his turban/scarf and bring it for her.
Rav: Why do you do this? She pains you!! [65b, ISHTEYA SAMA D'AKARTA - she drank a POTION that causes STERILITY].
R' Hiya answered: DAYENU !! "it is more than ENOUGH that our [righteous] wives raise our children and save us from sin."
-Yevamot 63a
Note: R' Hiya's wife, Yehudit bore him TwO SeTs of TwInS: Rav Yehudah & Hizkiyah + Pazi & Tavi. Yehudah was born at the beginning of her SEVENTH month, and Hizkiyah, at the end of her NINTH. This was very painful for Yehudit, so she "disguised" herself and came before R' Hiya. *Yehudit asked: Is a woman commanded Peru ooR'vu [to be fruitful + multiply]?? *R' Hiya: No.
She drank a sterility potion [without his notice]. When R' Hiya found out [Maharshal: after much time], he greatly regretted that she would not bear more children. -Yevamot 65b
Note: HaRambam ruled, "a man is biblically forbidden - but a woman is permitted to drink a "Kos IKarin" STERILITY POTION so that she will not conceive." -Issurei Biah 16:12, Shulhan Arukh Even HaEzer 5:11
And Hakham Ovadia Yosef Shlita rules: that it was permitted by the MAJORITY of the Rabbis [Mil'khat-hilah], but from the Torah we learn that "PERMANENT REMOVAL of the WOMB" is 100% "Assur" [forbidden]. And this is indicated by the "wording" of the Rambam/Maimonides - that intentional sterilization [Ha-m'sares BaYadayim] is Mutar Aval Asur. {and she must "notify" her husband before doing so}... -Responsa, Yabia' Omer v. 8 Even HaEzer 14
אמר רבא: אשה רעה - מצוה לגרשה, דכתיב (משלי כב,י) גרש לץ ויצא מדון וישבות דין וקלון; רב, הוה קא מצערא ליה דביתהו: כי אמר לה "עבידי לי טלופחי" עבדא ליה חימצי; "חימצי" - עבדא ליה טלופחי. רב היתה מצערת אותו אשתו. כאשר היה אומר לה: "עשי לי עדשים" - היתה עושה לו חומצה [רש"י: מין קטנית]. כשהיה אומר לה "חומצה" - היתה עושה לו עדשים. ר' חייא היתה מצערת אותו אשתו. כאשר היה מוצא דבר (טוב) היה צורר אותו בסודרו ומביא לה. אמר לו רב: "והרי היא מצערת את אדוני!" אמר לו (ר' חייא): "דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא!!" ~יבמות סג,א
יהודית אשת ר' חייא
יהודה וחזקיה תאומים היו, אחד נגמרה צורתו לסוף תשעה, ואחד נגמרה צורתו לתחלת שבעה; יהודית דביתהו דר' חייא הוה לה צער לידה, שנאי מנא ואתיא לקמיה דר' חייא, אמרה: אתתא מפקדא אפריה ורביה? אמר לה: לא. אזלא אשתיא סמא דעקרתא, לסוף איגלאי מילתא, אמר לה: איכו ילדת לי חדא כרסא אחריתא; דאמר מר: יהודה וחזקיה אחי, פזי וטוי אחוותא (דף סו:א) *תרגום חופשי: לימים התברר ליהודית כי מתקיים דיון בבית המדרש בשאלה האם חלה מצוות פרו ורבו גם על האישה. לכן, התחפשה יהודית ובאה לבית המדרש של בעלה לברר האם מחויבת היא בהריונות נוספים? אמר לה בעלה: לא. ***הלכה ושתתה סם עקרות*** כשהתפרסם הדבר, אמר לה ר' חייא: הלוואי והיית יולדת לי רק עוד פעם אחת אחרונה. ~יבמות סה,ב... ויש לציין: שבאשה לא שייך סירוס כלל, וכתב הבית חדש: שהרמב"ם התכווין, שאין להתיר לשתות כוס של עיקרין, אלא כשיש לה צער לידה ביותר. וכן פסק מרן בש"ע אהע"ז סי' ה,יא - ומוסיף הגר"ע יוסף שליט"א: ומ"ש הרמב"ם שהמסרס את הנקבה פטור אבל אסור, היינו במסרס בידים שמקלקל את חדרי בטנה, ומה שאמרו שאין סירוס בנקבה היינו אין דין סירוס לאסור מהתורה בנקבה, אבל פעולת הסירוס אסורה בנקבה מדרבנן. וכוונת הרמב"ם היא שבמסרס בידים באשה פטור אבל אסור. ~שו"ת יביע אומר ח"ח אהע"ז סי' יד
_________
Rav said: A man must be very careful not to afflict his wife.
For women are prone to cry, and Hashem is quick to punish when the victim cries. -Bava Metzia 59a
אמר רב: לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה (תהלים לט) אל דמעתי אל תחרש

