Search This Blog

Music Channel ~ http://youtube.com/AaronHai1

to subscribe: please write to, qanungi613@gmail.com ~ INR interview: Hal'haka HeSepharadit HaYerushalmit, a new band of young musicians performing traditional Judeo-Middle Eastern music ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ אסור לקחת כסף עבור לימוד תורה/מצוות ☶ דכתיב (דברים ד, יד): "ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם", וכתיב (דברים ד, ה): "ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' ~~~~ שנאמר: "מה אני {הקב"ה לימד את משה} בחינם, אף אתם בחינם." ~נדרים לז,א ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ And remember, Torah study should not cost any money, since Hashem [G-d] commanded Moses to teach it "free of charge" - as stated: Just like "I" {Hashem had taught Moses} for free, {therefore "I" command...} you to teach it for free (Mah Ani BeHinam, Af Atem BeHinam). -Tractate Nedarim 37a ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Essay List: ▼ 2013 (1) November (1) ___ Segulot, Briyut Ve Sakanah ~ Anecdotes, Health and Hazards ___ ▼ 2011 (1) ___ ▼ February (1) ___ את השבת ~ The Sabbath ▼ 2010 (8) ___ ▼ June (1) ___ זיווגים Do Soul-Mates exist? ~by: Hakham Mutzafi Shlita ▼ May (1) ___ STAR ✡f DAVID, Western/Wailing Wall & Hebron ▼ April (4) ___ Adam & Eve - BREAD, BLOOD & CANDLE ___ The Leviathan - הלויתן ___ Good Spouse or Bad Spouse? ___ What Aristotle wrote to Alexander {Hebrew/English... ▼ March (1) ___ Ten Commandments - עשרת הדברות ___ ▼ February (1) ___ ▼ יהדות ספרד - ▼ February (1) ___ Sephardic Jewry ▼ 2009 (3) ___ ▼ December (1) ___ Advice on how to Stay Away from Disputes ▼ July (2) ___ Twelve ages of MAN - Midrash on the "ZODIAC" ___ The Pope, Yeshu HaMamzer & the Messiah

Compiled by: Aaron Hai

Sunday, July 19, 2009

The Pope, Yeshu HaMamzer & the Messiah~R' Hayyim Vital: "The Last Supper was the Passover Seder"
Article by Rabbi Ephraim Sprecher, Dean of Students, Diaspora Yeshiva


Is it a coincidence that the Pope came to Mt. Zion, the site of the Diaspora Yeshiva, on Lag B'Omer? He came to pray in the room of the Last Supper, which is located directly on top of King David's Tomb, where the Yeshiva holds lectures and shiurim. We had a platoon of IDF soldiers stationed in our Yeshiva. We asked them to put on Tefillin and pray with us. Every soldier did so, with some of them telling us that it was the first time in their lives that they had donned Tefillin. G-d works in mysterious ways. The IDF thought they had come to our Yeshiva to guard and protect the Pope during his visit on Mt. Zion. But G-d's plan was to bring these soldiers to us to give them the opportunity to perform and fulfill the great Mitzva of Tefillin.

But why did this encounter with the Pope happen on Lag BaOmer, the Yahrzeit of Rabbi Shimon Bar Yohai, who, according to Jewish tradition, revealed The Zohar, Judaism's central mystical text of Kabbala.

Rabbi Haim Vital [16th century Master of Kabbala] also the Arizal's Scribe, expounded the verse D'varim 13:7 "If your brother, the son of your mother... entices you secretly, saying, 'Let us go and serve other gods' which you have not known... your hand should be first upon him to put him to death and afterward the hand of all the people."

This verse is talking about Jesus, who was born, said Rabbi Vital, to a Jewish mother and a non-Jewish father.

"Your hand should be first," refers to the Sanhedrin that sentenced Jesus to death, while the "hand of the people" refers to the Romans who carried out the death sentence. Also, "first" refers to Pessah, the first of the 3 pilgrimage festivals. Rabbi Haim Vital states that the Last Supper was the Leil HaSeder.

Perhaps, the most central Jewish text on Judaism's view of Christianity was written by Rambam {Maimonides} at the end of his Mishneh Torah in midst of a discussion on the Messianic Age. In most editions of Rambam's work published in Christian Europe in the past 500 years, this part was censored, due to the critical position he took against Christianity.

But Rambam's approach to Christianity was not totally negative for non-Jews. He saw in the Christian and Muslim faiths a positive, though false, step in the development of humanity toward the Messianic Era. As more and more people in the world embraced these two monotheistic faiths and abandoned direct idol worship, as he states: that through it "humanity's path will become straightened and the world will be perfected to the point where all humans can serve G-d together." (Laws of Kings 11:4). This will happen, according to Rambam, in the Messianic Era, after Muslims and Christians realize that their religions are false and distorted. מלכים יא,ד: אך מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו וכל הדברים האלו של ישוע הנצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא --- "לישר דרך למלך המשיח ולתקן העולם כולו לעבוד את ה' ביחד" - שנאמר: כי אז אהפוך אל אחד עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד
וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם הטעום. ~הרמב"ם, הל' מלכים
Laws of Kings and Messiah 11:4: Nevertheless, the intent of the Creator of the world is not within the power of man to comprehend, for His ways are not our ways, nor are His thoughts, our thoughts. Ultimately, all the deeds of Jesus of Nazareth and that Ishmaelite who arose after him will only serve to prepare the way for Mashiach's coming and the improvement of the entire world, motivating the nations to serve God together as Tzephaniah 3:9 states: 'I will transform the peoples to a purer language that they all will call upon the name of God and serve Him with one purpose.'
How will this come about? The entire world has already become filled with the mention of Mashiach, Torah, and mitzvot. These matters have been spread to the furthermost islands to many stubborn-hearted nations. They discuss these matters and the mitzvot of the Torah, saying: 'These mitzvot were true, but were already negated in the present age and are not applicable for all time.'
Others say: 'Implied in the mitzvot are hidden concepts that can not be understood simply. The Mashiach has already come and revealed those hidden truths.'
When the true Messianic king will arise and prove successful, his position becoming exalted and uplifted, they will all return and realize that their ancestors endowed them with a false heritage and their prophets and ancestors caused them to err.


The Rambam closes with a quote from the Haftarah of B'hukotai, that all non-Jews will say in the Messianic Era:

"Only lies and falsehoods have our fathers passed on to us - and how could we be so foolish as to make a human being into a god" (Jeremiah 16:19-20). I.E, Jesus, the illegitimate child
אֵלֶיךָ, גּוֹיִם יָבאוּ מֵאַפְסֵי-אָרֶץ, וְיאמְרוּ אַךְ-שֶׁקֶר נָחֲלוּ אֲבוֹתֵינוּ, הֶבֶל וְאֵין-בָּם מוֹעִיל --- הֲיַעֲשֶׂה-לּוֹ אָדָם, אֱלקים? וְהֵמָּה, לא אֱלקים. ~ירמהיהו טז,יט

Is it a coincidence that this Haftara was read on the very week that the Pope paid us a visit?
from: http://www.ou.org/torah/tt/5769/bamidbar69/specialfeatures.htm
______________________________________________________________________
The former chief Rabbi of Yerushalayim, Harav Moshe Hagiz ztz"l wrote in his book Parashat Eleh Mas'ei:

"The ARIZAL (Rabeinu Shlomo Luria ztz"l) was Moshiah Ben-Yosef and the SATAN withheld him from entering into Yerushalayim on the Mount of Olives with his sword withdrawn in his hand." He said: "You are Moshiah Ben-Yosef and you may not enter the gates of Yerushalayim."
And it was in the year 1570, when he saw the SATAN standing with one foot on Omar's mosque and the other on the sepulchre church [Yeshu's burial place]. And this was when he learned that the angel of death gets his power from these "two places."

-Harav Moshe Hagiz [of blessed memory], 1671-1750 in his book: on Parashat Matot-Masei, on the land of Yisrael
כתב הרב משה חג'יז זצ"ל: שהאר"י הקדוש זצ"ל, היה משיח בן-יוסף ובשנת 1570, הסטן עצר אותו בהר הזיתים מלהכנס לירושלים עם חרבו השלופה בידו. הוא אמר לו: "אתה משיח בן-יוסף ואסור לך להכנס לתוך שערי ירושלים." ורבנו ראה אותו עם רגל אחת על מסגד עומאר ורגל השנית על הכנסיה הארורה, ואז הוא למד: שמשם הסטן שואב את כוחו [עד כאן]. הרב משה חג'יז בספרו על פרשת מטות-מסעי, על ארץ-ישראל, ירושלים, בית המקדש והכותל המערבי. שנזכה לגאולה שלימה. ~אמן


 • *The Satan [the great accuser] is using Islam to disguise the wicked agenda, in fact Sharia = Risha' in Hebrew, "the wicked." Whilst Islam = S-MeM-Alph-Lamed.. [spelling out] "S-M" = the angel of death [same letters rearranged]... In the past this was done through the Christian faith Christine = 359 = Satan [in numerical value].


So in layman's terms: this means that the Satan is using Islam and Christianity to fool people into replacement Theology, which was invented by Imams and Christian priests along with blood Libels.
 • Christians believe that God died (heaven forbid), and gave mankind his son to worship instead, only then can a person receive salvation... This is human worship.
 • Where does it say no reward unless all commandments are kept?! 
 • Since Jesus brought way more suffering into the world than imaginable - he's not Messiah.

...האסלם הם היד ורגל הימנית של השטן מלאך המות

הוא עשה צעד אחד עם רגל ימין ונשאר לו לעקור את רגל שמאל בצעד השני ואז הוא בחוף בטוח כי האסלם הם היד ורגל הימנית של השטן מלאך המות והנצרות הם היד ורגל השמאלית של אותו שטן רק עיקר התופעת לוואי של הטומאה זו השכחה והעולם שכח את מסעי הצלב של השטן מלאך המות עם הכובע של הנצרות זו פשוט השיטה של השטן לכפות על העולם מקח רע ולאחר מכן לקטרג על החוטאים כדי למצות אתם תדין מלשון הרצחת וגם ירשת כן כי חלקו של השטן הוא בשר האדם לכן הוא נקרא בתורה קץ כל בשר כי בנשמה אין לו שום אחיזה אך מכיוון שהנצרות מעט התעדנה והתפכחה לגבי זכויות אדם היה השטן חייב כדי להמשיך בפעולו להעביר הכדור למגרש האסלמי שנותר עדיין ברבארי וגם פרימיטיבי מה שמאוד עוזר לשטן לקבל חיילים נאמנים שמבצעים עבודתם בלי קושיות כי אין שכל אין דאגות. שמו של השטן סמאל שזה אותיות אסלם אז הוא בעל היצירה שנקראת אסלם ויש לו זכויות רוצחים עליה בתור מלאך המות. אבל בסתר הוא גם בעלים של הנצרות כי כריסטין שפרושו נצרות עולה גימטריה שטן 359 כידוע ליודעי חכמת הנסתר. אז לתיקון העולם אני מציע להעלות סרטונים דוגמת הקרח של ALS שבהם מכל רחבי העולם יקבלו עליהם עול מלכות שמים אמיתית ע״י הכרזה בקול ה׳ אלוקי ישראל בורא עולם הוא האלוקים ואללה הוא השטן וזה בירור נכון כדי שבורא עולם יכנס לתמונה לגאול את העולם ממלכות הרישעה שזה אותיות שריעה (חוקי האסלם) של סוכן השיווק של השטן מוחמד השקרן שלא ראוי להקרא נביא

______________________________________________________________________
Rabbi Ovadia Yosef ztz"l writes in Yabia Omer vol. 3, Yoreh Deah siman 8: that there were TWO YESHU's...
The First [and only Yeshu] lived one-hundred and thirty-five years before the destruction of the Second Temple and was a student of  R' Yehoshua Ben Perahia... The Second was immediately after the Hurban HaBayit.

