Search This Blog

Music Channel ~ http://youtube.com/AaronHai1

to subscribe: please write to, qanungi613@gmail.com ~ INR interview: Hal'haka HeSepharadit HaYerushalmit, a new band of young musicians performing traditional Judeo-Middle Eastern music ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ אסור לקחת כסף עבור לימוד תורה/מצוות ☶ דכתיב (דברים ד, יד): "ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם", וכתיב (דברים ד, ה): "ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' ~~~~ שנאמר: "מה אני {הקב"ה לימד את משה} בחינם, אף אתם בחינם." ~נדרים לז,א ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ And remember, Torah study should not cost any money, since Hashem [G-d] commanded Moses to teach it "free of charge" - as stated: Just like "I" {Hashem had taught Moses} for free, {therefore "I" command...} you to teach it for free (Mah Ani BeHinam, Af Atem BeHinam). -Tractate Nedarim 37a ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Essay List: ▼ 2013 (1) November (1) ___ Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards ___ ▼ 2011 (1) ___ ▼ February (1) ___ את השבת ~ The Sabbath ▼ 2010 (8) ___ ▼ June (1) ___ זיווגים Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita ▼ May (1) ___ STAR ✡f DAVID, Western/Wailing Wall & Hebron ▼ April (4) ___ Adam & Eve - BREAD, BLOOD & CANDLE ___ The Leviathan - הלויתן ___ Good Spouse or Bad Spouse? ___ What Aristotle wrote to Alexander {Hebrew/English... ▼ March (1) ___ Ten Commandments - עשרת הדברות ___ ▼ February (1) ___ ▼ יהדות ספרד - ▼ February (1) ___ Sephardic Jewry ▼ 2009 (3) ___ ▼ December (1) ___ Advice on how to Stay Away from Disputes ▼ July (2) ___ Twelve ages of MAN - Midrash on the "ZODIAC" ___ The Pope, Yeshu HaMamzer & the Messiah

Compiled by: Aaron Hai

Monday, November 18, 2013

Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards

Tuesday, 16 Kislev 5774  - 19/11/2013


Five things restore one's learning (and sharpen one's mind)

1. Eating (pure toasted whole wheat) bread baked on coals, all the more so - the coals themselves;
[*note: partially baked "cookie dough" such as "falafel chunks," "sufganiyot," or "kubaneh" - reduce memory]

2. Eating a half boiled egg {approx. 7 min. to cook} - without salt;  =Beitzah Megulgelet
3. Frequent consumption of olive oil;  
4. Frequently drinking {fine non-rancid} *wine and smelling/consuming spices;
5. Drinking water left over from kneading a dough;
i. Some say, sticking one or two fingers in salt and using it to eat [obviously un-processed salt]. -Horayot 13b 

:חמשה דברים משיבים את הלימוד
פת פחמין וכל שכן פחמין עצמן - (רש"י: פת האפוי בגחלים) והאוכל ביצה מגולגלת בלא מלח, והרגיל בשמן זית, והרגיל ביין ובשמים, והשותה מים של שיורי עיסה; ויש אומרים אף הטובל אצבעו במלח ואוכל
                    REAL SALT


Things Forbidden Because of the Danger - דברים האסורים משום הסכנה

Modern research shows that based on their chemistry...
certain foods have a higher chance of carrying certain air-borne and/or food-borne viruses and pathogens such as Salmonella enteritidis, environmental toxins, as well as harmful (potentially fatal) botulism bacteria.   
The four bacteria commonly found in fecal matter are: Shigella, Campylobacter, Salmonella, E. Coli... And in the Jewish Tradition, there are four MashHittim <> (משחיתים) <> {destructive forces of darkness} Avon, MashHeett, ¢HaRon "Aph" and Hamatto... This is why THE HEBREW EVENING PRAYER begins with the submission of these four forces of darkness {i.e,. sunset time}.... והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו... ________________ And God created man with many openings, Nekavim, are small openings [as in Ezekiel 28:13 - the work of your drums and your orifices is in you; on the day of your creation they were established..] And Halulim, are wide ones [like tunnels in the earth]... Chest muscles called mafteah HaLev, Key of the heart, through which our lungs situated above the heart can be healed by flexing them. We see from this that the key of the heart is like a key that passes oxygen into the body and to produce a pathway for carbon dioxide out of the body. Also, in the work "Otzar Eden HaGanuz" it's written: the formation of man and his features is a TESTIMONY OF THE CREATOR'S WISDOM. -Orhot Tzion, by Rav Ben Tzion Mutzafi (v. 1, pages 134-137 ch. 2) where he details the human body. {translation by yours truly} 😉
www.Halachayomit.co.il writes: Halacha For - Thursday, 23 Tevet 5774  - 26/12/2013

The Gemara (Niddah 17a) states in the name of Rabbi Shimon bar Yohai...
that if one does any one of five specific things, one takes his life into his own hands (meaning that one is endangering himself). One of these things is eating an egg, garlic, or onion that was left peeled all night. And the Poskim tell us that the reason why eating these foods left peeled overnight is dangerous is because an evil spirit which can cause much damage rests upon them

ומבואר בדברי הפוסקים, שטעם הדבר שיש סכנה באכילת דברים אלו שנקלפו ועבר עליהם הלילה, הוא מפני ששורה עליהם רוח רעה שעלולה לגרום נזק. בגמרא במסכת נדה (דף יז.) אמר רבי שמעון בר יוחאי, חמישה דברים העושה אותם מתחייב בנפשו ודמו בראשו (כלומר שמביא את עצמו לידי סכנה), ואחד מהם, האוכל שום קלוף או בצל קלוף או ביצה קלופה שעבר עליהם הלילה    


Halakhically Speaking

Maran Rabbeinu Ovadia Yosef ztz”l rules in accordance with the opinion of the Tosafot and other Poskim who write that one must take care not to leave eggs, garlic, or onion peeled overnight, for an Evil Spirit rests upon them. However, if they were left peeled and the night has already passed, they are not forbidden for consumption, for one may rely on the opinion of the Mordechi and Maharshal. However, this should preferably not be done, as we have written. 
There is a way to rule completely leniently regarding this matter which is if the peeled onion or garlic was mixed with another food, such as in a salad or in a cooked food [or onion/garlic powder], for in this manner, no Evil Spirit rests on it whatsoever. The custom is indeed to rule leniently in this manner. Maran Rabbeinu zt”l indeed rules leniently in this way. 

הדין למעשה 
וכדברי התוספות והפוסקים פסק מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (הכ"מ), שיש להזהר שלא להניח שום קלוף או בצל קלוף וביצה קלופה, באופן שיעבור עליהם הלילה, מפני שרוח רעה שורה עליהם, אבל אם כבר עבר עליהם הלילה, אין לאסור את אכילתן, מפני שיש לסמוך על דברי המרדכי והמהרש"ל, אמנם לכתחילה אין לעשות כן, וכאמור. ויש אופן להקל בזה לגמרי, אם עירבו את השום והבצל הקלופים עם דברים אחרים, כגון בסאלט או תבשיל, שאז לא שורה עליהם רוח רעה כלל. וכן המנהג להקל בזה. וכן פסק מרן רבינו זצ"ל


Five things cause one to forget the Torah one has learned - חמישה דברים המשכחים את הלימוד

The Gemara (Horayot 13b) states: "Our Sages taught: Five things cause one to forget the Torah one has learned: One who eats food which a cat or mouse have eaten from, one who eats the heart of an animal, one who eats olives regularly, one who drinks water which has been used for washing, and one who washes one's feet one on top of the other. Some say also one who places a vessel under one's head." 

Regarding eating an animal's heart, although it is indeed advisable to abstain from eating heart as it causes one to forget, there is no actual prohibition to do so.  

חמישה דברים המשכחים את הלימוד - מובא במסכת הוריות (דף יג:), תנו רבנן, חמישה דברים משכחים את הלימוד, האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול, והאוכל לב של בהמה, והרגיל בזיתים, והשותה מים של שיורי רחיצה, והרוחץ רגליו זו על גבי זו. ויש אומרים אף המניח כלי תחת מראשותיו... והנה בענין אכילת לב של בהמה, כבר הארכנו בהלכה מיוחדת בענין אכילת לב של בהמה או של עוף על פי דברי המקובלים, והבאנו שאין זה איסור מן הדין כלל, ואף שאכילת לב הבהמה אמנם גורמת לשכחה, מכל מקום איסור ממש אין כאן גם אם כדאי להמנע מכך

Eating Olives

Regarding eating olives, when analyzing the Baraita carefully, the Baraita states "One who eats olives regularly" and not just "One who eats olives." Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt"l writes that that the word "regularly" is indeed specific, for if one eats them only sparingly and not regularly, this will not cause one any forgetfulness. Hagaon Harav Shlomo Zalman Auerbach zt"l would say so as well. Nevertheless, it is quoted in his name that if one eats olives once a month, this is already considered one who eats olives "regularly."  אכילת זיתים - ולענין אכילת זיתים, הנה בלשון הברייתא שנינו: "הרגיל בזיתים", ולא שנינו "האוכל זיתים". ולכן כתב מרן רבינו הקדוש רבי עובדיה יוסף זצ"ל (הכ"מ), שלשון זו היא בדקדוק, משום שמי שאינו "רגיל" בזיתים, אלא אוכל מהם באקראי בעלמא, אין באכילה זו כל חשש, ואינו עתיד לבא לידי שכחה מפני אכילה זו. וכן היה אומר הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. ואמנם נמסר בשמו, שאם אוכל זיתים פעם אחת בחודש, כבר נחשב הדבר לאכילה "רגילה" בזיתים

Hagaon Harav Yosef Chaim Zonenfeld zt"l writes in his Responsa Salmat Chayim:
that if one eats olives along with olive oil, this will prevent one from becoming forgetful, for olive oil is beneficial for one's memory. Indeed, the Gemara states that in this instance, the son's power is greater than the father's. 
For the olive, which is the "father", causes forgetfulness while olive oil, the byproduct of the olive, is beneficial for one's memory. Thus, if one dips the olives in olive oil, one need not be concerned at all. Many G-d-fearing individuals customarily act accordingly.  והגאון רבי יוסף חיים זוננפלד בספרו שו"ת שלמת חיים, כתב שאם אוכל את הזיתים עם שמן זית, יש בכך תועלת שלא יבא לידי שכחה, ששמן הזית מועיל לזכרון. וכמו שאמרו בגמרא, שבזה גדול כח הבן מכח האב, שהאב הוא הזית, מביא לשיכחה, ומה שנולד ממנו, הוא שמן הזית, מועיל לזכרון. ועל כן, מי שמטבל את הזיתים בשמן זית, אל לו לחוש לענין זה כלל. וכן נוהגים רבים מיראי ה

Forgetting Words of Torah

The Torah states, "Guard yourself and your soul very much lest you forget"; the Mishnah in Pirkei Avot (Chapter 3, Mishnah 10) explains that this verse warns about forgetting Torah. The Poskim discuss whether or not eating things which cause forgetfulness are included in the prohibition to forget the Torah. Indeed, the Meiri writes that this does constitute the prohibition of forgetting the Torah and therefore, if an individual is obligated to wash his hands, such as if one wakes up from his sleep or if one leaves the restroom, and does not do so, besides for transgressing the edict of our Sages who instituted that one must wash his hands, one transgresses an additional prohibition of causing himself to forget words of Torah, for not washing one's hands when one is required to, causes one to forget and as we have explained, there is a Torah prohibition to forget words of Torah. שכחת דברי התורה - נאמר בתורה "השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח" ומבואר במשנה במסכת אבות (פ"ג מ"י) שפסוק זה בא להזהיר על שכחת התורה. ודנו רבותינו הפוסקים אם יש באכילת דברים הגורמים לשכחה משום איסור זה של שיכחת התורה. ובספר המאירי כתב, שיש בכך באמת משום איסור זה של שכחת התורה, ולפיכך כתב, שמי שצריך ליטול ידיו, כגון הקם מן המטה, והיוצא מבית הכסא, וכדומה, ואינו נוטל ידיו, מלבד האיסור שעושה שאינו נוטל ידיו כתקנת חז"ל, עושה בכך איסור נוסף, שמשכח את עצמו מדברי תורה, שכן אי נטילת ידים מביאה לשכחה, וכאמור יש איסור מן התורה לשכוח את דבריה

Similarly, Hagaon Harav Eliezer Papo zt"l (author of the Sefer Peleh Yo'etz) writes:

that if one is not careful regarding all of the things mentioned by our Sages which cause forgetfulness, one must be concerned lest he be included in the teaching of our Sages (in Masekhet Avot) which states, "One who causes himself to forget any Torah one has studied is taking his life into his own hands, as the verse states: 'However, guard yourself and your soul very much lest you forget.'  

Hagaon Chazon Ish rules likewise. On the other hand, other great Aharonim are doubtful about this matter, for it is not absolutely certain that doing these things will cause one to forget one's Torah; rather, one who does these things is merely prone to forgetfulness similar to other Segulot (auspicious matters). 