R' Yosef Hayim of Baghdad writes to the women: "If your husband did something to you - don't cry.
And if you want to cry in order to let out your sorrow - immediately forgive him.
Because YOU ARE ACTUALLY HIM - AND HE IS ACTUALLY YOU. Because if you don't, G-d will immediately punish him...
A) through sickness B) or through loss of assets C) or any other detriments, and you will find that you also will be harmed.
-Translated from Iraqi-Arabic by: Hakham Mutzafi Shlita {from the book: Qanoun El-Nasa, the Canon of Women}

רבי יוסף חיים זצ"ל כותב לאשה: "אם בעלך עשה לך משהו - אל תבכי. ואם את רוצה לבכות, כדי להוציא את הצער שלך - מיד תמחלי לו.
מפני שהוא זה את - ואת זה הוא." כי מיד הקב"ה יעניש אותו... א) בחולי ב) או בהפסד ממון ג) כל נזק אחר. ונמצא שגם את נזקת...
-תורגם מעירקית על ידי: חכם בן-ציון מוצפי שליט"א: “חוקי הנשים” קאנון אל נסא – והוא ספר הלכות, מוסר ודרך ארץ

Question asked to: HaRav Ben-Tzion Mutzafi Shlita

I was in a RELATIONSHIP w/ a girl for 3 months and she wanted to WAIT another year.
Honorable (Rabbi), you wrote to me that: such practice is "NOT JEWISH."
So I ENDED the relationship and now she CRIES so much and refuses to FORGIVE.
Should I be WORRIED? Are TEARS not DANGEROUS?