Rabee Akiva circumcised the boy at the age of FIVE and taught him TORAH, as written in:
~Kallah Rabati ch. 2, Midrash Tanhumah Parashat Noah, Or Zarua, Mahzor Vitri s. 144, and....
[R' Zimra the Emora mentioned in 'YERUSHALMI' taught him Torah: Zohar Hadash Ruth 103a & Zohar Hadash Aharei Moth 60b]

- ויש מצב שמרקס היה גלגול של ישועשיו - כי גם אבא שלו - הבחינה הרעה של רבי עקיבא - כלומר, לפני שחזר בתשובה זה אביו של מרקס - וידוע שאבא של מרקס עשה לו בפטיזם בגיל 5 גם כן

יש"ו הנוצרי - Yeshu the Nazarene
In the Shulhan Arukh (code of Jewish Law), Laws of Private Fasts (580) it is stated:
"On the NINTH OF TEVET it is UNKNOWN** [some say that "that man" {Yeshu} was born on it ~ Yemah Sh'mo]!!
as to which tragedy befell the world." [Note: Tevet is the Hebrew Month which begins the winter season approx. January]
שו"ע אורח חיים סימן תקפ: בשמונה בטבת נכתבה התורה יונית בימי תלמי המלך והיה חשך בעולם שלשה ימים, בט' בו לא נודע איזו היא הצרה שאירע בו. -ויש אומרים: שבו ביום נולד "אותו האיש" [ישו]. ימח שמו ~ וזכר זכרו ! ! ! נ.א
_______________________________________________
A LITTLE SECRET...

APRIL FOOLS IS EXACTLY 9 MONTHS FROM XMAS - December 25th.
And our SAGES called it: "YOM HASHEKER" [HaBenLeumi] - The [international] "DAY of DECEIT."
Despite Mary's [Miriam] claim [to Joseph her husband, but according to the Talmud, Papus ben Yehudah] that she'd been IMPREGNATED by the "Holy Spirit" {Ruah HaQodesh}. AND THIS PROVES THAT HE MOST DEFINITELY WAS CONCEIVED JUST LIKE ANY OTHER HUMAN BEING. -Emet L'Yaakov from R' Yaakov Shaltiel Ninyo יום השקר הבינ"ל: זה התאריך שמרים הקדושה שכבה עם החייל [הרומי] ונכנסה להריון עם ישו. ואז היא אמרה [ליוסף בעלה או לפי הגמרא, פפוס בן יהודה] שזה "מרוח הקודש" ושהיא בכלל בתולה !! תעשו 9 חודשים אחורה מיום הלידה של ישו... ישו נולד בתאריך ה-25 לדצמבר, שנה אחת לפני הספירה. על-פי החישובים, מרים הבתולה/הקדושה נכנסה להריון ב-1.4 ~אמת ליעקב, מאת המקובל הרב יעקב שאלתיאל ניניו
_____________________

from: http://www.halachaYomit.co.il/EnglishDefault.asp
For - Tuesday ,10 Tamuz 5773  - 18/6/2013


It is clear from the Gemara that Yeshu lived in the times of Rabbi Yehoshua ben Perahya, whose students were Yehuda ben Tabai and Shimon be Shatah', whose students were Shemaya and Avtalyon, whose students were Hillel and Shammai; Hillel was the Nassi of Israel approximately one-hundred years before the destruction of the Second Temple [when Herod the Great ascended the Judean throne]. If so, Yeshu lived well before the destruction of the Second Temple, however, the destruction of the Second Temple occurred in the year sixty-nine of the Christian calendar, as the Gemara states (Avodah Zara 9b). Based on this, there is actually no correlation between the Christian count and the birth of Yeshu who lived much before this.

Indeed, the Sefer Ha’Eshkol writes that Yeshu was crucified one-hundred and thirty-five years before the destruction of the Second Temple. The Ra’avad writes likewise in Kabbalistic works that Yeshu lived far before the destruction of the Second Temple. Rabbeinu Yitzhaq Abarbanel writes in his Sefer Ma'ayanei Ha’Yeshua that what people say that Yeshu died forty-two years before the destruction of the Second Temple is untrue, for we find in our Talmud that he was a student of Rabbi Yehoshua ben Perahya; rather, he died many years before the destruction. The Christians claim that Yeshu died forty-two years before the destruction of the Second Temple in order to link the destruction of the Temple as a punishment for the killing of Yeshu.

The Opinion of the Seder Ha’Dorot
On the other hand, the Seder Ha’Dorot disagrees with the aforementioned Eshkol and Ra’avad and writes that although Rabbi Yehoshua ben Perahya did indeed have a student named Yeshu, there was another man named Yeshu who lived later in the times of Hillel and this man was the Jesus (Christ) in whom the nations of Europe believed. Based on this, the Christian calendar indeed counts from the birth of Yeshu; nevertheless, according to the Eshkol and the Ra’avad this is not the case and there was only one Yeshu. There are also many non-Jewish scholars who claim that Yeshu was born forty years before the beginning of the Christian count.

שאלה: האם יש איסור לכתוב את התאריך הלועזי, שהוא על פי מנין הנוצרים מיום לידת ישו הנוצרי, שהרי נאמר בתורה: "ובחוקותיהם לא תלכו?" י

ראשית כל נבאר שאין הדבר ברור בכלל שמנין הנוצרים הוא מיום לידת יש"ו הנוצרי, כי אמנם כך היא טענת הנוצרים, ולפי דבריהם באמת יש מקום לשאלתנו, אבל בתלמוד שלנו במסכת סנהדרין (דף קז:, קטע זה אינו מופיע אלא בספרי תלמוד ישנים, או בחלק מספרי התלמוד שנדפסו בשנים האחרונות, משום שהצנזורה הנוצרית באירופה השמיטה קטעים אלו.) מבואר שיש"ו הנוצרי חי הרבה קודם תחילת מנין הנוצרים, שהרי בגמרא שם מבואר שיש"ו היה תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה, (וכאשר נתארחו רבי יהושע בן פרחיה ותלמידיו באכסניא אחת, אמר רבי יהושע לתלמידיו "כמה נאה אכסניא זו", ברצותו לשבח את אופן האירוח שם, ותלמידו יש"ו חשב שרבו מתכוון לשבח את בעלת האכסניא שהיא אשה נאה, ולכן העיר לרבו שעיניה של בעלת האכסניא טרוטות, כלומר שאינה נאה כל כך, כעס עליו רבו ואמר לו, רשע! בכך אתה עוסק?, ומכאן דחאו רבו ולא הסכים לקבלו בתשובה עד שהחליט לקבלו, ובא לפניו יש"ו, ורבי יהושע היה קורא קריאת שמע, ולכן לא נענה לתלמידו, וחשב יש"ו שרבו שוב דוחה אותו, והחליט מתוך כך להתמרד נגד רבו ונגד תורתו עד שהתנצר והסית והדיח את ישראל)  י

ומתוך דברי הגמרא אנו לומדים שיש"ו חי בזמן רבי יהושע בן פרחיה, שתלמידיו הם יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, ותלמידיהם שמעיה ואבטליון, ותלמידיהם הלל ושמאי, והלל היה נשיא על ישראל כמאה שנה קודם חורבן הבית. נמצא אם כן שיש"ו חי הרבה לפני חורבן בית המקדש, וחורבן הבית היה בשנת שישים ותשע למניין הנוצרים, כמו שמפורש בגמרא (ע"ז דף ט:), נמצא אם כן שאין שייכות בין מנין הנוצרים לשנת הולדתו של יש"ו שחי הרבה קודם לכן. וכן כתב בספר האשכול, שיש"ו הנוצרי נצלב מאה ושלושים וחמש שנה קודם החורבן. וכן כתב הראב"ד בספרי הקבלה והאריך בחשבון השנים שישו חי הרבה יותר שנים קודם החורבן. והר"י אברבנאל בספר מעייני הישועה כתב, שאין אמת במה שאומרים שיש"ו הנוצרי מת ארבעים ושתיים שנה קודם החורבן, שהרי מצינו בש"ס שיש"ו היה תלמיד רבי יהושע בן פרחיה, אלא קודם החורבן הרבה שנים יצא מעולמו. והנוצרים אומרים שמת ארבעים ושתיים שנה קודם החורבן, כדי לתלות את החורבן בעוון הריגתו

אלא שבספר סדר הדורות כתב לחלוק על דברי הראב"ד והאשכול שהזכרנו, וכתב שתלמידו של רבי יהושע בן פרחיה, אף על פי ששמו יש"ו, מכל מקום הוא אינו יש"ו הנוצרי שחי באמת מאוחר יותר בימי הלל, והוא יש"ו הנוצרי שמאמינים בו עמי אירופא. ולפי זה יש לומר שבאמת מנין הנוצרים הוא מזמן לידתו של יש"ו, אלא שדעת הראב"ד והאשכול שאין הדבר כן, ושלא היה אלא יש"ו אחד. ואף בין חכמי הגוים, רבים אומרים שיש"ו נולד ארבע שנים לפני מנין הנוצרים

והוסיף עוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שמכיוון שכותבי התאריך הלועזי אינם עושים כן בכוונה כדי למנות מיום לידתו של יש"ו, אלא עושים כן לפי שכן מנהג העולם הבקיאים יותר בתאריך הלועזי, ובפרט שכן נוהגים למנות גם בבנקים ובמשרדי הממשלה וכדומה, לפיכך לא שייך בזה "ובחוקותיהם לא תלכו" שהרי לדעת המהר"י קולון (שנזכרה גם בהלכה קודמת) אין איסור בזה אלא כשנוהג כמנהג הגוים בדבר שהוא "חוק" בלי טעם, שאז נראה שעושה כן מפני שהוא מודה לדרך הגוים, אבל בדבר שנראה שהוא נוהג כמנהג הגוים בדבר שיש בו טעם הגיוני, אין לאסור בזה. (חוץ מדבר שהוא עניין של פריצות). ולפיכך אף אם נאמר שכותבי התאריך הלועזי נראים כאילו הם מונים לשנות לידתו של יש"ו (ואף שבאמת אין הדבר כן, מכל מקום כך נראה הדבר) מכל מקום מכיוון שיש בדבר טעם גדול מדוע משתמשים בתאריך זה, לפיכך אין בכך איסור משום חוקות הגוים