Furthermore, it is possible that one will do other things that are beneficial for one's memory and the end result will be that one will not forget anything at all. Thus, others write that there is no prohibition whatsoever to eat the above items. In cases like these, we have a great rule that whenever there is a disagreement among the Aharonim, if we find any one of the Rishonim who discusses this issue, his words will act as the deciding factor, for the Rishonim were greater than the Aharonim. 

וכן כתב הגאון רבי אליעזר פאפו ז"ל (בעל ספר "פלא יועץ"), כי מי שאינו זהיר באותם דברים שהוזכרו שגורמים לשכחה, חוששני פן יהיה בכלל מה שאמרו חז"ל (במסכת אבות) כל המשכח דבר אחד מתלמודו כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח. וכן היא דעת הגאון החזון איש זצ"ל. אולם גאונים אחרים מרבותינו האחרונים כתבו להסתפק בענין זה, משום שאין ודאות שדברים אלו יגרמו לשכחה, ורק הם מסוגלים לשיכחה, כשאר הסגולות, אבל אין פירוש הדבר שבהכרח מי שיאכל ויעשה דברים כגון אלו ישכח תלמודו. וגם אפשר שיעשה דברים אחרים המועילים לזכרון, ובכך נמצא שאינו משכח כלום. ולכן יש שכתבו שאין באכילת דברים אלו איסור כלל. והנה כלל גדול בידינו, שבכל דבר שיש בו ספק בדברי האחרונים, אם ימצא מי מרבותינו הראשונים שידבר בענין זה, תבא ההכרעה כדבריו, שהרי אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם
____________________ Mayim Aharonim Hovah, washing the fingers until the joint is "Hovah" [mandatory] for women as well. Three reasons are said for this - 1) because of [blinding] sodomite salt. 2) filth upon the fingers. 3) removal of the evil spirit and extremities from upon us and to give a over portion to the 'other' side so they will have no accusasions upon us. As for those who wrote that "there is no sodomite salt nowadays," the poskim wrote that one should nevertheless be "weary" to it. And all three reasons pertain to us today, and heaven forbid should one belittle such a central issue as this. And through this, may you prevent yourselves from many troubles, ailments, anti-semitism, accusations and various decrees. But rather have them all in their aid towards Am Yisrael. -HaRav Ben Tzion Mutzafi shlita


The Benefits of Physical Activity, According to Maimonides

הויאל והיות הגוף בריא ושלם, מדרכי ה 'הוא, שהרי אי אפשר שיבין או יידע והוא חולה צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדין את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים המברים המחלימים

In the fourth chapter of MT, Hilkhot De'ot, Maimonides says that maintaining a strong and healthy body helps to prevent diseases, allowing us to serve HaShem with all our strength. "Being that maintaining a healthy and sound body is part of our service to God, since one can not understand or have knowledge of the Creator if he is ill, therefore, one must avoid everything that damages the body and get accustomed to what it is healthy and helps the body to get stronger. " Hilkhot De'ot, 4: 1

In the same chapter, halakha 14, the celebrated rabbi and physician,
explains the importance of regular physical activity.
Hilkhot De'ot 4, Halakha 14
"There is another principle with regards to physical well-being: As long as one exercises, exerts himself greatly, and does not eat to the point of satiation ... he will not suffer sickness and he will grow in strength...."
This Halakha [LAW], written more than 800 years ago, sounds very familiar to our modern ears, and allows us to appreciate that our Rabbis had long known the basic principles of preventive medicine.

Maimonides also wrote, Hilkhot De'ot 4 Halakha 15
"... whoever feels idle and does not exercise, ... even if he eats the proper foods and is careful to follow the rules of medicine, he will suffer pain [and disease] ... and his physical strength will diminish.

I would like to share with the readers other advices from Maimonides, less known, where he also refers to the importance of physical activity. I will quote below the words of Maimonides from David J. Zulberg's book, "The Life Transforming Diet", a modern book of medical advice based entirely on the medical principles of HaRambam.
"Hippocrates [a renowned Greek physician, 460 - 370 BC, considered the Father of Modern Medicine] taught that exercise is the cornerstone of the preservation of health and the prevention of most illness. There is nothing that can substitute for exercise in any way" (p. 99)
"Without exercise diet alone is not sufficient for the preservation of health, and eventually medical treatment will be needed" (p. 100)
"...someone who is used to physical activity, even if he has a sick body or is old, is able to tolerate [illness and recover from it] better than a healthy person who is not used to physical activity" (p. 102)
This text is from a letter Maimonides sent to one of this patients
"As to what you mentioned, that you feel weak after exercises, the cause of this is the omission of regular exercises. If you resume exercising gradually, little by little, you will gain...strength and vitality..." (p. 102)
SEGULA FOR A GOOD HEALTH: Do not overeat, and do physical activity regularly.


______________________

Segulot (auspicious matters)


HaRav Ben Tzion Mutzafi writes:

The S'dei Hemed wrote: that by KISSING the SEFER TORAH (or kissing holy books after learning), one becomes BOUND to the Torah, and it is a SEGULAH for REMEMBERING ones LEARNING.   
והשדי חמד כתב: שעל ידי נשיקת הספר תורה האדם מתחבר לתורה ויש בזה סגולה לזכור את הלימוד 

The Rashash z"l also wrote: to RUB SNOW (ice) on one's FOREHEAD 3x's back and forth, while saying the word "ALEF" each time and this is good for remembering TORAH study.

note: Alef is a reference to Alupho Shel Olam (master of the universe) ALEF ALEF ALEF = SHELEG (=snow) in Gematria 111 x 3 = 333And why the letter Aleph in particular? for it is written in the Gemara (Shabat 104a): Alef Beth - Aleph Bina, as in Job 33:33 - "...listen to me; be silent [VaAaLefkha] and I will teach you wisdom..." And Rashi comments: this is speaking about Torah Study.

 הרש"ש, רבנו שר שלום שרעבי ז״ל וזיע״א בסידור הכוונות שלו כתב: להעביר שלג על המצח שלש פעמים הלוך ושוב, ויאמר "אלף" בכל פעם  והרי אלף אלף אלף גימטריא שלג, וזה טוב לזכור לימוד התורה

ומדוע האות אלף דוקה? כי כתוב בגמרא (שבת קד,א): "אלף בית – אלף בינה", כאומרו [איוב לג,לג]: "...ואאלפף חכמה..." כלומר, שהאלף מאלפת את הבינה. דהיינו, מה שהחכמה שנקראת בשם אל״ף "מאלפת" (מלמדת) את הבינה - ופירש רש"י: שמדובר בלימוד תורה

כונת המצח ~ ימרח מצחו בשלג ג"פ ויכוין להמשיך ג' אלפין של ג' אהיה במילוי הג' אלפין גי' שלג והם בבינה להמשיכם במצח"א דז"א למתק הדינים שאותו המצחא ותרחצו בחלב והוא טוב מאד להסיר הכעס והשכחה

PalaDor/BalaDor = a powerful herb that strengthens the memory :בקשר לצמח פלאדור שמחזק את הזיכרון

It's source is in the book Sefer Ha P'liah v. 2 p. 17  
"Hazor, Hazor (repeat, repeat) and you will not need Ballador...."
As well as: Abarbanel, Nahalat Avot ch. 5 - and Lev Aryeh MiModenah 1:1 - Mikhtam LeDavid, YD siman 28 - and the Yaabetz in Migdal Oz p. 50... And there's rumor that HaRambam ate from this herb when he was 20 years old as mentioned in Brill v. 9 in Luazit. 

And HaRav Avraham Gebishon [Algeria] in Omer Hashikh'Ha  p. 133a wrote: 
about someone who fed it to his student, causing him a bizarre death
And it is told that HaGaon HaPri Hadash, as well as the Hida [R' Hayim Yosef David Azulai] ingested it 
(as written by R' Avraham Khalfon from Livorno). 

 מקורו בספר הפליאה ח"ב די"ז, חזור חזור ואל תצטרך לבאלדור...  וכן האברבנאל בנחלת אבות פ"ה. ולב אריה ממודינא א,א. מכתם לדוד יו"ד סימן כח. והיעבץ במגדל עוז ד"נ. ויש שמועות שהרמב"ם אכל מעשב זה בהיותו בן עשרים כנזכר בבריל כרך ט בלועזית.

 והרב אברהם גבישון בעומר השכחה דקל"ג ע"א כתב: על אחד שהאכיל את תלמידו וגרם לו מיתה משונה בר מינן. וכן הוא במאור עיניים חלק אמרי בינה לרבנו עזריה מן האדומים פרק נ"ט. ומספרים על הגאונים הפרי חדש, החיד"א, וכן כתב רבי אברהם כלפון מליוורנו. גם אכלו ממנו רבי חיים סתהון בעל ארץ החיים, ורבי יעקב קצין מחבר פרי עץ הגן שאכלו ממנו
___________

Indeed, Rabbeinu Yehuda Ha'Hassid (one of the great Rishonim) writes as follows in his Sefer Hassidim: 

"An individual once asked a scholar if he was permitted to eat a loaf of bread which a mouse had eaten from (about which the Gemara in Masekhet Horayot states that eating from such bread causes one to forget). The scholar asked, 'Why would you not eat it?' The man replied, 'I am afraid that I will forget my Torah learning and I am usually careful not to eat things which cause one to forget but I am hungry now.' The scholar answered, 'You need not abstain from eating this bread since the Mishnah in Avot states that one is not liable for forgetting the Torah until one actually sits and purposely makes himself forget (however, in this instance, one would not be liable, for one is not certainly and advertently causing himself to forget). Nevertheless, I see that you are empty and waste your valuable time on anything but Torah study so it would be better for you not be as careful from eating foods that cause forgetfulness so that you indeed forget all of the futile things you are involved with.' 


Based on this, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt"l rules on the aforementioned disagreement between the Aharonim and writes: that it is certainly preferable to abstain from eating such foods; however, there is no actual prohibition to do so.  והנה, רבינו יהודה החסיד (מרבותינו הראשונים) בספר חסידים כתב בזו הלשון: אחד שאל מחכם ואמר שעכברים אכלו מלחמו (שאמרו במסכת הוריות, שאכילה מלחם זה גורמת לשכחה), אם יאכל מן הלחם. אמר לו (החכם) ולמה לא תאכל? אמר לו ירא אני (מפחד אני) פן אשכח תלמודי, ואני נזהר מלאכול כל מה שמשכח התלמוד, ועתה רעב אנכי. אמר לו החכם, אינך חייב (להמנע מהאכילה) כדתנן עד שישב ויסירם מלבו (כלומר שבאופן כזה אין איסור של שיכחת התורה, משום שאינו משכח תלמודו בודאי ובכוונה). אך אני רואה אותך שאתה פנוי ובטל מדברי תורה, ומוטב לך שלא היית נזהר מן הדברים המשכחים, כדי שתשכח דברים בטלים שאתה עוסק בהם. עד כאן דברי ספר חסידים. ומכאן הכריע מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, את ספק האחרונים שהזכרנו, וכתב, שאף שבודאי ראוי להמנע מאכילת דברים אלו, מכל מקום אין בכך איסור ממש 

from:
http://www.halachayomit.co.il  - דברים הגורמים לשכחה


___________

HaRav Mutzafi writes:
The Gemara in Eruvin 53b as well as Shulhan Arukh YD 246:22 wrote: 
that one should to "exclaim" his learning out loud in order to remember it, and there's nothing like repetition and reiteration. 

And Tosfot in Megillah 32b wrote: one should sing it nicely - and remember it. The "Tzalah" (R' Yechezkel ben Yehuda Landau, 1713 – 1793) in Brakhot 64 wrote: to bless Birkat HaTorah in the morning with Kavannah. הגמרא בעירובין נג, ב. ובשלחן ערוך יורה דעה רמו,כב. נכתב: כי צריך להשמיע הלימוד לאזניו ולא ישכחנו. והתוספות במגילה לב,ב כתבו לקרוא בניגון ויזכור. והצל"ח (ציון לנפש חיה או "הנודע ביהודה") ברכות סד. כתב לברך בבוקר ברכת התורה בכוונה. ואין כמו "החזרה והשינון..." ~עיין תענית ח. ברכות כח. וכן רב אשי היה חוזר על כל הש"ס כל שלשים יום, בבא בתרא קנז. וכן רב ששת פסחים סח - ועוד רבים וטובים
___________
The Rambam and AriZal wrote: that in the first part of the night the "men" should sleep on their left sides for optimal health... And the Shvilei Emuna explains that this "eases digestion." Then on the "second half" of the night he should switch to the right. According to the Kabbalah: when sleeping on one's right, a person should have the Kavanah [intention] to subdue all the forces of evil in the world - which belong to the left. Then, after midnight, one should intensify the attribute of Rahamim [compassion] while sleeping on his right.