Answer
: They are IMAGINATIONS and not (pure) TEARS [DimYonot V'lo D'maot].
It's Halakhically FORBIDDEN to EXTEND a relationship for too long, it's a GRAVE SIN.
הייתי בקשר עם בחורה 3 חודשים, רצתה לחכות שנה כבודו כתב לי: שזה לא יהודי אז חתכתי את הקשר ועכשיו היא בוכה המון ולא רוצה לסלוח, אני צריך לפחד כבודו? דמעות זה מסוכן... תשובה: זה דמיונות ולא דמעות. אסור להמשיך קשר יותר מדי זמן, זו עבירה חמורה
I have learned: "The gates of tears shall not be locked..." Then why have gates at all?
For those fools who cry but have no idea what they are crying about. -R' Simcha Bunam of Pshis'cha
_________
Our sages said: Yael was a "Ishah K'sheirah" kosher [jewish] woman who fulfilled the WILL of her [kosher] husband.
from here our sages taught: "there is no more a kosher [upright] woman, than a woman who fulfills the will of her husband." -Yalkut Shimoni, Tana D'vei Eliahu Rabah ch. 9
Rabeinu Yosef Hayim in Ben Yehoyada writes: "For the woman that does the will of her husband is PROOF that she LOVES HIM - and since she loves him [B'Emet] in TRUTH, so does he love her in return." -B.Yehoyada, Nedarim 68
כך אמרו חכמים: יעל אשה כשרה היתה ועושה רצון בעלה היתה. מכאן אמרו חכמים: אין לך אשה כשרה בנשים אלא אשה שהיא עושה רצון בעלה... ילקוט שמעוני – שופטים ד' רמז מ"ב, בתנא דבי אליהו רבא פרק ט, וכן בעבודת ישראל לפסח - כי האשה שעושה רצון בעלה מוכרח שהיא אוהבת אותו, וכיון דאוהבת אותו באמת גם הוא אוהב אותה. ~בן יהוידע, נדרים סח
_________
It was the Shunamit who pointed the virtues of Elisha [Kadosh Hu - he is Holy!],
from which we learn that: a woman understands/recognizes the nature of guests more than a man does. -Berachot 10b
And HaRav Zamir Cohen adds: that if a person wishes to begin a partnership with another, he should first invite him to a meal in their home. Afterwards, ask her opinion as to partner up with him - and her answer will be 99% accurate.
ותאמר אל אישה הנה נא ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא [מלכים ב ד ט]: אמר רבי יוסי ברבי חנינא: מכאן שהאשה מכרת באורחין יותר מן האיש; קדוש הוא... ~ברכות י,ב - ומוסיף הרב זמיר כהן שליט"א: שאם אדם רוצה לעשות שותפות עם מישהו, קודם שיזמין אותו לארוחה בבית. ואחר כך ישאל את אשתו האם כדי להכנס אתו לעסק ?? - והתשובה שלה תהיה 99% מדויק
_________
Regarding the FEAR of HEAVEN,
Rav Teaches: Anyone who follows his wife's COUNSEL falls to Gehinam.
"RAK LO HAYAH K'AH'AV/AHAB, ASHER HEETMA-KER LA'ASOT HA'RA B'ENEI HA'SHEM;
ASHER HEES'TAH OTO IZEVEL ISHTO."(Melakhim I 21:25) ~There was no one like Ah'av who sold himself
to do evil in the eyes of HaShem, because Izevel (Jezebel) his wife incited him."
Answer #1: In matters of the house [MILEI D'BEITA], listen to her, but NOT regarding WORDLY matters.
Answer #2: In worldly matters [MILEI D'ALMA], listen to her, but NOT regarding SPIRITUAL matters[Milei D'Shmaya].
ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנום ~ במילי דעלמא איתתך גוצא גחין ולחיש לה, במילי דשמיא השומע לעצת אשתו נופל לגיהנום. ~בבא מציעא נט,א
כלומר, שמדובר כאן בעניני שמים תורה והלכה, וכמו שנאמר: ואל אישך תשוקתך
Rav Helbo said: A man must be very careful to honor his wife properly, for Berakhah/Blessing is found
in his house (and Abraham got wealthy) only due to her (Sarah Imeinu) - "ul'Avram Heitiv Ba'avurah".