ולכן מעיקר הדין המקלים לכתוב את התאריך הלועזי, יש להם על מה שיסמוכו, מפני שאין בזה כל איסור מן הדין, אלא שהוסיף מרן הרב שליט"א והביא דברי כמה רבנים שאסרו לכתוב תאריך לועזי, אם מחמת הדין, ואם מחמת שהוא מנהג לא טוב, ולפיכך כתב שבמקום שאין בכך צורך גדול, עדיף להשתמש בתאריך העברי, ואף במקום שיש צורך לכתוב את התאריך הלועזי, טוב לכתוב גם את התאריך העברי

ולא נוכל להאריך כאן יותר מדי, רק נזכיר שאין לכתוב על גבי מצבות של נפטרים את התאריך הלועזי, ומי שכבר טעה ועשה כן, יראה לשאול תלמיד חכם אמיתי שיורהו כיצד לנהוג

_____________________
R. Shimon ben Azzai said: I found a scroll of geneologies in Jerusalem and in it is written, "The man "plony" [literally: anonymous] is a Mamzer [bastard] from a married woman." The scroll also said that the teachings of R' Eliezer ben Yakov are few but clean (the Halakhah always follows him). -Yevamot 49a/b אמר רבי שמעון בן עזאי: מצאתי מגלת יוחסין בירושלים וכתוב בה: 'איש פלוני ממזר מאשת איש' וכתוב בה משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי. ~יבמות מט,א
_____________________
Rabee Akiva circumcised the boy at the age of FIVE and taught him TORAH...

HIS MOTHER GOT PREGNANT ON HER WEDDING NIGHT FROM THE ESCORT OF THE GROOM.
RABBEE AKIVA SAID SO - HIS MOTHER TOLD HIM SO...AND - RABBI AKIVA VISITED YESHU'S ACADEMY...

THREE SAGES SAW A CHILD RUNNING AROUND WITH HIS HEAD UNCOVERED.
ONE SAID: HE'S A SON OF A NIDA - THE OTHER SAID: HE IS A MAMZER - RABBI AKIVA SAID ''BOTH.''
RABI AKIVA SAID TO THE MOTHER - TELL ME HOW THIS CHILD WAS CONCEIVED?
SO SHE SAID SWEAR TO ME YOU WON'T TELL ANYONE AND GUARANTEE ME A PLACE IN THE WORLD TO COME...
RABBI AKIVA NISHBA BISFATAV UVITEL BELIBO (SWORE W/ HIS LIPS BUT CANCELED IN HIS HEART).

SHE SAID THE FOLLOWING:
“when I was in the bridal chamber I was [in the state of] nidah, and my husband was separated from me and my husband’s (SHUSHVIN) best-man came on me and it was from him that I have this son and he is a Mamzer and a Ben Ha-niddah."
SO RABBI AKIVA PROVED TO HIS COLLEAGUES THAT THE CHILD WAS "BOTH BEN HANIDA AND A MAMZER."
To this they replied: Barukh She'Gilah Sodo, "blessed be the One who reveals his secrets to Akiva Ben Yosef."

AND RABBI AKIVA ADDED: WHAT IS AN IDENTIFIABLE SIGN OF A MAMZER?
THAT HE IS AZ PANIM -- BRAZEN FACED. -KALLAH RABATI CHAPTER 2

**Note: According to the book Toldot Yeshu, he was a Roman soldier named Joseph.
When Yeshu finally discovered what happened, he became angry and in his wrath,
he murdered his own [biological] father Joseph HaPandira. He then ran off to the Gallilee in the Judean hills.
~Midrash Tosefta calls him: the "Adulterer" - Pandira from the Greek: Pantheras Πάνθηρας


Talmudic sources on Jesus - יש"ו הנוצרי

פעם אחת היו זקנים יושבים, עברו לפניהם שני תינוקות, אחד גלה את ראשו, ואחד כסה את ראשו, זה שגלה ראשו, ר' אליעזר אומר ממזר, ר' יהושע אומר בן הנדה, ר' עקיבא אומר ממזר ובן הנדה, אמרו לו, עקיבא, איך מלאך לבך לעבור על דברי רבותיך, אמר להם אני אקיימנו, הלך אצל אמו של אותו תינוק, שהיא יושבת ומוכרת קטנית בשוק, אמר לה, בתי, אם תאמר לי דבר זה שאני שואליך, הריני מביאך לחיי העולם הבא, אמרה לו השבע לי, היה ר' עקיבא נשבע בשפתיו ומבטל לו בלבו, אמר לה בנך זה מה טיבו, אמרה לו כשנכנסתי לחופה נדה הייתי, ופירש ממני בעלי ובעלני שושביני (מדרש תנחומא נח, באתי על נערה המאורסה ביוה"כ) (הערה: בתוספתא, נמצא הכינוי היווני: "בן פנדירא" או בן הבוגד) ועברתי את זה, נמצא אותו תינוק ממזר ובן הנדה, אמרו גדול היה ר' עקיבא שהכחיש את חבריו, באותה שעה אמרו ברוך שגלה סודו לעקיבא בן יוסף - אמרו גדול היה רבי עקיבא שהכחיש את חבריו. קרי להו רבותיו, וקרי להו חבירו, כיון דחזו דקא גבר עלייהו, קרי להו חבריו... -כלה רבתי פרק ב הלכה ב

ויהי כאשר ראה ישוע והכיר בעצמו שממזר הוא ולכן עשו לו החכמים הסימן הזה והלך ישוע אל עיר נצרי ובא אצל אמו ועשה עצמו חולי שינים ואמר לאמו כשלמדתי בבה"מ שמעתי רפואת השינים כך היא תלך אם החולי ותניח דדיה בין ציריים לדלת והחולי יניק מדדיה וירפא אמרה קום בני ואני אניח דדי בין צריים ואתה תניק והלכה והניחה דדה בין ציריים ויקום ישוע ויסגור הדלת עם הדד ואמר לאמו איני מניח אותך עד שתאמרי איך נולדתי ומה מעשיך?! ותאמר לו אתה ממזר כי יש לי בעל עוד ושמו פפוס ואביך יוסף לקחני בלא גט מבעלי פפוס וכל בני ממזרים. *** ויהי כאשר שמע ישוע את הדברים האלה ויחר אפו ויקום ויהרוג את יוסף אביו ויברח ישוע אל גליל יהודה -ספר תולדות יש"ו
From: http://www.givatzeev.net/SHRH/Ari/JESUS.doc
______________________________________________________________________

TORAH OBSERVANCE

The Messiah will lead the Jewish people to full Torah observance. The Torah states that all mitzvot (commandments) remain binding forever, and anyone coming to change the Torah is immediately identified as a false prophet. (Deut. 13:1-4)
Throughout the New Testament, Jesus contradicts the Torah and states that its commandments are no longer applicable. (see John 1:45 and 9:16, Acts 3:22 and 7:37)  For example, John 9:14 records that Jesus made a paste in violation of Shabbat, which caused the Pharisees to say (verse 16), “He does not observe Shabbat!”

note: The Talmud discusses a number of cases as examples in which biblically mandated laws can be disregarded for the sake of saving a human life. (B.Yoma 84b) All of these examples relate to Sabbath prohibitions: rescuing a child from the sea, breaking apart a wall that has collapsed on a child, breaking down a door about to close on an infant, and extinguishing a fire to save a life. The Mishna there discusses when one is permitted to break his or her fast on the Day of Atonement: "If one is seized by a ravenous hunger (ostensibly referring to something life threatening, he may be given to eat even unclean things until his eyes are lightened." (B.Yoma 83a). And If one takes action in violation of halakha to save a life when s/he believes the situation is life-threatening, but later learns that there was no threat to a human life, s/he has not sinned, and must not feel guilty over having made such a mistake.
______________________________________________________________________

SEFER TOLDOT YESHU - a medieval manuscript that tells the story of Jesus from a non-Christian perspective  

These are the words of Rabban Yohanan Ben Zakai:
After King Jannaeus, his wife Helene ruled over all Israel. In the Temple was to be found the Foundation Stone on which were engraved the letters of God's Ineffable Name. Whoever learned the secret of the Name and its use would be able to do whatever he wished. Therefore, the Sages took measures so that no one should gain this knowledge. Lions of brass were bound to two iron pillars at the gate of the place of burnt offerings. Should anyone enter and learn the Name, when he left the lions would roar at him and immediately the valuable secret would be forgotten.

Yeshu (born in the Hebrew year 3671, approx. 90 BCE)
came and learned the letters of the Name [on the day of Atonement].
He wrote them upon the parchment which he placed in an open cut on his thigh and then drew the flesh over the parchment.
As he left, the lions roared and he forgot the secret. But when he came to his house he reopened the cut in his flesh with a knife an lifted out the writing. Then he remembered and obtained the use of the letters.

The people replied: that if Yeshu was the Messiah he should give them a convincing sign. They therefore, brought to him a lame man, who had never walked. Yeshu spoke over the man the letters of the Ineffable Name, and the leper was healed.
Thereupon, they worshipped him as the Messiah, Son of the Highest.

When word of these happenings came to Jerusalem, the Sanhedrin decided to bring about the capture of Yeshu. They sent messengers, Annanui and Ahaziah, who, pretending to be his disciples, said that they brought him an invitation from the leaders of Jerusalem to visit them. Yeshu consented on condition the members of the Sanhedrin receive him as a lord. He started out toward Jerusalem and, arriving at Nov, acquired an ass on which he rode into Jerusalem, as a fulfillment of the prophecy of Zechariah.

The Sages bound him and led him before Queen Helene, with the accusation: "This man is a sorcerer and entices everyone." Yeshu spoke up: "Madam, I am the Messiah and I revive the dead." A dead body was brought in; he pronounced the letters of the Ineffable Name and the corpse came to life. The Queen was greatly moved and said: "This is a true sign." She reprimanded the Sages and sent them humiliated from her presence. Yeshu's dissident followers increased and there was controversy in Israel.

Until the Sages selected a man (from the Perushim/Pharisees) named Judah Iskarioto (Yehudah Ish Kariot) and brought him to the Sanctuary where he learned the letters of the Ineffable Name as Yeshu had done. When Yeshu was summoned before the queen, this time there were present also the Sages and Judah Iskarioto.