And according to this, sleeping on one's left is applicable to women as well - only if physically possible.  And also if one were to say "this does not apply in the daytime, as far as Kedusha [attaining holiness]," there still exists the health reasons in which we are obligated to abide by. -Mutzafi כתב הרמב"ם וכן רבנו האריז"ל בשער הכוונות, וכל זה לגבר 'ואילו' לאשה מותר (בפשט), ומטעמי צניעות וקדושה מובנים, וכתב הרמב"ם: שבחצי הלילה הראשון ישכב על שמאלו מטעמי בריאות והסביר דבריו הרב "שבילי אמונה": בגלל קלות העיכול, ובחצי השני ישכב על ימינו. ~ *ובקבלה כתבו כי ישן על שמאלו ויכוין להכניע יצר הרע וכוחות הרשע בעולם שהם בשמאל, ואחר חצות יגביר הרחמים כשישן על ימינו, ולפי זה שכיבה על שמאל שייכת גם בנשים אם יכולות. גם אם יש מי שיאמר: שביום אין את הטעמים שמצד הקדושה, יש את טעמי הבריאות שחייב האדם לנהוג על פיהם.   ~בן-ציון מוצפי שליט"א

KOSHER ANIMALS vs NON-KOSHER ones...


"Man's best friend" is a phrase referring to domestic dogs, highlighting their close relations, loyalty, and companionship with humans within many societies. 

The research presented at the 2012 (112th) General Meeting of the American Society for Microbiology (ASM) on June 19 in San Francisco demonstrates how Pets and dogs in particular, may protect infants from the effects of a common virus, respiratory syncytial virus (RSV).  If this is true, in the future, it may be possible to add certain bacteria to foods, as is already the case with some yogurts.

To lick or not to lick

Your dog's mouth and intestines harbor all sorts of bacteria and parasites. Some of these are zoonotic, meaning they can be transmitted to people and can cause disease, says veterinarian Ken Tudor of PetMD. Some common bacteria that can be transmitted this way include salmonella, E. coli, clostridium and campylobacter, which can be found in a dog's intestines.
Because pets lick their bottoms, these bacteria can eventually end up in a dog's mouth and then possibly be transferred to people with a lick. 

בגמרא מסופר: דריש ר' דוסתאי דמן בירי (במדבר י, לו) ובנחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל ללמדך שאין שכינה שורה על ישראל פחות משני אלפים ושני רבבות חסר אחת


והיתה אשה מעוברת ביניהם וראויה להשלים ונבח בה כלב והפילה - נמצא, זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל

והיתה אשה מעוברת ביניהם וראויה להשלים, ונבח בה כלב והפילה נמצא "זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל..." ההיא איתתא דעלת למיפא בההוא ביתא נבח בה כלבא אמר לה מריה לא תיסתפי מיניה שקולי ניביה... אמרה ליה: שקילי טיבותיך ושדיא  אחיזרי - כבר נד ולד. -בבא קמא פג,א

Except, the Talmud in Bava Kama 83a tells over: 

Rabee Dustai b'Rabee Yanai taught: 
based on the verse in Parashat Beha'alotkha - "Shuvah Hashem Riv'vot Alfei Yisrael..." 
that the  "Shekhinah(Divine Presence) does not rest on Yisrael - if there are less than twenty-two thousand Jews

a) If there were one less than this amount, and a woman were pregnant, about to complete the number, and she miscarried due to a dog's bark, this would cause the Divine Presence to depart from Yisrael...!!!

b) Once, a pregnant woman went to bake in another's house. 
A dog in the house barked at her, so the owner assured her 'don't worry, It's teeth were removed...!' 
The woman then answered: "The fetus has already died {from the shock}." 

And "Da" [דע=know this], Dogs are in the general category of "things which are forbidden due to Sakanah..." [HaZaRdouS]." דברים האסורים משום הסכנה


R' Eliezer Pappo wrote in Hesed LaAlafim: 
"It is forbidden for a child to raise a dog [nor any un-kosher animal], for they have impurities which [spiritually block] stuff a person's heart - especially children." 
ורבנו אליעזר פאפו כתב: שגידול כלב על ידי ילד גורם לו טמטום הלב בתורה

Note: according to the Kabbalah, these impurities can prevent a person from understanding spiritual concepts, as well as prevent spirituality from 
entering the home - and therefore it is hazardous.

 So read this carefully - if you wish to receive the light of Torah wisdom, Brethren 

HaRav Mutzafi writes: rather Kosher animals would suffice [like pet birds and the like], for it is written in the Zohar: that the spiritual essence of the wicked, stumbling and unfixed tend to fall (reincarnate) in them, while the righteous reincarnate in fish (Ramban beginning of Vayikra). And this is why there were no korbanot (sacrifices) with fish - since the sacrifices were performed in order to fix these spiritual souls.  

*note: There are no korbanot with fish since their foundation is "water based" and not "earth based" (the animals were created from the earth), and fish do not resemble these animals, which is why it is permitted to consume their blood. Also, it's flesh is not considered "meat" with regards to the dietary laws of milk and meat. 
אין קורבנות בדגים מכיוון שבמים יסודם, ואין הם עשויים מעפר, ודג אינו דומה לשאר בעלי החיים בכך שאין איסור לאכול את דמו, ובשרו אינו נחשב "בשרי" לעניין איסור בשר בחלב. -על פי הגיליון השבועי של אור הזוהר

And for what reason would a Tzadiq have to reincarnate in a fish...?? 

This is because the verse in (Kohelet 7:20) states
"there is no righteous man on earth who does good and does not sin." And there is only a small essence which exists within the fish, one that is hidden from the evil eye, hidden from all to see beneath the ocean.
 ומאיזה סיבה תהיה לצדיק להתגלגל בדג...?? הרי הוא צדיק!! אלא שאין צדיק בארץ שלא יחטא... (קהלת ז,כ), לכן מהות מסוימת ממנו שורה בדג, בו לא אוחזת עין הרע, כי הוא מוסתר מעין כל מתחת למים. -מאת הגיליון השבועי של אור הזוהר

And know this: 
OUR SOULS are "INTER-CONNECTED" with and ORIGINATE 
from the same place that "KOSHER ANIMALS"  are from... 
while the souls of the GOYIM (gentiles) with the NON-KOSHER ones. 

And by eating from THE SPECIFIED ANIMALS GIVEN TO US (with a "before" and "after" blessing), we are able to COMPLETE OUR OWN INDIVIDUAL SOULS
-based on Zohar Shemot   

As the AriZal wrote in Shaar HaMitzot, Parashat Ekev: 
that through the blessings over eating food, "before and after...
...do the spiritual souls in them become rectified and complete [note: only if one tastes the amount of a Revi’it (approx. 81 ml) for the purpose of eating/enjoyment - must one recite a blessing]. כתבו המפרשים בפרשת ויקרא שאין קורבנות בדגים כיון שגלגול רוב הרשעים הוא בבהמות ומקריבים ומתקנים אותם. אך הצדיקים בדגים... ועוד יש לומר: שאין "נשמה" למאכלים, "אלא יש רוחניות או נשמות מגולגלות בו." וכתב רבנו האריז"ל, בשער המצוות פרשת עקב: כי על ידי הברכות הראשונה והאחרונה מתקנים הרוחניות שבו ואת המגולגלים שם

Of course! this does NOT mean we should treat non-kosher animals disrespectfully, considering the "Biblical prohibition" of "Tzaar Baalei Hayim" [avoiding cruelty to animals is Biblical according to most Poskim]. Furthermore, it is written: (Psalms 145:9) God is good to all, and His mercies are on all His creations. 

It must also be mentioned - that Gitin 62a teaches: 
Rav Yehudah taughtbased on the Pasuk: "ve'Natati Eisev be'Sad'kha li'Vehemtekha, ve'Akhalta ve'Sava'ta...
("...and I will give grass in your field for your animals..." then it says: "you will eat and be satiated...") 
From this it is derived, that one may not taste anything before giving food to his animal...
אמר רב יהודה אמר רב: אסור לו לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו שנאמר (דברים יא, טו) ונתתי עשב בשדך לבהמתך והדר - ואכלת ושבעת. -גיטין סב,א

And HaRambam in Mishne' Torah, Hilkhot Shabat 21:36 wrote:
"Only regarding an animal that one is responsible for feeding - e.g., one's domesticated animals, one's beasts, doves raised within one's home, geese, and chickens." במה דברים אמורים...? במי שמזונותיו עליו - כגון בהמתו וחייתו ויוני הבית ואווזין ותרנגולין, אבל מי שאין מזונותיו עליו - כגון חזיר ויוני שובך ודבורים לא יתן לפניהם לא מזון ולא מים. -הלכות שבת לרבינו הרמב"ם פרק כא הלכה לו

And this is why there exists a prohibition...
to buy, sell or raise unkosher animals. -Shulhan Arukh, Yoreh Deah 117 
כל חיה טמיאה אסורה בקניה ובגידול ומפורש בשלחן  ערוך יורה דעה, סי' קי"ז
שאסור לקנות , למכור , לגדל , חיות ובהמות טמאות
א. אסור לסחור בבהמות טמאות, וכן אסור להיות שותף במסחר זה
ב. על מנת למכור את בשרם אסור, ועל מנת לסחור בהם לצורך אומנות וכדומה יש אוסרים ויש מתירים - ולכתחילה, יש להחמיר בזה. עיין בערוך השולחן שם סעיף ד' וה' שהביא מחלוקת ראשונים בזה

*Rishonim who rule that cruelty to animals is D'Orayta (from the Torah):
Rif, Rosh, Ramban, Rambam, Meiri, Sefer HaHinukh, Nimukei Yosef, Rama, Sefer Haredim, and Maran HaRav Yosef Karo (see; Hoshen Mishpat 272) 
וכתבו רוב הפוסקים שהאיסור הוא איסור דאורייתא... ‏הרי"ף, הרא"ש, וכן כתב הרמב"ם בפירוש המשנה (ביצה ג,ד): "כלל הוא אצלנו צער בעלי חיים דאוריתא...", רמב"ן (בראשית א' כ"ט), המאירי, ספר החינוך (מצווה תנ"א ומצווה תק"נ‏), נימוקי יוסף, הרמ"א, ספר חרדים פרק י"ד
ועוד אנו פוסקים כדברי האומר: "שצער בעלי חיים דאורייתא..." -רמב"ם הל' רוצח פי"ג ח', ומרן בשולחן ערוך, חושן משפט סי' רע"ב
ועיין עוד במה שכתב היעב"ץ ז"ל: איסור צער בעלי חיים אינו אלא בבעלי חיים  גדולים, העושים מלאכה לצורך האדם כבהמות משא, או כלב וחתול שהם בני תרבות. זבובים ופרעושים וחרקים שהם מאוסים, או שיש בהם קצת סכנה וצער לבני אדם, אין בהם משום צער בעלי חיים. -שו"ת שאילת יעב"ץ ח"א סי' י"ז וסי' ק"י

note: land animal is kosher if it has spilt hooves and chews its cud. It must have both kosher signs. 
Examples: cows, sheep, goats and deer are kosher, while pigs, rabbits, squirrels, bears, dogs, cats, camels and horses are not.

And HaRambam (Hilkhot Nizkei Mamon 5:9) wrote: Similarly, our Sages forbade raising pigs in all places.
The Hakhamim forbade to raise dogs because their damage is great and common [for it barks and can cause miscarriages].
And our Sages said: 
"Cursed be one who raises dogs and pigs, because they frequently cause a great degree of damage."

וכן אסרו חכמים לגדל חזירים בכל מקום. ולא את הכלב אלא אם כן היה קשור בשלשלת. אבל מגדל הוא כלבים בעיר הסמוכה לספר. ביום קושרו ובלילה מתירו. ואמרו חכמים ארור מגדל כלבים וחזירים מפני שהיזקן מרובה ומצוי... -הרמב"ם נזקי ממון פרק ה,ט

"It is prohibited to raise pigs..." -Code of Jewish Law, Hoshen Mishpat 409

?האם קיים איסור לגדל כלב בבית ללא חצר
בגמרא שבת סג. כתוב: שנמנעת הברכה מביתו. וכתובות מא: עובר על ולא תשים דמים בביתך. והרמב"ם תלמוד תורה ו, יד. מחייב אותו נידוי. ורק אם גר במקום שיש גנבים ומחבלים מותר לא יגדל אדם את הכלב אא"כ קשור בשלשלאות וכו

a) And the Gemara in Shabbat 63b writes: that someone who keeps a vicious dog in his house [one that barks], withholds the blessings from his home (because of impurities and poor people will be afraid to come to his door).

b) Rabee Natan in a Beraita learns from the Pasuk "v'Lo Tasim Damim b'VeiTekha..."
that one is forbidden to retain a dangerous dog or to put up a rickety ladder in one's house.

c) HaRambam in Talmud Torah 6:14 writes:
A ban of ostracism is imposed upon a person - either man or woman - in 24 situations...
situation #7 - a person who possesses an entity that can cause damage - e.g., a dangerous dog or a faulty ladder - is placed under ban until he removes that entity.