And Rava advised men of his city to honor their wives even more than themselves (Yevamot 62b), so they will get rich...
(OKIRU LI'NSHAIKHU KI HEKHI D'TEET-AT'RU}
And the commentators explained: this means buying her clothing and jewelry. (Bava Metzia 59a)
בגמרא אמרו: כבדו את נשותיכם בכדי שתתעשרו {בבא מציעא נט,א}. ועוד אמר רבי חלבו לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין הברכה מצויה בביתו אלא בשבילה. עוד אמרו יבמות סב, ב. אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. וכתבו המפרשים היינו קניית בגדים ותכשיטים עבורה
_________
ISHTI BEITI - Rabee Yossi said: "All my life I called my wife my house" [since without her the house cannot function].
SHORI SADAI - And I called "my ox my field" [since without it the field cannot function]. -Gittin 52a
אמר רבי יוסי: מימי לא קראתי לאשתי - אשתי, אלא לאשתי - ביתי" (גיטין נב, א) יש אשה - יש בית. אין אשה - אין בית
_________
The grandson of Honi HaMe'agel...
Aba Hilkiyah's wife wore jewelry & make-up to greet him upon entering their home.
So that (during the course of the day) he should not look at another woman. -Taanit 23b
ומדוע יצאה אשתך לקראתך כשהיא מקושטת?? שלא אתן עיני באשה אחרת. -תענית כג,ב
_________
Three things broaden a person's mind [give a sense of spaciousness]: a nice dwelling, a nice wife, and nice vessels.
שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים: ~ברכות נז,ב
_________
Rabban Gamliel taught that in the FUTURE, women will give birth every day - "Ha-rah v'Yoledet Yahdav"... So R' Gamliel showed him a CHICKEN - "TARNEGOLET" which LAYS EGGS EVERY DAY (without pain). -Shabbat 30b
בעניני המשיח: עתידה אשה שתלד בכל יום ללא צער כתרנגולת. שנאמר: הרה ויולדת יחדיו (ירמיה לא,ח) -שבת ל,ב
_________
If you wear your Tefillin [Phylacteries] properly, you will become much stronger."

He who holds back his ROD - hates his son,
but he who loves him disciplines him early. {Proverbs 13:24}

Our sages explained: that he DISCIPLINES his son with REBUKE and TEACHES him CHARACTER REFINEMENT with the ROD of his TONGUE
and NOT with the ROD in his HAND.
חוֹשֵׂךְ שִׁבְטוֹ, שׂוֹנֵא בְנוֹ; וְאֹהֲבוֹ, שִׁחֲרוֹ מוּסָר, ~משלי יג כד
פירשו רבותינו: שגוער בו במוסר ומלמדו דרך ארץ בשבט לשונו, ולא בשבט שבידו
_________
The Holy Torah EXEMPTED all women from all the MITZVOTH [commandments] that are TIME BOUND...
[reason A] Women are not bound to the mitzvoth based on their times or days,
for there is "clearly a difference" between the TASKS of a MAN and those of a WOMAN.
[reason B] According to the Qabbalah: "A WOMAN'S SOUL is alluded to the WORLD which has NO TIME."
Yet --- there are mitzvoth which are an EXCEPTION [out of the norm]...
As for this our sages gave us a SIGN in the verse: (Numbers 5:22) "and the woman shall answer - Amen, Amen."
Alef = Agadah [Passover] Mem = Megillah [Purim] Nun = Ner [Sabbath (not all the prayers) & Hanukah] -Mutzafi
התורה הקדושה פטרה את הנשים כולם, מכל המצוות התלויות בזמן, כי... א) אשה אינה משועבדת למצות על פי שעות או זמנים, כי יש חלוקת תפקידים ברורה בין הגבר לבין האשה, ומוטלות עליה מטלות אחרות, כגון כל המשימות של הבית וניהולו... ב) האשה נשמתה רומזת *על פי הקבלה
ל-"עולם שאין בו זמן," ולכן היא פטורה. *בדברי רבנו האריז״ל מובא הטעם על פי הקבלה, ופירשו רבנו הרש״ש זיע״א בספרו נהר שלום, והוא כי מצוות עשה התלויות בזמן הם במדריגה תחתונה יותר, ואילו "שאין הזמן גרמן" יותר גבוהות, והוא המקום ממנו נחצבו נשמות הנשים שהן גבוהות יותר, ואין להן מגע במצוות התלויות בזמן ולכן הן פטורות מהן