Yeshu said: "It is spoken of me, I will ascend into heaven."
He lifted his arms like the wings of an eagle and he flew between heaven and earth, to the amazement of everyone.
The elders asked (YEHUDAH/JUDAH) Iskarioto to do likewise. He did, and flew toward heaven.
Iskarioto attempted to force Yeshu down to earth but neither one of the two could prevail against the other for both had the use of the Ineffable Name. However, Iskarioto defiled him by urinating on Yeshu, so that they both lost their power and fell down to the earth, and in their condition of defilement the letters of the Ineffable Name escaped from them. Because of this deed of Judah they weep on the eve of the birth of Yeshu.

Eventually Yeshu was seized - his head was covered with a garment and he was smitten with pomegranate staves; but he could do nothing, for he no longer had the Ineffable Name. Yeshu was taken prisoner to the synagogue of Tiberias, and they bound him to a pillar. To allay his thirst they gave him vinegar to drink. On his head they set a crown of thorns. There was strife and wrangling between the elders and the unrestrained followers of Yeshu, as a result of which the followers escaped with Yeshu to the region of Antioch, there Yeshu remained until the eve of the Passover.
The erring followers amongst Israel said: "You have slain the Messiah of the Lord." The Israelites answered: "You have believed in a false prophet." There was endless strife and discord for thirty years.

The Sages desired to separate from Israel those who continued to claim Yeshu as the Messiah, and they called upon a greatly learned man, Simeon Kepha, for help. Simeon went to Antioch, main city of the Nazarenes and proclaimed to them: "I am the disciple of Yeshu. He has sent me to show you the way. I will give you a sign as Yeshu has done."

Simeon, having gained the secret of the Ineffable Name, healed a leper and a lame man by means of it and thus found acceptance as a true disciple. He told them that Yeshu was in heaven, at the right hand of his Father, in fulfillment of Psalm 110:1. He added that Yeshu desired that they separate themselves from the Jews and no longer follow their practices, as Isaiah had said, "Your new moons and your feasts my soul abhorreth." They were now to observe the first day of the week instead of the seventh, the Resurrection instead of the Passover, the Ascension into Heaven instead of the Feast of Weeks, the finding of the Cross instead of the New Year, the Feast of the Circumcision instead of the Day of Atonement, the New Year instead of Chanukah; they were to be indifferent with regard to circumcision and the dietary laws. Also they were to follow the teaching of turning the right if smitten on the left and the meek acceptance of suffering. All these new ordinances which Simeon Kepha (or Paul, as he was known to the Nazarenes) taught them were really meant to separate these Nazarenes from the people of Israel and to bring the internal strife to an end.
-Sefer Toldot Yeshu
-From: http://jewishchristianlit.com/Topics/JewishJesus/toledoth.html#SIX
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2255
אלה דברי רבן יוחנן בן זכאי:
תמצית הספור הוא, כי יוחנן, שהיה ת"ח וירא שמים, אירש לו לאישה את הבתולה מרים בת אלמנה בבית לחם. מרים הייתה צנועה וכשרה, אך שכנה איש רשע ושמו יוסף פנדרא נשא עיניו אליה במוצאי שבת בלילה בבית אפל, באומרו שהוא יוחנן. היא נענתה לו בעל כורחה כי הייתה אז נדה. כאשר נודע הדבר לארוסה, סיפר את הדברים לשמעון בן שטח, וברח מחרפה לבבל. מרים ילדה בן וקראה שמו ישוע, והוא למד תורה הרבה. היה עז פנים, עבר לפני החכמים בראש מגולה ודרש דרשות של דופי. החכמים הכירו לפי התנהגותו כי הוא ממזר (כפי המסופר במס' כלה). ישו ברח לירושלים, למד בבית המקדש את "השם המפורש". כדי שלא ישכח אח השם ע"י נביחת כלבי הנחושת שעמדו בשער בית המוקד, כתב את השם על קלף ותחב אותו בעור בשרו. אח"כ שב לבית לחם, אסף ריקים ופוחזים, ואמר שהוא משיח ובן אלוהים. בכוח השם המפורש ריפא חיגר ומצורע, ולפני הילני המלכה החיה מת, ומשם הלך לגליל העליון והראה נפלאותיו והדיח עם רב. חכמי ישראל חששו מאוד למעשי ישו, והתאמצו להשכיח ממנו את השם המפורש, ולתכלית זו נתנו רשות לאחד מן הפרושים בשם יהודה (אולי הוא יהודה איש קריות), ללמוד את השם ובכוח זה לבטל את פעולות ישו. יהודה התערב בין מעריצי ישו, והתחרה עמו בעשיית נסים ונפלאות. באו שניהם אל הילני המלכה: פרח ישו באויר השמים, ויהודה פרח למעלה ממנו, טמא אותו כאשר השתין עליו, וישו נפל לארץ. הילני המלכה אסרה את ישו, ורצתה למסור אותו בידי הסנהדרין, אך הוא ברח למצרים. יהודה חזר והתערב בין מעריצי ישו, וגזל ממנו את השם. ישו חזר לירושלים, רצה להיכנס למקדש וללמוד שנית את השם. יהודה מסר את הדבר לחכמי ישראל, ונתן להם סימן איך להכיר את ישו בבואו אל הקודש, כי הוא יכרע לפניו. תפשו חכמי ישראל את ישו, ותלו אותו בערב פסח שהיה בערב שבת על קלח של כרוב, כי עץ אחר לא רצה לקבלו. ישו השביע את כל העצים בשם המפורש שלא יקבלו את גופו לתליה, ורק קלח של כרוב לא השביע, כי לא נחשב לעץ. הוא הורד מן התליה עוד בערב פסח, בגלל האיסור "לא תלין נבלתו", ומיד קברוהו. יהודה ירא שתלמידיו יוציאו את גופו ויאמרו כי עלה לשמים, ולכן הקדים להוציא, וקברהו בקבר בגנו. כשבאו תלמידיו לקבר ישו ולא מצאוהו, אמרו למלכה שישו קם לתחייה אחר מיתתו. המלכה האמינה, ורצתה להרוג את חכמי ישראל, אך יהודה הוכיח כי ישו קבור בגינתו, הוציאו משם והביאו לפני המלכה.
ספר תולדות יש"ו~
_____________________________________________________________________

HaTzinzura - the censored sections

The following was removed from this point in the Gemara by Christian censors. These segments, along with Rashi's explanation, can be found printed in the Oz v'Hadar and Wagschal / Moznayim Gemarot, or in the Sefer Hesronot ha'Shas.

וכך מופיע בסנהדרין מג,א
הוספה מחסרונות הש"ס: והתניא בערב הפסח תלאוהו לישו והכרוז יוצא לפניו מ' יום קודם שהוא יוצא ליסקל על שכישף והסית והדיח את ישראל כל מי שיודע לו זכות יבא וילמד עליו ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב הפסח אמר עולא ותסברא בר הפוכי זכות הוא מסית הוא ורחמנא אמר (דברים יג, ט) לא תחמול ולא תכסה עליו אלא שאני ישו דקרוב למלכות הוה
It is taught: On the eve of Passover they hung Yeshu and the crier went forth for forty days beforehand declaring that "[Yeshu] is going to be stoned for practicing witchcraft, for enticing and leading Israel astray. Anyone who knows something to clear him should come forth and exonerate him." But no one had anything exonerating for him and they hung him on the eve of Passover.

Ulla said: Would one think that we should look for exonerating evidence for him? He was an enticer and G-d said (Deuteronomy 13:9) "Show him no pity or compassion, and do not shield him." Yeshu was different because he was close to the government.

ת"ר חמשה תלמידים היו לו לישו מתאי נקאי נצר ובוני ותודה אתיוהו למתי אמר להו מתי יהרג הכתיב (תהלים מב,) מתי אבוא ואראה פני אלהים אמרו לו אין מתי יהרג דכתיב (שם מא,) מתי ימות ואבד שמו אתיוהו לנקאי אמר להו נקאי יהרג הכתיב (שמות כג, ז) ונקי וצדיק אל תהרוג אמרו לו אין נקאי יהרג דכתיב (תהלים י,) במסתרים יהרג נקי אתיוהו לנצר אמר להו נצר יהרג הכתיב (ישעיה, יא) ונצר משרשיו יפרה אמרו ליה אין נצר יהרג דכתיב (שם יט,) ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב אתיוהו לבוני אמר להו בוני יהרג הכתיב (שמות ד,) בני בכורי ישראל אמרו לי' אין בוני יהרג דכתיב (שם,) הנה אנכי הורג את בנך בכורך אתיוהו לתודה אמר להו תודה יהרג הכתיב (תהלים ק, א) מזמור לתודה אמרו ליה אין תודה יהרג דכתיב (שם נ,) זובח תודה יכבדנני
It is taught: Yeshu had five disciples - Matai, Nekai, Netzer, Buni, and Todah.

They brought Matai [before the judges]. He said to them: Will Matai be killed?
It is written: (Psalm 42:2) "When [=Matai] shall (I) come and appear before G-d."
They said to him: Yes, Matai will be killed as it is written: (Psalm 41:5) "When [=Matai] shall (he) die and his name perish."

They brought Nekai. He said to them: Will Nekai be killed? It is written: (Exodus 23:7) "The innocent [=Naki] and the righteous you shall not slay." They said to him: Yes, Nekai will be killed as it is written: (Psalm 10:8)
"In secret places he slay the innocent [=Naki]."

They brought Netzer. He said to them: Will Netzer be killed? It is written (Isaiah 11:1) "A branch [=Netzer] shall spring up from his roots." They said to him: Yes, Netzer will be killed as it is written: (Isaiah 14:19) "You are cast forth out of your grave like an abominable branch [=Netzer]."

They brought Buni. He said to them: Will Buni be killed? It is written (Exodus 4:22) "My son [=Beni], my firstborn, Israel."
They said to him: Yes, Buni will be killed as it is written: (Exodus 4:23) "Behold, I slay your son [=Bincha] your firstborn."