And HaRav Mutzafi adds, that only if he lives in a place with house burglars (or if the owner is blind) is it permitted outside the house, and it must remain on a leash or in a closed yard (where it won't come in contact with it's owner's food).

Just as HaRambam (Hilkhot Nizkei Mamon 5:9) wrote: 
Our Sages forbade raising dogs unless they are tied by a chain. One may, however, raise dogs in a city near the border. During the day [the dogs] should be chained, and at night let loose [serving as watchdogs].

ויש מצוה להציל ולרחם על בעל חיים שסובל. ואם זה רכוש שלך זה חובה. אם זה בעל חי הפקר או של אחר לא חייב, ובמיוחד אם זה גורם לך הפסד כספי
__________________

Mercury and Fluoride...  

The seat of our soul rests in the middle of our brain - in our "Pineal gland - [soul receptor]..."

"Zehirut" [be cautious]: avoid consumption of mercury and fluoride, as these two poisonous chemicals tend to calcify and block our ability to enjoy our soul.

note: The Nazi's used fluoride to make prisoners docile during the war. 
Mercury also poisons the pineal, while raw cocoa detoxifies and stimulates the Pineal gland. 
see also my essay: Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards

נשמה יתירה של שבת ~ Neshamah Y'teirah [additional soul] of Shabbat

The Neshamah is a spiritual light beyond comprehension or sight, and this light intensifies more than 1000 X’s on Shabbat and 1000 more on the following Shabbat and so on... נשמה זה אור רוחני בלתי מושג או נראה, והאור הזה מתעצם פי אלף ויותר בשבת ועוד פי אלף בשבת הבאה לאחריו וכן על זה הדרך... ~חכם מוצפי שליט"א

THE PINEAL GLAND
תראו איזה חידוש ב"ה יתברך... מקום המושב של הנשמה האלהית נמצאת באמצע המח שלנו. הנאצים, "ימח שמם" ידעו  מזה והכניסו פלאוריד למים כדי להרוס את הנקודה הזאת שנקראת ה-פייניאל גלאנד

 - על ידי הזהירות והמודעות, אפשר לתקן את האיבר [לוז או בלוטה] הזאת. אם זה על ידי צריכת קקאו טהור וחי ועם מניעה ממוצרים שמכילים פלואריד וכספית. לבריאות לכולם, אמן כי"ר! -אהרן 

for more on this topic see:  את השבת ~ The Sabbath

________________


 • Mayim Aharonim Hovah

washing the fingers [until the knuckles (14 joints), according to the kabbala, see; Ben ish Hai 1st year, Parashat Shelah Lekha] is "Hovah" [mandatory] - for women as well. Three reasons are said for this...

1) because of [blinding] sodomite salt. 

2) filth upon the fingers.
3) removal of the evil spirit and extremities from upon us and to give over a portion to the 'other' side so they will have no accusations upon us. And it's best to wash in the sink for several reasons...
As for those who wrote that "there is no sodomite salt nowadays," the poskim wrote that one should nevertheless
be "weary" to it. And all three reasons pertain to us today, and heaven forbid should one belittle such a central issue as this.
And through this, may you prevent yourselves from many troubles, ailments, persecutions, accusations and various decrees,
but rather have them all in their aid towards Am Yisrael. -HaRav Ben Tzion Mutzafi shlita

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

אלף, בית, גימל, דלת, הי, ויו, זין, חית, טית, יוד, כף, למד, נון, סמך, עין, פה, צדי, קוף, ריש, שין, תיו. (צדי ולא צדיק)י _____
A Segulah [charm] to increase one's MAZAL [fortune] - and to SUCCEED.
By spelling: 1) the Letters of one's Name... 2) it's Filling... 3) the Filling of the Filling

The Mekubalim wrote in the name of Our teacher, the Ari {R' Yitzhak Luriah Ashkenazi ztz"l}:
That if a person notices that their MAZAL isn't a SUCCESS, he should
MEDITATE on his NAME throughout the DAY [note: not during prayer services].
For EXAMPLE, if one's name is YAAKOV - WRITE DOWN the following:
י 1) י-ע-ק-ב... 2) יוד,עין, קוף,בית...
3) ועוד יכוין: יוד,ויו,דלת - עין,יוד,נון - קוף,ויו,פה - בית,יוד,תיו

And by doing this, that person FILLS their NESHAMAH-SOUL with SUPERNAL LIGHTS from ABOVE...
And the HIDA [R' Hayim Yosef Azulai] adds: that one may also CONTINUE until NO END. But rather
THREE times [spellings] can SUFFICE [from the principal of: "Hazakah" THREE times to CLAIM].
Sources - מקורות
מקורות: אור צדיקים למהר"ם פאפירש שהביאו בשם האריז"ל,
ערבי נחל בראשית, בפסוק נפש חיה הוא שמו אדרת אליהו לך לך. זכירה לחיים פקודי. ויש קצת ראיה מהאלשיך רות ג, יד
____________________________ אלף, בית, גימל, דלת, הי, ויו, זין, חית, טית, יוד, כף, למד, נון, סמך, עין, פה, צדי, קוף, ריש, שין, תיו. (צדי ולא צדיק.) י
סגולה לאדם לרומם את מזלו ולהצליח - אותיות שמו, מילויו, מילוי מילויו
כתבו המקובלים בשם רבינו הארי: שאם האדם רואה שמזלו לא מצליח, יכוין באותיות שמו [לא בתפילה] במשך היום.
והיינו מי ששמו יעקב יכוין: 1) י-ע-ק-ב... 2) יוד,עין, קוף,בית... 3) ועוד יכוין: יוד,ויו,דלת. עין,יוד,נון - קוף,ויו,פה - בית,יוד,תיו.
ועל ידי זה האדם ממלא את נשמתו באורות עליונים מלמעלה - ומוסיף החיד"א: שאפשר להמשיך עוד, עד לאין קץ, ודי בשלש [בתלתא בחזקה]. י_____________

 • לפרנסה

למנצח בנגינות בצורת המנורה ,
      מומלץ לקראו שבע פעמים אם אפשר 


קריאת אותיות שמך מתוך מזמור קי״ט בתהלים מועילה וטובה לדברים רבים.  מזמור כ"ג-כ"ד לפרנסה טובה, לברך מהלב ובכוונה רבה ברכת 
מזון מתוך סידור או ברכון

__________________

כתב רבנו חיים פלאג׳י ז״ל כי בכל פעם שהאדם בא לבקש בקשה שהיא מאת הבורא, יפתח תחילה בדברי הודאה, שבח והלל לבוראו על כל החסדים והנפלאות שעשה עמו כל ימי חייו, ואחר כך יבקש בקשתו. וזו סגולה שבקשתו תיענה.

______________
For parnassah: Psalms 23 and 24 (study commentary on it...)
You can read the letters of your name from tehilim 119..

Birkat hamazon with kavannah from Sephardic sidur or birkon (pamphlet). Make sure to rinse fingers in the sink until the knuckles after bread meal.
Meditate on:
Poteah Et Yadekha, (Peh, alef, Yod) in first paragraph...

 Manna Prayer Rabenu Bahye...

Lamnatzeah binginot in the shape of menorah 7 times... (only in Sephardic siddur).
And, Ashrei Yoshvei Betekha

Before requesting anything, thank Hashem for all the goodness he gave you (Segulah for effective prayer)...

There are some kabalistic names in the cohanim blessing very powerful for miracles/blessing of clothes, house, furniture, health etc

There's also a prayer from the Hida (R, Hayim David Azulay) with kabalistic names...

And finally, make sure there's no theft in any dealings.

:הגאון החיד״א ז״ל שכתב
שמי שמצא מטבע או שטר כסף ישמרנו ולא יבזבזנו , ועל ידי זה יתרבה כספו 
HaHida writes: one who finds money should save it, through it his money will expand.
_______________
 Persian:
 "Elaha d'Meir Anena"  is for fetus... Or eye sight... Or lost objects or missing people.


הדלקת נר במשך שבוע לכבוד נשמת רבי מאיר עליו השלום. ולומר. ״אלהא דמאיר ענני״ ולבקש עובר בריא.
שאלה - 110485
לכבוד הרב שלום רב
האם הרב יכול בבקשה לכתוב קצת על רבי מאיר בעל הנס ומה מייחד אותו משאר התנאים ומדוע פונים אף היום שמזכירים את שמו לישועה כל שהיא ולא תנא אחר.תודה רבה ותבורך

תשובה
מגודלי התלמידים של רבי עקיבא עליו השלום, כתב את כל המשניות, אהב את עם ישראל מאוד, לימד תורה בטבריה, היה בעל ניסים ונפלאות.
ציווה לקברו סמוך לים הכנרת כשהוא לבוש בבגדיו וגרביים לכפות רגליו כדי להיות מוכן ומזומן כל רגע לביאת המשיח.
הוא תיקן לומר אם אדם זקוק לישועה, ״אלהא דמאיר ענני״.
______:::______

מי הוא רבי מאיר בעל הנס הקבור בטבריה , ואם קברו מוסמך ? ובאיזה תקופה היה ?
תשובה
בתלמוד נזכר רבי מאיר סתם קרוב לאלף וחמש מאות פעמים !!! והוא האיש הענק שכתב לנו את המשניות . וסתם משנה רבי מאיר בסנהדרין פו, א. כלומר כל משנה שלא מצינו שמו של התנא שאמר אותה , הוא רבי מאיר .

ונקרא ״בעל הנס״ בגלל הנס שעשה כאשר הרומאים שבו את אחות אשתו ברוריה והלך והצילה ולימד את השומר לומר ״אלהא דמאיר ענני״ . כדאיתא במסכת עבודה זרה יח, ב.

ומקום קבורתו הוא במקום הנקרא חמת על שם מעין חמי טבריה הסמוך , ושם היה ביתו וישיבתו וקברוהו שם , ורבנו האריז״ל בשער הגלגולים אישר את מקום קבורתו, גם בכל ספרי המסעות של הנוסעים לגליל באלף שנים האחרונות נזכר קברו , ויש אגדות נפלאות על שאירע שם , ועיין בספר טובת מראה ובספר טבור הארץ ועוד מה שכתבו על המקום הקדוש הלזה , כי התורה הקדושה וכל המשניות נמצאות שם (

רבותיו היו רבי ישמעאל , רבי עקיבא , רבי יהודה בן בבא , אלישע בן אבויה . חביריו המובהקים : רבי יהודה , רבי שמעון בר יוחאי , רבי אלעזר בן שמוע , רבי נחמיה, ורבי נתן הבבלי . זכותם תגן עלינו 

______________
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם צריך לכוון בברכת הרוצה בתשובה שם השם סגול צרה סגול צרה ?

תשובה
כתב רבנו האר"י ז"ל בספר שער רוח הקודש.
"הרוצה בתשובה, ותכוין בה שהיא שם הוי"ה נקודה בסגול כל ארבע אותיותיהם הוי"ה, והנה החסד נקשר עם בינה, ולכן תכוין לקשר ולחבר החסד עם בינה הנקרא ימין ותשובה, ותכוין שיפשוט יד ימינו הנקרא חסד, כדי לקבלו בתשובה הנקראת בינה, הסמוכים יחד".
ועיין פרי עץ חיים [שער העמידה, פרק י"ט] שכתב "ובשם הויה דחתימת הברכה תכוין בצירי כולה, שהיא הבינה. וזהו ברוך אתה יי הרוצה בתשובה, דהיינו בינה הנקראת תשובה".

______________
קטורת הסמים

הדבר בדוק ומנוסה כדי שלא ידבקו בקורונה, ואפילו אחד שיש לו שפעת - "שיעשה פופפפפ⚡, והשפעת תצא⚡". 😊
חצי כפית קינמון טחון(של סולגר, קפסולות מרוכזות), עם מעט ציפורן וזנגוויל (ג'ינג'ר), ולערבב חזק עם מים רותחים__לאחר ערבוב חזק והמתנה של 2 דקות, יש לשתות בצורה איטית".


 פעם יצאה בת קול מהשמים ואמרה: "הרי דין שמים לא שורה כאן, כיון שיודעים לבטל אותו ע"י הקטורת..." *והלבונה זה המשפיע (על המגפות והס"אחרא) הכי נעלה מכל המרכיבים שבקטורת.