יוצאים מהכלל : א, עניני השבת קידוש והבדלה ועוד, חוץ מהתפילות, כי גם היא חייבת בשמירת השבת כמו האיש. ב,מצות הגדה של פסח, ליל הסדר, ארבע כוסות, מצה מרור וחרוסת ואפיקומן, כי הם היו בנס יציאת מצרים, וחייבות להודות כאנשים. ג,חנוכה ופורים , שהם הדלקת נרות חנוכה בברכה, קריאת המגילה בברכה, מתנות לאביונים, משלוח מנות, סעודת פורים, כי עליהן גם נגזרו אותן גזירות כמו לגברים. ולכן הן חייבות בהן, ויכולות להוציא ידי חובה את האנשים שגם הן היו באותו הנס.כנזכר בגמרא שבת כג, א. פסחים ק"ח , ב. מגילה ד, א.
ונתנו סימן בפסוק במדבר ה, כב. וענתה האשה אמן אמן. ראשי תיבות א-גדה, מ-גילה, נ-ר חנוכה. ~מוצפי
_________
And it MUST be noted:
In our Holy Torah, there is no matter of discrimination against women G-d forbid, Hass' VeShalom. But rather it goes on to "honor women" exceedingly. As our sages have already commanded: that a man must loves his wife just like his body and even more than his own body. And in the Psalm "Eshet Hayil" a Woman of Valor, which was established for a woman who feared the the L-rd [King Solomon's mother, BATSHEVA]. And there is none of it's like anywhere in the world which speaks in praise of a [righteous] woman. And as for women who are not obligated to many Torah commandments [Mitzvot] in which men are, it is for whatever reason that arose before the mind of the Almighty BlB"H - and every person is intent to receive these orders from the Almighty One Blessed Be He. And to fulfill their purpose in the world properly. And just as one can not complain that a Yisrael is not a Cohen or Levi, but was told: fulfill your destiny as an Israelite for it's the Command of your G-d. And the same goes for women in all the commandments as the men. For it is due to some reason that came to mind before the Almighty One - as mentioned. And it does not belong to the common sense, even to have a hint of dissatisfaction on this matter. And the appellant on this should not speak out of his own mind.
ואין זה ענין חלילה של הפלייה וכדומה, כי ברוח תורתינו הקדושה האשה מתכבדת במאד מאד. וכבר ציוו חכמינו שיהיה האיש אוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו. ומזמור אשת חיל שנתקן לאשה יראת ה' [בתשבע אם שלמה], אין כמותו בכל העולם לדבר בשבח של אשה. ומה שפטרה התורה את האשה מכמה מצות שהאיש מחוייב בהם, הוא מאיזה טעם שעלה במחשבה לפני ה' יתברך, ועל כל אדם לקבל את צווי ה' יתברך ולמלאת את יעודו בעולם כראוי. וכשם שאי אפשר שאדם מישראל יתלונן על כך שאין הוא כהן או לוי, אלא נאמר לו, קיים את יעודך כישראל כמצות אלקיך, כמו כן הנשים שאינן מצוות בכל המצות כמו האנשים, הוא בודאי מחמת איזה טעם שעלה במחשבה לפני ה' יתברך כאמור, ולא שייך על פי השכל הישר, גילוי של אי שביעות רצון על ענין זה. והמערער על זה לא בדעת ידבר.

1 comment:

  1. THE PASUK SAYS: IT SAYS: V'LIMADTEM OTAM ET B'NEIKHEM V'LO ET B'NOTEIKHEM
    אשה לא צריכה ללמוד תורה, כי הפסוק אומר: ולמדתם אותם את בניכם , ולא בנותיכם

    And you shall teach them to your SONS to speak with them...וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ: DEUT. 11:19

    RASHI: From the moment your son knows how to speak, teach him, “Moses commanded us the Torah” (Deut. 33:4). Let him learn speech through this (Sukkah 42a). From this, our Rabbis taught: When the infant begins to talk, his father should speak to him in the Holy Tongue, and should teach him the Torah. If he does not do this, it is as though he buries him, as it is stated [here], “And you shall teach them to your sons to speak with them…” [in order that your days may increase, and the days of your children].

    ReplyDelete

Powered by Blogger.