They brought Todah. He said to them: Will Todah be killed? It is written: (Psalm 100:1) "A Psalm for thanksgiving [=Todah]."
They said to him: Yes, Todah will be killed as it is written: (Psalm 50:23) "Whoever sacrifices thanksgiving [=Todah] honors me."
______________________________________________________________________
Papus ben Yehudah (husband of Miriam the women's hairdresser/Mary Magdelene) used to lock his wife in the house whenever he left it. But this is not a Midah (trait) that one ought to emulate because it causes one's wife to rebel. -Gittin 90a
וזו היא מדת פפוס בן יהודה, שהיה נועל בפני אשתו ויוצא... ומוסיף רש"י: פפוס בן יהודה - בעלה של מרים מגדלא נשייא היה וכשיוצא מביתו לשוק נועל
דלת בפניה שלא תדבר לכל אדם ומדה שאינה הוגנת היא זו שמתוך כך איבה נכנסת ביניהם ומזנה תחתיו. ~גיטין צ,א___הושמט מפני הצנזורה
And in the uncensored editions of the Talmud there follows this important passage:
It is as we say in Pumbeditha: This woman had turned away (sa-t'tha) from her husband, (i.e., adultery). -Sanhedrin 67a
Ben Stada (Yeshu, who's mother was: סטדא ‘turned away from’ — satath da) smuggled witchcraft/sorcery out of Mitzrayim [Egypt] by scratching it on his skin! Hakhamim: He was a lunatic - we do not bring proofs from lunatics [normal people don't do this]. -Shabbat 104b המסרט על בשרו. תניא, אמר להן רבי אליעזר לחכמים: והלא בן סטדא (ישו בן מרים) הוציא כשפים ממצרים בסריטה שעל בשרו
אמרו לו: שוטה היה, ואין מביאין ראיה מן השוטים! [הוספה מחסרונות הש"ס: "בן סטדא, בן פנדירא הוא. אמר רב חסדא בעל סטדא בועל פנדירא בעל פפוס בן יהודה הוא אמו סטדא אמו מרים מגדלא נשיא היא כדאמרינן בפומדיתא סטת דא מבעלה." - מארמית: אמו היתה מרים, ספרית נשים
וכמו שאומרים, סטה ליבה מעל בעלה.] ~שבת קד,ב
When Papus was later seized by the Romans - even though he had not been learning or teaching Torah - and placed in the same prison-cell as Rebbi Akiva, he told Rebbi Akiva that at least Rebbi Akiva had been imprisoned for a worthy cause (Torah-study), whereas he, Papus, had been captured on account of worthless matters. -Berakhot 61b
רבי עקיבא אומר: בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. תנו רבנן: פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה. ~ברכות סא,ב
______________________________________________________________________

ומעשה באותו האיש המוזכר ב-כלה ב,א: שדחה אותו רבי יהושע בן פרחיה מפני שהסתכל באשה נשואה , וסופו הוכיח על תחילתו שכפר בעיקר ועשה עצמו אלהים אחרים והכריז על עצמו משיח וכל היהודים לדורות סבלו וסובלים ממנו הריגות שמד ומלחמות, והכל התחיל [סוטה מ"ז] בהסתכלות באשה נשואה
______________________________________________________________________
Yeshu Ben Pandira, Lived appr. 80 BCE

The sinner who abandoned all hope of repentance:

Yeshu the Nazarene had been excommunicated by his teacher,
R' Yehoshua ben Perahiah, for making an inappropriate comment about a woman's appearance.
Once while traveling with his teacher in Alexandria of Egypt, Yeshu sinned by speaking in an immodest manner, his teacher said: KAMAH NA'AH AKHSANYA ZU - How pleasing is this inn... The student {Yeshu} said: And her (the innkeeper's) eyes are so round! [TERUTOT - (A) "round" - TOSFOT, ROSH, RAN, RASHI to Shabbat 31a - (B) - tender, bleary]. Then R' Yehoshua ben Perahiah exclaimed: Rasha! You gaze at married women?! -------- He then excommunicated YESHU and 400 people publicized this.

-Halakhah: a person remains in Niduy or Herem until he is permitted by three commoners or by an expert sage
(SHULHAN ARUKH Yoreh De'ah 334:27 and RAMA ibid. 334:24).

Yeshu came to him again and again, begging to be reinstated, but his former teacher refused to take him back. Yeshu returned one last time, and found Yehoshua ben Perahiah in the middle of reciting Keriat Shema. The teacher decided that it was time to accept Yeshu back into the fold, and gestured to him to wait until he was done, as he was not permitted to speak in the middle of Keriat Shema. R' Yehoshua intended it to mean "wait until I'm finished." Yeshu mistakenly took it to mean "go away," and for him, that was the end. Feeling that he was so far gone that there was no longer any future for him in Judaism, he turned to idol worship by setting up a brick on it's end (ZAKAF LEVEINATA). His teacher urged him to repent and come back, but by then he refused to listen. V'HESIT V'HEDI'AH - and he caused others to worship Avodah Zarah. He told him, "I learned from you that one who sins and CAUSES OTHERS TO SIN is not given the opportunity to repent." Our Sages tell us that Yeshu engaged in sorcery and led other Jews to sin, because he had decided that for him, it was too late. -Sotah 47a

We are still paying the price. The suffering endured by our people in the aftermath needs no elaboration. Yehoshua ben Perahiah had not even spoken - all he had done was wave his hand. -see also Sanhedrin 107b; and Hashmatot HaShas

The Arizal taught: that it is a big sin to be depressed. Regret over misdeeds is positive, and in fact an integral element in the process of repentance (Rambam, H. Teshuvah 2:2). If we transgress we most certainly should be unhappy about it! But this remorse should not plunge us into depression, because depression will cause us to lose hope. "The Gates of Repentance are never locked… they are always open" (Echah Rabbati 3:60). It is never too late to change - humans can always improve.

Nevertheless, we must accept that this tragic misunderstanding was the Will of the Al-mighty, but the errant student's reaction was a calamity for all time. He despaired of Judaism altogether, figuring that after all, there was always an alternative. Giving up hope is a common human failing, but as we see, it can bear the most terrible fruit.

תנו רבנן: לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידים, ולא כיהושע בן פרחיא שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיו. מה היה המעשה ביהושע בן פרחיה? כשהרג ינאי המלך את החכמים, הלכו יהושע בן פרחיה וישו לאלכסנדריא. כשנעשה שלום, שלח לו שמעון בן שטח: 'מיני ירושלים עיר הקדש ליכי אלכסנדריה של מצרים: אחותי, בעלי שרוי בתוכך ואנכי יושבת שוממה'. עמד ובא (יהושע) ונזדמנה לו אכסניא אחת. עשו לו בה כבוד מרובה. אמר: כמה יפה אכסניא זו! אמר לו (ישו): רבי, עיניה טרוטות (רש"י שבת לא,א: עגולות) (ב: מכוערות). אמר לו: רשע, בכך אתה עוסק? הוציא 400 שופרות והחרימו. בא לפניו כמה פעמים, ואמר לו: קבלני (בתשובה) לא היה שם לב אליו. יום אחד היה קורא קריאת שמע. בא לפניו. חשב לקבלו, הראה לו בידו (שימתין עד שיסיים את התפילה) הוא חשב: הוא דוחה אותי. הלך והעמיד לבנה והשתחווה לה - אמר לו: חזור בך! אמר לו: כך מקובלני ממך: כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה. **ואמר מר: ישו כישף והסית והדיח את ישראל. תניא, אמר רבי שמעון בן אלעזר: יצר תינוק ואשה - תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. ~סוטא מז,א וגם סנהדרין קז,ב - וישו נותר במ"ט שערי טומאה של זרמת מצרים
______________________________________________________________________
מדרש על אביו שמת בצעירותו

מעשה באדם אחד שבא על נערה המאורסה ביום הכפורים, והוציאוהו והרגוהו. ולאחר מיתתו נולד לו בן מאשתו, ונמנעו בני ישראל למולו. פעם אחת היה רבי עקיבא מהלך בדרך (כדי לעשות צדקות), ומצא אדם אחד שהיה מכוער ביותר, והיה נושא משא גדול של עצים, שלא היה אדם בעולם ולא חמור ולא סוס שיכולים לטעון כמותו. אמר לו רבי עקיבא: משביע אני אותך בשבועה שתאמר אם אתה בן אדם או שד או איזו בריה אתה? אמר לו רבי אדם הייתי, וכבר נפטרתי מן העולם ההוא. ובכל יום אני מביא משא כזה, ומכניסים אותי לתוך הגיהנום ושורפים אותי בתוכו שלשה פעמים ביום, וזה עמלי בכל יום ויום. אמר לו רבי עקיבא, מה עשית שעושים לך כך? אמר לו אותו האיש, אנו באתי על נערה מאורסה ביום הכפורים. אמר לו, בני שמעת אם יש לך תקנה באותו עולם? אמר לו כך שמעתי מאחורי הפרגוד, שבזמן שיעלה בני לספר תורה ויאמר "ברכו את ה' מבורך" מוציאים אותי מגיהנום, ומכניסים אותי לגן עדן. אמר לו רבי עקיבא הנחת אשה או בן? אמר לו בן אחד נולד לי אחר מיתתי ונמנעו ישראל למולו (כסנקציה או חרם נגד האב). אמר לו מה שמך? אמר לו ארנוניא. אמר לו ומה שם אשתך? אמר לו שישכייא. אמר לו ומה שם עירך? אמר לו לודקיא. מיד כתב רבי עקיבא שמו ושם אשתו ושם עירו. והלך רבי עקיבא עד שבא לאותה העיר. כיון שבא לעיר יצאו אנשי העיר לקראתו, אמר כלום ידעתם איש פלוני ואשתו? אמרו שם רשעים ירקב. אמר להם על מה? אמרו לו כך וכך עשה. אמר להם אף על פי כן הביאו לי בנו. הביא אותו וצוה למולו [כלה רבתי פ' ב: ר, עקיבה מל אותו] (חכם מוצפי: היה בן חמש שנים), ולהושיבו ללמוד. וכן עשו ולמדוהו ברכות שצריך לו לספר תורה. ביום השבת צוה לקרותו לספר תורה. אמר "ברכו את ה' המבורך לעולם ועד" מיד הוציאוהו מגיהנום והכניסוהו לגן עדן. באותו הלילה בא בחלום לרבי עקיבא ואמר לו: תנוח דעתך שהנחת את דעתי. -מדרש תנחומא פרשת נח, כפי שהובא באור זרוע ובאליהו זוטא

בזוהר חדש מדרש הנעלם רות קג,א - הובא מעשה זה, בסיום שונה
שרבי עקיבא לימדו לומר ההפטרה בבית הכנסת, וכן עשה, והמשיך ולימוד תורה, עד שגדל בתורה ונסמך בתואר רבי. ואז נתגלה המת בחלום אצל רבי עקיבא ואמר לו רבי הקב"ה ינחמך כפי שניחמתני, כי בשעה שאמר בני ההפטרה הפקיעו ממני דין גיהנום, ובשעה שעבר להתפלל ואמר קדיש קרעו לי גזר דיני מכל וכל, ובשעה שנתחכם בני והוסמך על ידך עטרוני בכתרם של צדיקים
.והושבינו עמהם בגן עדן
[מקור: א"ל הן. חד ברא שביק, והוא רשע כאבוה (כאביו), ואיהו ינוקא דאזיל בבי מטבחיא (היה הולך לבית המטבחיים). חפש אבתריה, ונטיל ליה ולעי ליה באורייתא, עד דאוליף ליה מקרא וצלותא וקריאת שמע. לבתר אוליף ליה משנה ותלמוד והלכות והגדות, עד דאתחכם יתיר, והיינו רבי נחום הפקולי] (וכמה תלמידי חכמים יצאו ממנו). באותה שעה מיד התירו המת מן הפורענות, ובא לרבי עקיבא בחלום, ואמר, יהי רצון שתנוח דעתך בגן עדן, כשם שהנחת את דעתי והצלתני מדין גיהנם. כי כשנכנס בני לבית הכנסת ואמר קדיש, קרעו לי גזר דיני הנורא. וכשנכנס לבית המדרש, ביטלו ממני כל הדינים שעלי. וכשנתחכם בני וקראוהו "רבי", שמו כסאי (את הכסא שלי) בגן עדן בין צדיקים וחסידים, ועטרוני בכמה עטרות. בזכותך היתה לי כל זאת. מיד פתח רבי עקיבא ואמר, ה' שמך לעולם, ה' זכרך לדור ודור. ישמע חכם ויוסף לקח
ויש גם סיפור מעין זה בזוהר חדש אחרי מות ס,ע"ב~ http://hebrew.grimoar.cz/zohar/zohar_chadas.htm
______________________________________________________________________