 מַלְכוּ אַחֲרָא.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, אִם בְּנֵי אָדָם הָיוּ יוֹדִעין  כַּמָּה הוּא עֶלְיוֹן מַעֲשֵׂה הַקְּטֹרֶת, הָיוּ נוֹטְלִים כָּל דִּבּוּר וְדִבּוּר מִמֶּנּוּ וְהָיוּ מַעֲלִים אוֹתוֹ עֲטָרָה עַל רָאשֵׁיהֶם כְּמוֹ כֶּתֶר שֶׁל זָהָב. וּמִי שֶׁמִּשְׁתַּדֵּל בּוֹ, צָרִיךְ לְהִסְתַּכֵּל בְּמַעֲשֵׂה הַקְּטֹרֶת, וְאִם יְכַוֵּן בּוֹ בְּכָל יוֹם, יֵשׁ לוֹ חֵלֶק בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא, וְיִסְתַּלֵּק הַמָּוֶת מִמֶּנּוּ וּמֵהָעוֹלָם, וְיִנָּצֵל מִכָּל הַדִּינִים שֶׁל הָעוֹלָם הַזֶּה, וּמִצְּדָדִים רָעִים, וּמִדִּין הַגֵּיהִנֹּם וּמִדִּין הַמַּלְכוּת הָאַחֶרֶת.

בְּהַהוּא קְטֹרֶת כַּד הֲוָה סָלִיק תְּנָנָא בְּעַמּוּדָא, כַּהֲנָא הֲוָה חָמֵי אַתְוָון דְּרָזָא דִּשְׁמָא (דף ריט ע''אנ) קַדִּישָׁא, פְּרִישָׂא (נ''א פרחין) בַּאֲוִירָא, וְסַלְקֵי לְעֵילָּא בְּהַהוּא עַמּוּדָא. לְבָתַר כַּמָה רְתִיכִין קַדִּישִׁין סָחֲרִין לֵיהּ מִכָּל סִטְרִין, עַד דְּסָלִיק בִּנְהִירוּ וְחֶדְוָה, וְחַדֵּי לְמַאן דְּחַדֵּי, וְקָשַׁר קִשְׁרִין לְעֵילָּא וְתַתָּא לְיַחֲדָא כֹּלָּא, וְהָא אוֹקִימְנָא. וְדָא מְכַפֵּר עַל יֵצֶר הָרָע, וְעַל עֲבוֹדָה זָרָה, דְּאִיהוּ סִטְרָא אַחֲרָא. וְהָא אוֹקְמוּהָ
_________
בְּאוֹתָהּ קְטֹרֶת, כְּשֶׁהָיָה עוֹלֶה עָשָׁן בָּעַמּוּד, הַכֹּהֵן הָיָה רוֹאֶה הָאוֹתִיּוֹת שֶׁל הַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ פְּרוּשׂוֹת (פורחות) בָּאֲוִיר וְעוֹלוֹת לְמַעְלָה בְּאוֹתוֹ עַמּוּד. אַחַר כָּךְ כַּמָּה מֶרְכָּבוֹת קְדוֹשׁוֹת סוֹבְבוֹת אוֹתוֹ מִכָּל הַצְּדָדִים עַד שֶׁעוֹלֶה בְּאוֹר וְשִׂמְחָה, וּמְשַׂמֵּחַ אֶת מִי שֶׁמְּשַׂמֵּחַ, וְקוֹשֵׁר קְשָׁרִים לְמַעְלָה וּלְמַטָּה כְּדֵי לְיַחֵד הַכֹּל...
קח לך סמים,  הצורי נטף (גזע עץ אפרסמון שזולף), ושחלת (צפורן או קליפת שרץ ים), חלבנה (דבש שחור מריר), *ולבונה (הכי נעלה, כנגד ספירת הכתר) זכה... "מור" (שתי דעות, רמב"ם: דם שנקרש מעור של חיה שבהודו בוסם מוסקט או צמח קוצני, רמב"ן).  קלופה (קליפה של עץ בוסם) קינמון (גזע אחר), כורכום (זעפרן).. בורית קרשינה(סבון לנקות צפורן), יין קפריסין, ומעלה עשן היה גורם לעשן לעלות בצורת "קו ישר" לשמים (ומיישר לבנו זקוף כאחד ומשפיל גאותנו) מלח סדומית כפת הירדן (א, ורד של שפת הירדן - ב, קצף/ירקת שנוצר במים כמו נייר אפיה) וכו... והיו שרים לסממנים: הדק, הטב, מפני שהקול יפה ומשבח לבשמים 😁

הצרי, כתר. והצפורן, יסוד. וחלבנה, מלכות. והלבונה, הוא אור מקיף
 ואנו צריכין לקשר המלכות עם אור מקיף שהיא הלבונה

כתר, חכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח הוד, יסוד, מלכות... מהראש עד הרגליים נצח והוד שוק ימין ושמאל חסד גבורה, זרועה ימין ושמאל וכן על זה הדרך...פרי עץ חיים שער עולם העשיה (א - ושער הה' שער עולם העשיה ובו ו' פרקים:

(ב) נלע"ד נתן - כי לבנה זכה, גימטריא סמאל. לכן מקטירים לפני ע"ז שלהם שהוא ס"מ, לבנה זכה. שהוא כמנין שלו, ליתן לו בזה כח, שיוכל לעשות כמו שהם רוצים ממנו. ע"כ:
ואמרו, בד בבד יהיה. זה תבין עם מה שהודעתיך בענין לבישת השק, בא"ת ב"ש, ב"ד. וזהו הענין, ולבש הכהן מדו בד. והענין, כי השק הם הקליפות המתלבנים משחור ללבן, שהוא בד, שהוא פשתן, בסוד שעטנז. כי גם הוא מחלקו של קין, מצד ס"א. והנה אלו הסמים היו מוחין אל ס"א, ועתה נכנסין במוחין דקדושה, וזהו יהיה. פי' יהיה - כי כבר הודעתיך כי ב' מוחין דנוקבא הם ב' י"ה י"ה, וזהו יהיה:

ועתה נבארם בברייתא, ואלו הן - הצרי, כתר. והצפורן, יסוד. וחלבנה, מלכות. והלבונה, הוא אור מקיף. ואנו צריכין לקשר המלכות עם אור מקיף שהיא הלבונה, כדי שיאיר בה. אמנם היסוד שהוא התחתון משאר קצוות, אבל הוא עליון יותר ממנה, כדי שיאיר הכתר העליון, לכן אנו מחברים אלו ד', שנים בשנים עד"ז. מור - זה אברהם, כמ"ש אלך לי אל הר המור. וקציעה - גבורה. ושבלת נרד - ת"ת, כי הוא קו אמצעי, ויוצאין ממנו ענפים, זרועות ורגלים, ונעשה כעין השבלת. וכרכום - נצח, כי גם הוא מריח קצת, כי הוא קו ימין, אבל אינו מריח כ"כ כמו החסד שהוא המור. קושט - חכמה. קלופה - בינה. קנמון - הוד:
________________________

ראשית, תופעת המות גורמת לכלבים לנבוח – "כלבים בוכים, מלאך המות בא לעיר"[2] (וכן, באופן גשמי יותר, המצאותן של גופות בסביבה גורמת לכלבים – בעלי חוש הריח המפותח – להתרגש ולנבוח).

שנית, מכת מצרים התחוללה בחצות הלילה, באמצעה של המשמרת השניה בלילה, הזמן בו הכלבים נובחים באופן טבעי – "משמרת ראשונה חמור נוער, שניה כלבים צועקים, שלישית תינוק יונק משדי אמו"

שלישית, כאשר ישנה תכונה בלתי מצויה באמצע הלילה רגילים הכלבים לנבוח – ועל כן הם משמשים לשמירה – וכאן היתה תכונה רבה, של ישראל המתכוננים לדרכם ובעיקר "חפזון דמצרים" שיצאו לזרז את ישראל.


שלש הסיבות לנבוח שייכות לשלשת ממדי המציאות, עולם-שנה-נפש: הרגישות למלאך המות היא חוש ריח בממד הנפש הרוחני, הנביחה בזמן מסוים שייכת לממד השנה של המציאות, והנביחה כתוצאה מהתכונה בשטח שייכת לממד העולם הפשוט. למרות שהיו לכלבים סיבות לנבוח בכל הממדים של עולם-שנה-נפש התחולל נס והם התאפקו מלנבוח
____________


 מי שרוצה לשמור על הראיה שידאג תמיד לרחוץ רגליים לפני השינה (כי האדים עולים לעיניים בזמן השינה). כי הדינים עולים מהרגליים . רגלי מבשר וכו' אוזניים איזון של כח הבינה
 There may not be people on the streets in a few years...
 No more walking, this is the secret of mashiah.
For the Mazikim are attached to the feet..
  זה סוד ויגע בכף ירחו כשלא משתמשים ברגליים אז אין יותר מזיקים

____________

For "Viral Prevention" of most Viruses:

Rubiaceae Family Cinchona, Kratom etc.. 

Supplements between/30-60mg Zinc and Quinine found in sugar free tonic... In phase 1 it's like 9 out of 10 effective preventing viral replication... (Quinine, from the chinchona plant; is a Zinc "ionophore", also Quercetin, ECGC from green tea and Kratom).

התשקורת מונע מהציבור באופן מחבלים ממש את המידע המציל חיים הזאתי לצער יגוננו

האבץ עם היידרוקסיכלורוקווין 100% מונע את המחלה... או תוסף מזון "אבץ" (50 מיליגרם ליום) מי טוניק סודה טוניק עם "כינין" ללא סוכר