R' Moshe David Valli

The Italian Mekubal Ha Ramdu/Ha Ramad [R' Moshe David Valli 1697-7th of Tevet-1777, Disciple of the Ramhal] taught:
On a more positive note... "As to the matter of the blasphemous NOTZRI [Nazarene], who was named - Yeshua [salvation]. The reason is for he brought about a Yeshua for all of Yisrael, by extracting/distinguishing from them "many" sparks of WASTE [pesolet] of EREV RAV [mixed multitudes], that were mixed in to their midst. And that particular Rasha [wicked man] was the HEAD of THEM ALL. For he was a MAMZER & BEN HANIDAH. And all the remnants of forbidden BLEMISHES [mumim] that there were in Yisrael in that period - existed within him temptingly prompt and clung to him." -Ramdu Likutim vol. 2 p. 91
And in another place he writes in the name of the Ramak [Tomer Devorah]: that the LETTERS - YESHUA spell = ESAU ישוע = עשיו - for he was the SPARK/GILGUL [reincarnation] of Jacob our righteous forefather's "ARCHETYPICAL ENEMY..."
And this follows what R' Shimon Bar Yohai taught:
that the principle is well-known - "Esav Soneh l'Yaakov", Esav is a hater of Yaakov." -Rashi on Genesis 33:4


מעשהו של "אותו האיש" הנוצרי שיצא ממנו קלקול גדול בחיצוניות, מגלה לנו המקובל האיטלקי הרמד"ו, רבי משה דוד ואלי [1697-1777] מתלמידו של הרמח"ל זי"ע: "עניין מה שהנוצרי הנתעב נקרא שמו ישוע שהוא לשון ישועה: הטעם הוא שגרם ישועה לישראל, במה שהוציא מתוכם כמה וכמה ניצוצי הפסולת של ערב רב שהיו מעורבים עמהם. ואותו הרשע היה ראש לכולם, לפי שהיה ממזר ובן הנידה. וכל שאר המומים הזרים שהיו בישראל באותו הזמן נתפתו בנקל ודבקו בו." עכ"ל ~כתבי רמד"ו ליקוטים ב' עמ' צ"א - ובמקום אחר כתב: שאותיות ישוע = עשיו, שמורא עליו שהוא היה ניצוץ של האויב הגדול של יעקב אבינו ע"ה..." [וכמו שכתוב: אמר ר' שמעון בן יוחאי: "הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב."] ~פירוש רש"י לבראשית, ל"ג ד
______________________________________________________________________
Gittin 56b - "Onkelos" son of Kolonikos [nephew of the Roman Emperor Titus], was the son of Titus's sister. He had a
mind to convert himself to Judaism. Only after seeking the truth from Balaam, Yeshu, his imperial dead uncle, and others.
57a...3) He then went and raised by incantations/magical arts - the sinners of Israel. [Sensored-Tzinzura, Yeshu HaNotzri]. He asked him: [מאן חשיב בההוא עלמא MANN HASHIV B'HAHU ALMA] Who is most IMPORTANT in the other world [OLAM HaEmet, WORLD OF TRUTH]? He replied: Yisrael. What about joining them? He replied: Seek their welfare, seek not their harm. Whoever touches them touches the APPLE OF HIS EYE (since it is Yisrael who guides the world, and without them, the world is blind). He said: What is your punishment? He replied: With boiling hot excrement, since a Master has said: Whoever mocks at the words of the Sages is punished with boiling hot excrement. Observe the difference between the sinners of Israel [Yeshu] and the prophets of the other nations who worship idols [who continue to deny the truth even there].
בגמרא מסופר על אונקלוס הגר, שקודם שהתגייר "אזל (- הלך) אסקיה בנגידא (- העלה באוב) ליש"ו הנוצרי [בספרים מצונזרים], א"ל: מאן חשיב בההוא עלמא? א"ל: ישראל. מהו לאדבוקי בהו? א"ל: טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש, כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבבת עינו. א"ל: דיניה דההוא גברא במאי? א"ל: בצואה רותחת; דאמר מר: כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת. תא חזי: מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם." ~גיטין נז,א
_________________ A bit on Shbty Zevi At the End of the Taz's sons' visit by Sh.Zevi, they asked if he can do something about a libelous priest back in Poland.. so he immediately pulled out a cabbage from his garden.. and at that moment priest dropped dead...From this the Taz realized it was black magic (שוכב פרקדן , meaning he slept on his back like an am haaretz ignoramus). _____________________________________________________
The (TRUE) Messiah will NOT have any ENEMIES, for the verse says:
May nobles kneel before him, and may his enemies lick the dust...
May the kings of Tarshish and the isles return tribute (Psalms 72:9).
And all EVIL will CEASE to EXIST and ALL will SUBMIT to him. And he will RESEMBLE
MOSES who's SKIN of his FACE had become RADIANT...and they were AFRAID to come NEAR him (Exodus 34:29).
המשיח לא יהיו לו אויבים, כי הפסוק אומר: "לפניו יכרעו ציים ואויביו עפר ילחכו" (תהלים עב, ט). מַלְכֵי תַרְשִׁישׁ וְאִיִּים מִנְחָה יָשִׁיבוּ (שם י) ועוד. ויתבטל הרע וכולם יכנעו לפניו. ודומה למשה רבינו אשר קרן עור פניו וייראו מגשת אליו
As well as: (Isaiah 11:4) And he shall judge the poor justly, and he shall chastise with equity the humble of the earth, and he shall smite the earth with the rod of his mouth and "with the breath of his lips" he shall put the wicked to death.
וכן (ישעיהו יא,ד): וְשָׁפַט בְּצֶדֶק דַּלִּים וְהוֹכִיחַ בְּמִישׁוֹר לְעַנְוֵי אָרֶץ וְהִכָּה אֶרֶץ בְּשֵׁבֶט פִּיו וּבְרוּחַ שְׂפָתָיו יָמִית רָשָׁע
______________________________________________________________________

In the MIDRASHIM it is mentioned: that the MOSHIAH will be the GREATEST in TORAH KNOWLEDGE, FEAR of HEAVEN, GOOD DEEDS and in WISDOM & PROPHECY - and there is no indication of his AGE.
במדרשים מובא שהמשיח יהיה הגדול בתורה ביראה במעשים ובחכמה ובנבואה, ואין התייחסות לגילו
______________________________________________________________________

-Zohar Shemot 8b: When the Messiah will come he will pass by Rachel's Tomb on his way to Hebron to wake up the Patriarchs.
Then Rachel will greet him with a HUG and KISS...(at that time, the laws of forbidden relations will not apply) -It should be near, very soon. Amen
______________________________________________________________________

R. Akiva does not forbid detailing sins, he just holds that it is better not to..
Perhaps he agrees that it is proper to detail sins quietly, for he feels more shame, yet this is still "Ashrei Nesuy Pesha Kesuy Hata'ah". Beit Yosef (v'Nir'eh Li): The Shali'ah Tzibur may not detail sins, for this is like accusing the Tzibur of particular sins.

Praiseworthy is he whose transgression is forgiven, whose sin is concealed. -Tehillim [Psalms] 32:1, BERAKHOT 34b

In the Talmud, he is showing BRAZENNESS that he has NO SHAME, and it is of the way of the CHRISTIANS to DETAIL their SINS to their PRIEST - and one must FAST for one day to ATONE for such...
ישנו האיסור לספר את עברו הלא טוב כנאמר בגמרא ברכות לד, ב. אמר רב כהנא חציף עלי מאן דמפרש חטאיו, משום שנאמר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה.
וכן הוא בזוהר הקדוש אמור קא, א. ועיין יומא פו, ב כשהוא מתודה אומר: "חטא פלוני חטאתי" . ובספר חסידים סימן כ קרא לזה עזות פנים, וזה מנהג הנוצרים לספר לכומר - וצריך להתענות יום אחד לכפרה. וכן כתב הרמב"ם בהלכות תשובה ב, ה. ועיין בית יוסף אורח חיים סימן תר"ז. וכן אמר דוד המלך עליו השלום: לך לבדך חטאתי, היינו איני מפרש ומספר חטאי רק לך, אתה בוראי ויוצרי היודע הכל. וכן הוא בשו"ת מהר"י וייל סימן קצ"א. וכתב בשו"ת בנימין זאב סימן ע"ב שיש בזה מיעוט כבוד שמים. וכן הוא בשו"ת הרמ"א סימן לז. ~חכם מוצפי שליט"א
______________________________________________________________________
Moshiah was born (in Bethlehem) when the Temple was destroyed... ~Lamentations Rabba, 135 (נא-51)


A Jew in Babelonia was plowing when his ox mooed. An Arab passer-by heard it and said, “Jew, stop working! Your Temple has been destroyed!”