Moshe Feldenkrais was a phisio therapist who studied under Kano , founder of Judo, he went to England to teach the soldiers choking techniques in 1 day alone. Amazing history היה גר בתל אביב ולמד אצל קאנו מייסד ג'ודו והלך לאנגליה כדי ללמד חיילים חניקות ביום אחד בלבד . הוא המציא שיטת תרפיה לגוף
Vaccines contain many dangerous poisons - instead load up on Zinc 30mg daily... India has great medicine here's they're way of dealing with Covid-19
MRNA is like playing God trying to change DNA and even eliminate parts of the brain responsible for Emunah - Faith!
In fact, Bill Gates is the head of a 250 yr old German science cult and his father is on record saying "we created Hitl-er..." Ym"Sh Lockdowns are against science - a person needs Sun fresh air etc to heal... So be careful of "expert advise" as they are all paid promoters and profiteers. ------------------------
Sodium Potassium pump, responsible for Heart health, insulin, ear drums [hairs], Adrenaline and more...🤓 --Prehistoric diet ranges from 7000MG to 15000MG of potassium. Currently, the average male consumes about 3,026mg and women about 2,290mg of potassium per day. The RDA for potassium is 4,700mg. The body is very flexible with potassium, if it has too much, it gets rid of it and if it doesn’t have enough, it does retain it. The reason why our body needs potassium is because each cell has a sodium-potassium pump so it uses a lot of those minerals to create energy and to move things around in the body. The more important factor for potassium and sodium than the quantity of these minerals is the ratio. You need 4x potassium than sodium. See
אייר, אביב חודש הרפואות למבינים... 🤓 ברשותכם משהו חשוב בעניין שכנים יפים 🌺🌸🌻🍁🌿 ____________________ _____________________ _____________________ _______________________ ____________________ GLUCOSE VS KETONES -------------------- מה קורה בגוף בתזונה קטוגנית כאשר לאורך זמן צורכים שומן בריא ברמה גבוהה ומפחיתים באופן משמעותי את צריכת הפחמימות? (לרוב עד 30 גרם סה”כ ליום), הגוף מתחיל לנצל את השומן כאנרגיה עיקרית. תוצרי השומן נקראים “קיטונים” ומכאן מגיע השם התזונה. מצב מטבולי זה נקרא קטוזיס והוא יעיל יותר ממצב מטבולי תלוי גלוקוז בלבד. באופן טבעי תינוקות יונקים נמצאים בקיטוזיס, בזמן צום (גם צום לילה יכול להוביל לכך אצל אנשים מסוימים) ובעוד מצבי חיים שונים. יש לציין שעדיין בכל עת, הכבד מלבד ייצור קיטונים, מפיק לפי צורך של הגוף גלוקוז כך ששתי צורות האנרגיה משרתות אותנו תזונה קטוגנית מסייעת באופן משמעותי באיזון רמות הסוכר בדם והפרשת אינסולין ובשילוב עם קיטוזיס נוצרים יתרונות בריאותיים רבים כפי שיפורטו בהמשך. (הערה: העיניים, המוח, העור ומרבית אברי הגוף האחרים זקוקים לחומצות שומן אומגה-3 [שומן לא רווי] כדי לפעול כהלכה). גלוקוז הוא רעיל ומסרטן, מהלאה צריכים לחקור איזו מאכלים מעלים אינסולין ובאיזה רמה 🤓🧐
האם אתה יכול לקבל חסרים תזונתיים בתזונה דלת פחמימות? ברוב המקרים כנראה שההפך הוא הנכון. המזון הנצרך בתזונה דלת פחמימות מזין ביותר. לדוגמה, ביצים (מצרך עיקרי עבור אנשים רבים העוקבים אחרי תזונה דלת פחמימות) עשויות לספק את התזונה השלמה ביותר בהשוואה לכל מזון על פני כדור הארץ (25). קחו בחשבון שניתן ליצור עוף שלם מחומרי המזון שבתוך הביצה. אין שום דרך שהעוף יצוץ ויקבל כמה ויטמינים ומינרלים תוך כדי גידול בביצה; הכל צריך להיות שם. ועל ידי אכילת ביצים, אנו בני האדם מקבלים את כל אותם חומרים מזינים. בשר, דגים וירקות הם גם מזון מזין ביותר. ואנשים רבים שאוכלים פחמימות דלות נוטים להחליף פסטות, אורז ותפוחי אדמה תזונתיים בירקות המזינים יותר. מחקרים מראים שתזונה דלת פחמימות יכולה להיות מושלמת תזונתית (26). דגנים כמו חיטה עשירים בחומצה פיטית שיכולה להפחית את ספיגתם של מינרלים רבים (27). דאגה נוספת הנוגעת לתזונה דלת פחמימות הוא היעדר פרי, שנחשב לעיתים קרובות כנדרש לתזונה נכונה. זו אי הבנה עצובה. מלבד ויטמין C, ישנם מעט מאוד חומרים מזינים ברוב הפירות המודרניים. בימינו הפרות מהונדסים להיות גדולים ומתוקים מאוד. פירות הם בעצם סוכריות מהטבע, וכנראה שצריך לאכול אותם במתינות. מיץ הוא גרוע עוד יותר, בהתחשב בסוכר המרוכז ובמחסור בסיבים כדי להאט את הספיגה (29). מזון מהיר ומזון מהיר מודרני מכילים גם הרבה קלוריות ומעט חומרים מזינים (30) ומוצרים דלי שומן דלים בויטמינים מסיסים בשומנים חיוניים, שנמצאים בגירסאות של יוגורט עשיר שומן, גבינה ומזונות שלמים אחרים. בשורה התחתונה: מעבר מתזונה מערבית סטנדרטית לתזונה דלת פחמימות המבוססת על אוכל אמיתי, עשוי להגדיל משמעותית את כמות הוויטמינים והמינרלים שתקבלו מהתזונה. 5. האם תזונה דלת פחמימות יכולה להזיק לכליות שלך? מאוד לא סביר (33). אנשים רבים עדיין מאמינים שתזונה דלת פחמימות בהכרח עשירה מאוד בחלבון, שעלולה להכביד על הכליות. זהו מיתוס המבוסס על שתי אי הבנות: ראשית, דיאטה מעוצבת היטב דלת פחמימות הינה עשירה בשומן ולא בחלבון. כמות החלבון – כמו בשר – צריכה להיות מתונה, ממש כמו ברוב הדיאטות (34) אין יתרון באכילת כמויות גדולות של חלבון. זה אפילו יכול להזיק בתזונה דלת פחמימות, שכן ניתן להמיר עודף חלבון לגלוקוז, ממש כמו רוב הפחמימות התזונתיות (35). מכיוון שדיאטה דלת פחמימות לא צריכה להיות עשירה בחלבונים, כל ה”בעיה” שמאחורי המיתוס הזה פשוט לא קיימת. שנית, אנשים עם תפקוד כליה תקין יכולים להתמודד עם כמויות גבוהות של חלבון ללא שום בעיה בכליות (36). גם אם אנשים בוחרים לאכול חלבון ברמה מוגזמת, זו תהיה בעיה רק אם הכליות כבר פגומות באופן קשה. דוגמה לכך יכולה להיות מחלת כליות בשלב הסופי הקרובה לדרישה לדיאליזה. בעיקרון, אם יש לך מחלת כליות קשה ונאמר לך להגביל חלבון, עליך כמובן לעשות זאת (37) אך זה עדיין יאפשר לך לאכול בהצלחה דיאטה דלת פחמימות. לאנשים ללא מחלת כליות אין סיבה לדאוג מההשפעה של חלבון מוגזם על בריאות הכליות שלך. והכי חשוב, אין צורך שמישהו יאכל חלבון מוגזם בדיאטה דלת פחמימות מלכתחילה. בשורה התחתונה: תזונה דלת פחמימות מתאימה לכליות שלך.למעשה, על ידי הורדת סוכרים בדם מוגבה תזונה דלת פחמימות עשויה למעשה להגן על הכליות מאחת הגורמים הנפוצים ביותר לנזק. במיוחד עבור אנשים עם סוכרת, פחמימות נמוכות עשויות לעזור בהגנה על הכליות שלהם, על ידי סיוע בבקרת רמות הסוכר בדם (38). תוספי תזונה קטוגניים למרות שלא נדרשים תוספים בדיאטה הקיטוגנית, חלקם בהחלט יכולים להועיל. שמן MCT: נוסף למשקאות או ליוגורט, שמן MCT מספק אנרגיה ומסייע בהעלאת רמות הקטון. מינרלים: מלח ומינרלים אחרים יכולים להיות חשובים עקב שינויים במאזן המים והמינרלים בתחילת הדיאטה. קפאין: לקפאין יכולות להיות יתרונות לאנרגיה, אובדן שומן וביצועים. קטונים אקסוגניים: תוסף זה עשוי לעזור להעלות את רמות הקטון בגוף. קריאטין: קריאטין מספק יתרונות רבים לבריאות וביצועים. זה יכול לעזור אם אתם משלבים תזונה קטוגנית עם פעילות גופנית. תזונה קטוגנית נהדרת, אך לא עבור כולם תזונה קטוגנית יכולה להיות נהדרת עבור אנשים הסובלים מעודף משקל, סוכרתיים או מחפשים לשפר את בריאותם המטבולית.יתכן שהיא פחות תתאים לספורטאי עילית או לאלו שרוצים להוסיף כמויות גדולות של שריר או משקל. וכמו בכל דיאטה, זה יעבוד רק אם אתה עקבי ותדבק בה לטווח הארוך. עם זאת, מעטים הדברים המוכחים היטב בתזונה כמו היתרונות החזקים לבריאות וירידה במשקל במהלך דיאטה קיטוגנית. שאלות נפוצות להלן תשובות לכמה מהשאלות הנפוצות ביותר לגבי הדיאטה הקטוגנית האם אוכל לאכול שוב פחמימות? כן. עם זאת, חשוב להפחית באופן משמעותי את צריכת הפחמימות שלך בהתחלה. אחרי 2–3 החודשים הראשונים תוכלו לאכול פחמימות באירועים מיוחדים – פשוט חזרו לדיאטה מיד אחרי. תמיד ניתן לאכול פחמימות אך לא רצוי לחזור לתזונה עתירת סוכר. יש לקחת בחשבון שמי שמצוי בתזונה קטוגנית לאורך זמן לרוב ישפר את הרגישות לאינסולין ויתכן כי בעת צריכת מאכלים פחמימתיים אתם עלולים לחוות תופעות לא נעימות (כאבי ראש, כאבי בטן, שלשולים ועוד) מאחר הגוף אינו רגיל לכך. כמו כן, זה עלול לגרום לקושי לחזור לתזונה. לאחר שהזהרנו נציין שישנם אנשים אשר מצליחים מידי פעם לאכול פחמימות (באירועים משפחתיים וחגים) ולחזור במהירות לניצול שומן. זה תלוי ברקע האישי, בריאות מטבולית, משך זמן בתזונה, הורמונים, ועוד. האם אאבד מסת שריר? קיים סיכון לאבד קצת מסת שריר בכל דיאטה. עם זאת צריכת החלבון הגבוהה ורמות הקטון הגבוהות עשויות לסייע במזעור אובדן השרירים, במיוחד אם מרימים משקולות. האם אוכל לבנות מסת שריר בשימוש בתזונה קטוגנית? כן, אך יתכן שזה לא עובד בצורה יעילה כמו בתזונה עשירה בפחמימות. האם עלי להעמיס במזון או פחמימות? לא. עם זאת, כמה ימים עתירי קלוריות עשויים להועיל מדי פעם. כמה חלבון אוכל לאכול? חלבון צריך להיות ברמה בינונית, מכיוון שצריכה גבוהה מאוד יכולה לעודד את רמות האינסולין ולהוריד את רמות הקטונים. בערך 35% מכלל צריכת הקלוריות הוא ככל הנראה הגבול המקסימלי. מה אם אני עייף וחלש כל הזמן? ייתכן שאינך נמצא בקטוזה מלאה או שאינך משתמש בשומנים וקטונים ביעילות. כדי להתמודד עם זה, הורידו את צריכת הפחמימות ובקרו שוב בנקודות שלמעלה. תוסף כמו שמן MCT או קטונים עשוי גם לעזור. השתן שלי מריח פירותי. למה זה? אל תיבהל. זה פשוט נובע מהפרשת תוצרי לוואי שנוצרו במהלך קטוזיס. ריח לא נעים מהפה. מה אני יכול לעשות? זו תופעת לוואי שכיחה. נסה לשתות מים בטעם טבעי או ללעוס מסטיק ללא סוכר. תופעה זו גם מעידה כי יש תהליך קיטוזיס ויתכן כי הגוף עדיין לא מנצל את הקיטונים באופן יעיל. התופעות האלו עוברות ובינתיים אפשר לשתות קפה או מים כדי להקל על הריח האציטוני. שמעתי שקטוזיס הינו מצב מסוכן ביותר. זה נכון? לעתים קרובות אנשים מבלבלים בין קטוזיס לבין קטואצידוזיס. הראשון הוא תהליך טבעי, בעוד שהשני מופיע רק במצב סוכרת בלתי מבוקרת. קטואצידוזיס הוא מסוכן, אך הקטוזיס בדיאטה קטוגנית תקין ובריא לחלוטין :מתוך KETO ספר ישראלי - תזונה קטוגנית ישראלית KETONES VS GLUCOSE ----------- 🤓 What is the history of the ketogenic diet for epilepsy? History. The ketogenic diet is a mainstream dietary therapy that was developed to reproduce the success and remove the limitations of the non-mainstream use of fasting to treat epilepsy. Although popular in the 1920s and '30s, it was largely abandoned in favour of new anticonvulsant drugs. By lowering insulin, you enhance these certain hormones: • Thyroid Hormone • Growth Hormone • Glucagon • Adrenaline . Running your body in ketones greatly supports the brain. Ketones are neuroprotective. Decrease pancreas stress.

26 comments:

 1. Joseph Schroeder, an Associate Professor
  at Connecticut College said:


  Our research supports the theory that high fat and high sugar
  foods stimulate the brain in the same way that drugs do.
  This finding lends support to the hypothesis that high fat
  and high sugar foods are addictive.


  SOURCE: Study Finds Oreos Addictive by Dan Rivoli,
  AM New York, 2013/10/17, page 8

  ReplyDelete
 2. Persian: ADD/adhd is caused by Parasites 🤢
  [ : Attention deficit.. Persian: Podcasts are the Best: It's a minor small type autism Chlorine dioxide kills smaller Parasites...
  : Add adhd זה סוג של אוטיזמ
  [ כלומר יש לה ניצוץ של אסתר המלכה
  : איילת שקד זאת איילת השחר
  וגם היא מבטלת רגולאציות

  ReplyDelete
 3. Quercetin acts as a zinc ionophore, (to transport through plasma membrane).

  Anti aging trick
  #1) Controlling glycemic index..

  keeping blood sugar fluctuations far away, including chewing your food 25-40 times, "carb backloading" the pre-meal use of digestifs and bitters, two teaspoons of ceylon cinnamon each day, berberine, apple cider vinegar, fish oil..

  Anti Aging therapies..

  Telomere analysis (Spectra Cell)

  Methylation measurements may be more precise in the future

  Exosomes

  PEMF therapy

  Hyperbaric oxygen therapy

  Peptides

  Epitalon

  Humanin

  MOTS-C

  Tailor Made Compounding

  Social workouts

  Source:
  Bengreenfieldfitness.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. GHK-cu copper peptide (found in body tissues) Tailor made makes it from amino acids

   Delete
 4. Rubiaceae Family Cinchona, Kratom etc.. Supplements between/30-60mg Zinc and Quinine found in sugar free tonic... In phase 1 it's like 9 out of 10 effective preventing viral replication... (Quinine, from the chinchona plant; is a Zinc "ionophore", also Quercetin, ECGC from green tea and Kratom).

  ReplyDelete
 5. Rashi Ki Tisa (Exodus32:20) explains PFizer is from the Root Vayizer, to "sprinkle" "Gofrit" Sulfer/aka;mercury (aluminum, dangerous metals) or inject into our fortresses/veins/bodies (Navehu). This portion was read when the ceo canceled his trip to israel!! *** קחו אבץ + קוורצטין או טוניק שיש בה כינין לדיכוי כל הוירוסים למיניהם - Take Zinc sulfate 30mg + Quercetin or Quinine in Tonic water for viral suppression instead. *** ואם לא לוקחים אבץ כל יום עם טוניק או קוורצטין אז זה רשלנות עצמית...רשי כותב שיזריקו גפרית לגוף מתכות מסוכנות. זהו החיסון רחמנא לצלן... ובהמשך כתוב: מי לה' אלי כל בני לוי שבט כשר. הלויים של הדור זה המזהירים

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thiomersal: mercury based protein
   Persian: Moderna developed MRNA from Jellyfish and sinister DNA sources it's ingredients are top secret under emergency act w/5 yr Zero liability as well...
   Bill Gates: is head of a 250 yr old German science cult and his dad said "we created Hitler..." Ym"Sh

   Delete
  2. Thiomersal: mercury based chemical
   Persian: Moderna developed MRNA from Jellyfish and sinister DNA sources it's ingredients are top secret under emergency act w/5 yr Zero liability as well...
   Bill Gates: is head of a 250 yr old German science cult and his dad said "we created Hitler..." Ym"Sh

   Delete
  3. Sources: Johns Hopkins school of Medicine articles from 2005 MIT - American Chemical Journal - Zelenko Protocol

   Delete
  4. I read an article from 2009 chinese scientists use jellyfish dna to make cats glow in the dark. If this is how they created RNA technology, why is this info hidden from the public?!

   Delete
 6. Precision Medicine

  Dr. Cabral’s Most Popular At-Home Lab Tests:

  > Complete Minerals & Metals Test

  (Test for mineral imbalances & heavy metal toxicity)

  - - -

  > Complete Candida, Metabolic & Vitamins Test

  (Test for 75 biomarkers including yeast & bacterial gut overgrowth, as well as vitamin levels)

  - - -

  > Complete Stress, Mood & Metabolism Test

  (Discover your complete thyroid, adrenal, hormone, vitamin D & insulin levels)

  - - -

  > Complete Stress, Sleep & Hormones Test

  (Run your adrenal & hormone levels)

  - - -

  > Complete Food Sensitivity Test

  (Find out your hidden food sensitivities)

  - - -

  > Complete Omega-3 & Inflammation Test

  (Discover your levels of inflammation related to your omega-6 to omega-3 levels)

  ReplyDelete

 7. שאלה - 224939
  לכבוד הרב שליט"א, האם אפשר בנושא שהרב כתב לנו על החזקת הכלב, לפי הקבלה מה נאמר?
  תשובה
  בזוהר הקדוש בשלח ס"ה, ב. כתב על הפסוק לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, כי למעלה יש קלי' קשה שהיא שור וחמור, והאותיות שבתוכם ו' משור, מ"ו מחמור, הם כמספר "כלב", והוא החצוף מכל הבריות, ככתוב ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. וחזר ושנה בפרשת משפטים קכ"א, ב. על פסוק ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו, כי הוא דין קשה מאוד ויש בו זוהמא רוחנית קשה ביותר, ולכן נאמר [ישעיה נ"ו, יא] והכלבים עזי נפש לא ידעו שובעה. כי בו מתלבשים כוחות הסיטרא אחרא, ואילו אנחנו עם בני ישראל עם קדוש, ולכן הזהירה אותנו התורה לא לאכול נבילות ולא טריפות כי הם ראויים רק לכלבים.

  עוד כתב בפרשת צו ל"ב, ב. כי כשהיו ישראל מקריבים קרבנות על גבי המזבח, היו רואים את האש בדמות אריה רובץ על המזבח, רמז לקדושה ולמלאך אוריא"ל שהיה יורד כדי להעלות הקרבן לפני אבינו שבשמיים והיה מתמלא ברחמים עלינו, אך בבית שני כשהיו ביניהם אנשים לא טובים, והיו מקריבים קרבן, היו רואים את האש בדמות כלב חוצפן רובץ על המזבח, והיו יודעים שלא עלה לרצון למעלה. השם ירחם עלינו.

  וכתב רבנו מנחם מריקאנטי [שמות כב, ל] "ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו. כי דביקות ישראל הוא במקום הקודש כמה דאת אמר [דברים ל"ב, ט'] כי חלק י"י עמו. ובשר בשדה טרפה הנזכר הוא שדה של תפוחים, ואחרי שנטרפה ע"י חיות היער בשדה הנזכר, אין ראוי לישראל לאכלה, רק ליתן אותה לכלב הידוע שהלקהו ויתגרה בו ויכשכש לו בזנבו ועולתה קפצה פיה, ולא יחרץ כלב לשונו. וזהו טעם או מכור לנכרי, כי משם כחו".

  ורבינו בחיי [שמות יא] כתב "כידוע כי הכלב חיה גשמית (כוונת דבריו מגושמת) לא ישבע לעולם, וכן אמר הנביא (ישעיה נו, יא) "לא ידעו
  שבעה", והכח המשחית לא ישבע לעולם לאמר (משלי ל, טו) "הב הב",
  ובעבור כי הנבלה והטרפה לקו מצד כח המשחית, לכך צותה התורה להשליך הטרפה והנבלה לכלבים שנאמר (שמות כב, ל) "לכלב תשליכון אותו", לפי שהכלבים מאותו צד הם, וזהו שאמר: ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למדך כי הכלב חרוץ הלשון כענין שכתוב בנחש: (קהלת י, יא) "ואין יתרון לבעל הלשון". והנה אצילות הכח המשחית יבא אליו מכח מדת הדין המכה כל בכורי מצרים, ומדת הדין עצומה היא בחצי הלילה, ולפיכך חלה בהם ומתו כל בכוריהם, וגילה לך הכתוב כי בחצי משמרה שניה צעקו הכלבים במצרים, לפי שבא מלאך המות ביניהם, ובפירוש אמרו רז"ל: (ב"ק ס. ב) כלבים צועקים מלאך המות בא לעיר כלבים שוחקים אליהו בא לעיר".
  ויש עוד אריכות רבה בספרי הקבלה בגנות הכלב וחוצפתו, ולא מצאתי עוד יכולת להעתיקם כי רבים הם, ואזכיר דברי רבנו אליעזר פאפו ז"ל שכתב שלא יתנו לילד או לצעיר לשחק בכלב, כי בלי שירגיש כוחות שליליים
  עוטפים אותו ומטמטמים את לבו, וכשיגדל יפריעו לו בלימוד התורה וביראת
  שמים. ולכן אם הילד דווקא זקוק לבעלי חיים לתקשר עמם, יביאו לו בעלי חיים טהורים כמו יונה או תור וציפורים טהורים להשתעשע בהם.

  ReplyDelete
  Replies
  1. שאלה - 224818
   שלום לכבוד הרב. במחילה מכבודו אם אפשר כמה מקורות לאיסור גידול כלב בבית?
   תשובה
   מכמה בחינות הדבר אסור וגרוע מאוד למי שמגדלו,
   א, האיסור שלדעת הרבה פוסקים הוא מהתורה ועובר על עשה ועל לא תעשה. ב, הטומאה שיש ממנו ושורה על הבית ויושביו.
   א, בתלמוד שבת סג, א. "אמר רבי אבא אמר רבי שמעון בן לקיש, כל המגדל כלב רע בתוך ביתו, מונע חסד מתוך ביתו, שנאמר למס מרעהו חסד, שכן בלשון יוונית קורין לכלב למס, רב נחמן בר יצחק אמר, אף פורק ממנו יראת שמים, שנאמר ויראת שדי יעזוב".
   וכתב רבינו בחיי ז"ל דברים כב, ח. "השמר לך ושמור נפשך מאד", ולכך יצוה כי כשיבנה ביתו שיעשה מעקה לגגו ולא יניח ברשותו נזק ומכשול להכשל בו בני אדם, ולא ישים דמים בביתו, וכענין זה המגדל כלב רע או המעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, וכן הזכירו ז"ל. כי יפול הנופל, שמא יפול".
   ועיין למהרש"ל בים של שלמה שם, שכתב אפילו אינו רע, ואפילו קשור בשלשלת אסור מפני הפחד ממנו. וכתב המהרש"א בחידושי אגדות "ואמר ויראת שדי יעזוב דפורק ממנו כו' דדרך מגדל הכלב להעמידו על הפתח לשמירת ביתו ויראת שדי שהיא על המזוזה לשמירת פתח ביתו הוא יעזוב ופורק". ראה כמה רעה גרם לעצמו, שהמזוזה אינה מועילה לבית.
   והרב שפת אמת ז"ל פירש "מה שנקרא כלב רע, הוא בעל מום ועקרו שיניו וצפרניו,ובכל זאת אסור להחזיקו".

   ב, ובתלמוד בבא קמא פג, א. "תניא, רבי אליעזר הגדול אומר, המגדל כלבים כמגדל חזירים. למאי נפקא מינה? למיקם עליה בארור. ועיין בספר יראים סימן ר"י שכתב על פי הגמרא בבא קמא שהמגדלו בביתו הוא ארור. וכן כתב רבנו שניאור זלמן מלאדי ז"ל בשלחן ערוך שלו בחושן משפט הלכות שמירת הנפש. ועיין בדרך פיקודיך מ"ע א' כתב שהוא בנידוי. ובספר סודי רזייא חלק א בפתיחה כתב שהוא כעובד עבודה זרה, ויראת שדי יעזוב, שהוא מתפלל לאבינו שבשמיים, ובוטח בו שיצילנו מכל רע, ויברכהו בפריה ורביה, וישמרהו מהמזיקים, ומעלים עיניו מהעניים הרוצים להיכנס אליו ולהשביע רעבונם.

   ג, ועיין בפתחי חושן חלק ו, פרק ה, הערה צו
   שו"ע סימן תט, ג, ובשו"ע הרב ה' שמירת גוף ונפש, שמא תפיל אשה מיראתו, ולדבריו גם זה בכלל מכשול שיש בו משום סכנה, שיש בו משום עשה ול"ת (עי' פרק ב סעיף ג), וסיים שהמגדל כלב רע עומד בארור כמו המגדל חזירים (עי' שו"ע שם), ומשמע בשו"ע סימן שצה, א. שגם כלב שאינו נושך אלא על ידי שסוי הוא בכלל כלב רע שאסור להניחו.

   ד, ועל פי הזוהר הקדוש וחכמי הקבלה יש בזה דברים חמורים ביותר, והמזיקים חס ושלום באים עמו.

   נ"ב בלי נדר נמשיך בכך בבא העת.

   Delete
 8. Vitamin C (Ascorbic Acid), the antiscorbutic vitamin, cannot be synthesized by humans and other primates, and has to be obtained from ''diet.'' THE ACID IN IT MAY STIMULATE URE IMMUNE SYSTEM BUT NO ACTUAL VITAMIN C IN IT... 🤓

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dr. Berg talks about hormone imbalance. The endocrine system is the superior communication system. It has various glands that makes and send hormones through the blood and hormones are the communications. Any type of problem along the communication pathway could cause hormones to go up(hyper) or down(hypo). Hormones are very sensitive to the environment especially chemicals, medications, pesticides, insecticides, toxins, etc. Chemicals in the environment are called endocrine disruptors. When dealing with either hypo or hyper hormone, support the gland and not the hormone.

   Adrenal Hormones Sensitivity: Stress, Emotional Stress, Loses, Physical Stress, Trauma, Surgery

   Estrogen: Things that are food, commercial dairy that has hormones, birth control pills, hormone replacement therapy, menopause

   Thyroid: 80% of the thyroid hormone (T4) has to be converted into an active form (T3) through liver, gallbladder and 20% on the kidney.

   Testosterone: Insulin, Androgens, Overactive Adrenals

   Cortisol (Hyper)
   • Belly Fat
   • Allergies
   • Diabetes – high cortisol breaks down own protein and the body makes more sugar.
   • Raising Mind – thinking and analyzing things 24/7 leads to memory loss
   • High Blood Pressure
   • High Cholesterol – from the chain reaction of high insulin
   • Low Vitamin D
   • Round Face (Rosacea)
   • Low Tolerance Stress

   Cortisol (Hypo)
   • Poor Immune System
   • Weight Loss
   • Tan
   • Vitiligo – White spots or lose of pigments of skin
   • High Virus
   • Darker Skin
   • Salt Cravings

   Estrogen (Hypo)
   • Depression
   • Dry Skin
   • 0 Libido
   • Hot Flashes / Night Sweats
   • Poor Memory
   • Insomnia
   • Vaginal Dryness

   Estrogen (Hyper) or Estrogen Dominance
   • Breast Tenderness
   • Cysts
   • Fluid Retention
   • Heavy Cycle
   • Heavy Cramping
   • Weight Gain in lower part of the body – (Hips, Butt, Thighs)
   • PMS

   Thyroid (Hypo)
   • Fatigue
   • Depression
   • Dry Skin
   • Loss of Eyebrows
   • Brittle Hair
   • Hot Flashes
   • Weight Gain (All Over)
   • Constipation

   Thyroid (Hyper)
   • Excess Sweat
   • Nervous
   • Hyper
   • High Pulse Rate
   • Protruding Eyeballs
   • Insomnia
   • No cycle
   • Weight Loss

   Testosterone (Hypo) in Women
   • Hair Loss
   • Low Sex Drive
   • Depression
   • Fatigue
   • Loss of Drive
   • Vaginal Dryness
   • Weight gain

   Testosterone (Hyper) in Women
   • Hair Loss
   • Acne
   • Deep voice
   • Facial Hair
   • PCOS

   *Before you start taking remedies and supplements for any of these symptoms, get your basic eating corrected and clean up to the point where you no longer doing any chemicals with your food.