R. Judan said in the name of R. Aibu: His name is ‘Comforter’; as it is said, THE COMFORTER IS FAR FROM ME. R. Hanina said: They do not really differ, because the numerical value of the names is the same, so that 'Comforter' is identical with 'Shoot ‘.
The following story supports what R. Judan said in the name of R. Aibu: It happened that a man was ploughing, when one of his oxen mooed. An Arab passed by and asked, ‘What are you?’ He answered, ‘I am a Jew.’ He said to him, ‘Unharness your ox and untie your plough’ [as a mark of mourning]. ' Why? ' he asked. ' Because the Temple of the Jews is destroyed.’ He inquired, ‘From where do you know this?’ He answered, ‘I know it from the mooing of your ox.’ While he was conversing with him, the ox mooed again. The Arab said to him, ‘Harness your ox and tie up your plough, because the deliverer of the Jews is born.’ ‘What is his name?’ he asked; and he answered, ‘His name is [MENAHEM] "Comforter".’ ‘What is his father's name?’ He answered, ' Hezekiah.’ ' Where do they live? ' He answered, ‘In Birath ‘Arba3 in Bethlehem of Judah.’
The man sold his oxen and plough and bought felt garments for children. He journeyed from one city to another and from one province to another until he reached that place. All the villagers came to buy garments from him, but the mother of that child made no purchase of him. He asked her, ‘Why do you not buy children's felt garments?’ She answered, ' Because a hard fate is in store for my child.’1 ‘Why?’ he asked; and she answered, ‘Because close on his coming the Temple was destroyed.’ He said to her, ‘We trust in the Lord of the Universe that as close on his coming it was destroyed so close on his coming it will be rebuilt.’
He continued, ‘Take some of these felt garments for your child and after some days I will come to your house to collect the money.’ She took some and departed. After some days the man said, ‘I will go and see how the child is getting on.’ He came to the woman and asked, ' How is the child? ' She answered, ' Did I not tell you that a hard fate is in store for him? Misfortune has dogged him. From the time [you left] there have been strong winds and a whirlwind came and carried him off.’ He said to her, ' Did I not tell you at his coming [the Temple] was destroyed and at his coming it will be rebuilt?
R. Abun said: Why should I learn this from an Arab when there is an explicit text wherein it is stated, And Lebanon shall fall by a mighty one (Isa. X, 34), [* In this passage, it reads “the Lebanon” instead of “Lebanon” the definite article appears in the Hebrew MT. Thus implying the cedars used to make the temple. A euphamism for the Temple] which is followed by, And there shall come forth a shoot out of the stock of Jesse, and a twig shall grow forth out of his roots (ib. XI, 1)
Note:
The fact that the storm carried him away was evidence that the child was to be used for a supernatural purpose. And the Messiah was born on the day that the Temple was destroyed.

*And therefore we learn from this that there is not a moment without redemption in it, that at the moment of the destruction of the Bet Hamikdash the holy one blessed be he began striving to have it rebuilt...

איכה רבה א, נא
והדא מסייע להדא דרבי יודן בשם רבי איבו. עובדא הוה בחד בר נש דהוה קא רדי, געת חדא תורתיה, עבר עלוי חד ערבי, אמר ליה מה את, אמר ליה יהודאי אנא, אמר ליה שרי תורך ושרי פדנך, אמר ליה למה, אמר ליה דבית מקדשון דיהודאי חרב. אמר ליה מנא ידעת, אמר ליה ידעית מן געייתא דתורך. עד דהוה עסיק עמיה געת זימנא אחריתי, אמר לו אסר תורך אסר פדנך דאתייליד פריקהון דיהודאי. אמר ליה ומה שמיה, אמר לו מנחם שמיה. ואבוי מה שמיה, אמר ליה חזקיה. אמר ליה והיכן שריין, אמר ליה בבירת ערבא בדבית לחם יהודה. זבין ההוא גברא תורוי זבין פדניה והוה מזבין לבידין דינוקין. עלל לקרתא ונפק לקרתא, עלל למדינה ונפק למדינה, עד דמטא לתמן, אתיין כל כפריא למזבן מיניה וההיא איתתא אמיה דההוא ינוקא לא זבנת מיניה. אמר לה למה לית את זבנת לבידין דינוקין, אמרה ליה דחשייה קשיי לינוקי. אמר לה למה, אמרה ליה דעל רגלוי חרב בית מקדשא. אמר לה רחיצין אנן במריה עלמא דעל רגלוי חרב ועל רגלוי מיתבני. אמר לה את הוי נסיבא ליך מן אילין לבידין דינוקיך ולבתר יומין אנא אתי לביתך ונסב פריעיך, נסבה ואזלה. לבתר יומין אמר האי גברא איזיל ואיחמי ההוא ינוקא מאי קא עביד, אתא לגבה אמר לה ההוא ינוקא מאי קא עביד, אמרה ליה לא אמרית לך דחשייה קשיי אפלו על רגליה נחשיה, דמן ההיא שעתא אתיין רוחין ועלעולין טענוניה ואזלין להון. אמר לה ולא כך אמרית לך דעל רגלוי חרב ועל רגלוי מתבני.
אמר רבי אבון למה לי ללמד מן ערביי, ולא מקרא מלא הוא, דכתיב (ישעיה י, לד): והלבנון באדיר יפול. וכתיב בתריה (שם יא, א): ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה

ובכן משמעות הענין הוא שאין רגע אחד בלי גאולה. מיד בחורבן של בית המקדש אלוקים טורח להחזירו אלינו מחדש

:וממשיך המדרש ואומר
דבי רבי שילא אמרי שילה שמו של משיח, שנאמר (בראשית מט, י): עד כי יבא שילה. שלה כתיב. דבי רבי חנינא אמרי חנינה שמו, שנאמר (ירמיה טז, יג): אשר לא אתן לכם חנינה. דבי רבי ינאי אמרי ינון שמו, דכתיב (תהלים עב, יז): לפני שמש ינון שמו. רבי ביבא סנגוריא אמר נהירא שמו, שנאמר (דניאל ב, כב): ונהורא עמה שרא. נהירא כתיב. רבי יהודה ברבי סימון אמר בשם רבי שמואל ברבי יצחק הדין מלכא משיחא אי מחייא הוא דוד שמיה, אי ממיתיא הוא דוד שמיה. אמר רבי תנחומא אנא אומר טעמיה (תהלים יח, נא): מגדיל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו, ולדוד, אין כתיב כאן, אלא לדוד ולזרעו. היו בני שוממים כי גבר אויב. רבי איבו אמר כהדא אפתא דקרא דכמה דההיא רבייא היא קטנא. רבי יהודה ברבי סימון אמר כהדא חזירתא דכמה דבניה רביין היא קטנא ________________________________________________________________________________________________________ American Rabbis on celebratin​g New Year's Day ____________________________________________________________________________________________________________ We have written in previous HOTD about the views of modern orthodox rabbis regarding the celebration of different American holidays (see here). All rabbis are very strict in forbidding, for example, the celebration of Halloween in any way, while most would not oppose (and some would even encourage) the celebration of Thanksgiving. The difference between Thanksgiving and Halloween is that the later (i) has a clear origin in pagan culture, and (ii) some of those customs are still practiced in its celebration today. What about New Year's day? According to Christian tradition, January 1st, is the day of the circumcision of Yeshu (eight days counting from December 25), when his name was given to him. Five centuries ago, the rabbi Terumat Hadeshen and the Rama, both living in Christian countries, classified New Year's day as a religious gentile holiday (Darkhe Moshe and Rama, Yoreh Deah 148:12). Terumat Hadeshen refers to January First as "the eighth day of Christmas." He clearly viewed this holiday as 'religious' in nature. Other Rabbis, however, have a more lenient view, because in their opinion New Year's today has lost entirely its religious overtones and can be rationally explained as a celebration of a new civil calendar's year. Rabbi Moshe Feinstein (Iggerot Moshe, Even Haezer 2:13) writes with regard to New Year's: "On the question of celebrating any event on a holiday of Gentiles, if the holiday is based on religious beliefs [such as Christmas], such celebrations are prohibited .... even without intent, it is prohibited because of marit ayin . . . The first day of the year [January 1] and Thanksgiving is not prohibited according to law, but pious people [ba'ale nefesh] should be stricter [and avoid the celebration]." Following Rabbi Feinstein, Rabbi Michael Broyde (see below) asserts that the status of New Year's day has changed in the last three hundred years. In contemporary America there is little religious content on New Year's Day, and while there might be many problems associated with the way New Year's is celebrated (drinking, etc.) he thinks that few would classify it as a religious holiday, since there is a clear secular reason to celebrate the beginning of the new calendar year. Most community Rabbis I know would oppose to celebrate, and won't promote any commemoration of the New Year's eve or day. If not for its religious content, for ḥuqot hagoyim (See Rabbi Hofman's article). But at the same time, based on the above mentioned considerations, they won't actively preach against its private celebration by individuals, as they do with regards to Halloween, for example.

_________________

About the "misinterpreted" Minhag [custom] of not learning Torah on the night of x-mas...


The only possibility to this absurd misinterpretation is...
there is a teaching from the Mequbalim [mystics/kabbalists], that [learned] men should only study Torah sh'B'al Peh [Oral Torah] in the night [until midnight approx. 11:40pm winter - 12:40am summer], only after that may they begin reading Tanakh [Bible verses]. [I edited the wiki link too] - http://en.wikipedia.org/wiki/Nittel_Nacht

מנהג = אותיות גהנם
We were taught that any Minhag which has no actual foundation becomes Gehinam [hell/purgatory].
How so? This is that if one were to rearrange it's letters Minhag = spells Gehinam. -til here
______________

The 12th principle of the Jewish faith declares our belief in the coming of the Messiah (in Hebrew "Mashiah"). 

When we speak of the Messiah, there are two issues that must be treated independently. One is "the person of the Messiah" and the other is the "Messianic Times". Today we will talk about the person of the Messiah, that is, who can be considered as a candidate to be the Messiah.

Maimonides says that an individual can be considered as the Messiah if he meets three requirements a priori and two posteriori. And only when all these five conditions are met we can say that this person is the true Messiah:

Maimonides says in chapter 11 of Hilkhot Melakhim, Halakha 4 (numbers and parentheses are added by me for better understanding):

"If a king will arise (1) from the House of David (2) who diligently studies the Tora and observe its mitsvot, as set out in the Written Tora and in the Oral Tora, as David, his ancestor, and he would urge all the people of Israel to walk in the (way of the Tora) and he would correct the breaches in the observance of the Torah [i.e., he would rectify what the Jews are doing wrong in terms of religious observance], (3) and he would fight the wars of God, he could be considered the Messiah. If he is successful in the foregoing, and (4) he builds the Bet haMiqdash [= Temple] in its place [= har Habayit, Jerusalem], and (5) he gathers the exiles of Israel, one can then say without a doubt that this person is the Messiah. "

Let us analyze this text step by step text.

Yesterday we explained the first pre-requisite

(1) To be a descendant of King David. This would exclude automatically, for example, anyone who is Kohen or Levi, because David belonged to the tribe of Yehuda. For more detail on this point, see what I wrote yesterday.

There are two other requirements to be met.

(2) To qualify as a candidate for the Messiah, this person must be a studious and observant of Tora, both the written and the oral Tora law, as was King David. He must be a leader who cares and does everything possible for the Jewish people to behave according to the Tora, both individually and collectively.

(3) The Messiah must fight the "wars of God" (לוחם מלחמות ה '). What does "Wars of God" mean? It does not refer here to "wars" in a metaphorical sense, as if the Messiah ought to be the commander of a "Salvation Army" or fight "spiritual battles" (that is actually part of the second condition) or command an army of children. "HaShem wars" are the real wars and real military battles that we Jews fight against our enemies, as we fight today in Israel (see Hilkhot Melakhim4:107:15).

The models taking into account by Maimonides, and which he explicitly mentions in his description of the Messiah, are two historical characters: one is King David, who obviously met the three requirements (the other two were not applicable in his kingdom). And the other one is Bar Kokhba (ca. 90 -135 CE).