   Delete
  2. SEARCH; best foods for balancing hormones

   Delete
  3. COFFEE = ACIDIC PH --- NO GOOD.... FOR TEETH SUPPLEMENT K2 D3 BY SUPHERB 51 SHEKELS - FIGHTS TARTAR BY REMOVING CALCIUM BUILD UP AKA TARTAR - ALSO TAKES CALCIUM OUT OF BLOOD AND BACK INTO BONEZ 🤓🤓🤓

   Delete
  4. Sodium Potassium pump, responsible for Heart health, insulin, ear drums [hairs], Adrenaline and more...🤓

   OMEGA 3 COD LIVER OIL FOR SKIN...[ACV] APPLE CIDER VINEGAR [ANTI HISTAMENE] FOR HEALTHY PH... · Benfotiamine supplements [thiamine - vitamin B1] FOR NERVE HEALTH/ANXIETY...AND For ''Electrolytes'' Himalayan or Celtic sea salt. I would do Avocado for Potassium, healthy fat and fiber. Also ACV to keep insulin low, plus omit the fruit for now.

   Delete
  5. Symptoms of adrenal fatigue:
   • Insomnia
   • Dizziness when standing up too fast
   • Brain fog
   • Low tolerance to stress
   • Low libido
   • Allergies
   • A poor immune system
   • Inflammation
   • Poor focus

   The best home tests for adrenal fatigue (check out the video to learn how to do each test):
   1. Ragland’s test
   2. Iris test
   3. Hold your breath
   4. Recovery after exercise
   5. Ability to tolerate stress
   6. Ability to go up inclines
   7. Ability to sleep all night

   Thank you Dr Berg!

   Delete
 9. דוקטור: KELP SPIRULINA HAS IODINE - THYROID OVARY IMMUNE SUPPORT... THE TRUE CAUSE IS PURINES FROM GRAINS CAUSES GOUT N THYROID ISSUES
  Too many purines in the body can cause uric acid in the kidneys to crystallize and harden, resulting in kidney stones.
  Persian דוקטור: RADISHES N GARLIC ARE ''SULPHUR'' RICH FOODS [FOR LIVER/CELL DETOXIFICATION]

  ReplyDelete

 10. I FOUND B VITAMINS THROUGH NUTRITIONAL YEAST


  CURRENTLY I BEGAN POTASSIUM SUPPLEMENTS 600MG PER DAY I WOULD LIKE TO REFER MY DR TO SOME MEDICAL PAPERS PROVING THAT IT PREVENTS ARYTHMIAS AND NERVE INJURIES... 98 PERCENT ARE IN THE CELL THEREFORE - I AM QUOTING SOME MEDICAL PAPERS BELOW
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  Currently, the average male consumes about 3,026mg and women about 2,290mg of potassium per day. The RDA for potassium is 4,700mg but prehistoric diet ranges from 7000 to 15000 of potassium.

  The body is very flexible with potassium, if it has too much, it gets rid of it and if it doesn’t have enough, it does retain it. The reason why our body needs potassium is because each cell has a sodium-potassium pump so it uses a lot of those minerals to create energy and to moves things around in the body.

  The more important factor for potassium and sodium than the quantity of these minerals is the ratio. You need 4x potassium than sodium.

  Potassium Deficiency Symptoms
  • High blood pressure / High pulse rate
  • Kidney stones
  • Insulin resistance
  • Risk of stroke
  • Fatigue – Low endurance
  • High Risk of Cardiac Hypertrophy (means that the heart enlarges)

  I AM CURRENTLY TAKING ONE 600MG PROLONGED RELEASE K-600

  BUT I URGENTLY NEED ONE AFTER EACH LARGE MEAL..2 X 600MG PER DAY

  CHAG HERUT KASHER VE SAMEACH

  ReplyDelete
 11. What is autophagy?
  The word autophagy means “self eat” because your cells are basically eating up and recycling damaged proteins or pieces of the cell that are no longer working.

  Benefits of autophagy:

  1. Anti-aging
  2. Dropping inflammation
  3. Improving the immune system
  4. Decreasing the risk of cancer

  12 autophagy triggers:

  1. Regular exercise
  2. Intermittent fasting
  3. Ketones
  4. Sleep
  5. HBOT (hyperbaric oxygen therapy)
  6. Cold/hot therapy
  7. Coffee (polyphenols)
  8. Wine [DRY ROSE IS TOP]
  9. Cruciferous vegetables
  10. Green tea
  11. Extra virgin olive oil
  12. Shiitake and oyster mushrooms

  Several large studies have found that people who drink moderately have better blood sugar control and a decreased risk of heart disease, stroke, dementia, diabetes, and more[*][*].

  A glass of keto-friendly wine with dinner may actually make you healthier. Just make sure you keep your alcohol intake to one or two drinks a night.

  Don’t Drink Alcohol on an Empty Stomach
  If you’re going to drink during an intermittent fasting diet, be careful about breaking your fasts with alcohol. You’re probably better off eating something first, or at least having your drink alongside a large meal.

  When you’ve been fasting and you don’t have any food in your stomach, you’ll break down alcohol much more quickly than you usually would[*].

  As a result, more alcohol makes it into your bloodstream, and you feel the effects of drinking much more strongly and rapidly. Even a couple drinks on an empty stomach can get you fairly drunk.

  If You’re Going to Drink, Choose the Right Alcohol
  Certain types of alcohol are healthier than others.

  Here are a few guidelines for drinking during your eating window. These guidelines are also good for a keto or low-carb diet.

  Avoid Sugary Cocktails and Premixed Drinks
  Sugary drinks have a bunch of extra calories. And while there’s no research, many people say they feel worse the next day after drinking high-sugar cocktails.

  Sugar also destabilizes your blood glucose, which can lead to hunger pangs and cravings. You may go off the rails with late-night snacking, especially if you’ve had quite a few drinks.

  Choose Dry Wine, Champagne, or Distilled Spirits
  Dry wines and dry champagnes are low in sugar, carbs, and calories, making them a great choice if you’re going to drink.

  This guide to keto wines can help you find low-sugar wines and champagnes.

  Liquor is also a good choice. Distilled spirits are almost entirely alcohol with no extra ingredients.

  Whiskey, vodka, gin, tequila, and other distilled liquors are good low-carb choices when you drink.

  If you don’t like them straight, try making your own cocktail with bitters, fresh fruit juice, and stevia, monk fruit, or another natural sweetener.

  For a more in-depth look at drinking and keto, check out this article on the best and worst drinks for a keto diet.

  ReplyDelete
 12. Good fats vs. bad fats.

  Bad fats:
  • Soy oil
  • Corn oil
  • Canola oil
  • Cottonseed oil
  • Margarine

  The above oils are GMO and inflammatory. There is a solvent sometimes used when processing these oils that is potentially toxic. There could also be traces of glyphosate (an herbicide in these oils. These oils are in many different foods, including common foods like mayonnaise, salad dressing, and hummus. Margarine has trans fats. Trans fats are deadly.

  These bad fats are also loaded with omega 6 fatty acids. In many cases, fast food restaurants and other restaurants include these bad fats in their foods.

  There are a few types of oils that are fine for some people to consume in small amounts every now and then, as long as they’re cold-pressed and organic. Flax oil is very estrogenic and may only be beneficial for females who are lacking estrogen and need a small boost over a short period of time.

  These oils include:
  • Safflower oil
  • Sunflower oil
  • Flax oil
  • Sesame seed oil (and tahini)
  • Nut oils

  Good fats:
  • Cod liver oil
  • Avocado oil
  • Lard (wild boar)
  • Tallow (grass-fed bison, beef, or lamb)
  • Camel fat
  • Butter (grass-fed, organic, and raw if possible)
  • Ghee
  • Olive oil (extra virgin olive oil)
  • Palm oil (environmentally friendly versions)
  • Coconut oil
  ---------------
  Dr. Berg talks about saturated fats and gives some reasons why they are healthy if taken in the organic, grass-fed way. It was found that unsaturated fats in the form of vegetable oil nearly doubles the rate of death compared to saturated fat. There are several healthy fats including:
  Caprylic
  Lauric
  Palmitic
  Butyric

  These fats are involved in cellular membranes (50% of the fat make up these structures) These fats help bones absorb calcium, they help give the raw materials for making hormones and essential for the immune system.
  The question is, why would you be concerned about saturated fat? For the last 5-6 decades, people have been afraid of saturated fat based on a lie. A scientist in the 50s omitted information from a study, which led to a false conclusion. This then started a campaign to get millions of people to stop consuming fat.

  Recently, the new dietary guidelines finally changed their viewpoint on cholesterol and fats. It now says that increased cholesterol does not increase the risk of heart disease.

  The problem with seed oils is that when you cook them, you create trans fats. When you reheat them, you also create more trans fats. Trans fats can cause some serious damage.

  When you combine trans fats with heat and with carbohydrates or starches, you get another toxic chemical and other things that cause proteins to become very sticky. This can potentially lead to certain health problems.
  ------------------------------------------------------  ReplyDelete
  Replies
  1. ANTI AGING ANTI OXIDANTS 🌈🌈
   Antioxidants eliminate free radicals and in cases like melatonin and glutathione, antioxidants can also repair DNA.
   Glutathione is capable of preventing damage to important cellular components caused by reactive oxygen species such as free radicals, peroxides, lipid peroxides, and heavy metals. It is a tripeptide with a gamma peptide linkage..
   When melatonin is produced, as an antioxidant it frees up glutathione (this is proven clinically). With the freeing up of glutathione, glutathione is then free to perform its other roles. GLUTATHIONE LIQUID I HAV.... 🤓
   glutathione, antioxidants and melatonin. --------------

   Delete
 13. Looking at a person's face can give you so many clues about what's going on inside. To show you what I mean, we're going to take a look at my own face before and after getting on the keto diet and doing intermittent fasting.

  7 things your face says about your health:
  1. The shape of the face
  If someone has a round face, they have too much insulin and consume too many carbs. I was also storing a lot of water because, with every gram of glucose stored as glycogen, three grams of water are stored.

  2. The tissue around the eyes
  Puffiness under the eyes is a good indication that the kidneys are backed up because of too much fluid retention.

  3. The eyes
  Bloodshot eyes can indicate a liver problem. This could also be due to a lack of sleep or a deficiency of vitamins B2 and B3. But, usually, it's a liver problem.

  4. Under the chin
  Fat under the chin is due to a spill-off of accumulated fat. This doesn't just affect how you look. It can cause certain issues like sleep apnea.

  5. The texture of the skin
  Oily skin can mean the person has a zinc deficiency. It could also mean they have high androgens due to high insulin.

  6. Dry flaky skin
  Dry, flaky skin could be due to a liver issue and/or too much omega-6 fatty acids. Cod liver oil contains omega-3 fatty acids, vitamin A, and vitamin D. Because of this, cod liver oil may help with dry, flaky skin and oily skin.

  7. Acne
  Acne can come from high androgens, which is really too much insulin. Zinc and a change in diet (to Healthy keto) may be beneficial.

  The simple fix to get rid of puffy eyes and a swollen face:

  • Bring your carbs down below 50g (preferably 20g)
  • Increase potassium foods (eat lots of veggies)
  =======================================
  2] Betaine hydrochloride (HCl) may help to raise the level of acid in the stomach.
  It may also help with some bowel problems. There is also a prescription drug, Betaine.
  : FOR B12 ABSORPTION ALSO ACV = APPLE CIDER VINEGAR


  ReplyDelete
  Replies
  1. When it’s dark at night, and less light is shining into your eye, it activates the pineal gland, which then turns serotonin into melatonin. This makes you tired.

   Any light source can potentially turn off the pineal gland and melatonin production. Melatonin is also vitally important for your immune system. Melatonin has numerous other functions as well. It’s used as an antioxidant, which helps prevent free-radicle damage.

   The problem with taking melatonin supplements is that your body then makes less of it. It’s not a fix to your problems.

   As you age, your melatonin decreases. This can cause poor sleep and immune function as you get older. It can also cause inflammation in the body.

   10-11 pm is a good time to go to bed.

   This is how you can enhance melatonin production before bed:
   1. Lights out before bed
   2. Water filter for removing fluoride
   3. Glycine
   4. Reduce blue light exposure
   5. Get sun and vitamin D during the day
   6. Lower stress, caffeine, and alcohol
   7. Keep your bedroom cool
   8. Avoid EMFs

   Dr. Eric Berg DC Bio:
   Dr. Berg, age 56, is a chiropractor who specializes in Healthy Ketosis & Intermittent Fasting. He is the author of the best-selling book The Healthy Keto Plan, and is the Director of Dr. Berg’s Nutritionals. He no longer practices, but focuses on health education through social media.

   Delete

Powered by Blogger.