Maimonides cites Bar Kokhba in a different context: to explain that doing miracles is not a prerequisite for being considered the Messiah:

Hilkhot Melakhim, Halacha 3
"Do not assume that the Messiah must perform miracles and wonders ... or perform other similar actions [to qualify as a candidate to be the Messiah] as the ignorant say. This is definitely not true. The evidence we have is the case of Rabbi Aqiba, one of the greatest sages of the Mishna, who supported the king Bar Kozibah [Bar Kokhba] and considered him [a priori] as the Messiah. He, and all the Sages of his generation regarded him as the anointed King [= Messiah] until he was killed [in battle] because of the sins. Once he died, [the Sages] realized that he was not the Messiah. Still, the Sages never asked him to do miracles or wonders [to be considered as the Messiah]."

Bar Kokhba met indeed all the requirements of the Messiah: (1) He was a descendant of David (2) he was a very observant Jew, who imposed the law of the Tora (see this) and (3) he fought against the enemies of Israel, then the Romans, in order to establish a Jewish state, independent of Rome, where the Tora would be the law of the land. In this independent state the other two conditions should have been met (4) rebuilding the Bet haMiqdash (the Temple destroyed by the Romans in the year 68 of the Common Era) and (5)  repatriating to Israel all the Jews who were exiled when the Romans destroyed the Bet haMiqdash.

When Bar Kokhba died in battle, the sages realized that, while Bar Kokhba had all the attributes for being Israel's leader, he was not the Messiah they were waiting for.
________


We explained that the Messiah or Mashiah will be a monarch, a ruler of Israel, a descendant of the dynasty of David, with a position close to that of King David and Bar Kokhba. 

His mission: to bring all the Jews back to Israel and rebuild the third and final Bet haMiqdash.

Maimonides also insists again and again that the Messiah will not come to change the laws of the Tora. On the contrary, he will come to teach, implement them and defend them.

This is what Maimonides says when he talks about the ways to identify who is NOT the Messiah (Hilkhot Melakhim 11: 3):.. 

"Our Torah, its precepts and laws, will never be changed. Nothing will be added to its precepts and none will be void or removed. If anyone suggests [on behalf of God] to add or to remove a commandment, or to interpret it out of what our tradition explains [גילה פנים בתורה והוציא הדברים שלמצוות מפשוטן], we know that he is an impostor or a heretic ".

In other words, if a candidate to be the Mashiah proposes to change even one single law of the Tora, we know that this is a false Messiah. Here Maimonides refers to the two great biblical religions, who accepted the Hebrew Bible, but tried to change, add or remove from its precepts, and more specifically Maimonides refers here to Yeshu (Jesus), because he was a self-proclaimed Messiah of the Jewish people.

Not everyone knows that there are several rabbinical sources that mention explicitly "Yeshu" and how he tried to change the Tora. The Talmud mentions him for example in Masekhet Sanhedrin. Of course, the comments of the rabbis, many of them were contemporaries of Yeshu, were not received with much enthusiasm by the Church. And numberless times the Talmud was burned publicly, with this pretext. In some exceptional cases the Church allowed to reprint the Talmud,  but the paragraphs talking about Yeshu had to be omitted.

With the book of Maimonides something similar happened. Particularly with a paragraph in Chapter 11 of Hilkhot Melachim where Maimonides speaks of the Messiah, and mentions Yeshu. This paragraph was also censored for centuries, but survived in many manuscript editions of the Mishne Tora produced in Arab countries. And only 15 or 20 years ago this paragraph was again reprinted in the new editions of the Mishne Tora.

What does Maimonides say about Yeshu? I quote:

Hilchot Melachim 11: 4a.

"Also Yeshua of Nazaret imagined that he was the Messiah, and he was executed by the order of the court. This had been prophesied by Daniel, who said." And the children of those indecent among your own people, will rebel in fulfillment of their [own] vision, but they will fail "(Daniel 11:14). And, is there any bigger failure than this? All prophets said that the Messiah will redeem the people of Israel and will save them [from their enemies], and that the Messiah will bring them back to their homeland, and strengthen the observance of the Torah...  and this [man, Yeshu] caused [the opposite]: the death of the Jews by the sword, the exile of the Jews and their dispersion [around the world]; Yeshu tried to replace the Tora, and he deceived most of the world into serving a god who is not HaShem ".

Maimonides explains very clearly why Yeshu represents the opposite of what the Messiah will be for the people of Israel. He attempted to change the Tora, and we were exiled, persecuted and killed, ironically "in the name of Yeshu"... Is this "our" Messiah?.


The true Messiah will lead, and defend the people of Israel from its  enemies. With the help of HaShem, he will fight to protect us and he will bring us all back to the land of Israel, where we will live in peace with our neighbors, free to serve HaShem in the Bet haMiqdash, study His Tora and observe HaShem's eternal commandments.


(If you have specific questions about the Messiah, please send them to rabbibitton@yahoo.com)
Rabbi Yosef Bittón
Ohel David UShlomo Congregation
710 Shore Blvd, Manhattan Beach

______________
 The New Testament is a selection of Rabbinic and non Rabbinic writings from the Hebrew Oral Tradition of the Orthodox Pharisees, the Saducees were the Reformists who created Christianity as the religion fit for Esau and Edom...
Christianity is the religion of Esau and Rome, Esau's guardian angel is the Satan, hence Sunday observance is a homage to the Satan ....

The more you study the rabbinic oral tradition the more you realize all of the secrets of the world are there.
It is thousands of times larger than the new testament, which is an oral tradition based on mistranslations...

______________

The noahide judicial system is as true as the Mosaic one, and jews have a solid Mosaic law, and the only reason righteous noahides continue practicing Christianity is out of respect for their parents and ancestors' heritage.

+++++++++++++++


Besides these seven major Mitzvot, Hazal received a tradition that there are other Mitzvot and prohibitions that are incumbent upon Bnei Noah. The Beraita (see Sanhedrin 56b) notes certain Tana'im who rule that other prohibitions are incumbent upon Bnei Noah. These prohibitions are:

1.Dam Min ha'Hai, not to eat blood that is taken from an animal when it is alive.

2.Sirus, not to perform castration.

3.Kishuf, witchcraft.

4.Harba'as Behemah, the prohibition of mating different species of animals.

5.Harkavas ha'Ilan, grafting different plant species.

(e)The Amora'im add two more prohibitions:

1.Keeping Shabbat, that is, they are prohibited to choose a day of the week on which to refrain from work (Sanhedrin 58b).


2.Learning Torah, other than the portions that deal with the seven major Mitzvot above (Sanhedrin 59a).

שימו לב שהפיוט הראשון ששרים בליל ר"ה זה... אחות קטנה ובכוח פיוט זה נעשה הקב"ה כאח שלנו הגדול אלינו אחותו הקטנה... והוא שומר אותנו מהשטן... -הרב בן ציון מוצפי Notice how the first Piyut [song] (by R' Shlomo Ibn Gabirol) that we sing on Rosh HaShanah night is "Ahot Ketanah" [the little sister]... And the strength of this piyut has the ability to transform [so to speak] Hashem into our Big brother and us his little sister... Thereby protecting us from the Satan. -HaRav Ben Tzion Mutzafi ______ Translation by A.Bar Tzadok The Forbiddance to Mention the names of Foreign gods. Sha'ar HaMitzvot, Parshat Mishpatim By R. Ariel B. Tzadok Copyright © 2001 by Ariel Bar Tzadok. All rights reserved. “It is written, "the name of foreign gods you shall not mention." (Ex. 23:13). Know that the essential forbidden act with this is that one should never recite the name of Sahm (Satan, the Devil), who is called a foreign god, as is known. [This applies] specifically at night, for then is the time when the outside forces dominate. Whoever then mentions his name causes his power to dominate; just the opposite of the verse "in every place where My Name is mentioned, [I will come.]" More than this, even to mention the name of demons, such as the [Spanish name] El Diablo (the devil) and similar [is strictly forbidden]. [For this name] is one of the names of demons, it is forbidden to mention it for this causes the strengthening of their powers. Whenever my teacher (the Ari’zal, may his memory be for a blessing) would recite [his name] he would say Samech, Mem, which are the two first letters, and no more. Once I was speaking with an individual and I mentioned "Samakel," and this was at night. In the morning, when I went to the home of my teacher (may his memory be for a blessing), he looked at my forehead and told me that the previous night I violated [the commandment not] to mention the names of foreign gods. He warned me [about this] most severely that in no way, not by day or by night should I ever mention his name and all things related to it. [This is most true] especially at night for then he can overpower the one mentioning his name and cause him to sin and to punish him and others, [all] because of the one who mentions him.” Sha’ar HaMitzvot Commentary – Spiritual beings can best be defined as thoughts without physical form (bodies). We humans think and express our thoughts in words and deeds. Spiritual entities, both angels and demons, have no physical bodies and thus cannot speak nor act as we do. However, once a human being mentions the name of one of these entities the mere vibration of the sound waves of the spoken name enables the spiritual entity to exert influence physically in this world. For this reason, when we call upon holy Names miracles occur. Yet, when unclean names are called upon, unclean forces are unleashed. Thus, the minhag (tradition) of the Ari’zal was never to refer to any of the forces of evil by their specific names. He would never say words like devil, demon, Satan, Lucifer and any name of an entity worshipped by the false religions. It is thus forbidden by this commandment to even mention the name of the false messiah falsely worshipped as god by the world’s largest religion. Guarding one’s tongue in these respects in an essential deed for the acquisition of holiness. Guarding one’s tongue in this respect also provides one with solid spiritual protection. When this mitzvah is violated, however unintentionally, as was the case with Rabbi Haim mentioned above, a blemish appears in one’s soul. This can be manipulated by the forces of evil to cause one to sin even greater sins. Caution in speech is therefore a paramount mitzvah.

3 comments:

 1. : רבי קלונימוס היה הרב של הבית כנסת האשכנזי וידע את שם המפורש : והציל את הבית הכנסת הספרדי מגזר דין מוות - איזה כומר והעוזר שלו שחטו נער נוצרי ושמו את גופתו מתחת לבית הכנסת. ואפילו מלאו בקבוקים בדמו...

  ReplyDelete
  Replies
  1. עלילת דם שאירע לפני כ-750 בעיר העתיקה בירושלים

   Delete
  2. Christians idol is prophecied in verse 6 here: "And it shall be on that day, says Hashem Tzeva'ot, I will cut off the names of the Idols from the land, and they will not be remebered ever again, and also the false prophets and the spirit of impurity, I will remove from the earth...and it shall be on that day all the "prophets" will be ashamed of their prophecies... And they will be asked "what are those wounds between your hands?" And he will say "the wounds I received in the house of my friends"...Zechariah 13 verses 2-6.

   Delete

Powered by Blogger.